ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, monografija 4; Dr Đuro Zatezalo: NARODNA VLAST NA KORDUNU, BANIJI I LICI 1941-1945.
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * prilozi - dokumenti *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
        PREDGOVOR7
        UVOD13
GLAVA I
PRVI OBLICI ORGANIZACIJE NARODNE VLASTI 1941. GODINE
Aprilski rat i prvi dani ustaške vladavine23
Položaj naroda pod okupacijom i vlašću NDH25
Pripreme i početak oružanog ustanka29
Seoske narodne straže43
Nacionalno-oslobodilački odbori47
Narodnooslobodilački odbori58
Stvaranje općinskih i kotarskih narodnooslobodilačkih odbora73
Prvi organizacioni propisi o NOO-ima — Ostrožinski pravilnik84
GLAVA II
RAZVITAK I UCVRŠCENJE NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA OD JANUARA 1942. DO PROLJEĆA 1943. GODINE
Vojno-političke akcije i objedinjavanje oslobođenog područja u prvoj polovini 1942. godine87
Razvoj i učvršćenje mreže općinskih, kotarskih i okružnih NOO-a94
Odnos između vojne i civilne vlasti112
Širenje oslobođenog područja i daljnji razvitak NOO-a119
Uloga NOO-a u organizaciji pomoći narodu Gorskog kotara i Hrvatskog primorja138
Izbori za općinske, kotarske i okružne NOO-e od decembra 1942. do marta 1943. godine141
GLAVA III
OSNOVNE KARAKTERISTIKE NOO-a U RAZDOBLJU OD PROLJEĆA DO JESENI 1943. GODINE
Djelovanje NOO-a u izuzetnim uslovima 4. neprijateljske ofanzive165
Osnivanje privremenih okružnih NOO-a i rad organa narodne vlasti na likvidaciji posljedica 4. neprijateljske ofanzive175
Prolazne kuhinje i logori za izbjeglice185
Organizacija rada na sprečavanju epidemije zaraznih bolesti188
Proljetni radovi i sjetva196
Rad na učvršćenju i jačanju NOO-a — formiranje Okružnog NOO-a za Kordun199
Organizacija žetve i spremanje žita207
GLAVA IV
RAD NARODNOOSLOBODILAČKIH ODBORA OD DRUGOG DO TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOH-a
Organizacija i djelovanje NOO-a u uslovima poslije kapitulacije Italije213
Stvaranje gospodarskih komisija i njihova djelatnost222
Narodnooslobodilački odbori u prvoj polovini 1944. godine225
GLAVA V
UPRAVNO RAZGRANJAVANJE NARODNE VLASTI OD TREĆEG ZASJEDANJA ZAVNOH-a DO KRAJA RATA
Podjela rada unutar okružnih, kotarskih i općinskih NOO-a273
Savladavanje teškoća u organizaciji prehrane vojske, smještaju i , ishrani siromašnog stanovništva244
Okružne narodne skupštine260
Izbori za seoske narodnooslobodilačke odbore i kotarske skupštine na Kordunu aprila 1945.266
Pripreme za uspostavljanje narodne vlasti ti oslobođenim mjestima i gradovima 1945. godine270
GLAVA VI
PREGLED DJELATNOSTI POJEDINIH SEKTORA NARODNE VLASTI U PERIODU 1941 — 1945.
Privredna djelatnost narodnooslobodilačkih odbora275
Razvitak fondova pri narodnooslobodilačkim odborima282
Izgradnja zemunica za zaštitu živežnih namirnica, ranjenika i naroda na oslobođenom teritoriju287
Ogranizacija trgovine291
Rad organa narodne vlasti na zaštiti stočnog fonda296
Organizacija radionica303
Organizacija sudstva pri narodnooslobodilačkim odborima307
Rad narodne vlasti u oblasti prosvjete i kulture317
Organizacija zdravstvene službe328
        ZAKLJUČAK334
redni br.sadržajstrana
PRILOZI — DOKUMENTI341
1.Br. 1: 19. septembar 1941.
Proglas upućen Srbima, Hrvatima i Bosancima Korduna i Banije s konferencije vojnih i partijskih predstavnika Korduna i Banije
343
2.Br. 2: 1941.
Kotarski, općinski i seoski narodnooslobodilački odbori formirani na Kordunu 1941.
345
3.Br. 3: 17. septembar 1941.
Štab gerilskih odreda za srez Korenicu i okolinu piše komandirima gerilskih odreda o zabrani prodaje živežnih namirnica na neoslobođenom području
348
4.Br. 4: 14. novembar 1941.
Zapisnik s treće sjednice Odbora civilne vlasti sela Mogorića o razvodu braka Nikole i Jage Basarić
349
5.Br. 5: 12. decembar 1941.
Zapisnik s devete sjednice Odbora civilne zaštite sela Mogorića o razdiobi zemlje između braće Miće i Stojana Lazića
350
6.Br. 6: 28. decembar 1941.
Zapisnik s osnivačke konferencije Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Veljuna
351
7.Br. 7: 14. decembar 1941.
Pravilnik o organizaciji i radu narodnooslobodilačkih odbora u kirinsko-sjeničarskom kotaru
354
8.Br. 8: 19. januar 1942.
Rezolucija donesena na Konferenciji odbora narodnooslobodilačke fronte Korduna
357
9.Br. 9: 28. januar 1942.
Okružnica broj 1 Odbora nacionalno-oslobodilačkog fronta Korduna
359
10.Br. 10: 28. januar 1942.
Upute kojima se obrazlaže nužnost formiranja okružnog NOO i preciziraju zadaci NOO-a u Lici
362
11.Br. 11: 21. mart 1942.
Pravilnik o radu narodnooslobodilačkih odbora na području okruga Krbava
364
12.Br. 12: 4. april 1942.
Naređenje Štaba Grupe NOP odreda za Liku o postavljanju komande mjesta za Korenicu
370
13.Br. 13: 4. april 1942.
Štab Grupe NOP odreda za Liku daje upute za rad predsjedniku Okružnog NOO-a za Krbavu, Bogoljubu Rapajiću
371
14.Br. 14: 24. novembar 1942.
Izvještaj Kontrolne komisije za izbjeglice Kotarskog narodno-oslobodilačkog odbora Gospić
372
15.Br. 15: 4. novembar 1942.
Glavni vojno-politički logor za kotareve Gračac—Lapac obavještava politički odsjek Komande područja Like o svom radu i zapažanju na području Gračaca i Lapca u vremenu od 27. IX do 3. X 1942. godine
373
16.Br. 16: Novembar 1942.
Vojno-politički odbor za Gospić obavještava politički odsjek Komande ličkog područja o svom radu u vremenu od 13. do 18. 11. 1942
376
17.Br. 17: 2. septembar 1942.
Rezolucija s Konferencije delegata općinskih i kotarskih NOO-a Like
379
18.Br. 18: 9. februar 1943.
Zapisnik sjednice odbornika Općinskog NOO-a Gornje Dubrave
382
19.Br. 19: 8. mart 1943.
Upute Inicijativnog odbora ZAVNOH-a narodnooslobodilačkim odborima o organizaciji prenoćišta i karantena za izbjeglice
385
20.Br. 20: Oktobar 1943.
Članak dr Borislava Božovića, referenta saniteta Glavnog štaba Hrvatske, o epidemiji tifusa, objavljen u glasilu ONOO za Baniju »Glas slododoljubive Banije« br. 6—7
387
21.Br. 21: 18. april 1943.
Poziv Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Liku upućen hrvatskom i srpskom narodu Gacke doline da se još čvršće veže za svoje organe vlasti
389
22.Br. 22: 21. mart 1943.
Članak objavljen u glasilu narodnooslobodilačkog odbora za Kordun »Narodni borac« br. 11—12 o povratku izbjeglica na Kordun
390
23.Br. 23: 10. juli 1943.
Pregled popaljenih sela (posve i djelomično) po pojedinim općinskim i kotarskim NOO-ima na području Privremenog okružnog NOO-a za Kordun
392
24.Br. 24: 23. april 1943.
Podaci Komisije za sjetvu Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora za Glinu o radnoj snazi i zasijanim zemljišnim površinama
395
25.Br. 25: 29. maj 1943.
Pregled zasijanih vakantnih površina na području Privremenog NOO-a za Kordun
396
26.Br. 26: Maj 1943.
Podaci zasijanih površina na području Okružnog NOO-a za Kordun
397
27.Br. 27: 20. maj 1943.
Rezultati jednomjesečnog takmičenja u obavljanju proljetne sjetve i drugim aktivnostima objavljenim u izdanju ONOO za Liku »Lički kurir« br. 3
398
28.Br. 28: 1943.
Centralni komitet Komunističke partije Hrvatske upozorava OK KPH za Liku na poštivanje propisa o izborima za NOO-e
400
29.Br. 29: Juni 1943.
Rezultati sakupljanja hrane za NOV i ranjene borce u selima kotara Dvor na Uni u vremenu od 1. do 20. juna 1943.
401
30.Br. 30: Juni 1943.
Rezultati sakupljene pomoći u oslobođenim selima glinskog kotara za partizanske bolnice u Lici i na Kordunu od 1. do 10. juna 1943
402
31.Br. 31: Maj 1943.
Pregled samljevenog žita i ubranog ušura u pojedinim općinskim i kotarskim NOO-ima na području Privremenog okružnog NOO-a za Kordun u vremenskom razdoblju od 11. marta do 20. maja 1943.
404
32.Br. 32: 27. juni 1943.
Proglas Okružnog NOO-a za Baniju i Komande banijskog područja upućen hrvatskom stanovnišvu u neoslobođenim selima Banije o pripremama za žetvu
406
33.Br. 33: 8. juli 1943.
Upute Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Glina o proučavanju Proglasa i Rezolucije ZAVNOH-a i načina prikupljanja ušura kod vršidbe — upućene Općinskom ONOO-u Glinski Trtnik
408
34.Br. 34: 16. oktobar 1943.
Pregled kotarskih, općinskih i seoskih odbora i odbornika na području Okružnog NOO-a za Kordun (tabela 1—7)
409
35.Br. 35: 24. januar 1944.
Okružni narodnooslobodilački odbor za Kordun — izvod iz računa obveznica — zajma narodnog oslobođenja
413
36.Br. 36: 8. februar 1944.
Okružni narodnooslobodilački odbor za Kordun — izvod iz računa obveznica — zajma narodnog oslobođenja
414
37.Br. 37: 22. juni 1944.
Popis članova gospodarskih komisija kotarskog, općinskih i seoskih NOO-a na dvorskom kotaru
415
38.Br. 38: 1. decembar 1943.
Podaci o zločinima i šteti koju je nanio neprijatelj u vremenu od okupacije do 1. XII 1943. na području Like
420
39.Br. 39: Mart 1944.
Ljudski i materijalni gubici naroda Korduna do marta 1944
422
40.Br. 40: 14. novembar 1943.
Naredba Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Baniju o izborima za NOO-e
423
41.Br. 41: 9. januar 1944.
Spisak birača za narođnooslobodilačke odbore na kotaru Dvor na Uni
424
42.Br. 42: 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na području Općinskog NOO-a Rujevac
425
43.Br. 43: 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na području Općinskog NOO-a Javoranj
427
44.Br. 44: 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na područje Općinskog NOO-a Zirovac
430
45.Br. 45: 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na području Općinskog NOO-a Gage
432
46.Br. 46: 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na području Općinskog NOO-a Samarički Brđani
434
47.Br. 47: 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na području Općinskog NOO-a Javnica
436
48.Br. 48. 10. decembar 1943.
Zapisnik o provedenim izborima za NOO-e na području Općinskog NOO-a Dvor na Uni
438
49.Br. 49: 21. mart 1945.
Članak Bose Juzbašić o radu Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Udbina na organizaciji zbjega, objavljen u »Ličkom vjesniku« br. 36
440
50.Br. 50: 21. mart 1945.
Ulomak iz dnevnika Jelene Radmanović objavljen u »Ličkom vjesniku« br. 36 o visokom moralu ličkog naroda u zbjegovima
441
51.Br. 51: 7.novembar 1944.
Rezultati pretkongresnog takmičenja AFŽ Banije s AFŽ Korduna i Pokuplja objavljeni u »Banijskim vijestima br. 95
442
52.Br. 52: Novembar 1944.
Rezultati takmičenja između omladine Like, Korduna i Banije objavljeni u biltenu Okružnog odbora USAOH-a Banije 1944.godine
444
53.Br. 53: 28. decembar 1944.
Izvještaj o rezultatima sakupljene hrane za NOV-u na području Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Glina
446
54.Br. 54: 18. februar 1945.
Nacrt izbornog reda usvojen u Slunju na Drugoj okružnoj narodnoj skupštini za Kordun
448
55.Br. 55: 2. mart 1945.
Rezolucija s Okružne narodnooslobodilačke skupštine za Liku
449
56.Br. 56: Mart 1945.
Raspored sela u osam kotarskih narodnooslobodilačkih odbora na području narodnooslobodilačkog odbora za Kordun
451
57.Br. 57: 5. novembar 1944.
Upute Odjela narodnog gospodarstva ZAVNOH-a za pripreme i poduzimanje potrebnih mjera kod uspostavljanja vlasti na polju industrije i obrta
459
58.Br. 58: April 1945.
Plan Okružnog narodnooslobodilačkog odbora za Liku o preuzimanju vlasti u Gospiću
464
59.Br. 59: 6. juli 1944.
Pregled sakupljene i predate hrane (dobrovoljni prilozi i otkup) kampanjom od 20. do 28. juna 1944. na području kotara Glina
468
60.Rr. 60: Juli 1944.
Pregled sakupljenog dobrovoljnog priloga za NOV u kampanji od 15. do 28. juna 1944. na području Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Petrinja
469
61.Br. 61: Juli 1944.
Pregled sakupljenog dobrovoljnog priloga u hrani za NOV na području kotara Dvor na Uni u kampanji od 20. do 28. juna 1944
470
62.Br. 62: Novembar 1943.
Izvještaj o radu mlina i pilane Vuje Galjena iz sela Dragotina
471
63.Br. 63: 4. novembar 1943.
Proglas Okružnog NOO-a za Baniju i Komande banijskog područja o zabrani odlaženja na neoslobođeni teritorij bez dozvole Komande područja
472
64.Br. 64: 22. februar 1942.
Cjenik živežnih namirnica i drugih artikala Kotarskog NOO-a Brinje
474
65.Br. 65: Maj 1943.
Upute Inicijativnog odbora ZAVNOH-a o čuvanju stočnog fonda upućene okružnim NOO-ima Banije, Korduna, Like, Žumberka i Primorja
475
66.Br. 66: 11. april 1942.
Žalba Marije Potkonjak upućena višem civilnom sudu u Mogorić
476
67.Br. 67: 8. maj 1944.
Izvještaj o radu Sudskog odjela Okružnog NOO-a za Liku upućen ZAVNOH-u
477
68.Br. 68: Decembar 1944.
Podaci o takmičenju škola na području Okružnog NOO-a za Kordun u novembru i decembru 1944. ggodine
482
69.Br. 69: 31. juli 1943.
Izvještaj Sanitetskog odsjeka Glavnog štaba Hrvatske o brojnom stanju ranjenika i bolesnika na njegovom području
483
70.Br. 70: 29. novembar 1944.
Zapisnik Prve okružne narodne skupštine za Baniju
485
71.Br. 71: 13. decembar 1944.
Zapisnik Prve okružne narodne skupštine za Kordun
512
72.Br. 72: 2. mart 1945.
Zapisnik Prve okružne skupštine za Liku
566
        KAZALO LIČNIH IMENA579
        KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA593
        TUMAČ SKRAĆENICA607
        IZVORI I LITERATURA609
BIBLIOTEKA