ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 15: DUGA RESA; Radovi iz dalje prošlosti NOB-e i socijalističke izgradnje
BIBLIOTEKA
***************************************************
* * *     
   * cijela knjiga - pdf *   
* * *
   * likovi revolucije *   
   * Đorđe Travica: Ljudski gubici; pali borci; žrtve fašističkog terora; žrtve rata; umrli od tifusa *   
   * kazalo *   
   * sadržaj *   
* * *
sadržajstrana
        Napomena Redakcije7
Prof. dr VLADIMIR BLAŠKOVIĆ
Temeljne geografske oznake područja Duge Rese
11
VLADIMIR PERŠIN
Flora na području Duge Rese
18
LAZO ČUČKOVIĆ
Dugoreški kraj od prethistorije do srednjeg vijeka
31
Dr ANTON ŠOJAT
Govori u općini Duga Resa
42
STJEPAN JANJIĆ
Iz narodnog života
67
MIROSLAV ŠANTEK
MARKO TRPČIĆ-KORDIŠ
Pregled povijesti školstva 1884—1984. općine Duga Resa
131
MIROSLAV ŠANTEK
MARKO TRPČIĆ-KORDIŠ
Kultura i prosvjeta
173
Dr MARIJAN GLUČINA
Razvitak zdravstva od 1906. do danas
202
FILIP KOK
Razvoj sporta u Dugoj Resi
213
Dr IVAN ČIZMIĆ
Iseljavanje s područja Duge Rese
235
Dr BOSILJKA JANJATOVIĆ
Sindikalni pokret u Dugoj Resi između dva svjetska rata
242
JOSIP LULIK
Razvitak radničkog pokreta u Dugoj Resi od kraja 19. stoljeća do 1920. godine
284
JURAJ ORSANIĆ
Neka politička kretanja u općini Duga Resa 1918—1941.
304
HERMAN FURLAN
Osnivanje i djelatnost organizacije KPH u Dugoj Resi do travnja 1941. godine
371
DRAGUTIN LJUBIĆ
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Općina Duga Resa u okupaciji i NOB-i 1941—1945. godine
385
STEVO BELAVIĆ
SIMO KOZLINA
Razvoj NOB-a u općini Barilović 1941—1945.
446
BOŽO KOZLINA
SIMO KOZLINA
MILAN VUJAŠKOVIĆ
Donji Skrad, Veliki Kozinac, Mali Kozinac, Kosijersko selo i Koranski Brijeg u NOB-u
492
NIKOLA PROKŠELJ
JANKO ŽUNIĆ
JOŽA DOKMAN
Razvoj narodnooslobodilačke borbe u općini Bosiljevo 1941—1945. godine
542
DRAGO BLJKOVAC
MIKA PAVLAČIĆ
Općina Netretić u NOB-i 1941—1945. godine
639
PETAR VINSKI
»Hrvatska« ili »Leteća četa« 2. kordunaškog narodnooslobodilačkog partizanskog odreda
702
PERO VRANJEŠ
NIKOLA D. CIMEŠA
SLAVKO MARKON
MILAN VELIMIROVIĆ
Općina Perjasica u narodnooslobodilačkoj borbi 1941—1945. godine
717
ANTON FUDURIĆ
Poslijeratni razvoj općine Duga Resa
832
                        LIKOVI REVOLUCIJE929
VLADIMIR HLAIĆ
Životni put Drage Belavića
929
STEVO BELAVIĆ
Politički komesar bataljona Marko Belavić
932
SIMO KOZLINA
Sekretar Kotarskog komiteta KPH Karlovac Josip Benić
934
Dr ĐURO ZATEZALO
Narodni heroj Mijo Benić
937
NIKOLA PROKŠELJ
Skojevski rukovodilac Petar Biondić - mlađi
938
SIMO KOZLINA
Hrabri mitraljezac Mile Bolić - Šoša
940
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Politički komesar čete Bosiljevac Mijo Mića
942
NIKOLA D. CIMEŠA
Mile CimeŠa Vuštar — politički komesar bataljona
945
NIKOLA D. CIMEŠA
Predsjednik narodnooslobodilačkog odbora općine Perjasica Mile Čika
947
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Politički komesar bataljona
949
SIMO KOZLINA
Aktivnost i neustrašivost Dore Dobrinić
950
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Jura Drvodelić
953
DRAGO BOLJKOVAC
Politički komesar Karlovačke udarne brigade Petar Erdeljac
955
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Jura Fudurić
958
STEVO BELAVIĆ
Janko Franje Furdek
960
JOSIP LULIK
Politički komesar Karlovačkog partizanskog odreda
962
BOŽO KOZLINA
Politički komesar Prvog udarnog bataljona
966
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Komandir čete Dušan Grubješić
968
VLADIMIR HLAIĆ
Franjo Hlaić
970
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Komandant Omladinskog bataljona »Joža Vlahović«
975
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Milutin Karaš — Ljuta — načelnik štaba 34. divizije NOVJ
977
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Komandir čete Karas Sime Pavao Pajo
984
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Komandir bataljona Josip Kasunić
986
SIMO KOZLINA
Klokočovnik Drage Silvija
989
MILAN VUJAŠKOVIĆ
Pomoćnik političkog komesara 13. proleterske brigade
990
SIMO KOZLINA
Život dao za spas svojih drugova
993
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Milovan Leiajić zvani Mišan Tomaš
994
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Ljubić Grge Drago
997
STEVO BELAVIĆ
Sekretar Općinskog komiteta KPH Barilović Malo Malović
999
STEVO BELAVIĆ
Ilegalni rad Josipa Matešića
1001
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Komesar Komande karlovačkog partizanskog područja
1003
BOŽO KOZLINA
Mihalić Mate Tomo — Tobija
1004
BOŽO KOZLINA
Predsjednik NOO Donji Skrad
1007
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Komandant bataljona Mile Opačić
1009
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Operativni oficir Karlovačke udarne brigade Nikola Oreščanin
1011
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Načelnik Štaba 2. kordunaške brigade Pajić Mojsije Milić
1013
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Sahranjen u Aleji velikana i narodnih heroja u Beogradu
1015
MILOŠ MADŽAR
PERO VRANJEŠ
Komesar bataljona Milan Paić
1019
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Pomoćnik političkog komesara bataljona
1023
BOŽO KOZLINA
Učesnik čuvenog partizanskog upada u okupirani Karlovac 17. 11. 1941.
1026
SIMO KOZLINA
Vijećnik ZAVNOH-a i AVNOJ-a
1028
JOSIP LULIK
Prvi sekretar partijske organizacije Duge Rese
1031
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Julka Rendulić
1034
U vihoru 4. neprijateljske ofanzive1035
STEVO BELAVIĆ
Kata Stišćak
1037
NIKOLA D. CIMEŠA
PERO VRANJEŠ
Prvi poginuli borac Partizanskog odreda Perjasica
1038
DUŠAN MILETIĆ
MIHAJLO MRGIĆ
MILUTIN PAIĆ
Komandir čete Mile Vranješ
1039
STEVO BELAVIĆ
Komandir voda u Benijskoj proleterskoj četi
1041
JOŽA DOKMAN
Marija Žunić aktivistkinja AFŽ-a
1042
JOSIP LULIK
Dr EMIL LUDVIGER
Politički komesar čete
1044
NIKOLA D. CIMEŠA
Komandir čete poginuo u jurišu bombaša
1046
ĐORĐE TRAVICA
  • Ljudski gubici na području sadašnje općine Duga Resa tokom NOR-a
  • Pali borci s područja sadašnje općine Duga Resa
  • Žrtve fašističkog terora s područja sadašnje općine Duga Resa 1941—1945.
  • Žrtve rata s područja sadašnje općine Duga Resa 1941—1945.
  • Umrli od tifusa s područja sadašnje općine Duga Resa 1941—1945.
1049
1060
1091
1118
1125
Kazalo ličnih imena1133
Kazalo geografskih pojmova1170
Tumač skraćenica1189
Sadržaj1193
BIBLIOTEKA