ČETVRTA KRAJIŠKA BRIGADA - ZBORNIK SEĆANJA, knjiga 2
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Prvi dio
NEKE BORBE I AKTIVNOSTI BRIGADE DO OKTOBRA 1943. GODINE
Nikola Kotle
Priča iz ratnih dana
11
Ilija Crnogorac
U partizanskom vozu
20
Rađoje Kr. Sekulić - Maksim
Sjećanja na moj dolazak u Četvrtu krajišku brigadu - među Krajišnike
24
Jovan Jović-Semić
O zastavi Četvrte krajiške brigade
30
Milan Trninić
Partijski rad u Brigadi
33
Petar S. Lukač
Simo Bajić - Simica - komandir, komandant, heroj
38
Stevo Vladušić
Političko obrazovanje i vaspitanje u Brigadi
43
Pero Tomić
Jole Marić - junak naše revolucije
50
Petar S. Lukač
Revolucionar Boško Vukobrat - Boćo
54
Franjo Vidačak, Mile Bogovac
Dejan Stanišić - prvi politički komesar Drugog bataljona
57
Mirko Lukač
Četvrta krajiška udarna brigada u Dalmaciji
61
Miloš Bošnjak
Pogibija Obrada Čegara i Bože Barišića
66
Pero Tomić
Rad obaveštajne službe Trećeg bataljona
67
Draginja Lukač-Višekruna, Pero Pećanac
Higijena u Četvrtoj krajiškoj brigadi
73
Milka D. Banjac
Akcija na Ilidžu
77
Drugi dio
POKRET U SANDŽAK I BORBE NA TOJ TERITORIJI
Milan Aćić
Pohod Četvrte krajiške u Sandžak
83
Milan Trninić
U pratnji drugova iz susednih zemalja
102
Jovan Jakšić - Jakša
Human gest druga komandanta
104
Milan Salić
"Kuda su ti otišle mine, svetu ti nedjelju"?
105
Gojko Ćešić
Partizanka sa reke Lima
107
Miloš Bajić
Naređenje
108
Jovan Jakšić
Na pragu Srbije
111
Boško Skakić
Borba u selu Ravanci
116
Petar Višekruna
Obukao sam svečano odelo italijanskog pukovnika
120
Živko Srdić
Pomoć drugu u nevolji
125
Aleksa Đukić
Proslava dana oktobarske revolucije
126
Draginja Višekruna-Lukač
Prvi partijski kurs u Brigadi
128
Aleksa Đukić
Borba na Kačevu
131
Nikola Rodić
Borba za Kačevo
139
Dušan (Rade) Mrđa
Sećanja na puškomitraljesca Iliju (Bože) Dragića
142
Mirko I. Lukač
Zauzimanje Nove Varoši
144
Milan Salić
Borba Prateće čete za ranjenike Pete divizije
147
Drago M. Stiković
Peta krajiška divizija primila je Sandžaklije u svoj zagrljaj
149
Giovanni Pianfetti
Sa jugoslovenskim partizanima
152
Treći dio
U ŠESTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI
Jovan Jakšić
Četvrta krajiška brigada u šestoj neprijateljskoj ofanzivi
161
Mile Čaraveša
Prijepoljci sa Krajišnicima u šestoj ofanzivi
181
Mile Drobac
Treća četa četvrtog bataljona u borbi na Bijelom Brdu
183
Momčilo Stupar
Odsečeni na Bijelom brdu
186
Gojko Ćešić
Nikad u zaborav
188
Josip Defrančeski
Pod čeličnom kišom od neprijateljskih granata
189
Đorđe-Đerkan Ubović
Moj doživljaj iz šeste neprijateljske ofanzive
192
Šaban Halep
Odmor u Ribnici i ponovni pokret
198
Ilija Materie
Deset dana sa Četvrtom krajiškom
201
Branko Prpa
Prelaz preko Krivaje
213
Vlado Malbašić
Četvrta krajiška na Manjinom vrhu
216
Aleksa Đukić
Borba na Manjinom Vrhu
220
Stanko Marjanović
Četvrti bataljon na Manjinom vrhu
226
Milan-Mićo Tankosić
Pogibija Slavka Rađenovića komesara Prve čete
229
Mirko I. Lukač
Brigadna bolnica kod Manjinog Vrha
232
Jovan Jović-Semić
U prethodnici Brigade
236
Slavko Trikić
Prebacivanje ranjenika preko kanjona Tare
239
Miloš Bošnjak
Na partijskom kursu u Ustikolini
241
Dušan Jovanović
Od Bugojna do Berana (Ivangrada)
243
Janko Plemić
Briga o ranjenim borcima i lečenje u Italiji
254
Radovan Papié
Među Krajišnicima
260
Četvrti dio
PRVI PRODOR U SRBIJU
Petar Višekruna
Prvi prodor u Srbiju
271
Milan Kačavenda
Borba za Priboj
300
Milan Tankosić
Mirko (Milana) Bokan
304
Miloš Bošnjak
Pogibija Jovana Smiljanića
306
Milan Tankosić
Branko Galić
308
Milan Tankosić
Bojan Škrbić
310
Špiro Višekruna
Pokušaj prelaska preko Ibra
311
Milutin Morača
Svetko Kačar - Kačo
318
Petar Višekruna
"Udrite ih grudvama"
324
Vojin Jarić
Poslednja borba Neđe Vrankovića
327
Gojko Ćešić
Oči u oči sa Bugarima
329
Mirko Lukač
Kombinovana bolnica u Beranima
331
Spiro Đukelić
Borba za ranjenike u selu Paunovićima
335
Slavko Trikić
Sukob s dve neprijateljske kolone
337
Đuro Rokvić
Mrtav puškomitraljezac spasio druga
340
Ilija Vašalić
Prelazak preko komunikacije Kosjerić-Valjevo i borba na Divčibarama
342
Milan Kačavenda
Uspostavljanje veze sa 10. krajiškom brigadom
346
Jovan Jalkšić-Jakša
Treći bataljon brani bolnicu
349
Jovo Barišić
Hrabri borac i starešina Radoje Lukač
352
Vojin I. Jarić
Teška borba Prvog bataljona na Jadovniku
351
Jovan Jakšić
Doprinos naših izviđača i obavještajaca u borbama u Srbiji
359
Milan Salić
Vojno-stručni kurs u Četvrtoj brigadi
361
Nikola Rodić
Ceo vod kao kurir
363
Pero Lukač
Dva nezaboravna druga
366
Mirko I. Lukač
Učili smo u predahu borbe
369
Petar Višekruna
Na omladinskom savetovanju predstavnika Crne Gore, Sandžaka i Boke
372
Drago Vekić
Čakor je oslobođen
375
Milan Trninić
Iznenađenje
388
Milan Salić
Najzad bela zastava na Čakoru
390
Ilija Bjeljac
Borba na Čakoru
392
Dušan Kovrlija
Pomoć u pravi čas
394
Spiro Đukelić
Od kurira do partijskog rukovodioca
396
Peti dio
DRUGI PRODOR U SRBIJU
Milutin Morača
Na borbenom putu od Čakora do Beograda
401
Vojin I. Jarić
Prešli smo Ibar
418
Josip Defrančeski
Na pravom mjestu
422
Slavko Rokvić
Neka sjećanja sa Kopaonika 1944. godine
424
Pero Lukač
Rastanak sa Četvrtom krajiškom udarnom brigadom
427
Pane Krčmar
Zaseda Prvog bataljona na pruzi u dolini reke Ibra
429
Špiro Višekruna
Proslava dvogodišnjice formiranja Brigade u Ivanici
433
Milan Grbić, Milan-Mićo Tankosić
Oslobođenje Belanovice
437
Dušan Perduh
U zasedi na asvaltnom drumu
439
Milan Grbić, Milan Tankosić
Borba za oslobođenje Aranđelovca
442
Petar-Pero Tomić
Oslobođenje Aranđelovca
445
Branko Zec
Odlazak Četvrtog bataljona na Kosmaj
448
Olga Krsmanović-Vladušić
Susret sa Krajišnicima
452
Marica Trbojević-Galić
Na planini Bukulji
455
Kova Mrđa
"Brkati" borci
456
Dr Radenko Lazarević
"Takvu vojsku niko ne može pobediti"
457
Milorad-Mile Erić
Moj prvi ratni dan
463
Koviljka Džaković
Sjećanje na poginulog komesara Dragu Filipovića
465
Niko Boroja
Napad Trećeg bataljona na neprijateljsku kolonu
468
Dušan-Duća Vukobrat
Tukle su nas i ruske kaćuše
471
Košta Jeličić
Sa narodom slobodarske Šumadije
475
Mile Bogovac, Jovo Mihajilović
Sjećanje na istaknutog rukovodioca Kostu Pajčina
487
Šesti dio
U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE BEOGRADA
Jovan Jakšić
Četvrta krajiška brigada u borbi za oslobođenje Beograda
493
Milorad-Mile Erić
Zaseda na putu Grocka-Beograd
505
Boro Đuričić
Davno bilo - ne ponovilo se
507
Đuro Rokvić
Napad na radio-stanicu Beograd
511
Dmitar Radanović
Tragedija u oslobođenom gradu
514
Stanko Marjanović
Sjećanje na boravak u Beogradu
518
Milan Tankosić, Milan Grbić
Četvrti bataljon u ulozi garnizone jedinice
520
Boško Bošnjak
Ragib se ponovo vratio u svoju četu
523
Milan Tankosić
Sećanje na 20. oktobar 1944. godine
526
Košta Jeličić
Ratne slike iz borbi za Beograd
528
Milutin Morača
Krajišnici među Beograđanima
540
Miloš Marjanović
Nisu me pogodili
543
Drago Vekić
Smotra i defile ispred Vrhovnog komandanta druga Tita na Banjici
546
Teodor Opalić
Ispraćaj iz Beograda
552
Sedmi dio
ČETVRTA KRAJIŠKA BRIGADA NA SREMSKOM FRONTU
Petar Višekruna
Četvrta krajiška brigada na Sremskom frontu
557
Radosav-Raša Jovanović
Prvi dan na Sremskom frontu
576
Vojin I. Jarić
Marko Vukobrat od ustanika do načelnika Štaba brigade
579
Živorad Nikolić, Stevan Loman, Aleksandar Milovanović, Obrad Gledić, Simo Ulemek
Izviđačka četa Četvrte krajiške udarne brigade
583
Pane Krčmar
Sećanje na komesara Jovu Tubina
590
Drago Vekić
Ilija Barišić-Ilibaša, svetli lik borca i komuniste
592
Milica Samardžić
Živi među mrtvima
597
Špiro Višekruna
I Kadro Slipac je stupio u partizane
600
Nada Trninić-Šević
Majka Vuka u poseti ranjenicima na Sremskom frontu
602
Špiro Višekruna
Od konjovoca do komandira čete
604
Boško Karpoš
"Danas u porciju sutra će u glavu"
607
Drago Šobot
Narodni heroj Vid-Vicuka Bodiroža
608
Dragoslav Janković
Neprijatelj nas nije iznenadio
616
Miloš Zeljković
Borba prsa u prsa
619
Špiro Višekruna
Poginuo je i omladinski rukovodilac brigade
621
Milan Tankosić
Sjećanje na Đuru Kukobata
624
Dragan Rodić
Proboj Trećeg bataljona iz okruženja
626
Dragomir Kostić
Odmah na zadatak
633
Đorđe-Đerkan Ubović, Špiro Višekruna
Naša sećanja na hrabrog Miloša Ubovića
635
Veselin Nikolić
Moja prva borba na Sremskom frontu
638
Špiro Višekruna
Borbeni lik Marka Trtića
641
Pero Tomić
Dušan Ćubić-Ćubo
644
Draginja Lukač-Višekruna
Anka Kecman, prva žena tenkista
649
Niko ?oroja
Artiljerijski kurs
651
Milan Grbić, Milan Tankosić, Milan Kačavenda
Ratnom drugu - s poštovanjem
654
Đurađ Kozomara
Cvita i njena djeca
658
Vasa Božić
Odmor u selu Ljuba
660
Draginja Lukač-Višekruna
Sjećanje na poginule drugarice iz Brigade
665
Blanka Ferušić
"On je moj dečko"
669
Osmi dio
U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE NAŠE ZEMLJE
Lazar Bursać
Završne operacije za oslobođenje naše zemlje
673
čedomir Radivojević
Polazak Četvrte krajiške brigade u Bosnu
677
Teodor Opalić
Borba za Brezovo polje
680
Teodor Opalić
Politički delegat Jovan Prokić
683
Vasa Božić
Borba za Staro Topolje
685
Pero Tomić
Poslednja krvava bitka na reci Ilovi
689
Vasa Božić
Borba kod sela Hercegovca
693
Savo Pužić
Dragan Tomić
696
Milan Stolić
U šumi kod Hercegovca
698
Milan Tankosić
Mladi komandant bataljona Miloš (Đure) Kozomora
700
Ilija Vašalić
Borba Drugog bataljona u šumi kod sela Hercegovac
702
Petar Višekruna
Nikola Kralj
705
Draginja Lukač-Višekruna
Sećanje na Gojka-Gojina Injca
707
Niko Boroja
Izbijanje Trećeg bataljona na komunikaciju Zagreb-Kumrovec
711
Drago Šobot
Poslednji dani rata
714
Vasa Božić
Poslednji susret sa okupatorima
720
Jovo Barišić
Dva tužna susreta
726
Jovan Jakšić
Od poslednjeg ratnog zadatka do prvog garnizona u slobodnoj domovini
730
        Pogovor736
        Registri imena i geografskih naziva739
BIBLIOTEKA