ČETVRTA KRAJIŠKA BRIGADA - ZBORNIK SEĆANJA, knjiga 1
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    RIJEČ REDAKCIJE5
Prvi dio
FORMIRANJE BRIGADE
Milutin Morača
Formiranje Četvrte krajiške brigade
11
Aleksa Nenadić
Partizanski bataljon "Gavrilo Princip"
26
Mile Bogovac, Ilija Crnogorac i Nikola Gašić
Borbeni put Bataljona "Starac Vujadin" od formiranja do stupanja u Četvrtu krajišku brigadu
36
Mile Bogovac, Ilija Crnogorac i Nikola Gašić
Cvijo Oraščić, komandant Bataljona "Starac Vujadin" i prvi zamenik komandanta Četvrte NOP udarne krajiške brigade
56
Lazo Krčmar
Borbe Bataljona "Budućnost" do ulaska u Četvrtu brigadu
63
Dušan Jaglica
Formiranje i zadaci Druge omladinske čete
80
Milan Srdić
Omladinci su se dokazali
86
Miladin Tica i Milivoj Tica
Tičevska partizanska četa
89
Savo R. Pužić
Formiranje Zaštitne čete
93
Drago Dodig
Od Bihaća do Tičeva na formiranje Brigade
97
Vlado Malbašić
Prva četa Bataljona "Gavrilo Princip"
100
Aleksa Đukić
Povratak iz Prve proleterske u Četvrtu krajišku brigadu
106
Dmitar Tica
Sećanje na pripremu i formiranje Brigade
113
Milan-Mićo Tankosić
Postrojena je i Zaštitnica Štaba Četvrte krajiške brigade za smotru
116
Marko Ivić
U stroju Četvrte krajiške brigade
120
Mirko I. Lukač
Veliki narodni zbor na Tičevu
122
Petar Višekruna
Boško Jović - prva žrtva Četvrte krajiške brigade
127
Drugi dio
NEKE AKTIVNOSTI NA BORBENOM PUTU BRIGADE
Stevo Vladušić
Sećanja na organizaciju i rad partijsko-političkih organa u jedinicama Četvrte brigade
131
Petar S. Lukač
Partijsko-politički rad u Prvom bataljonu
141
Jovan Jović
Brigada koju je narod mnogo voleo
150
Miloš Tanjga
Petnaest ratnih meseci na čelu Drugog bataljona
157
Petar Višekruna
Kako smo savlađivali reke
172
Lazo Krčmar
Uloga kurirske službe u Brigadi
197
Milan Jarić, Đorđe Ubović, Pero Pećanac
Organizacija intendantske službe i način snabdevanja Četvrte krajiške NOU brigade
205
Petar Višekruna
Često u nesporazumu sa kuvarima
213
Gojko Češić
Ratne uspomene na Tehničku četu
216
Lazo Malešević
Pionirski vod 4. krajiške brigade
221
Treći dio
OD FORMIRANJA BRIGADE DO KRAJA 1942. GODINE
Vojin Nenadić
Iz ratnih zabeležaka i sećanja
237
Simo Lončar
Rafal na zeca
246
Miloš Bošnjak
Prva priredba Drugog bataljona Četvrte krajiške brigade
248
Lazar Bursać
Obezbeđenje omladinskih radnih brigada u Saničkoj dolini
250
Osman-Osmica Ibrahimović
Moje prvo "vatreno krštenje"
252
Rade Rađenović
Kako sam postao kurir u ratu
254
Stevo Vladušić
Linija manjeg otpora
259
Rade Rađenović
Da li se Nikola Karanović šalio?
263
Mirko I. Lukač
Napad na Grahovo
265
Mileva Čegar-Grbić
Savet lekara
268
Stevo Vladušić
Šta je to KPJ?
269
Mirko I. Lukač
Zaseda Drugog bataljona u Bunarevima
272
Jovan Jović-Semić
Opet sa Prvom proleterskom
278
Dragan Rodić
Napad na Bunarevo
282
Stana Prpa
Suknja - poklon od komandanta
285
Petar Čelar
Sećanja na druga Simu Trikića
286
Simo Mandić
Boško Radlović
290
Aleksa Đukić
Sećanja na ratnog druga Miru Višića
293
Jovan Tica
Moja sećanja na jedan događaj
298
Gojko M. Češić
Dušan Krneta
300
Đuro Rokvić
Nosila i ranjenik
302
Rade Zorić
Napad na Sanski Most (od 10. do 14. decembra 1942. godine)
304
Milan Salić
Napad na Sanski Most
319
Marko Ivić
Druga četa Drugog bataljona u napadu na Sanski Most
322
Dragan J. Vukobrat
Treći bataljon u napadu na Sanski Most
326
Vojin I. Jarić
Pogibija komandanta Prvog bataljona Sime Bajića - Simice i Boška Vukobrata - Boće
331
Marko Špirić
Tužno jutro
336
Nikola Damjanović
Puškomitraljezac Gojko Kesić pao je štiteći drugove
339
Vojin Jarić
Miladin (Nikole) Jarić
342
Pane Krčmar
Obezbeđenje ranjenika i tifusara
345
Pero Tomić
Juriš na selo Sasinu i sukob kod Topića brda
348
Rade Rađenović
Častan kurirski zadatak
353
Milan-Mićo Tankosić
Iz ljubavi protiv komesara
357
Đuro-Đujan Jarić
Sećanje na ratnog druga Danu Bikića
360
Mihailo Vekić
Dane Bikić je umro na sankama
362
Nikola S. Grubor
"Komandante, skloni glavu"
364
Drago Dodig
Sjećanje na Peru Topića
368
Drago Dodig
Rad SKOJ-a u Drugoj četi Trećeg bataljona
369
Branko Zec
Borba protiv četnika u zaseoku Pričinović
373
Četvrti dio
U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI (19. I - 13. III 1943)
Milutin Morača
Odbrana Paunovca
379
Mesud Hotić
U Četvrtoj brigadi
386
Josip Defrančeski
Dolazak u Četvrtu krajišku brigadu
392
Milutin Vujović
Dušmani sve ubijaju i pale
401
Dmitar Tica
Sećanje na borbe Druge čete, Drugog bataljona Četvrte krajiške brigade (6. januar - 6. februar 1943. godine)
406
Milj kan Pucar
Bunker na "Krivom nosu"
410
Đorđe J. Kozomara
"Pusti me da bacim bombu, možda će biti poslednja"!
413
Savo Pužić
Rastanak sa Četvrtom krajiškom brigadom
416
Pero Tomić
Izmešana krv
422
Dragan Vukobrat
Dupla zakletva
425
Borka Krndija-Kozomara
Puška velika a ja mala
428
Dušan Gašić
Na kurirskom zadatku
432
Mirko Đapan
Branko Ilije Radujko
436
Vojislav Erceg
Treća četa uspješno je izvršila zadatak
438
Mirko Bojnović
Od Grmeča do Šatora
440
Mile Trnjaković
Golgota Šatora i oko njega
444
Lazar Bursać
Stradanja na Šatoru
460
Dimitrije Ninković
Četa u prethodnici Brigade na Šatoru
462
Slavko Rokvić
Četvrta krajiška na Šatoru
469
Stana Prpa
Strahote na Šatoru
474
Boško Vidović
Kako sam doživeo planinu Šator
475
Dušan Jovanović
Lutanje na Šator-planini
479
Radojka Sabljić
Promrzline na Šatoru
485
Peti dio
BORBE BRIGADE OD POLOVINE MARTA DO POLASKA U SANDŽAK OKTOBRA 1943. GODINE
Ilija Rodić
Moj najteži dan u NOB-a, Pokušaj forsiranja reke Bosne
489
Dušan Rodić
Samo u svoju jedinicu
492
Milan Grbić
Ante Rukavina, Narodni heroj (Rođen 1923. u Žegaru
Bihać. U NOB-u od 8. IX 1941. - Član KPJ)
496
Dmitar Tica
Drugi bataljon u borbi kod Božikovca
502
Mirko I. Lukač
Uspešna akcija Drugog bataljona u rejonu Božikovac-Dubrava
505
Nikola Rodić
Borba sa neprijateljem na cesti Travnik - Donji Vakuf
509
Marko Srdić
Obostrani krik
512
Persa Milošević
Briga o ranjenicima
519
Branko Prpa
Pokret u nepoznatom pravcu
520
Vojin Vidović
Grupa za vezu sa Vrhovnim štabom
526
Pero Tomić
U susret Titu i proleterima
531
Špiro Višekruna
Pala su dva nerazdvojna druga
535
Danica Rokvić
Ispeglane "štablije"
538
Milan Tankosić
Forsiranje reke Bosne u rejonu željezničke stanice Dobrinja 28/29. VI 1943. godine
539
Milan Tankosić
Tri dana u okruženju
544
Milena Janković-Radić
Sjećanja na Četvrtu krajišku NOU brigadu
550
Boško Skakić
Lijep pogled
552
Radojka Sabljić
Uspela sam da ga spasim
554
Simo Mandić-Sudija
Prvi "šarci" u našim rukama
555
Mirko Stanivuk
Sećanje na Luku Ajdera, partizanskog komandira voda
558
Milan Aćić
Savo Grahovac - svijetli lik čovjeka i komuniste
561
Stevo Vladušić
Gdje vam je komandant
564
Pero Tomić
Životni i borbeni put komesara Pere Vulića
568
Lazo Krčmar
Napad Četvrte brigade na Glamoč (kraj aprila 1943. godine)
570
Milan Tankosić
Pripreme i izvođenje napada na Glamoč 1943. godine
581
Simo Lončar
Četa ostala bez komande
589
Janko Plemić
Tuga i potištenost u stroju čete
592
Pero Tomić
Rodi godino
595
Ilija Vašalić
Drugi bataljon oslobađa Korićnu
598
Uroš Vidović
Sećanje na hrabrog borca Milana Vidovića
601
Danica Rokvić
Među ustašama
604
Milan Tankosić
Napad Četvrtog bataljona na Rakovu Nogu
605
Branko Zec
Neuspelo lukavstvo
609
Mileva Čegar-Grbić
Pesme nastale u ratu
614
Boško Skakić
Prošli smo bolje nego što smo očekivali
616
Blanka Ferušić
Pevanje u dva glasa
618
Vlado Malbašić
Neka dejstva Prvog bataljona Četvrte brigade
619
Pero Tomić
Oslobođenje Gornjeg Vakufa
624
Miloš Bajić
Crni legionar
628
Milan Aćić
Napad na Bugojno (Prva četa, Trećeg bataljona)
631
Jovan Jović
U ulozi Udarne grupe
642
Pane Krčmar
Ustaše su dobile zasluženu kaznu
649
Đuro Rokvić
Buretom na ustaše
652
Kova Mrđa
Zagonetke u predahu
654
Smilja Kerkez
Ponovo među svojima
655
Mirko I. Lukač
Kurir Mićo
657
Drago Vekić
Kurirske zgode i nezgode
660
Blanka Ferušić
Trampa: Cipele za opanke
668
Dušan Jovanović
Sa ranjenicima i bolesnicima
669
Blanka Ferušić
"Pranje" titovki
675
Dragomir Ubović
Davao je primjer
677
Jovan Jakšić
Dolazak Grmečlija u Četvrtu krajišku udarnu brigadu
679
Nikola Cerovac
Tužno je završen ručak
688
Nedeljkjo Dokić
Jovo Trivunović - primeran borac i drug
691
Nedeljko Tica
Osamnaest dana bespomoćni ranjenik
693
Mirko I. Lukač
Diverzija na pruzi između Jablanice i Ostrošca
700
Špiro Višekruna
Junački je poginuo Miladin Budiša
704
Kova Mrda
Kako sam postala član SKOJ-a i KPJ
706
Đuro Jarić-Đujan
Brzo smo saznali ko je
708
Danica Rokvić
Nove cipele
711
Slavko Rokvić
Reč-dve o drugaricama
712
BIBLIOTEKA