Dragutin Ćurguz, Milorad Vignjević: KOZARSKI ODRED
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Uvod11
Politika ustaške Nezavisne Države Hrvatske23
Oblasni komitet KPJ za Bosansku krajinu i partijske organizacije na Kozari u pripremama oružane borbe 1941. godine31
Početak oružane borbe na bosanskodubičkom srezu43
Bosanskokostajničko područje u ustanku99
Oslobođenje Dobrljina119
Napad na Lješljane i miniranje rudničkih postrojenja125
Ustanak na području Svodne143
Prijedor i okolina u ustaničkim danima 1941. godine153
Zlodjela ustaša nad civilnom stanovništvom krajem jula i početkom avgusta 1941. godine189
Ustanički frantovi odbijaju pritiske neprijatelja201
Vojnopolitičko savjetovanje na Knežici 15. avgusta 1941. godine203
Rumlerova ofanziva na Kozaru avgusta 1941. godine207
Napuštanje ustaničkih frontova217
Partijsko savjetovanje u Štabu Odreda na Projisi233
Prve akcije partizanskih četa239
Napad na neprijateljsko uporište u Gornjim Podgradcima243
Daljnje širenje narodnooslobodilačkog pokreta na Kozari i formiranje novih četa251
Neprijateljska ofanziva na Kozaru novembra 1941. godine261
Likvidacija neprijateljske posade na Mrakovici267
Uspješna dejstva partizanskih četa na Kozari u decembru 1941. godine273
Drugi KNOP odred u decembru 1941. godine279
Stvaranje osnovnih organa vlasti na Kozari 1941. godine333
Vojnopolitičko savjetovanje na Kozari decembra 1941. godine345
Formiranje novih partizanskih četa početkom 1942. godine353
Kozarska proleterska četa u sastavu Krajiškog proleterskog bataljona357
Značajnije akcije II KNOP odreda u januaru i februaru 1942. godine363
Operacija "Prijedor" februara 1942. godine377
Zvjerski zločini ustaša na području Kozare u zimu 1942. godine387
Omladinski vojnopolitički kursevi na Kozari417
Oblasna konferencija Komunističke partije Jugoslavije za Bosansku krajinu u Skender-Vakufu473
Reorganizacija snaga II KNOP odreda u martu 1942. godine479
Kozarski Udarni bataljon u srednjoj Bosni487
Stalna dejstva II KNOP odreda u proljeće 1942. godine497
Ubistvo dr Mladena Stojanovića - podmuklo djelo i zločin četnika511
Dvadeset i pet dana u oslobođenom Prijedoru i Ljubiji515
Sastav i raspored neprijateljskih snaga u garnizonu u Prijedoru521
Neposredne pripreme za napad na Prijedor527
Zapovijest Operativnog štaba NOP odreda za Bosansku krajinu od 14. maja 1942. godine za napad na Prijedor531
Prvi partizanski avioni u oslobođenom Prijedoru maja 1942. godine553
Organizacija opštinskih narodnooslobodilačkih odbora563
Poraz ustaško-legionarskih snaga u rejonu Dubičke ravni i Orahove početkom juna 1942. godine569
Formiranje Prve krajiške NOU brigade577
Organizacione i kadrovske promjene u II KNOP odredu maja 1942. godine593
Raspored snaga II KNOP odreda "Mladen Stojanović" početkom juna 1942. godine597
Pripreme i plan njemačkih i ustaško-domobranskih komandi za ofanzivu na Kozaru juna i jula 1942. godine618
Procjena situacije i jačine partizanskih snaga na Kozari od strane njemačko-ustaških komandi629
Formiranje Borbene grupe "Zapadna Bosna"635
Operacijska zapovijest za napad na Prijedor647
Zauzimanje Prijedora i Ljubije i okruženje snaga II KNOP odreda "Mladen Stojanović"651
Pregrupisavanje snaga Borbene grupe "Zapadna Bosna"659
Snažan otpor snaga Prve KNOU brigade i IV bataljona II KNOP odreda "Mladen Stojanović"663
Pokret snaga Borbene grupe "Zapadna Bosna" iz rejona Bos. Kostajnica - Bos. Novi - Prijedor - Bos. Dubica667
Koncentracija snaga 1. gorske divizije u rejonu Bosanska Kostajnica - Dobrljin - Bosanski Novi669
Otpor dijelova snaga I bataljona II KNOP odreda "Mladen Stojanović" snagama 1. gorske divizije671
Neočekivano snažan otpor snaga II KNOP odreda "Mladen Stojanović" u neprijateljskom okruženju Kozare677
Masovno stupanje novih boraca u jedinice II KNOP odreda "Mladen Stojanović" u opkoljenoj Kozari691
Poraz snaga 1. gorske ustaško-domobranske divizije na odsjeku: Dolovi - Patrija - Jugovića brdo - Pogleđevo693
U ponovljenom napadu neprijateljske snage dostižu liniju: Jugovića brdo - Patrija - Dolovi - cesta Prijedor - Knežica701
Borbena dejstva III i IV bataljona Prve krajiške NOU brigade na Kozari od 20. juna do 7. jula 1942. godine709
Teški životni uslovi stanovništva u zbjegovima u Kozari725
Situacija u Borbenoj grupi "Zapadna Bosna" na Kozari počertkom jula 1942. godine731
Odluka Štaba Odreda ? izvlačenju snaga i stanovništva iz obruča u Kozari737
U Kozari od 1. do 17. jula 1942. godine741
Ponovljeni proboj iz okruženja 4/5. jula 1942. godine753
Odluka ? podjeli dijela snaga II KNOP odreda u Kozari759
Posljednja faza operacije Borbene grupe "Zapadna Bosna"755
Teški zločin nad ranjenicima u Širokoj hici u Kozari757
Produžavanje Operacijskog plana Borbene grupe "Zapadna Bosna"773
Grupni i pojedinačni otpor boraca II KNOP odreda prilikom čišćenja Kozare777
Zapovijest za uređenje pozadinskog područja "Sjever"781
Masovno odvođenje u logore civilnog stanovništva783
Borci II KNOP odreda "Mladen Stojanović" u Kozari poslije neprijateljske ofanzive791
Okružna konferencija Komunističke partije Jugoslavije za Kozaru septembra 1942. godine801
BIBLIOTEKA