Petar Kleut: PARTIZANSKA TAKTIKA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    PREDGOVOR9
UVODNA RAZMATRANJA O PARTIZANSKOM RATU I PARTIZANSKOM OBLIKU ORUŽANE BORBE11
        O nekim osnovnim pojmovima partizanskog rata i partizanske taktike11
        Oblici borbe i otpora u opštenarodnom odbrambenom ratu15
        Istorijski osvrt na partizanski rat i partizanski oblik oružane borbe19
        Partizanski oblik oružane borbe u doktrini ONOR-a25
UTICAJ OPŠTIH FAKTORA I RATNIH USLOVA NA STRATEGIJU I TAKTIKU PARTIZANSKOG OBLIKA ORUŽANE BORBE32
        Ljudski faktor u partizanskom obliku oružane borbe32
        Utjecaj materijalno-tehničkog faktora na partizanski oblik oružane borbe37
        Prostor i vreme kao faktori partizanskog oblika oružane borbe39
        Vrsta agresije, agresorove snage i kontrola PZT45
STRATEGIJSKE OSNOVE PARTIZANSKE TAKTIKE51
        Osnovna strategijska obeležja i načela partizanskog oblika oružane borbe51
        Organizacija i priprema oružanih snaga za partizanski oblik oružane borbe60
        Strategijski i operativni ciljevi i objekti dejstava i manevar partizanskih jedinica65
OSNOVNA NAČELA PARTIZANSKE TAKTIKE73
        Razvitak partizanske taktike73
        Osnovna obeležja partizanskih taktičkih dejstava76
        Taktika vidova i rodova u partizanskom obliku oružane borbe79
        Rukovođenje i komandovanje85
PARTIZANSKA TAKTIKA U NAPADU93
        Svojstva napada partizanskih jedinica i izbor objekta za napad93
        Diverzanstke akcije97
        Prepadi101
        Napad iz zasjede104
        Napadi na garnizone u naseljenim mestima i na utvrđena uporišta113
PARTIZANSKA TAKTIKA U ODBRANI123
        Opšta svojstva i vidovi partizanske odbrane123
        Odbrana partizanske jedinice, naselja i partizanskih baza127
        Odbrana u toku agresorovih protivpartizanskih ofanziva132
PARTIZANSKA DEJSTVA U KOMBINOVANOM OBLIKU ORUŽANE BORBE142
        Osvrt na primere sadejstva partizanskih jedinica sa snagama na frontu u prošlim ratovima142
        Značaj i specifičnosti kombinovanog oblika oružane borbe u ONOR144
        Specifičnost partizanske taktike u pozadini agresorovog fronta148
PARTIZANSKI MARŠEVI154
        Značaj i ciljevi marševa u partizanskom obliku oružane borbe154
        Pripreme i izvođenje marša155
PARTIZANSKA DEJSTVA U POSEBNIM GEOGRAFSKIM USLOVIMA160
Partizanska dejstva na moru, obali i otocima160
Partizanske borbe i otpor u gradovima169
OBEZBEĐENJE PARTIZANSKIH DEJSTAVA178
Političko-psihološko obezbeđenje178
        Obaveštajno-izviđačke delatnosti i mere bezbednosti187
        Inžinjersko, protivelektronsko i NHB obezbeđenje195
        Materijalno obezbeđenje199
        Sanitetsko zbrinjavanje208
STRATEGIJA I TAKTIKA AGRESORA U PROTIVPARTIZANSKOJ BORBI212
        Nastanak i razvoj teorije antigerile i pripreme za protivpartizanski rat212
        Protivpartizanske mere i sredstva216
        Taktike protivpartizanske borbe220
        Strategijska i taktička ograničenost protivgerilskog rata232
PRILOZI235
        Primeri partizanskih dejstava u NOR-u i socijalističkoj revoluciji (1941-1945)237
        NAPAD na naftna postrojenja u Gojilu237
        NAPAD na Voćin240
        NAPAD na Ludbreg242
        NAPAD na aerodrom kod Leskovca244
        NAPAD na Prijedor246
        ZASEDA kod Jelinog Duba u Crnoj Gori248
        ZASEDA na Pelješcu249
        ZASEDA kod sela Jatare Mokra gora251
        NOĆNA zasjeda na prevoju Davat252
        NOĆNA zasjeda na Han-brdu kod Sjemeća253
        ODBRANA na Ljubovu255
        ODBRANA u Gorskom Kotaru258
        ODBRANA na Jastrepcu260
        OBEZBEĐENJE napada na Krašić261
        DIVERZIJA na željezničkoj pruzi kod Kraljeva263
        DIVERZIJA na željezničkoj pruzi Ljubljana-Trst kod Vrhnike265
        MARŠ ČETVRTE Kordunaške NO brigade u Žumberak266
        "FEBRUARSKI POHOD"271
        POHOD 14 divizije na Štajersku274
BIBLIOTEKA