Mamula, Bašić, Vurdelja, Pekić: PRVI PROLETERSKI BATALJON HRVATSKE
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
NAPOMENA REDAKCIJE7
Jakov Blažević
O PRVOM PROLETERSKOM BATALJONU U HRVATSKOJ - KORENICA 7. MAJA 1942.9
Bogdan Mamula
UVOD11
Formiranje Prve proleterske narodnooslobodilačke udarne brigade16
Situacija u Hrvatskoj u vrijeme priprema za formiranje proleterskih jedinica23
Mjere Glavnog štaba Hrvatske i CK KPH u vezi formiranja proleterskih jedinica u Hrvatskoj25
FORMIRANJE PROLETERSKIH ČETA I NJIHOVA BORBENA DEJSTVA29
Dušan Pekić
Kordunaška proleterska četa29
Bogdan Mamula
Primorsko-goranska proleterska četa35
Napad na Jezerane42
Akcija na željezničkoj pruzi kod Plaškog44
Branko Vurdelja
Formiranje i borbena dejstva Ličko-dalmatinske proleterske čete47
Banijska proleterska četa i njena dejstva57
Formiranje Prvog proleterskog bataljona Hrvatske i njegovi zadaci66
Rudi Bašić
BORBE BATALJONA U SASTAVU KOMBINOVANOG ODREDA NA TROMEĐI LIKE, DALMACIJE I BOSNE88
Vojnopolitička situacija na tromeđi i napad na "Bender"88
Poraz Talijana i četnika u rejonu Plavna i Golubića97
Borbe kod Prevjesa i Krupe106
Povratak u Liku i značaj dejstava Kombinovanog odreda na tromeđi116
Branko Vurdelja
BORBENA DEJSTVA U LICI JUNI-JULI 1942.122
Popuna u Korenici i borbe u rejonu Plitvica122
Bogdan Mamula
BORBE BATALJONA U HRVATSKOM PRIMORJU I GORSKOM KOTARU OD JULA DO SEPTEMBRA 1942.151
Marš bataljona iz Like za Drežnicu153
Akcija na talijansku kolonu na cesti između Senja i Novog156
Akcija na Gomirje160
Zasjeda na cesti Gerovo - Crni Lug170
Akcija na cesti između Mrzlih Vodica i Gornjeg Jelenja175
Druga akcija na Vršiću183
Povratak u Drežnicu184
Dušan Pekić
IZ GORSKOG KOTARA NA KORDUN191
S Korduna u Žumberak198
Na Žumberku204
Razbijanje neprijateljske ofanzive i proboj obruča225
Operacija "Gorjanci"241
        SPISAK BORACA PRVOG PROLETERSKOG BATALJONA HRVATSKE262
        KAZALO LIČNIH IMENA279
        KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA287
        TUMAČ SKRAĆENICA295
BIBLIOTEKA