Dušan D. Miljković: STRADANJA U CAZINSKOJ KRAJINI I ANTIFAŠISTIČKA BORBA (1941-1945)
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Predgovor5
Da se ne zaboravi9
Osnova za istoriografske analize13
PRVI DEO
Tragedija srpskog stanovništva pod vlašću NDH (1941-1942)15
Lokalna mučilišta i stratišta30
Reke i potoci krvi teku46
Masovna pogubljenja u Bosanskoj Krupi i okolnim selima53
Ustaše72
Spontani otpor ustaškom teroru i priprema za ustanak76
Povratak srpskih izbeglica na razorena ognjišta95
Zastoj u ubijanju pekinuo hodža Bećir100
Masakr srpskog stanovništva u selima na Suvoj međi106
Tragični avgust u Memića Brdu i u Podgredini115
Krvlju natopljena sela Pištaline, Perna, Podgomile,Podvran117
Uloga Talijana u slabljenju i razbijanju NOP-a141
Formiranje ustaničkih gerilskih odreda - jedinica142
Formiranje partizanskih jedinica148
Bojanska četa i neke njene borbene aktivnosti149
Napadi na slobodnu teritoriju južnog Korduna168
Samilost i humanost u vreme strašnih zločina188
Prvi ulazak partizana u Cazin194
DRUGI DEO
Bihaćka operacija209
Napad na Bihać i značaj njegovog oslobađanja211
Uspostavljanje lokalne vlasti u Cazinskoj krajini218
Formiranje Osme krajiške brigade226
Titov govor na smotri Četvrte krajiške divizije u Jesenicama230
Velika - Četvrta neprijateljska ofanziva233
Huška Miljković ponovo na strani partizana236
Proglas Unske operativne grupe239
Proglas Ilmije Bosanske krajine241
Život i rad u Cazinskoj krajini (1944 - 1945)243
Sećanja učesnika događaja253
Sećanje Šukrije Bijedića (1944 - 1945)288
Stanko Opačić Čanica, narodni vođa i legenda sa Korduna293
Nurija Pozderac - herojska smrt na Dragoš sedlu294
Huška Miljković od starog komunste do prevrtljivca295
Vasilj Božić - hrabri borac i partizanski komandir iz Crnaje297
TREĆI DEO
SPISAK ŽRTAVA RATA 1941 - 1945.303
A)Spisak srpskih civilnih žrtava305
        Opština Bihać305
        Opština Bosanska Krupa324
        Opština Cazin363
        Opština Velika Kladuša391
B)Spisak palih boraca u Cazinskoj krajini430
        Opština Bihać430
        Opština Bosanska Krupa436
        Opština Cazin445
        Opština Velika Kladuša454
BIBLIOTEKA