ŽENE HRVATSKE NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Prva konferencija AFŽ za okrug Šibenik održana 22. i 23. X. 1944. u Stankovcima5
    Biranje Okružnog odbora AFŽ za okrug Šibenik9
Treća okružna konferencija Antifašističkog fronta žena za okrug Karlovac održana 29. X. 1944. u Vojniću10
Organizaciono stanje AFŽ za okrug Karlovac u vrijeme održavanja III. okružne konferencije14
Brzojavni pozdrav žena Varaždinskog okruga od 29. X. 1944. Prvom kongresu žena Hrvatske povodom njihove Prve konferencije14
O daktilografskim kursevima
    Članak iz "Žene u borbi", glasila Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, br. 11, studeni 1944.
15
Oglas Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost od 4. XI. 1944. o vješanju Vikice Tučkorić i ostalih (neprijateljski dokument)15
O III. Okružnoj konferenciji AFŽ Like održanoj u Srednjoj Gori 4. i 5. XI. 1944.
    Iz brošure "Žene Like bore se, rade i govore"
16
Pozdrav delegata sa III. Okružne konferencije AFŽ za Liku od 4. XII. 1944. Maršalu Josipu Brozu Titu21
Žene u obnovi i izgradnji zemlje
    Članak iz "Žene u borbi", glasila Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, br. 10, rujan 1944.
21
Izvještaj Okružnog odbora AFŽ za Liku od 9. XI. 1944. Glavnom odboru AFŽ Hrvaske o rezultatima predkongresnog takmičenja24
O izgradnji popaljenih krajeva
    Članak Kade Sremec iz "Žene u borbi", glasila Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, br. 11, studeni 1944
25
III. Okružna konferencija AFŽ Banije održana u Glini 11. i 12. XI. 194426
Konferencija Antifašističkog fronta žena u oslobođenom Splitu
    Iz "Slobodne Dalmacije", glasila JKOF Dalmacije, br. 82, od 20. XI. 1944
32
Domaćinski tečajevi na oslobođenom teritoriju
    Članak iz "Banijskih vijesti", glasila Okružnog odbora JKOF Banije, 25. XI. 1944.
33
Letak Okružnog odbora AFŽ Varaždin ženama varaždinskog okruga krajem studenog 194434
O Okružnim konferencijama AFŽ u Dalmaciji
    Iz "Dalmatinke u borbi", glasila AFŽ Dalmacije, br. 8, studeni 1944
35
Izvještaj Oblasnog odbora AFŽ za Slavoniju od 4. XII. 1944. Glavnom odboru AFŽ Hrvatske o pripremama za Prvi kongres36
Pismo Maci Gržetić - predsjednici Glavnog odbora AFŽ za Hrvatsku o predkongresnom natjecanju žena Gorskog Kotara krajem 194439
Biografija Narodnog heroja Ivanke Trohar40
Izbjeglice Like i Gorskog Kotara u Pokuplju
    Članak iz lista "Naprijed", glasila KPH br. 95-96, od 8. III. 1945.
41
Predkongresna izložba darova žena Moslavine
    Dopis iz "Žene u borbi", glasila Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, br. 12-13, prosinac 1944.
42
Izvještaj Okružnog odbora AFŽ Dubrovnik Oblasnom odboru AFŽ za Dalmaciju o radu žena43
Konferencija Antifašističkog fronta žena u oslobođenoj Dalmaciji
    Članak iz "Dalmatinke u borbi", glasila AFŽ Dalmacije, br. 1-2, 1945.
45
Izvještaj Okružnog odbora AFŽ Biokovsko-Neretvanskog okruga od 19. I. 1945. Oblasnom odboru AFŽ Dalmacije o II. okružnoj konferenciji48
Dopisi za štampu o predkongresnom radu žena grada i kotara Virovitice od 5. II. 194549
Izvještaj Mjesnog odbora AFŽ Šibenik od 20. II. 1945. Oblasnom odboru AFŽ za Dalmaciju o predkongresnom takmičenju49
Izvještaj Gradskog odbora AFŽ Sušak od 21. II. 1945. Propagandnom odjelu Okružnog NOO za Hrvatsko Primorje o radu organizacije AFŽ od početka NOB50
II. oblasna konferencija AFŽ Dalmacije održana u oslobođenom Splitu od 7.-10. III. 1945.
    Članak iz "Dalmatinke u borbi", glasila AFŽ Dalmacije, br. 3-4, ožujak-travanj 1945.
52
Proslava 8. marta 1945. u Istri
    Iz "Hrvatskog lista", glasila Okružnog odbora KOF Pula, br. 69, od 11. ožujka 1945.
54
Izbori za Narodno-oslobodilačke odbore u Dalmaciji
    Članak iz "Dalmatinke u borbi", glasila AFŽ Dalmacije, br. 3-4, ožujak-travanj 1945.
55
Izvještaj ilegalnog Mjesnog odbora AFŽ Sušak od 19. ožujka 1945. Okružnom odboru AFŽ za Hrvatsko Primorje o predkongresnom radu žena57
Pomoć naroda Istre Narodno-oslobodilačkoj vojsci
    Članak iz "Hrvatskog lista", glasila Okružnog odbora KOF Pule, br. 71, od 25. III. 1945.
58
U Splitu je 14. IV. 1945. formirana Prva narodna vlada Hrvatske61
Junačka IV. Armija donijela je slobodu napaćenom narodu Like
    Članak iz "Srpske riječi", glasila Srpskog kluba vijećnika ZAVKOH-a, od 15. IV. 1945.
63
Zahvala Vrhovnog komandanta jedinicama IV. Armije i mornarice od 3. V. 1945. povodom oslobođenja Istre i Slovenskog Primorja64
Iz govora Maršala Tita predstavnicama AFŽ Istre od 20. lipnja 194565
Okružnica Glavnog odbora AFŽ Hrvatske od 27. VI. 1945. svim Oblasnim i Okružnim odborima AFŽ povodom saziva Prvog kongresa AFŽ Hrvatske66
Izložba ručnih radova u Čazmi
    Iz "Žene u borbi", glasila AFŽ Hrvatske, br. 12-13, 1945.
68
Zbor žena u Zagrebu 21. VII. 1945. uoči Prvog kongresa AFŽ Hrvatske69
Prvi kongres Antifašističkog fronta žena Hrvatske održan u Zagrebu 21. 22. i 23. VII. 194572
Telegram Maršala Jugoslavije Josipa Broza Tita I. kongresu AFŽ Hrvatske74
Govor predsjednika ZAVNOH-a Vladimira Nazora75
Govor predsjednika vlade NR Hrvatske dra Vladimira Bakarića76
Govor Cane Babović predsjednice AFŽ-a Jugoslavije78
Govor borca Dragice Mađarac u ime žena boraca Jugoslavenske armije79
Govor Leposave Perović predsjednice žena Bosne i Hercegovine80
Govor Valerije Kocjančić u ime slovenki Trsta82
Govor Dine Zlatić u ime žena Istre82
Politički referat Anke Berus84
Iz organizacionog referata Mace Gržetić89
Govor Kate Vuge iz Banije92
Govor Stojanke Aralice iz Like92
Glavni odbor AFŽ-a Hrvatske izabran na I. kongresu93
Biografija Narodnog heroja Anke Berus95
Rezolucija Prvog kongresa Slavensko-talijanskog antifašističkog saveza žena Julijske Krajine održanog u Rijeci 17. veljače 1946.
    Iz "Glasa Istre", glasila KOF Istre, od 18. II. 1946
96
Iz pisma Jugoslavenske delegacije na čelu s drugom Edvardom Kardeljem Konferenciji za mir u Parizu 16. X. 1946.98
Dalmacija102
Žene borci I. dalmatinske proleterske brigade104
Među ženama borcima I. dalmatinske proleterske brigade bile su i ove drugarice110
Među ženama borcima II. dalmatinske proleterske brigade bile su i ove drugarice115
Izvještaj štaba IX. divizije NOV Jugoslavije od 27. X. 1944. o ženama borcima123
IV, splitska udarna brigada - s pjesmom se bori, s pjesmom umire127
Među ženama borcima IX. divizije bile su i ove drugarice128
U jedinicama XIX. divizije bile su na dan 31. X. 1943. 292 žene133
Dopis XIX. divizije Glavnom odboru AFŽ Hrvatske krajem 1944. u kome je istaknuto nekoliko likova žena boraca XIX. divizije i drugih dalmatinskih jedinica133
Dopis političkog komesara XIX. divizije Glavnom odboru AFŽ Hrvatske, o ženi vojniku
    Iz brošure "Žena vojnik", glasila Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, 1945.
136
Nekoliko primjera iz života i borbe najboljih drugarica XIX. divizije
    Iz "Dalmatinke u borbi", glasila AFŽ Dalmacije, br. 8, str. 9. 1944.
137
Među ženama borcima XIX. divizije bile su i ove drugarice138
Iz naših brigada
    Iz "Dalmatinke u borbi", glasila AFŽ Dalmacije, br. 8, 1944.
141
Među ženama borcima XX. divizije bile su i ove drugarice142
Žene borci XI. dalmatinske brigade XXVI. divizije147
Među ženama borcima XXVI. divizije bile su i ove drugarice154
Herojstvo omladinke Marije Šinković156
Među ženama borcima dalmatin. odreda i drugih jedinica bile su i ove drugarice157
Iz izvještaja Sanitetskog odsjeka VIII. korpusa od 5. ožujka 1944. Sanitetskom odsjeku Vrhovnog Štaba o drugaricama u sanitetskoj službi172
Iz izvještaja šefa Sanitetskog odsjeka VIII. korpusa od 30. ožujka 1944. Sanitetskom odsjeku Vrhovnog Štaba o postavljanju Milke Dulčić u prihvatnici174
Iz izvještaja Sanitetskog odsjeka VIII. korpusa od 4. travnja 1944. o postavljanju Katice Rade za referenta saniteta brigade175
Iz pisma Sanitetskog odsjeka Vrhovnog Štaba od 7. travnja 1944. o prijedlogu za unapređenje dr. Smilje Mikačić175
Iz članka o pohvalama sanitetskog osoblja od srpnja 1944.175
Zahvala previjališta I. dalmatinske proleterske brigade AFŽ-u Šibenik za darove ranjenicima176
Iz mjesečnog izvještaja upravnika mornaričke bolnice od 30. XI. 1944. o razmještaju drugarica u sanitetu176
Lika177
Među ženama borcima ličkih partizanskih jedinica borile su se i ove drugarice179
Partizanka priča
    Iz "Ličke žene u borbi", glasila AFŽ za Liku, br. 7-8, studeni 1942.
182
Najveći dar
    Iz "Ličke žene u borbi", glasila AFŽ za Liku, br. 14-15, svibanj-lipanj 1943.
189
Kako se bore ličke partizanke
    Iz "Ličke žene u borbi", glasila AFŽ za Liku, br. 9, prosinac 1942.
193
Naredba štaba VI. divizije NOV Hrvatske
    Iz "Žene u borbi", glasila AFŽ za Liku, br. 12-13, 1943.
207
Politdelegat Milka Pokrajac
    Iz brošure "Žena vojnik", izdanje Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, 1945.
208
Pismo dr. Slave Cetković-Očko od 1. V. 1942. Komitetu za pomaganje partizanskih odreda u Zagrebu, kojim poziva liječnike u NOV i traži pomoć u sanitetskom materijalu208
žene u Donjem Lapcu brinu se za svoje ranjenike
    Članak iz "Žene u borbi", glasila AFŽ za Liku, br. 2, svibanj 1942.
211
Izvještaj Boje Tišma upravnika partizanske bolnice na Bijelim Potocima od 15. IX. 1942. o smrti jednog druga u bolnici211
Žene pomažu ranjenicima za vrijeme napada na Mogorić
    Članak iz: "Žene u borbi", glasila AFŽ za Liku, br. 3, srpanj 1942.
212
Prijedlog upravnika vojno-partizanske bolnice u Krbavi ci od 23. III. 1943, Otmaru Kreačiću da se u "Dnevnim vijestima" pohvali osoblje bolnice u Krbavici212
Spisak sestara pomoćnica i babica u sanitetu Hrvatske od 8. IX. 1943.213
Kordun214
Kroz ofenzivu
    Iz "Žene u borbi", glasila AFŽ Hrvatske, br. 1, lipanj 1943.
215
Žene borci
    Iz brošure "Žena vojnik", izdanje Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, 1945.
216
U jedinicama I. korpusa NOV Hrvatske bilo je na dan 19. III. 1943. 571 žena217
Karlovačka brigada - to je naš ponos
    Iz "Žene u borbi", glasila AFŽ Hrvatske, br. 10, rujan 1944.
217
Među borcima kordunaških jedinica bile su i ove drugarice218
U VIII. kordunaškoj diviziji bile su na dan 28. III. 1943. 194 žene220
Izvještaj čete VIII. udarne divizije od 16. X. 1944. štabu divizije o ženama borcima229
Primorje i Gorski Kotar230
Iz izvještaja referenta saniteta XIII. divizije od 22. XI. 1943. referentu saniteta IV. korpusa o stanju sanitetske službe u diviziji231
Iz naredbe Štaba XIII. divizije od 28. XII. 1943. kojim se pohvaljuju borci i rukovodioci IV. bataljona III. brigade232
Izvještaj Štaba I. udarne brigade XIII. divizije o učešću žena boraca u operativnim jedinicama233
Biografija Narodnog heroja Anke Pađen234
Izvještaj Štaba III. brigade XIII. divizije o ženama borcima u svojim jedinicama235
Izvještaj Štaba II. brigade XIII. divizije o ženama borcima236
Izvještaj Štaba XIII. divizije o ženama borcima u svojim jedinicama237
Prva Goranka partizanka - komesar bataljona
    Iz "Rodoljupke", glasila AFŽ za Gorski Kotar, srpanj 1944.
238
Među borcima POJ i NOV Hrvatskog Primorja i Gorskog Kotara nalazile su se i ove drugarice240
31. XII. 1943. bilo je u jedinicama XIII. divizije 139 žena boraca241
Još jedna junakinja je pala!
    Iz "Rodoljupke", glasila AFŽ za Gorski Kotar, br. 2, 1943.
24.5
Primorka iz Škrljeva piše svom sinu borcu u NOV
    Iz "Primorke", glasila AFŽ za Hrvatsko Primorje, br. 12, studeni 1943.
247
Zemi travez kad nisi za soldata!247
Banija248
Izvještaj KK KPH Glina od 14. X. 1944. o ženama borcima s područja kotara249
Takove su žene borci
    Iz brošure "Žena vojnik", izdanje Glavnog odbora AFŽ Hrvatske, 1945.
250
Mala Bosa250
Među ženama borcima partizanskih odreda i drugih jedinica Banije nalazile su se i ove drugarice251
Biografija Narodnog heroja Milanke Kljajić257
Partizanka sudi
    lz "Žene u borbi", glasila AFŽ Hrvatske, lipanj 1943.
259
Iz Naredbe br. 19 Štaba IV. udarnog korpusa NOV i PO Jugoslavije od 26. I. 1945. o postavljanju i proizvođenju žena boraca263
Slavonija265
Dopis Štaba VI. korpusa od 30. V. 1944. redakciji "Žene u borbi", glasilu Glavnog odbora AFŽ za Hrvatsku o istaknutim ženama borcima XII. brigade266
Prijedlog za priznanje ranga kapetana prvoborcu Milaković-Panjković Ani267
U XII. udarnoj brigadi bilo je na dan 29. VIII. 1943. 136 žena268
Među ženama borcima XII. prolet. udarne brigade borile su se i ove drugarice269
Prijedlog za proizvođenje u čin p-poručnika Jugović Dušanke borca XVI. omladinske brigade "Joža Vlahović"274
U redovima boraca XVI. omladinske brigade "Joža Vlahović" bile su i ove drugarice275
Među ženama borcima XVIII. brigade bile su i ove drugarice278
Žene borci Osječke brigade XII. udarne divizije
    Spisak drugarica I. bataljona Osječke brigade
282
Drugarice II. bataljona Osječke brigade283
Drugarice III. bataljona Osječke brigade284
Drugarice IV. bataljona Osječke brigade285
O najboljim drugaricama borcima i bolničarkama Osječke brigade286
Priznanje borcima XII. udarne i Osječke brigade za borbene uspjehe u periodu od 15. VI. do 10. IX. 1944.289
Među borcima Osječke i čehoslovačke brigade "Jan Žiška" bile su i ove drugarice290
Dopis Štaba VI. korpusa od 22. V. 1944. uredništvu "Žene u borbi", o istaknutim ženama borcima XVII. brigade i ostalih jedinica VI. korpusa NOV291
Biografija Narodnog heroja Perse Bosanac293
Među borcima XVII. udarne brigade nalazile su se i ove drugarice294
U jedinicama X. divizije Narodno-oslobodilačke vojske Hrvatske (XVII. i XXI. brigadi) bile su na dan 20. IX. 1943. 262 žene294
U XVII. brigadi NOV bilo je na dan 1. V. 1943. 247 žena295
U XXI. slavonskoj i XXV. brodskoj brigadi borile su se i ove drugarice298
U jedinicama VI. korpusa NOV Hrvatske bilo je na dan 20. listopada 1943. 929 žena299
Popis poginulih drugarica boraca i rukovodioca u jedinicama na području Štaba VI. korpusa NOVJ301
Među mnogim borcima partizanskih odreda i raznih jedinica Slavonije borile su se i ove drugarice313
U jedinicama II. operativne zone bilo je na dan 4. IX. 1943. 128 žena317
Prijedlog za unapređenje Šrajber Anđelke u čin poručnika320
Iz naređenja štaba sanitetskog odsjeka II. korpusa NOV i POH od 8. VII. 1943. o razmještaju ženskog sanitetskog kadra kod vršenja besplatne ambulantne službe321
Iz naređenja sanitetskog odsjeka II. korpusa NOV i POH od 8. VII. 1943. o razmještaju ženskog sanitetskog kadra u vojno-partizanske bolnice322
Iz izvještaja šefa sanitetskog odsjeka VI. korpusa od 4. XII. 1943. sanitetskom odsjeku Glavnog štaba Hrvatske o ženama sanitetskim radnicima323
Iz naredbe šefa sanitetskog odsjeka VI. korpusa NOVJ od 4. XII. 1943. kojom se pohvaljuje veći broj drugarica u pozadinskom sanitetu324
Pohvala Kati Govorušić, politkomesaru vojno-partizanske bolnice za njen požrtvovan rad325
Žumberak i Pokuplje326
Naredba kojom se Milka Kufrin postavlja za politkomesara III. čete bataljona "Jože Kraša"328
Biografija Narodnog heroja Milke Kufrin328
Među ženama borcima žumberačko-pokupskih i turopoljsko-posavskih jedinica bile su i ove drugarice330
Pregled brojnog stanja i naoružanja jedinica II. operativne zone NOV i PO Hrvatske338
Zagrebačka oblast339
Iz izvještaja referenta saniteta II. operativne zone od 16. X. 1943. Glavnom štabu Hrvatske o ustaškom napadu na partizansku bolnicu iznad Osijeka (na Kalniku)340
Iz izvještaja sanitetskog odsjeka Štaba X. zagrebačkog korpusa od 1. VIII. 1944. o partizanskoj bolnici u Moslavini341
Dopis Štaba XXXII. divizije od 28. X. 1944. politkomesaru X. zagrebačkog korpusa s podacima o drugaricama u XXXII. diviziji342
Izvještaj Štaba XXXIII. divizije od 31. X. 1944. politkomesaru X. zagrebačkog korpusa o drugaricama u diviziji342
Pismo Komande vojnog područja X. zagrebačkog korpusa od 5. III. 1945. Okružnom narodnom odboru Varaždin o smrti Đurđice Danić344
U raznim jedinicama X. korpusa borile su se i ove drugarice345
Biografija Narodnog heroja Marije Vidović Abesinke356
Nekoliko izjava djece, koja su preživjela ustaški teror u Baniji, Lici i Kordunu361
Pod vidom pokrsta, a uz suradnju katoličkog klera, ustaše su vršili masovan pokolj srpskog naroda
    Iskazi djece, koja su preživjela "pokrst"
362
Izvadak iz popisa djece sela Čemernice čije su roditelje pobili ustaše364-365
Lobor-grad, logor za žene i djecu osnovan u rujnu 1941.
    Iz dokumenata Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, br. 16141 o logorìi Lobor-grad
366
Strahote logora Đakovo
    Iz dokumenata Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača, br. 16142 od 11. IV. 1946.
366
Pokolj djece u logoru Jasenovac
    lz dokumenata Drž. komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača
368
Naselje i logor Tenje osnovan 1941.
    Iz dokumenata Drž. komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača
369
Putni nalog Dragici Habazin izdan od Hrv. Crv. križa za preuzimanje i prijevoz djece iz sabirnih logora Jasenovac, Mlaka i Uštica
    (neprijateljski dokument)
370
Djeca u koncentracionim logorima Stara Gradiška i Mlaka
    Izjava Dragice Habazin - lz arhiva Državne komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača
371
Sabirni logori za žene i djecu s Kozare
    Iz izvještaja Mihajla Komunickog "ministarstvu udružbe KDH", od 9. VIII. 1942.
373
Logor za djecu s Kozare u Gornjoj Reci u Hrvatskom Zagorju
    Izjava prof Kamila Breslera pred Državnom komisijom za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača
374
Uredba ustaškog "ministarstva udružbe" od 23. VIII. 1942. o razmještaju izbjegličke djece
    (neprijateljski dokument)
377
Iz izvještaja ustaškog "ministarstva zdravstva" o karanteni u Sisku378
"Prihvatilište za djecu izbjeglica" u Sisku - najstrašniji koncentracioni logor
    lz zapisaka Jane Koch
380
Djeca iz kolone smrti
    Iskaz očevidaca Jane Koch i Anke Meleš
383
O zdravstvenom stanju djece u logoru Jastrebarsko
    Prema izjavama prof. Branka Dragišića, dr. Kine Dragišić i dr. Glumca - specijalisti za dječje bolesti. - Iz dokumenata Drž. komisije za utvrđivanje zločina okupatora i njegovih pomagača
384
Prvi smijeh
    Iz zapisaka Tatjane Marinić i Staše Jelić o logoru u Jaski
387
Izvještaj Državnog doma za malu djecu na Josipovcu od 13. X. 1942. Hrvatskom Crvenom križu o očajnim zdravstvenim prilikama u domu
    (neprijateljski dokument)
389
Pregled i statistički podaci bolesti i smrtnih slučajeva i prihvatilištu za djecu s Kozare u Zavodu za gluhonijeme u Zagrebu
    (neprijateljski dokument)
391
U prosincu 1942. bilo je u talijanskom logoru na Rabu 1000 djece iz Hrvatske
    Izvještaj "ministarstva vanjskih poslova KDH", od 7. I. 1943. hrvatskom Crvenom križu o zatočenju hrvatske djece na Rabu (neprijateljski dokument)
392
Okružnica okružnog odbora AFŽ za Kordun od 12. I. 1943. Kotarskim odborima AFŽ o uređenju dječjeg doma393
Izvještaj od 31. I. 1943. o teškim zdravstvenim prilikama prihvatilišta za djecu s Kozare u Zavodu za gluhonijeme u Zagrebu
    (neprijateljski dokument)
394
Izvještaj dječjeg doma u vrelu Mrežnice od ,8. V. 1943. Okružnom odboru AFŽ Karlovac o stanju u domu385
Pismo Štaba I. odreda V. operativne zone od 22. V. 1943. Kotarskom odboru AFŽ Crikvenica o brizi za djecu boraca396
Partizani su nas spasili398
Pismo Okružnog odbora AFŽ Karlovac od 17. VI. 1943. kojim se upućuje jedno dijete u dječji dom u Vojnički Grabovac398
Dopis Okružnog odbora AFŽ Karlovac od 19. VII. 1943. uredništvu "Vijesti" o dječjem domu400
Dopis ZAVNOH-a od 2. IX. 1943. upravi dječjeg doma u Vojničkom Grabovcu kojim se šalje jedan padobran za izradu dječjeg rublja401
Izvještaj Okružnog odbora AFŽ Karlovac od 4. IX. 1943. Glavnom odboru AFŽ Hrvatske o organizaciji dječjeg doma u Vojničkom Grabovcu402
Dopis Okružnog odbora AFŽ Karlovac od 6. IX. 1943. agitpropu CK KPH o prilozima za dječji dom404
Pismo Okružnog odbora SPŽZ Bele Krajine Okružnom odboru AFŽ Karlovac kojim se šalju darovi za dječji dom na Kordunu405
Dopis ZAVNOH-a od 15. II. 1944. Kotarskom NOO Korenica o preseljenju dječjeg doma iz Šeganovca u Baniju405
Iz izvještaja Tatjane Marinić od 9. IV. 1944. socijalnom odjelu ZAVNOH-a o dječjem domu u Šeganovcu406
Pismo Štaba I. udarne brigade VIII. divizije od 18. III. 1944. dječjem domu u Vojničkom Grabovcu409
Masovni pokolj žena i djece u selima Sinjske Krajine
    lz članka "Zločin izvršen od "Vražje divizije" u selima Sinjske krajine", "Slobodna Dalmacija", od 16-17. X. 1946.
409
Izvještaj Danice Cazi od 20. IV. 1944. zdravstvenom odjelu Oblasnog NOO za Slavoniju o dječjem domu u Zvečevu410
Izvještaj socijalnog odjela ZAVNOH-a od 28. IV. 1944. o dječjim domovima na oslobođenom teritoriju Hrvatske412
O organizaciji dječjih domova na Baniji414
Odgovor socijalnog odjela ZAVNOH-a od 10. VI. 1944. Radetić Stevi borcu NOV o smještaju nezbrinute djece njegovog brata u domu416
Izvještaj soc. odjela ZAVNOH-a o evakuaciji djece u Italiju 2. i 3. VII. 1944.417
Evakuacija nezbrinute djece s oslobođenog područja u Italiju
    Članak iz "Žene u borbi", glasila Glav. odbora AFŽ Hrvatske, br. 9, kolovoz 1944.
420
Izvještaj soc. odjela Oblasnog NOO za Slavoniju od 15. VII. 1944. ZAVNOH-u o dječjem domu u Zvečevu422
Briga soc. odjela ZAVNOH-a za smještaj djece, trudnica i majki s dojenčadi422
Izvještaj prosvjetnom odjelu ZAVNOH-a o radu osnovne i srednje škole dječje kolonije u Santa Cesarei424
Pet mjeseci života i školskog rada u pustinji
    Članak iz "Našeg lista", logorskih novina prvog logora, br. 1,81, 1944.
426
Izvještaj socijalnog odjela Oblasnog NOO-a Zagrebačke oblasti od 4. VIII. 1944. soc. odjelu ZAVNOH-a o brizi za djecu, žene, invalide i izbjeglice430
Izvještaj izaslanika ZAVNOH-a Mire Debeljak i Saše Zlatarić od 15. VIII. 1944. soc. odjelu ZAVNOH-a o dječjim domovima u Radonji i Jovičićima432
Dopis Oblasnog NOO za Slavoniju od 23. XII. 1944. Okr. NOO za Viroviticu436
Dopis socijalnog odjela ZAVNOH-a od 5. II. 1945. predsjedništvu ZAVNOH-a o organizaciji dječje kolonije u Splitu437
Izvještaj Vlatke Babić iz Bajmoka početkom 1945. u prebacivanju izbjeglica sa teritorija Zagrebačke oblasti u Vojvodinu438
Izvještaj od 17. II. 1945. ZAVNOH-u o evakuaciji i smještaju žena i djece iz Hrvatske u Vojvodinu440
Djeca borci u Narodno-oslobodilačkoj vojsci
    Nekoliko biografija djece boraca
443
Biografije447
BIBLIOTEKA