Stevo Samardžija: 14. SREDNJOBOSANSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
1. Predgovor7
2. Formiranje brigade9
3. SREDNJA BOSNA OD POČETKA USTANKA DO FORMIRANJA BRIGADE:13
        - Prodor četništva27
        - Formiranje 4. KNOPO i napad na Kotor-Varoš30
        - Četnički pučevi, uzroci i posledice36
        - Dolazak proletera i obnavljanje 4. KNOPO48
        - Razbijanje četnika sa Trebave60
4. Blok fotografija iz 4. KNOPO64
5. UČEŠČE U PRVIM BORBAMA, PRVOJ BANJALUČKOJ OPERACIJI I ŠESTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI65
        - U prvoj banjalučkoj operaciji88
        - Skica napada na Banjaluku89
        - U Šestoj neprijateljskoj ofanzivi95
6. SA 12. SLAVONSKOM BRIGADOM U BORBI ZA OSLOBOĐENJE PRNJAVORA103
        - Skica napada na Prnjavor109
7. BORBE OKO KOTOR-VAROŠA MART-APRIL 1944. g129
8. U ŽUPI MAJ-JUNI 1944. GODINE145
9. SA 5. KOZARAČKOM U NAPADU NA DERVENTU 27/28. JUNI 1944. GODINE161
        - Skica napada na Derventu167
10. SA 5. KOZARAČKOM I 12. KRAJIŠKOM BRIGADOM U BORBI ZA OSLOBOĐENJE TESLIĆA 9/10. JULI 1944. GODINE187
        - Skica napada na Teslić190
11. 14. BRIGADA U ULOZI "JEZGRA" 53. DIVIZIJE205
        - Borbe oko Obodničkog visa219
12. SA 21. SLAVONSKOM BRIGADOM U NAPADU NA DOBOJ 8/9. SEPTEMBRA 1944. G., I OSLOBOĐENJE TEŠNJA241
        - Skica napada na Doboj251
        - Oslobođenje Tešnja254
13. U DRUGOJ BANJALUČKOJ OPERACIJI OD 18-25. SEPTEMBRA 1944. GODINE259
        - Skica napada na Banjaluku267
        - Borba za Klašnice275
        - Skica borbi u Lijevče polju277
        - Noćne borbe u Donjoj Topoli 24/25. septembra 1944. godine284
14. BORBE SA ČETNICIMA I USTAŠAMA U OKTOBRU 1944. GODINE291
15. BORBE OKO SIVŠE I NA KOMUNIKACIJI ZEPČE-DOBOJ KONCEM 1944. GODINE311
        - Neopreznost i gubici na Sivši318
        - Višemjesečne borbe sa Nijemcima u dolini r. Bosne323
16. BORBE U DOLINI RIJEKE BOSNE JANUAR-FEBRUAR 1945. GODINE331
17. BORBE U DOLINI RIJEKE BOSNE MART-APRIL 1945. GODINE347
        - Skica napada na četnike Draže Mihailovića na Vučijaku 7/8. mart 1945. godine351
        - Borbe na komunikaciji Zepče-Derventa357
18. SA JEDINICAMA 27. NOU DIVIZIJE U BORBAMA OKO VLASKE MAHALE 4-25. MAJA 1945. GODINE369
        - Borbe za Vlašku Mahalu od 4-25. maja 1945. godine379
        - Skica učešća 14. brigade u završnim borbama oko Vlaške Mahale386
20. POSLEDNJA NAREDBA O ODLIKOVANJIMA BORACA I RUKOVODILACA BRIGADE389
21. SPISAK POGINULIH BORACA BRIGADE393
22. SPISAK PREŽIVJELIH BORACA BRIGADE423
23. REGISTAR GEOGRAFSKIH NAZIVA, IMENA, VOJNIH JEDINICA I USTANOVA459
BIBLIOTEKA