Dragutin Grgurević: DEVETNAESTA SJEVERNODALMATINSKA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA
sadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    NAPOMENA UREDNIŠTVA5
KRATAK PREGLED RAZVOJA USTANKA I NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE U SJEVERNOJ DALMACIJI 1941-19437
Sjeverna Dalmacija 1941-1943.9
FORMIRANJE 19. SJEVERNODALMATINSKE DIVIZIJE39
Naredba o formiranju 19. sjevernioidalmatinsike divizije41
Formiranje divizije43
Stanje u sjevernoj Dalmaciji47
Prvi zadaci jedinica 19. divizije50
BORBENI PUTOVI 19. SJEVERNODALMATINSKE DIVIZIJE
PRVE BORBE JEDINICA 19. DIVIZIJE
Listopad 1943.55
Prebacivanje 5. i 6. brigade u južnu Liku *** Prepad na putu Prevjes-Otrić *** Napad na njemačku kolonu na Zrmanjskom klancu *** Akcija na cesti Malovan-Otrić *** Napad na neprijateljsku kolonu na komunikaciji Knin-Otrič *** Akcija na cesti Obrovac-Zadar *** Neuspjeh na Pridragi *** Akcija na putu Benkovac-Zemunik *** Napad na neprijateljsku kolonu na liniji Gračac-Obrovac *** Borbe na cesti Benkovac-Vrana *** Ponovna akcija na Pridragu *** Napad 5. brigade na cesti Gracac-Bruvno *** Uspješna zasjeda na Deringaju *** Sukob Nijemaca i dijelova SDP odreda na cesti Vodice-Bušnjak i Vodice-Tribunj *** Zasjeda u Prezidskom klancu *** Akcija 5. brigade na cesti između Kulen-Vakufa i Donjeg Lapca
OPERACIJE NA PROSTORU MAKARSKA-IMOTSKI-LIVNO I BORBE U SJEVERNOJ DALMACIJI
Studeni-prosinac 1943.63
Njemačka ofenziva u oblasti Bosanskog Grahova, Livna i Duvna (operacija "Ziethen") *** Marš 5. i 6. brigade u području Cetinske doline *** Zauzimanje Vrlike *** Izbijanje na komunikaciju Imotski-Omiš *** Uspjela akcija na Hrvačima *** Neuspjeh u borbama za Provo, Čistu i Lovreć *** Usiljeni marš 5. i 6. brigade na sektor Bosanskog Grahova *** Prodor Nijemaca u Livno *** Uspjela akcija na Deralima *** Šesta brigada u borbi za Livno *** Trodnevna zasjeda na cesti Vodice-M. Čista i Vodice-Pirovac *** Akcija 7. brigade na Benkovac *** Djelatnost NO mornarice za sjevernu Dalmaciju *** Aktivnost Grupe odreda *** Ofenziva neprijatelja u sjevernoj Dalmaciji *** Napad 7. brigade i Kninskog odreda na Dobro Selo i Doljane *** Zasjeda na pruzi Lovinac-Medak *** Tromjesečna bilanca borbi jedinica 8. dalmatinskog korpusa
POVRATAK DIVIZIJE U SJEVERNU DALMACIJU I ŽIVA AKTIVNOST NJENIH JEDINICA
Potkraj prosinca 1943. do prve polovine veljače 1944.85
Direktiva Štaba 8. korpusa jedinicama za akcije na području Livno-Glamoč, u srednjoj i sjevernoj Dalmaciji *** Povratak 5. brigade u Bukovicu *** Težak mars 6. brigade u kome je od studeni stradalo oko 100 boraca *** Akcije 6. brigade na cesti Karin-Obrovac *** Aktivnost jedinica 5. brigade u Bukovici *** Upad jedinica 19. divizije u Prominu *** Iznenadni prodor dijelova njemačke 1. brdske divizije u Kistanje *** Povlačenje snaga 19. divizije iz Promine *** Težak poraz Nijemaca kod Šupljaje *** Direktive Štaba 19. divizije podređenim jedinicama za akcije u slučaju neprijateljske ofenzive na Bukovicu *** Jačanje okupatorskih garnizona i koncentracija njegovih snaga za napad na 19. diviziju *** Napadi jedinica 7. brigade na neprijateljsku motoriziranu kolonu na cesti Gračac-Otrić
OFENZIVA NIJEMACA NA SLOBODNI TERITORIJ SJEVERNE DALMACIJE, OKRUŽENJE DIVIZIJE I PROBOJ IZ OBRUČA
Veljača 1944.104
Posljedice opće ofenzive Nijemaca na slobodni teritorij srednje i zapadne Bosne i sjeverne Dalmacije *** Potiskivanje 19. divizije iz Bukovice i opkoljavanje na prostoru Turovac-Paripovac-Lipač ("operacija Emil") *** Borbe u okruženju i proboj iz obruča *** Prebacivanje snaga 19. divizije u južnu Liku *** Operacije u Lici pod teškim uvjetima-oštroj zimi i slaboj prehrani *** Povratak 6. brigade u sjevernu Dalmaciju *** "Teške borbe jedinica 7. brigade na prostoru Lički Osik-Perušić *** Pripreme u sjevernoj Dalmaciji za povratak 19. divizije *** Aktivnost snaga sjevernodalmatinskih partizanskih odreda u odsutnosti snaga 19. divizije
SLOBODNI TERITORIJ U SJEVERNOJ DALMACIJI I NOVI NAPADI NIJEMACA
Ožujak-kolovoz 1944.122
Provođenje u život općih direktiva Vrhovnog i Glavnog štaba NOV i POJ za oživljavanje aktivnosti jedinica *** Razbijanje četničke ofenzive u Bukovici *** Formiranje novih jedinica *** Aktivnost Grupe SDP odreda *** Borbe 5. brigade na Pristegu. *** Prebacivanje divizije na Velebit i akcije na prostoru Otrić-Srbski Klanac-Vučidol-Turovac *** Povratak divizije iz južne Like u Dalmaciju *** Akcije u Ravnim kotarima *** Prebacivanje 5. brigade u Primorje *** Akcija na Vranu *** Formiranje 14. "bukovačke" brigade i proglašenje 6. brigade "udarnom" *** Napad Nijemaca na snage primorskog sektora *** Opkoljavanje i razbijanje grupe bataljona i nova ofenziva na Bukovicu *** Povratak divizije u Bukovicu *** Upad u Prominu *** Pomoć 9. diviziji u napadu na Gračac
BORBE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE SJEVERNE DALMACIJE I KNINSKA OPERACIJA
Rujan-prosinac 1944.163
Zadatak jedinica NOV] u Hrvatskoj poslije poziva predsjednika Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije od SO. kolovoza 1944. *** Tri faze operacija 8. korpusa za oslobođenje Dalmacije *** Prvi uspješan napad na Benkovac *** Oslobođenje Benkovca i Ravnih kotara *** Čišćenje sjeverne Dalmacije od ostataka razbijenih okupatorskih, četničkih i ustaških jedinica *** Akcije jedinica 19. divizije na osiguranju komunikacije Gračac-Knin i ispomaganje 9. diviziji *** Zahtjev Štaba 8. korpusa za likvidaciju neprijateljskih uporišta u Đevrskama, Smrdelju i Roškom Slapu *** Proglašenje 19. divizije udarnom *** Teške višednevne borbe jedinica 19. divizije na komunikaciji Knin-Pađene-Zrmanja *** Kninska operacija *** Dvomjesečno zatišje, odmor i sređivanje jedinica
DEVETNAESTA DIVIZIJA U MOSTARSKOJ OPERACIJI
Potkraj 1944-početkom 1945.186
Opće stanje na području Mostara krajem 1944. i početkom 1945. godine *** Prebacivanje glavnine 19. divizije s područja sjeverne Dalmacije na prostor Vrgorca i Ljubuškog *** Peta brigada ostaje u sjevernoj Dalmaciji *** 12. hercegovačka brigada u sastavu 19. divizije *** Podilaženje Mostaru *** Uporne i teške borbe za Vardu jedinica 6. i 14. brigade *** Oslobođenje Mostara *** Povratak svih jedinica 19. divizije u sjevernu Dalmaciju
DEVETNAESTA DIVIZIJA U LIČKO-PRIMORSKOJ OPERACIJI
Ožujak-travanj 1945.193
Divizija u sastavu južne grupacije JA *** Snage i raspored neprijateljskih snaga uoči ove operacije *** Prebacivanje 19. divizijè u područje Like *** Prva etapa: ličko-primorske operacije: oslobođenje Udbine, Krbavskog polja i izbijanje na komunikaciju Široka Kula-Korenica *** Druga etapa: uništenje neprijateljskih snaga na sektoru Brušane-Gospić-Lički Osik-Perušić-Ramljane-Babin Potok-Lička Jesenica-Otočac-Brinje *** Oslobođenje Otočca *** Zauzimanje Žute Lokve *** Uništavanje njemačkih kolona pri pokušaju povlačenja iz Senja *** Oslobođenje Senja i izbijanje na obalu Jadrana *** Oslobođenje Novog, Selca i Crikvenice *** Treća etapa: koncentrirani napad divizije na odsjeku Zlobin-Hreljin *** Zauzimanje Fužina, i ž. st. Plaše *** Oslobođenje Kraljevice *** Žilav otpor nepiijatelja na Crnom vrhu i Praputnjaku *** Neprijateljski mostobran za zaštitu Bakra i Škrljeva *** Oslobođenje Bakra, Škrljeva i Kamenjaka i izbijanje na Grobničko polje *** Forsiranje Rečine i oslobođenje Sušaka
ZAVRŠNE OPERACIJE I KONAČNA POBJEDA
Od kraja travnja do sredine svibnja 1945.215
Devetnaesta divizija u tršćanskoj operaciji *** Dvanaesto dnevne danonoćne teške borbe za razbijanje neprijateljske fronte nad Rečinom *** 19. divizija u sastavu "Riječke operativne grupe" za opkoljavanje i uništavanje neprijatelja koji brani Rijeku *** Oslobođenje Rijeke, Sv. Mateja, Breze i Brguda. *** Opkoljavanje ostataka 97. njemačkog korpusa *** "Obustavite borbu, jer se neprijatelj na sektoru Bistrice predao"
GUBICI I USPJESI 19. SJEVERNODALMATINSKE DIVIZIJE227
Gubici 19. divizije229
Uspjesi 19. divizije230
PREGLED RUKOVODILACA 19. SJEVERNODALMATINSKE DIVIZIJE OD NJENOG FORMIRANJA DO KRAJA RATA233
Rukovodeći kadar 19. divizije prilikom njenog formiranja235
Pregled komandnog fcadra 19. divizije od formiranja do kraja rata237
NARODNI HEROJI JUGOSLAVIJE - PRIPADNICI 19. SJEVERNODALMATINSKE DIVIZIJE241
Bahić T. Petar243
Damjanović Đ. Danilo Danić244
Kuprešanin N. Milan245
Opačić A. Stevan246
Opačić G. Stevan247
Parmač A. Stanko248
Popović J. Tomica249
Radaković T. Ilija250
Šakić Lj. Milan Mićun251
POPIS POGINULIH I UMRLIH BORACA 19. SJEVERNODALMATINSKE DIVIZIJE OD FORMIRANJA DO KRAJA RATA253
PRILOZI301
    Skraćenice303
    Literatura305
    Kazalo imena307
    Kazalo predmetnih pojmova311
    Kazalo geografskih imena321
    Summary333
    Popis sliika i faksimila dokumenata337
BIBLIOTEKA