ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 9: Osma kordunaška udarna divizija
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* prilog (pali borci u jedinicama osme divizije, kazalo ličnih imena, kazalo geografskih pojmova, tumač skraćenica) *
* slike *
* * *
    Napomena redakcije9
SAVO ZLATIĆ MIĆO
Pregled vojno-političkih događaja na Kordunu do formiranja Osme kordunaške divizije
13
DUŠAN V. BAIĆ
Borbe na teritoriji kotara Vrginmost do formiranja Osme divizije
37
STEVO RADANOVIĆ
Ustaška ofanziva na sjeverni dio Korduna (kraj decembra 1941. - početak januara 1942.)
53
MILE DAKIĆ
Partizanske snage i borbene operacije na području kotara Vojnić do formiranja divizije
63
ČLANAK
Jeste li vidjeli moga Milu?
79
DUŠAN PEKIĆ
Prvi puškomitraljez
81
STANKO OPAČIĆ ĆANICA
Poraz Talijana na Čukuru
84
STANKO OPAČIĆ ĆANICA
Prvi kordunaški bataljon u zimi 1941-1942. godine
89
NIKOLA LADIŠIĆ
Odlazak grupe boraca Prvog kordunaškog odreda za Žumberak
100
DRAGAN CVJETIČANIN
Omladinska kordunaška četa ulazi u sastav Četvrte proleterske crnogorske brigade
104
DUŠAN OPAČIĆ
Partizanske jedinice i njihove akcije do formiranja brigada na teritoriji kotara Veljun
110
MILOŠ GOJAK
Napad na Perjasicu (27. april 1942.)
124
DUŠAN OPAČIĆ
Oslobođenje Hrvatskog Blagaja i Blagajskog Pavlovca
127
DUŠAN LIVADA
Partizanske jedinice i oružane akcije u slunjskom kotaru do formiranja brigada
130
MILOŠ GAĆEŠA
Napad Drugog kordunaškog partizanskog odreda na Tržić (19-23. juna 1942.)
143
MILOJKO ŠAŠA
Neprijateljska ofanziva jula 1942. na području Četvrtog bataljona Drugog kordunaškog partizanskog odreda
147
DUŠAN LIVADA
Komandant bombaš Miloš Barać Mićo
151
STEVO DOKMANOVIĆ i MILAN PEŠUT
Borbe na području Plaščanske doline od ustanka do kraja novembra 1942. godine
156
ĐURO VUČELIĆ
Napad na ustaški oklopni voz u Dubravama (4. septembar 1942.)
166
BRANKO MAMULA
Oslobođenje Jezerana
168
SAVO TESLA
Sjećanje na formiranje Prve kordunaške brigade
174
NIKOLA VIDOVIĆ
Formiranje i prva dejstva Četvrte udarne brigade NOV i PO Hrvatske
178
MILE BUČAN
Jednomjesečne borbe Prvog bataljona Četvrte brigade (august-septembar 1942.)
189
SAVO TESLA
Prva kordunaška brigada u napadu na Jastrebarsko (Neki detalji i sjećanja)
195
GRGA MILAŠINČIĆ
Oslobođenje djece iz ustaškog logora u Jastrebarskom
197
PAJO PETROVIĆ LOŠO
Kazivanje jednog ranjenika
201
MIHAJLO VOJNOVIĆ
Borba Četvrte brigade na Tanča Gori - 22. septembra 1942.
207
STEVO RADANOVIĆ
Prvi bataljon Četvrte brigade u razbijanju talijanske kolone kod Poloja
211
JOCO TARABIĆ
Tragom borbi Četvrte brigade u jesen 1942. godine
216
DRAGAN PAJIĆ
Ponovo u Trećem omladinskom bataljonu "Joža Vlahović"
223
NIKOLA MILIČIĆ
Grupa Dalmatinaca u omladinskom bataljonu "Joža Vlahović"
228
RADE ZRINJANIN
Formiranje Pete brigade i njene prve borbe
232
PETAR MALOBABIĆ
Stroj u Petrovoj Poljani
237
MILKA ILIĆ LIVADA
Omladina Korduna u pomoći frontu (maj 1942 - juni 1943.)
239
DUŠAN KORAĆ
Neki podaci o zbivanjima na oslobođenoj teritoriji 1942.
251
MILAN OREŠČANIN CRNI
"Ni pedalj zemlje neobrađen!" - "Ni zrna žita okupatoru!"
265
JOCO TARABIĆ
Prve borbe Osme divizije NOVJ
271
MILOŠ ŠUMONJA
Naš prvi komandant Vlado
279
ČLANAK
Prvi komesar Osme divizije
283
PETAR KLEUT
Četvrta brigada po drugi put na Žumberku
285
BRUNO BELAVIĆ
Sjećanje na Ribničku četu
299
SIMO LIVADA
Sjećanje na borbe Petnaeste brigade u prvoj polovini januara 1943.
301
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Borbe Osme divizije na Kordunu u toku četvrte neprijateljske ofanzive
307
STEVO RADANOVIĆ
Prvi bataljon Prve kordunaške brigade u četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi
318
SIMO MIKAŠINOVIĆ
Od Saborskog do Drenovače
321
BOŠKO RANITOVIĆ
Pobjeda Pete brigade na Drenovači (6. februar 1943. godine)
327
DRAGICA OPAČIĆ
Sjećanje na Danicu Ljepović
336
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Borbe kod Boričevca i razbijanje talijanskih snaga u rejonu Gornjeg Lapca (februar 1943.)
340
DUŠAN HRSTIĆ
U pratnji ranjenika od Žumberka do Korduna (13-19. januara 1943.)
350
BOGDAN GAĆEŠA
Neka sjećanja na tromjesečni rad sanitetske službe Petnaeste brigade
353
DUŠAN HRSTIĆ
Prebacivanje ranjenika iz Bjelih potoka u Zbjeg (9-12. februara 1943.)
358
BOŠKO RANITOVIĆ
Događaji koji se ne mogu zaboraviti
361
DUŠAN MIŠLJENČEVIĆ
Put za Liku i napad na Brlog
369
STEVO RADANOVIĆ
Zasjede Četvrte brigade na pruzi Oštarije-Karlovac (16/17. marta 1943.)
371
DUŠAN V. BAIĆ
Oslobođenje Gacke doline
373
JANKO VELIMIROVIĆ
Pao je komandant pratećeg bataljona
386
MILOŠ ŠUMONJA
Napad na Gospić (maj 1943. godine)
389
MILE RADOVIĆ
Iznenađeni kod Vukmanića
402
MILAN JAKOVIĆ
Narodni heroj Rade Janjanin
405
ČLANAK
Palima za slobodu
410
JOCO TARABIĆ
Oslobođenje Cetingrada, Slunja i Velike Kladuše (juni 1943. godine)
412
RADOVAN GRGIĆ
Milan Čakširan - najhrabriji među hrabrima
419
DUŠAN OPAČIĆ
Četna bolničarka Milka Ivošević
422
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Komandir voda Marija Ulemek
425
RADOVAN GRGIĆ
Prevara neprijateljskih aviona
428
ČLANAK
Curi švapska krv
430
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Borbe za oslobođenje Velike Kladuše i Topuskog (august 1943.)
433
ČLANAK
Pokretna biblioteka
441
MILOŠ ŠUMONJA
Karlovačko-kordunsko područje u doba kapitulacije Italije (vojno-politička razmatranja)
443
ČLANAK
Svitanje
459
JOCO TARABIĆ
Podvig čete Plaščanskog odreda
460
ČLANAK
Dobro nam došli, drugovi Primorci!
463
DRAGAN PAJIĆ
Razbijanje četnika kod Musulinskog Potoka
467
ZDENKO ŠARŠON
Poraz četnika kod Musulinskog Potoka (14. septembar 1943.)
468
RADOVAN GRGIĆ
I Švabe znaju bježati
475
STEVO RADANOVIĆ
Sjećanje na Simu Radanovića Amerikanca
476
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Prva akcija čišćenja Cazinske krajine od Muslimanske milicije Huske Miljkovića
478
ČLANAK
Dva brata mlade starješine
478
MILE SOKOLOVIĆ
Sava Karan - sekretar komiteta SKOJ-a Pete udarne brigade
487
DUŠAN OPAČIĆ
Oslobođenje Hrastovice
489
MARKO LUCIĆ
Borbe Osme divizije u toku neprijateljske operacije "Panter"
492
DRAGAN PAJIĆ
Susretna borba u Primišlju (7. decembar 1943.)
499
RADOVAN GRGIĆ
Takav je bio Spase
501
DUŠAN MIŠLJENČEVIĆ
Izgubili smo komesara čete
502
DUŠAN V. BAIĆ
Uništenje neprijateljeve posade kod Globorničkog mosta (7. januar 1944.)
505
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Oslobođenje Oštarija i borbe Osme divizije na komunikaciji Duga Resa - Ogulin - Plaški
510
MILOŠ GAĆEŠA
Mitraljesko-minobacačko odjeljenje nije se povuklo
523
JOVO VUNJAK
Artiljerija Osme divizije
524
STEVO DOKMANOVIĆ i BRANKO SEDLAR
Borbe na Trojvrhu (januar-februar 1944.)
534
RADE ZRINJANIN
Prva divizijska partijska konferencija
537
JOCO MILJKOVIĆ
Razbijanje neprijateljske ofanzive na Plaščansku dolinu i Tobolić (12-15. marta 1944.)
547
ČLANAK
Ovako je bilo na Griču
556
JOVO VUNJAK
Sjećanje na Stanka Svilara
558
JOSIP LULIK PEPO
Formiranje i borbe Karlovačke brigade Osme divizije
561
AUGUSTIN ADAMIK
Oslobođenje Vukmanića 5. aprila 1944.
571
ČLANAK
Ovako smo se zbratimili
574
DUŠAN V. BAIĆ
Borbe Prve brigade u Lici maja 1944
575
MILOŠ ŠUMONJA
Naš komesar Aleksa
581
DUŠAN OPAČIĆ
Borba Treće brigade s Nijemcima u Primišlju (21. maj 1944.)
583
DRAGAN PAJIĆ
Neprijateljska operacija "Šah" na Kordunu
584
MILAN ZIMONJA
Oslobođenje Buševca
587
DUŠAN HRSTIĆ
Borbe divizije u Pokuplju, Žumberku i Beloj krajini (9. juna - 22. jula 1944.)
590
ČLANAK
Kordunaši u Žumberku i Beloj krajini
597
ČLANAK
U radu za bolju budućnost dali su svoje živote
599
SIMO KOZLINA
Prebacivanje ranjenika iz Žumberka na Kordun (12-14. jula 1944.)
601
ĐURO SREMAC
Dvije borbe u neposrednoj blizini Karlovca (Napad na Šćulac brdo)
603
MILOŠ GAĆEŠA
Narod Korduna čuva partizanske bolnice
609
MILETA BJELIVUK
Smrt Miladina Bajića
610
PERICA VUČETIĆ
Borbe divizije za oslobođenje Cazina
613
ČLANAK
Zasjeda kod Ostrošca
621
MILAN ZIMONJA
Neustrašivi borac i starješina Mane Pavlović
623
DUŠAN V. BAIĆ
Neke akcije omladinskog bataljona "Joža Vlahović"
625
MILOŠ GAĆEŠA
Tako su se borili omladinci Korduna
631
VUKOSAVA OPAČIĆ LEKIĆ
Kazivanje narodne pjesme o Kordunu i Osmoj diviziji
632
DUŠAN OPAČIĆ
Đuro Krajačić
652
ČLANAK
Narod nas voli
657
SOFIJA PAVIČIĆ MAŠA
I djeca Korduna bili su borci
657
DUŠAN OPAČIĆ
Politički komesar Vlado Ninković
664
MILOJKO ŠAŠA
Omladinski rukovodilac Mito Dmitrović
668
DUŠAN OPAČIĆ
Napad Treće brigade na Trojvrh i Mudrić Glavicu (23. novembra 1944.)
672
STEVO RADANOVIĆ
Djelovanje komunista u Osmoj diviziji
677
ČLANAK
Vaganac je osvojen
695
JOVO VUNJAK
Zauzimanje ustaških utvrđenja na Celopeku i u Vagancu (prosinac 1944. - siječanj 1945.)
697
ČLANAK
Udarnički smo se takmičili
701
PAVAO MACUT
Neke borbe Drugog bataljona Druge brigade
705
ČLANAK
Jednim rafalom
713
RADE ZRINJANIN
Sjećanja na Simu Kličkovića
713
SOFIJA PAVIČIĆ MAŠA
Naš drug Milutin Karaš
716
ČLANAK
Kako je učio naš Gojko
721
ŠUKRIJA BIJEDIĆ
Iz borbi za Bihać
721
ČLANAK
Zaustavio je tenk
726
JOCO TARABIĆ
U završnim operacijama
12S
ČLANAK
Dugo smo vas čekali
737
PETAR MALOBABIĆ
SKOJ u Osmoj udarnoj diviziji
738
ČLANAK
Naši heroji
743
DANILO LIVADA DANE
Kordunaši na bojištima širom Jugoslavije
744
MILE SOKOLOVIĆ
Neutralisanje neprijateljske artiljerije u selu Ilići
749
DUŠAN HRSTIĆ
Sjećanje na Mihaila Blaževića Miška
750
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Razvojni put Osme divizije u toku rata
755
IGNJATIJE PERIĆ GNJACO
Pregled komandnog kadra Osme udarne divizije
762
GOJKO VEZMAR
Kronologija nekih borbi Osme kordunaške udarne divizije
776
    PALI BORCI U JEDINICAMA OSME DIVIZIJE806
    KAZALO LIČNIH IMENA915
    KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA930
    TUMAČ SKRAĆENICA951
BIBLIOTEKA