ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 11: Četvrta godina narodnooslobodilačkog rata; na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Napomena redakcije9
Puk. MILAN JAKOVIĆ: Političko stanje na području okruga Karlovac u razdoblju od Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a do oslobođenja13
MIKA PAVLAČIĆ, prof.: Djelovanje antifašističkih organizacija u kotaru Karlovac svibanj 1944- svibanj 194552
Dr ĐURO ZATEZALO: Rad organa narodne vlasti na Kordunu od Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a do oslobođenja75
MILKA BANDA: Omladina Korduna u četvrtoj godini rata121
DANICA RADANOVIĆ, DANICA BULAT, DESANKA PERIĆ: Organizacije AFŽ-a na Kordunu u četvrtoj ratnoj godini165
Puk. IGNJATIJE PERIĆ GNJACO: Organizacija, zadaci i rad kordunaških vojnih područja u 1944. i 1945. godini188
Prof. dr NIKICA RAPAJIĆ: Narod Korduna i njegova ekonomija u službi NOB-a (Prilog ekonomskoj historiji NOB-a)214
ĐURO REBIĆ: Organizacija i rad vojnog sudstva u četvrtoj godini rata235
Puk. IGNJATIJE PERIĆ GNJACO: Unska operativna grupa253
DUŠAN T. GRAOVAC: Partijska organizacija u Lici od Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a do oslobođenja292
MILAN MAJSTOROVIĆ, DUŠAN BOKAN: Organizacija i aktivnost narodnooslobodilačkih odbora u Lici od Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a do oslobođenja315
NEĐA ŽAKULA: Organizacija i djelatnost AFŽ-a na području Like u posljednjoj godini NOR-a345
Puk. TODOR RADOŠEVIĆ: Organizacioni razvoj Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije na području Like (juli 1944 - maj 1945)353
Puk. RADE RATKOVIĆ: Lička vojna područja i njihovi izvršni organi u posljednjoj godini NOR-a368
Puk. TODOR RADOŠEVIĆ: Ličko-primorska operacija393
MANE BORČIĆ, prof.: Rad na sprečavanju zaraznih bolesti na području Like 1944/45 godine410
MILKA KUFRIN: Od Zagreba do Žumberka - u borbu za slobodu432
JOSIP TOMC: Političke prilike na području Pokuplja i Žumberka u posljednjoj godini NOR-a468
FABIJAN HRVAČIĆ: Listovi, brošure i leci - ubojito oružje protiv neprijatelja u Pokuplju i Žumberku480
Gen. major MILAN BULAT MIĆO: Diverzantske akcije na teritoriju 4. korpusa NOVJ u posljednjoj godini rata s osvrtom na razvoj diverzantskih akcija i NOP-a na turopoljskoposavskom području491
Gen. ppuk. JOCO TARABIĆ: Dejstva četvrtog korpusa narodnooslobodilačke vojske Jugoslavije u posljednjoj ratnoj godini (maj 1944 - maj 1945)533
Puk. DUŠAN OPAČIĆ: Organizacija i rad vojno nastavnog centra 4. korpusa NOVJ585
Dr PETAR KLEUT: Borbe u Lici od juna 1944. do marta 1945.596
Gen. puk. DUŠAN PEKIĆ: Formiranje i borbena dejstva 34. divizije NOVJ653
STEVO HINIĆ: Značaj formiranja i uloga bataljona protiv pete kolone Hrvatske i prve brigade za zaštitu naroda Hrvatske658
MILICA BANDA, prof.: Nekoliko dokumenata o stradanju 6. čete PPK bataljona671
GOJKO VEZMAR, prof.: Nastanak i razvitak Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte na području Like, Korduna i Karlovca683
Mr MILE DAKIĆ: ZAVNOH od Trećeg zasjedanja do preseljenja u Dalmaciju711
VUKOSAVA OPAČIĆ LEKIĆ, prof.: Djeca Korduna, Banije i Like u prihvatnim savezničkim centrima u Italiji727
NIKOLA BREZOVIĆ PREBEG, SAVO BOGDANOVIĆ, VLADO NOVAKOVIĆ: Obavještajna služba i odjeljenje zaštite naroda (OZN-a) na teritoriju 4. korpusa NOV i POJ s osvrtom na grad Zagreb762
MIĆO MEDIĆ: Obavještajna služba na području Like i osvrt na vojno-obavještajnu službu u jedanaestom korpusu793
Dr IVAN KRALJ: Sanitetska služba na području Korduna, Like, Banije, Pokuplja i Žumberka u četvrtoj godini NOR-a838
ĐURO SREMAC: Od ranjavanja i liječenja u Petrovoj gori do smještaja u bolničkoj bazi NOVJ u južnoj Italiji874
Prof. dr NIKOLA RAPAJIĆ: Ratne pripreme za obnovu poljoprivrede i zadrugarstva u Hrvatskoj i rad na tome neposredno poslije oslobođenja s težištem na Lici, Kordunu i Baniji896
STEVO RADANOVIĆ: Agrarna reforma i kolonizacija na okrugu Karlovac924
DUŠAN BOKAN, MILAN MAJSTOROVIĆ: Kolonizacija boraca s područja Like i agrarna reforma u Lici957
BIBLIOTEKA