ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 8: Treća godina narodnooslobodilačkog rata; na području Karlovca, Korduna, Like, Pokuplja i Žumberka
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Napomena redakcije9
JAKOV BLAŽEVIĆ: Političke prilike, razvoj NOB-e i izgradnja nove narodne vlasti i države u razdoblju Drugog i Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a i Drugog zasjedanja AVNOJ-a13
Dr SAVO ZLATIĆ MIĆO: Okrug Karlovac od II do III okružne partijske konferencije19
Puk. MILAN JAKOVIĆ: Političko stanje na području okruga Karlovac između Drugog i Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a43
VLADO NOVAKOVIĆ: Neka djelovanja organizacija NOP-a u Karlovcu u trećoj godini NOR-a83
Prof. MIKA PAVLAČIĆ: Djelovanje kotarskih političkih rukovodstava i organa vlasti na karlovačkom području od kolovoza 1943. do svibnja 1944. godine97
IVO BUTKOVIĆ: Prvi karlovački partizanski odred od formiranja 1943. do prerastanja u brigadu 1944.111
Gen. ppuk. JOCO TARABIĆ: Osma divizija u trećoj godini NOR-a143
Puk. IGNJATIJE PERIĆ: Borbe 8. divizije u proljeće 1944. godine177
ĐURO REBIĆ: Borba protiv neprijateljskih trupova na području Like, Korduna, Pokuplja i Žumberka 1943/1944.193
MILKA KUFRIN: Prva konferencija USAOH-a u Otočcu 28. i 29. lipnja 1943. i borba za stvaranje najšireg jedinstva omladine Hrvatske217
Prof. MARA KRESOJEVIĆ-USKOKOVIĆ: Borba omladine Korduna u oslobodilačkom ratu i revoluciji od početka 1943. do maja 1944. godine247
MILKA LIVADA: Omladina Korduna u radnim jedinicama 1943. godine359
Mr ĐURO ZATEZALO: Rad narodnooslobodilačkih odbora na Kordunu od Drugog do Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a381
Prof. VUKOSAVA OPAČlĆ-LEKlĆ: Da se ne zaboravi413
Gen. major MILAN BULAT: Diverzije na prugama na teritoriji IV korpusa NOVJ (juli 1943 - maj 1944)425
Puk. JOVICA LONČAR: U štabu Huske Miljkovića447
Prof. VUKOSAVA OPAČlĆ-LEKlĆ: Prilozi sa zidnih novina partizanskih đaka457
Prof. GOJKO VEZMAR: ZAVNOH od osnivanja do Trećeg zasjedanja465
Mr MILE DAKIĆ: Treće zasjedanje ZAVNOH-a497
Dr IVAN KRALJ: Sanitetska služba na području Like, Korduna, Banije, Žumberka i Pokuplja u trećoj godini narodnooslobodilačkog rata521
Puk. MILE R. BUČAN: Formiranje partizanskih aerodroma na Kordunu i Baniji553
Gen. puk. ĐOKO JOVANIĆ: Šesta lička proleterska divizija "Nikola Tesla" u trećoj godini rata (1. VII 1943 - 30. VI 1944)561
Puk. TODOR RADOŠEVIĆ: Organizacioni razvoj narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije na području Like (decembar 1943 - juni 1944)613
Gen. major dr PETAR KLEUT: Borbe trideset pete divizije od januara do maja 1944. godine637
JELENA BIĆANIĆ: Rad žena u nekim kotarima Like, Korduna i Banije i prva konferencija AFŽ-a Hrvatske663
Prof. MILICA DUBAJIĆ-DAMJANOVIĆ: Iz borbe omladine Like - neke crtice697
DUŠAN I. GRAOVAC: Organizacija i djelatnost NOO-a u Lici između Drugog i Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a707
Prof. dr NIKOLA RAPAJIĆ: Kongresna konferencija privrednih stručnjaka u Otočcu 15-16. decembra 1943.745
BOŽO PRPIĆ: Aero-baza u Lici755
JOŽA TOMC: Političke prilike u okrugu Pokuplje između Drugog i Trećeg zasjedanja ZAVNOH-a785
NIKOLA BREZOVIĆ PREBEG: Šumama Pokuplja i gorama Žumberka od svibnja do listopada 1943. godine801
Ing. BORIS BAKRAČ: Razmjena ratnih zarobljenika i uhapšenika na području Pisarovine845
Gen. puk. DUŠAN PEKIĆ: Petodnevna Njemačka ofanziva na slobodni teritorij Žumberka oktobra 1943. godine865
Prof. dr PREDRAG VRANICKI: Mala odiseja omladinske čete 13. proleterske brigade na Žumberku869
Gen. puk. DUŠAN PEKIĆ: Njemačka ofanzivna operacija protiv partizanskih jedinica u Pokuplju u decembru 1943. godine875
NIKOLA BREZOVIĆ PREBEG: Neka pojašnjenja ranije objavljenih napisa o Pokuplju877
BIBLIOTEKA