Ljuban Đurić: BANIJSKI PARTIZANSKI ODREDI '41-'45.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    Uvod5
Okupacija zemlje i politika genocida tzv. Nezavisne Države Hrvatske9
Prvi dio
PRIPREME, USTANAK I BORBE NA BANIJI 1941. GODINE
Aktivnost komunista i partijskih organizacija na Baniji u pripremama oružane borbe 1941. godine23
Ustanak i početne oružane akcije33
Napad na Banski Grabovac37
Odmazda koja prerasta u genocid40
Pokolj u Glinskoj crkvi42
Banija u znaku ustanka46
Osnivanje Štaba Partizanskog odreda "Šamarica"49
Novi zločin ustaša50
Nove grupe boraca51
Organiziranje narodnooslobodilačkih odbora i dalje borbe53
Konferencija predstavnika narodnooslobodilačkog pokreta Korduna i Banije55
Siščani na Šamarici58
Prva zajednička akcija60
Polaganje partizanske zakletve na Čavića brdu61
Mjere organiziranja i borbene akcije63
Ofanziva neprijatelja na Šamaricu66
Partizanski odredi napuštaju Šamaricu71
Banijski partizanski odred dejstvuje po planu Glavnog štaba Hrvatske73
Banijski partizanski bataljon79
Širenje slobodne teritorije Banije81
Formiranje bataljona u NOPO Banije87
Umjesto zaključka89
Drugi dio
USPJEŠNA 1942. GODINA NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA NA BANIJI
Učvršćivanje i razvoj narodnooslobodilačkog pokreta na Baniji početkom 1942. godine96
Ofanziva neprijatelja na Baniju januara 1942. godine103
Neprijatelj pali selo Šegestin106
Organizovanje vojno-političkog kursa107
Bratstvo i jedinstvo - zajednička briga108
U napadu na Zrinj oboren i neprijateljski avion110
Veliko slavlje u Bešlincu112
Spaljena je i Dragotina113
Veliki uspjesi partizana Banije u martu 1942. godine113
Formiranje 4. bataljona NOPO Banije115
Akcije Odreda prvih aprilskih dana 1942. godine117
"Mrakova ofanziva" na Baniju aprila 1942. godine118
Dejstvo Banijskog partizanskog odreda u Bosanskoj krajini121
Povratak odreda iz Bosne122
U selu Brubno pogibe i Vasilj Gaćeša126
Organizaciono sređivanje NOPO Banije128
Neprijateljske tajne službe na djelu129
Akcije i mjere u maju do Prve okružne partijske konferencije133
Kozarčani ruše vijadukt kod Volinje133
Partizanske akcije širom Banije134
Upad 2. bataljona u selo Kuljane137
Upad 3. bataljona na stanicu Hrastovica139
Nove čete u 1. i 2. bataljonu139
Napad na Vrnograč i Mečenčane140
Mjere za dalju organizaciju NOPO Banije141
Aktivnost pozadine u maju 1942. godine142
U radu KPH na Baniji vrlo živa aktivnost144
Prva okružna partijska konferencija145
Novi bataljoni, čete i grupe u odredu146
Neprijateljeva ofanziva juna 1942. godine149
Napad i paljenje sela Prekope151
Borbe posle proboja iz okruženja153
Borbe kao pomoć susednoj Kozari154
Kadrovske promjene u odredu159
Matijevići i Lebrenica160
Borbe i obezbeđivanje žetve 1942. godine165
Napad na neprijatelja u Trtniku i Brnjeuški170
Planovi dejstava u slučaju neprijateljeve ofanzive171
Neprijateljeva ofanziva u augustu 1942. godine174
Dejstva NOPO Banije do povlačenja na Kordun177
Uloga ostavljenih partizanskih snaga u Šamarici180
Dejstva NOPO Banije na Kordunu181
Dvije operativne grupe bataljona Banije186
Operativne i teritorijalne partizanske jedinice i dejstva područnih bataljona188
Partizanski odred Banije - drugog sastava191
Prodor u "banijski trokut" i do rijeke Save195
Umjesto zaključka198
Treći dio
PARTIZANSKI ODREDI BANIJE 1943. GODINE
Partizanski odred Banije u četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi215
Borba 1. bataljona za Baltića brdo i Balinac217
Od Obljaja i Žirovca do Bosanskog Petrovca219
Neprijatelj u ofanzivi ubija i pali221
Na Baniji stalno partizani223
Partizanski odred se vraća na Baniju225
Prve borbe odreda, prve popune i kadrovske promjene230
Sunja - Blinjski Kut - Glina - Kamenski most - Divuša233
Napad na Sunju - odredska akcija234
Napad na Blinjski Kut kod Siska237
Slijedila je akcija za akcijom238
Teške posljedice četvrte neprijateljeve ofanzive242
Protuakcije neprijatelja i daljnje borbe243
Partizanski odred Banije od maja 1943. godine246
Domobranski general je ostao na cesti249
Usko sadejstvo sa Unskom operativnom grupom251
Odred u odbrani slobodne teritorije Banije252
Formira se i peta banijska brigada253
Osiguravanje žetve - osnovni zadatak257
Pokušaj pobune u 2. bataljonu260
Odred u prihvatu i popuni 7. banijske udarne divizije267
Formiranje Prvog hrvatskog bataljona PO Banije268
Odred osigurava slobodnu teritoriju269
Banijski odred u vrijeme napada na Glinu273
Protivčetnička četa i Udarni bataljon u "Trokutu"275
Sesta neprijateljska ofanziva ili operacija "Panter"278
Četvrti dio
PARTIZANSKI ODREDI BANIJE 1944. GODINE
Glina je oslobođena297
Sve teži uslovi za borbu 1944. godine298
Neprekidna djelovanja i borbe301
Banijski partizanski odred daje popunu i za specijalne jedinice303
Pojačavanje napada na neprijateljeve komunikacije305
Zaštita općenarodne imovine307
Zaštita Treće okružne konferencije USAOH-a307
Osiguravanje velikog slavlja u selu Komori309
Sedma neprijateljeva ofanziva - Operacija Šah310
Banijski partizanski odred u ljeto 1944. godine313
Ponovo sa četiri bataljona314
Dva partizanska odreda na Baniji315
Odredi pod Operativnim štabom za Baniju318
Napadi odreda na komunikacije320
Korpusna operacija na komunikacijama321
Ponovo jedan partizanski odred na Baniji322
Odbrana i zaštita slobodnog područja326
Uspješna i 1944. godina na Baniji327
Peti dio
PARTIZANSKI ODRED BANIJE U POSLJEDNJOJ RATNOJ GODINI
U očekivanju skore slobode345
Odbrana na širokom frontu346
Partizanski odred Banije u oslobađanju Petrinje351
PRILOZI
Narodni heroji Jugoslavije - borci i rukovodioci partizanskih odreda Banije359
Pregled učešća u borbi i žrtava tokom NOR-a na Baniji 1941-1945. godine363
Osnovni podaci o razvoju banijskih partizanskih jedinica 1941-1945. godine364
Pregled starješinskog kadra banijskih partizanskih odreda 1941-1945 godine372
Objašnjenje nekih riječi i kratica379
BIBLIOTEKA