Milan Rako, Slavko Družijanić: JEDANAESTA DALMATINSKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    PREDGOVOR7
PRVI DIO
Milan Rako
BORBENI PUT BRIGADE
prva glava
OSNIVANJE BIOKOVSKE BRIGADE13
Formiranje partizanskih jedinica 1941-1943.13
Vojno-politička situacija na području Biokova u vrijeme kapitulacije Italije17
Osnivanje Biokovske brigade22
Borbe brigade na biokovsko-neretvanskom području33
Napad na Vrgorac35
Dejstva brigade na Biokovu od 13. X do 17. XI 1943.45
Borbena dejstva brigade od 14. do 23. oktobra 1943.46
Napad na Slivno47
Napad na Nova Sela51
Daljnje borbe s Nijemcima54
Zaključak66
druga glava
BRIGADA NA HVARU69
Organizacija obrane na Visu73
Njemačke snage na obali73
Na Hvaru74
Veze s Biokovom i upućivanje boraca za formiranje i pojačanje partizanskih odreda na Biokovu77
Pomjeranje jedinica prema istočnom dijelu otoka78
Osnovne karakteristike sistema obrane78
Aktivnost neprijatelja i protumjere naše obrane81
Diverzantski prepadi na obali81
Planovi neprijatelja na Korčulu83
Reorganizacija sistema obrane i orijentacija za povlačenje na Vis84
Njemački planovi za zauzimanje Brača, Šolte i Hvara86
Djelovanje brigade na Hvaru do povlačenja na Vis86
treća glava
BRIGADA NA VISU91
Otok Vis ratni garnizon94
Obuka boraca i starješina100
Leteća otočka četa iz sjeverne Dalmacije100
Pristizanje novih jedinica i organiziranje artiljerije na Visu101
Naše pomorske i zračne snage na Visu101
Njemački planovi za zauzimanje Visa102
Bombardiranje otoka Visa103
Savezničke jedinice na Visu104
Pripreme za ofenzivna dejstva s Visa107
Desant 26. divizije na Korčulu i Mljet108
Desant na Mljet110
Desant na otok Korčulu118
Razmještaj jedinica 26. divizije na Visu nakon povlačenja s Korčule128
Oslobođenje Palagruže132
Pomoć brigade u kadrovima Imotskom partizanskom odredu134
Pomorski desant na Brač136
Tito na Visu151
Četvrti bataljon u osiguranju Vrhovnog komandanta151
Brigada postaje udarnom152
Prepadno-desantna dejstva s Visa na Korčulu, Mljet i Pelješac153
Bataljon primorskih Slovenaca i istarskih Hrvata u sastavu Brigade161
četvrta glava
BORBE NA KORČULI, PELJEŠCU I VUKOVU KLANCU165
Oslobođenje Korčule i Pelješca168
Oslobođenje Pelješca170
Napad na Janjinu172
Gonjenje neprijatelja kroz istočni dio Pelješca176
Oslobođenje Stona i borbe za Vukov klanac182
peta glava
BRIGADA U BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE SPLITA I ŠIBENIKA205
Oslobođenje Omiša, Splita i Trogira205
Oslobođenje Šibenika i Drniša210
šesta glava
KNINSKA OPERACIJA225
Prodor brigade u Kosovsku dolinu225
Neprijateljske snage u Kninskoj krajini228
Snažan otpor Nijemaca na liniji Orlić-Ćulum-Kaldrma234
Osmi korpus privremeno odustaje od napada na Knin234
Popuna brigade borcima iz rasformiranih partizanskih odreda237
Krvava Oštra glavica239
Posljednji juriši250
Pouke iz bitke za Knin256
sedma glava
BRIGADA U SPLITU259
Djelovanje brigade u Splitu260
Vojnostručna obuka261
Politički rad u brigadi262
Suradnja s narodom i narodnom vlašću263
Brigadna omladinska konferencija263
Kulturno-prosvjetni rad266
Fiskulturna aktivnost267
osma glava
MOSTARSKA OPERACIJA269
Pokret brigade prema Hercegovini270
Borbe za Široki Brijeg274
Pokret prema Širokom Brijegu275
Slavlje u Mostaru304
Brigada kreće u Igrane i Ravne kotare305
deveta glava
BRIGADA U LIČKO-PRIMORSKOJ OPERACIJI311
Odlazak za Liku311
Napad na Lapac i prodor ka Drenovači314
Napad na Bihać322
Oslobođenje Bihaća na lijevoj obali Une326
Forsiranje Une330
Bihać je slobodan334
Pokret ka Gospiću337
Napad na Gospić338
Gonjenje neprijatelja349
deseta glava
RIJEČKO-TRŠĆANSKA OPERACIJA355
Oslobođenje Krka355
Napad na Punat365
Na frontu kod Klane368
Priprema naših snaga za proboj neprijateljske odbrane i nastupanje prema Trstu369
Dejstva brigade na pravcu Mašun - Iirska Bistrica - Trst372
Treći bataljon u ulozi divizijske rezerve377
Borba za Trst380
Prodor u Trst382
Borbe drugog maja387
jedanaesta glava
OD TRSTA DO CELOVCA399
Brigada s ojačanjima u ulozi motomehaniziranog odreda 4. armije399
Vojno-politička situacija na području zapadnog dijela Slovenije i dijela Koruške408
Motomehanizirani odred u Kranjskoj Gori i pripreme za prodor u Korušku410
Djelovanje Koruške grupe412
Ulazak u Celovec i zauzimanje položaja kod Trdnje Vasi413
Dolazak naše artiljerije kod Trdnje Vasi418
Situacija nakon izbijanja Koruške grupe na rijeku Krku420
Bijeg vojske tzv. NDH s Pavelićem, vladom NDH i Mačekom421
Djelovanje Kranjske grupe422
Bitka kod Borovlja427
Situacija na području Celovca429
Djelovanje motomehaniziranog odreda na desnoj obali Drave431
Zaključak o djelovanju motomehaniziranog odreda440
dvanaesta glava
POLITIČKA, KULTURNA I SPORTSKA DJELATNOST - PRlŠTAPSKE JEDINICE I SANITET BRIGADE443
Razvoj i aktivnost partijske organizacije443
Politička djelatnost445
Kulturno-prosvjetna djelatnost447
Sportska djelatnost451
Diletantske grupe452
Prištapske jedinice brigade454
Jedinice i ustanove materijalno tehničkog i intendatnskog obezbjeđenja i sanitetskog zbrinjavanja457
Sanitetska služba458
- Brigadni sanitet od formiranja brigade do napuštanja Hvara458
- Brigadni sanitet na Visu i u akcijama s Visa460
- Brigadni sanitet u borbama i predasima od napuštanja Visa do svršetka rata463
DRUGI DIO
Slavko Družijanić
PODACI O BORBENOM SASTAVU BRIGADE
UVODNE NAPOMENE477
POPIS BORACA JEDANAESTE DALMATINSKE UDARNE BRIGADE479
    Poginuli borci479
    Nestali borci505
    Preživjeli borci brigade507
STATISTIČKI PODACI O BRIGADI601
    Kronološki pregled brojnog stanja brigade601
    Pregled stupanja u NOB-u, dobne starosti, socijalne strukture i poginuli borci brigade606
NARODNI HEROJI 11. DALMATINSKE BRIGADE609
PREGLED ŠTABOVA I KOMANDI 11. DALMATINSKE BRIGADE613
    Pregled starješina Štaba brigade i prištapskih jedinica613
    Pregled sastava štabova bataljona i komandi četa615
ODLIKOVANJA, POHVALE I PRIZNANJA627
SPOMEN OBILJEŽJA BRIGADI635
IZVORI I LITERATURA647
BIBLIOTEKA