Pukovnik Josip Lulik Pepo, Dr Đuro Zatezalo: KARLOVAČKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    PREDGOVOR REDAKCIJE7
Dr Đuro Zatezalo
RAZVOJ REVOLUCIONARNOG RADNIČKOG POKRETA I NOR-a U KARLOVCU I NJEGOVOJ OKOLICI DO FORMIRANJA KARLOVAČKE BRIGADE NOVJ11
Razvoj revolucionarnog radničkog pokreta i KPJ od 1919. do 1941.11
Pripreme i razvoj ustanka do marta 1942. godine26
Širenje narodnooslobodilačkog pokreta na karlovačkom području od marta 1942. do sredine aprila 1943.43
Karlovački partizanski odred i razvoj NOP-a do formiranja Karlovačke brigade NOVJ60
Pukovnik Josip Lulik Pepo
FORMIRANJE I BORBENA DEJSTVA KARLOVAČKE BRIGADE79
Svečani stroj u Hrašću82
Prva borba kod Bosiljeva87
Teški okršaji u neprijateljskoj travanjskoj ofanzivi91
Junačka pogibija Nikole Oreščanina, operativnog oficira i njegovih drugova93
Delegat brigade na II kongresu USAOJ-a u Drvaru95
Sadejstvo 13. divizije prilikom napada na neprijatelja u Bosiljevu100
ODLAZAK BRIGADE NA ŽUMBERAK102
Žumberčani, naša braćo draga103
Prva borba u sastavu 34. divizije110
Tok napada112
Uska suradnja s organima narodne vlasti115
Uzastopni udarci po saobraćajnici Zagreb-Karlovac117
Teški okršaji brigade na sektoru Sv. Jane121
Koncentracija glavnih snaga 4. korpusa NOVJ na Žumberku129
Pogibija narodnog heroja Marijana Badela131
Druga lipanjska ofanziva134
POVRATAK BRIGADE NA KARLOVAČKU TERITORIJU139
I borba, i intenzivan politički rad141
Manifestacije bratstva i jedinstva u Metlici144
Osiguranje ranjeničke kolone na putu za Kordun150
Politički rad u narodu u međuriječju Korane i Mrežnice153
Operacija zvana mobilizacija novih boraca159
Rušenje dalekovoda Ozalj-Karlovac165
NA PUTU ZA POKUPLJE169
Nova razaranja saobraćajnica Zagreb-Karlovac170
Za izdaju principa NOB - najstroža kazna174
OFANZIVNA DEJSTVA BRIGADE U SASTAVU 34. DIVIZIJE U POKUPLJU I TUROPOLJU175
Stasanje Žumberačke brigade176
Nova brigadna pjesma: "Od Maršala naređenje stiže"178
Obračun na rijeci Kupčini188
Borbena dejstva u Turopolju i Posavini198
Zasjedna dejstva na cesti kod Lekenika204
Akcije na domaku Zagreba206
Rafali u slavu oslobođenja glavnog grada - Beograda213
Napad na uporište u s. Mavračiću214
Karlovačka brigada proglašena udarnom221
Novi udarci po saobraćajnicama228
Prva odlikovanja najhrabrijim i najzaslužnijim borcima232
Juriš na neprijateljsko uporište u Lekeniku240
Rastanak s političkim komesarom Petrom Erdeljcem245
Konferencija komunista 34. divizije u Pisarovini248
Razbijanje domobranskog bataljona u uporištu Babići253
Napad na Draganić i juriš na Lazinu256
Neprijateljska ofanziva na Pokuplje krajem prosinca 1944.260
Novogodišnje slavlje u Kupčini268
Neprijateljska uporišta u s. Luki i Rečici - prvi ciljevi Karlovačke udarne brigade u 1945.273
Juriš na Odru293
U slavu prve godišnjice brigade - razbijanje uporišta u Rečici302
Dramatični trenuci u crkvenom tornju u Kupčini317
Marš bratstva i jedinstva327
ZAVRŠNE BORBE BRIGADE U SASTAVU 4. KORPUSA333
Desetodnevne borbe na primišljanskim kotama334
Bitka za oslobođenje Karlovca347
Juriš na uporište u Ozlju351
Na ulicama oslobođenog rodnog grada358
Bogata bilanca borbene i političke aktivnosti karlovačkih udarnika368
PREGLED KOMANDNOG KADRA KARLOVAČKE UDARNE BRIGADE371
    POPIS BORACA I RUKOVODILACA KARLOVAČKE BRIGADE NA DAN FORMIRANJA U HRAŠĆU 5. OŽUJKA 1944.379
    POPIS POGINULIH BORACA I RUKOVODILACA KARLOVAČKE UDARNE BRIGADE 34. UDARNE DIVIZIJE NOVJ401
    KAZALO LIČNIH IMENA415
    KAZALO GEOGRAFSKIH POJMOVA425
    TUMAČ SKRAĆENICA435
BIBLIOTEKA