Vladimir-Dušan Matetić: 14. PRIMORSKO GORANSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
USTANAK I STVARANJE SLOBODNE TERITORIJE U GORSKOM KOTARU I HRVATSKOM PRIMORJU15
Formiranje 5. operativne zone Hrvatske i primorsko-goranskih partizanskih odreda19
Partijsko-politički rad na slobodnoj teritoriji23
Pokušaji neprijatelja da spriječi razvoj ustanka24
Ofanziva na Veliku Kapelu27
FORMIRANJE 14. PRIMORSKO-GORANSKE NOU BRIGADE HRVATSKE32
Napad na četničko uporište u s. Gomirje36
Napad na ustaško uporište u s. Ravna Gora38
Prva partijska konferencija 14. brigade41
UCEŠCE BRIGADE U ČETVRTOJ OFANZIVI44
Povratak 14. brigade u Gorski kotar45
MARTOVSKA OFANZIVA ITALIJANA 1943. NA GORSKI KOTAR53
FORMIRANJE 13. PRIMORSKO-GORANSKE DIVIZIJE I BORBENA DEJSTVA NJENIH BRIGADA70
DEJSTVA 14. PRIMORSKO-GORANSKE BRIGADE U DOLINI r. KUPE79
14. PRIMORSKO-GORANSKA BRIGADA NA SEKTORU SENJA85
Kapitulacija Italije i razoružavanje njenih jedinica92
Napad na Karlobag99
OPERACIJA "WOLKENBRUCH" - PROVALA OBLAKA107
Borbe na sektoru Hreljin-Krasica113
BORBE 14. BRIGADE U LICI121
14. brigada u Gackoj dolini131
SITUACIJA U GORSKOM KOTARU I HRVATSKOM PRIMORJU ZIMI 1943/44.134
Povratak brigade u Gorski kotar137
Borbe na komunikaciji Vrh Kapele - Brinje147
14. BRIGADA PONOVO U DOLINI r. KUPE155
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U AUGUSTU 1944. GOD.165
BORBE 14. BRIGADE U PRIMORJU178
ODBRANA SLOBODNE TERITORIJE GORSKOG KOTARA OKTOBRA 1944.185
BORBE U LICI KRAJEM 1944. I POČETKOM 1945. GOD.195
Oslobođenje Gračaca200
NJEMACKO-USTAŠKA OFANZIVA NA SJEVERNU LIKU I PROTIVUDAR NAŠIH JEDINICA209
OFANZIVA JEDINICA 4. JUGOSLOVENSKE ARMIJE214
Napad na Bihać214
Borbe 14. brigade za Perušić, Ogulin i Lokve217
BRIGADA U ZAVRŠNIM BORBAMA ZA OSLOBOĐENJE ISTRE222
    SPISAK POGINULIH BORACA 14. PRIMORSKO-GORANSKE BRIGADE227
    SPISAK KOMANDANATA I POLITKOMESARA 14. PRIMORSKO-GORANSKE NOU BRIGADE HRVATSKE265
    IZVORI I LITERATURA367
BIBLIOTEKA