Ignjatije Perić: PETA KORDUNAŠKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Glava 1.
FORMIRANJE BRIGADE I NJENE PRVE BORBE
- (septembar 1942 - mart 1943) -
Razvoj oružane borbe na Kordunu do septembra 19425
Formiranje 5. NOP brigade Hrvatske15
Prve akcije brigade20
Napad brigade na Sunju23
Borbe kod Donje Pastuši28
Oslobođenje Skakavca31
Na obezbjeđenju napada na Lasinju36
Napad na Saborski41
Oslobođenje Ličke Jesenice47
NEPRIJATELJSKA OPERACIJA "VAJS - 1"
Prvi sukobi brigade sa njemačkom 7. SS divizijom "Princ Eugen"50
Zasjeda 3. bataljona kod Dunjaka55
Veliki uspjeh brigade na Drenovači58
Napad 1. bataljona na Italijansku kolonu kod Ostrvice65
BORBE BRIGADE U GACKOJ DOLINI
Dejstvo brigade na pruzi Vrhovine-Gospić70
Napad brigade na Kompolje75
Oslobođenje Otočca78
Glava 2.
BORBE NA KORDUNU I CAZINSKOJ KRAJINI
- (maj 1943 - maj 1944) -
Obezbjeđenje slobodne teritorije Korduna83
Oslobođenje Cetingrada87
Napad brigade na Veliku Kladušu93
Borbe oko Begova Brda, Zrvnice i Ruševice99
Čišćenje Kapele od četničkih ostataka102
KAPITULACIJA FAŠISTIČKE ITALIJE
Poraz četnika kod Musulinskog Potoka104
Rušenje mosta u Trošmariji111
Oslobođenje Generalskog Stola115
Borbe brigade oko Ogulina, Modruša i Tounja116
Neprijateljska operacija "Panter"125
Borbe brigade sa muslimanskom milicijom Huske Miljkovića134
BORBE BRIGADE U ZIMU I PROLJEĆE 1944. GODINE
Ponovne borbe na komunikaciji Karlovac-Ogulin139
Zasjeda na putu Donje Dubrave-Tounj146
Odbrambene borbe brigade oko Kamenice, Košara i Tobolića149
Likvidacija legionarske čete kod Keić mosta157
Oslobođenje Vukmanića159
Napad 2. brigade na Cazin162
Borbe brigade na Kordunu u vrijeme drvarske operacije167
Glava 3. - BORBE U POKUPLJU, ŽUMBERKU, BANIJI I LICI
POKRET U POKUPLJE I NA ŽUMBERAK
Oslobođenje Buševca174
Šestodnevne borbe oko Krašića na Žumberku179
Borbe brigade u sjeverozapadnom dijelu Žumberka182
Povratak brigade na Kordun187
DEJSTVA BRIGADE NA TERITORIJI LIKE, KORDUNA, CAZINSKE KRAJINE I BANIJE
Borbe oko Vaganca i Plitvičkih jezera193
Obezbjeđenje napada na Cazin200
Oslobođenje željezničke stanice Šaš203
Napad brigade na željezničku stanicu Živaja205
Borbe 2. brigade za oslobođenje Cazina208
Upad 1. bataljona u selo Vjetrenicu213
Uspjele akcije 2. bataljona u Plaškom215
Zasjeda 5. bataljona kod Tounja218
Neuspjeli napad na četnike u Ličkoj Jesenici219
Tri uzastopna napada brigade kod Prijeboja222
Glava 4. - ZAVRŠNE BORBE ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE
DEJSTVA BRIGADE OD JANUARA 1945. DO MAJA 1945. GODINE
Oslobođenje Vaganca225
Likvidacija neprijateljske predstraže kod Baljevca233
Borbe brigade u februaru 1945.236
Uspješna akcija bombaša 2. bataljona kod Vaganca240
Oslobođenje Bihaća242
POKRET I BORBE U ISTRI
Usiljeni marš za Ilirsku Bistricu249
Kapitulacija 97. njemačkog korpusa kod Ilirske Bistrice252
    Prilozi261
BIBLIOTEKA