Dr Dušan Lukač: USTANAK U BOSANSKOJ KRAJINI
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    UVOD5
Revolucionarni radnički pokret19
Glava I - OD KAPITULACIJE JUGOSLAVIJE DO USTANKA45
Rad KPJ na pripremama za oružanu borbu april-jul 1941. godine72
Glava II - USTANAK U BOSANSKOJ KRAJINI I FORMIRANJE PRVIH KRAJIŠKIH NOP ODREDA93
Ustanak u Drvaru, njegovo širenje na ostala područja Bosanske krajine i prva reagovanja neprijatelja93
Prve mere na organizovanju i učvršćivanju ustaničkih jedinica142
Neuspeh druge faze ustaško-domobranske ofanzive na oslobođenu teritoriju u Bosanskoj krajini i Lici u drugom delu avgusta i početkom septembra 1941. godine162
Rad partijske organizacije na učvršćivanju partizanskih jedinica i organizovanje pozadine182
Politička i vojnička akcija italijanske vojske protiv ustanka223
Posledice ulaska italijanske vojske u delove Bos. krajine i dalji razvoj ustanka u ovoj oblasti do formiranja krajičkih NOP odreda243
Glava III - ORGANIZACIONO SREĐIVANJE PARTIZANSKIH JEDINICA U KRAJINI OD OKTOBRA 1941. DO FEBRUARA 1942.273
Formiranje 1. KNOP odreda277
Formiranje 2. KNOP odreda300
Formiranje 3. KNOP odreda322
Razbijanje jedinica 4. KNOP odreda361
Formiranje 5. KNOP odreda361
Aktivnost na oslobođenoj teritoriji od oktobra 1941. do februara 1942.373
GLAVA IV - RAD OBLASNOG KOMITETA KPJ I OPERATIVNOG ŠTABA OD MARTA DO JUNA 1942. GODINE, OBRAČUN SA ČETNICIMA NA SEKTORU 3, 4. I 5. KNOP ODREDA403
Vojno-politička akcija snaga NOP-a za likvidaciju četničkog pokreta na sektoru 3, 4. i dela 5. KNOP odreda416
Aktivnost 1. i 2. KNOP odreda od marta do maja 1942. na uništavanju glavnih komunikacija u Krajini, u dolini Une i Sane449
Razvijanje i unapređivanje političke aktivnosti u odredima i na oslobođenoj teritoriji od februara do maja 1942.481
    IZVORI I LITERATURA482
    REGISTAR491
BIBLIOTEKA