Dr Uroš Kostić: OSLOBOĐENJE ISTRE, SLOVENAČKOG PRIMORJA I TRSTA 1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
UVOD11
PRVI DEO
OPŠTA SITUACIJA, PLANOVI I FORMIRANJE 4. ARMIJE
OPŠTA SITUACIJA NA EVROPSKOM RATIŠTU U PRVOJ POLOVINI MARTA 1945. GODINE23
    Jaltska konferencija24
    Planovi saveznika za prolećnu ofanzivu i razvoj situacije početkom 1945.28
NEMAČKE SNAGE NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU U PROLEĆE 1945. GODINE32
JUGOSLOVENSKO RATIŠTE U PROLEĆE 1945. GODINE34
    Reorganizacija NOV i POJ34
    Sastanak Tito-Aleksander i dogovor za zajednička dejstva35
PLAN ZAVRŠNE OFANZIVE JUGOSLOVENSKE ARMIJE I STRATEGIJSKI RASPORED SNAGA47
FORMIRANJE 4. ARMIJE I RASPORED NJENIH JEDINICA50
DRUGI DEO
LIČKO-PRIMORSKA OPERACIJA
OSLOBOĐENJE ISTOČNE LIKE I BIHAĆA55
    Raspored i zadatak neprijateljskih snaga pred frontom 4. armije55
    Zadatak 4. armije i zemljište u operacijskoj zoni 4. armije60
    Operacijski plan ofanzive 4. armije62
    Koncentracija, raspored i zadaci 4. armije64
    Zadatak i raspored jedinica 4. udarnog korpusa67
OSLOBOĐENJE ISTOČNE LIKE70
    Borbe u Lapačkom i Krbavskom polju70
    Oslobođenje Nebljuha74
OSLOBOĐENJE BIHAĆA77
    Proboj spoljne odbrane Bihaća77
    Ulične borbe i oslobođenje Bihaća80
    Zaključak o oslobođenju istočne Like i Bihaća89
TREĆl DEO
OSLOBOĐENJE ZAPADNE LIKE I HRVATSKOG PRIMORJA
PREGRUPISAVANJE 4. ARMIJE95
    Plan dejstva i zadaci jedinica 4. armije96
    Borbe desne armijske kolone101
        Oslobođenje Ramljana101
        Oslobođenje Perušića107
    Borbe srednje armijske kolone110
        Oslobođenje Gospića110
    Borbe leve armijske kolone115
        Oslobođenje Karlobaga115
        Desant na ostrvo Pag117
    Gonjenje nemačkog 15. brdskog armijskog korpusa119
        Opšta situacija, raspored i zadaci jedinica 4. armije119
        Oslobođenje Otočca123
        Situacija kod neprijatelja posle oslobođenja Otočca125
        Gonjenje neprijatelja prema Senju127
        Oslobođenje Jablanca130
        Oslobođenje Senja133
    Desant na ostrvo Rab137
    Gonjenje neprijatelja u pravcu Josipdol - Ogulin - Generalski Stol142
        Oslobođenje Josipdola i Ogulina142
        Oslobođenje Tounja i Donjih Dubrava145
    Obezbeđenje desnog boka i pozadine 4. armije149
    Oslobođenje Novog i Crikvenice155
BORBE 7. KORPUSA U POZADINI NEPRIJATELJA159
    Napad na Struge i Vinkov Vrh162
    Odbrambene borbe u Suhoj krajini168
POLITIČKI PRITISAK VLADE VELIKE BRITANIJE DA SE OBUSTAVI VOJNA POMOĆ 4. ARMIJI177
ZAKLJUČAK132
ČETVRTI DEO
RIJEČKO-TRŠĆANSKA OPERACIJA
OPŠTA SITUACIJA NA EVROPSKOM RATIŠTU SREDINOM APRILA 1945. GODINE191
SITUACIJA PRED FRONTOM 4. ARMIJE UOČl RIJEČKO-TRŠĆANSKE OPERACIJE193
    Plan Štaba 4. armije za dejstva prema Slovenačkom primorju i Istri195
    Raspored i zadaci jedinica 4. armije198
SAVLAĐIVANJE ODBRANE 97. ARMIJSKOG KORPUSA IZMEĐU KUPE I JADRANSKOG MORA200
    Oslobođenje Lokava i Mrzle Vodice200
    Borbe na odseku Fužine-Zlobin-Kraljevica204
    Desant i borbe na ostrvu Krku209
IZBIJANJE JEDINICA 4. ARMIJE NA ODSEK GOMANJCE-KLANA-RIJEKA217
    Borbe 11. korpusa na Grobničkom polju i upad u Klanu218
    Borbe 19. udarne divizije do izbijanja na Rečinu223
        Oslobođenje Bakra223
        Oslobođenje Sušaka227
    Desant i borbe na Cresu i Lošinju232
BORBE NA RIJEČKOM FRONTU, NA GLAVNOM ODBRAMBENOM POJASU NEMACKOG 97. ARMIJSKOG KORPUSA242
    Plan dejstava i raspored neprijateljskih snaga pred frontom 4. armije242
    Plan dejstava 4. armije za riječko-tršćansku operaciju248
    Plan nemačkog 97. armijskog korpusa za protivudar na riječkom frontu250
BORBE U REJONU GOMANJCE-KLANA I NA REČlNI253
    Borbe 13. i 26. udarne divizije u rejonu Gomanjce-Klana253
    Borbe 19. udarne divizije na Rečini266
RAZVOJ NARODNOOSLOBODILAČKE BORBE U ISTRI DO ISKRCAVANJA JEDINICA 4. ARMIJE280
DESANT U ISTOČNU ISTRU283
    Borbe 9. udarne divizije za oslobođenje istočne Istre291
DESNI OBUHVATNI MANEVAR 4. ARMIJE PREMA ILIRSKOJ BISTRICI I OBEZBEĐENJE DESNOG BOKA 4. ARMIJE299
    Borbe Kočevske grupe 7. korpusa i jedinica 20. udarne divizije južno od Kočevja i Kočevske Reke299
    Prodor 20. udarne divizije u pozadinu riječkog fronta308
    Ubacivanje 43. divizije u pozadinu neprijatelja315
    Borbe 29. udarne divizije u rejonu Čabar-Podpreska-Prezid318
DEJSTVA 9. KORPUSA U POZADINI NEPRIJATELJA322
PETI DEO
OSLOBOĐENJE TRSTA, SLOVENAČKOG PRIMORJA I ISTRE
NAREĐENJE VRHOVNOG KOMANDANTA JUGOSLOVENSKE ARMIJE DA SE UBRZA TRŠĆANSKA OPERACIJA329
    Podilaženje jedinica 9. korpusa 4. armije Trstu333
        Podilaženje 9. korpusa333
        Podilaženje 20. udarne divizije334
        Borbe na komunikaciji Rijeka-Trst337
        Podilaženje 9. udarne divizije338
    Neposredne pripreme Komande mesta Trst za oružani ustanak i početak borbi u Trstu342
    Oslobođenje Trsta i Slovenačkog primorja346
        Okruženje Trsta 30. aprila346
        Borbe u Trstu 1. maja356
        Borbe u Trstu 2. maja366
        Oslobođenje Opčina372
    Obezbeđenje desnog boka 4. armije376
        Oslobođenje Postojne376
        Oslobođenje Kočevja380
    Oslobođenje južne i zapadne Istre385
        Oslobođenje Pule385
        Oslobođenje Pazina391
    Zaključak o oslobođenju Trsta, Slovenačkog primorja i Istre394
ŠESTI DEO
OKRUŽENJE I KAPITULACIJA NEMAČKOG 97. ARMIJSKOG KORPUSA
BORBE ZA OKRUŽENJE NEMAČKOG 97. ARMIJSKOG KORPUSA401
    Pokušaj nemačkog 97. armijskog korpusa da se probije iz okruženja413
        Oslobođenje Rijeke417
    Kapitulacija 97. armijskog korpusa430
KRITIČKI OSVRT NA DEJSTVA JEDINICA 4. ARMIJE U RIJEČKO-TRŠĆANSKOJ OPERACIJI437
PRODOR U KORUŠKU I OSLOBOĐENJE LJUBLJANE442
    Dejstva Motorizovanog odreda 4. armije prema Koruškoj442
    Oslobođenje Vrhnike445
    Oslobođenje Ljubljane448
OPŠTI ZAKLJUČAK451
SEDMI DEO
DIPLOMATSKA BORBA ZA PRIZNAVANJE GRANICA JUGOSLAVIJE
TRŠĆANSKO PITANJE463
    Teškoće oko uspostavljanja demarkacione linije463
        Sastanak Tito-Morgan469
        Note vlada Velike Britanije i Sjedinjenih Američkih Država i odgovor Demokratske Federativne Jugoslavije475
    Uspostavljanje privremene savezničke vojne uprave na delu Julijske krajine482
    Devinski sporazum484
    Prvo zasedanje Saveta ministara spoljnih poslova u Londonu489
    Predloži stručne Savezničke komisije za razgraničenje između Jugoslavije i Italije492
    Stvaranje Slobodne teritorije Trsta494
    Rešenje tršćanskog pitanja496
PRILOZI501
IZVORI I LITERATURA525
SKRAĆENICE532
PREGLED SKICA533
REGISTAR537
BIBLIOTEKA