NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U OKUPIRANOJ JUGOSLAVIJI - knjiga IV: SRBIJA / MAKEDONIJA / CRNA GORA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
   * cela knjiga - pdf *   
* * *
   * registar *   
   * sadržaj, ispravke *   
* * *
UVOD7
I
OKUPACIONI REŽIM I MESTO I ULOGA OBAVEŠTAJNE DELATNOSTI9
1. Princip "kažnjavanja Srba"9
2. Formiranje okupacionog režima17
    a. Glavni činioci - okupacionog poretka17
    b. Osnovni elementi okupacione politike20
    c. Odnosi između faktora okupacije43
    d. Kvislinška uprava65
3. Mesto i osnovna obeležja obaveštajne službe u okupacionom režimu104
    a. Karakter i opšta delatnost obaveštajnih ustanova104
    b. Međusobni odnosi obaveštajnih servisa118
II
VOJNE OKUPACIONE USTANOVE I NJIHOVA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA129
1. Okupaciona uprava Wehrmachb-a 1941-1943.129
    a. Vojni zapovednik Srbije i Viša komanda LXV129
    b. "Kaznena ekspedicija" i reorganizacija vojne uprave141
    c. Teritorijalne ustanove vojne okupacije i njihov obaveštajni rad147
        (1) Feldkommandanture148
        (2) Kreiskommandanture153
2. Reorganizacija ustrojstva teritorijalnih i operativnih komandi (1943-1944)161
3. Obaveštajna delatnost teritorijalnih okupacionih ustanova i operativnih jedinica172
    a. Upravni štab Vojnog zapovednika172
    b. Služba Ic181
    c. Posebne ustanove vojne obaveštajne službe197
        (1) Nachrichtenaufklaerungsabteilung 4197
        (2) Luftwaffen - Funkueberwachungskompanie z. b. V. 1212
        (3) Wehrmachtsnachrichtenverbindungen Fu - Funkabwehr215
        (4) Odeljenje Ausland Amt-a Ausland Abwehr i koriščenje jugoslovenskih arhiva216
        (5) Cenzura PTT-saobraćaja220
        (6) Carinska pogranična staža223
        (7) Ostale ustanove225
III
ABWEHR I NJEGOVA DELATNOST227
1. Pokretne Abwehrkommande (1941)227
2. Abwehrstelle Beograd232
    a. Organizacija, sastav, delatnost232
    b. Agentura259
    c. Ogranci na terenu294
3. Obrazovanje i rad Abwehr-ovih frontnih ustanova303
    a. Reorganizacija i novo ustrojstvo Abwehr-a303
    b. Abwehr I315
    c. Abwehr II321
    d. Abwehr III324
4. Pozadinska mreža u Srbiji - FAT 128 R329
5. Školovanje agenata341
    a. Opšte napomene341
    b. Radio'telegrafske škole Ast-a Beč344
    c. Školovanje agenata Abwehr-a II352
    d. Školovanje agenata pozadinske mreže360
IV
TAJNA VOJNA POLICIJA - GFP369
1. GFP u Srbiji do formiranja Vrhovne komande za Jugoistok (1941-1943)369
    a. Opšte primedbe369
    b. GFP-Gruppe 20 u Beogradu374
    c. Ispostave GFP-Gruppe 20382
2. GFP pri Vojnoj grupi F (1943-1944)391
V
APARAT SS-a I POLICIJE I NJEGOVA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA393
1. Einsatzgruppe Sipo i SD-a za Jugoslaviju (EG)393
    a. Organizacija, sastav i delatnost EG-a393
    b. Einsatzkommando Beograd i njegov rad415
    c. Ostali EK435
2. Viši vođa SS i policije i zavođenje policiskog režima u Srbiji443
3. Zapovednik Sipo i SD-a Beograd (BdS)451
    a. Organizacija i sastav451
    b. Delatnost471
    c. Ispostave502
        (1) Opšte napomene502
        (2) Ispostava BdS-a Bor510
        (3) Ispostava BdS-a Jagodina512
        (4) Ispostava BdS-a Kladovo-Negotin-Zaječar513
        (5) Ispostava BdS-a Kragujevac518
        (6) Ispostava BdS-a Kraljevo519
        (7) Ispostava BdS-a Kruševac522
        (8) Ispostava BdS-a Leskovac523
        (9) Ispostava BdS-a Loznica524
        (10) Ispostava BdS-a Niš525
        (11) Ispostava BdS-a Požarevac528
        (12) Ispostava BdS-a Šabac529
        (13) Ispostava BdS-ia Užice530
        (14) Ispostava BdS-a Valjevo531
        (15) Ispostava BdS-a Vrnjačka Banja Kommando III532
        (16) Ostale ispostave532
4. Agentura Sipo i SD-a533
    a. Opšta načela i metodi533
    b. Primeri agenturnoga rada572
    c. "Srpski Gestapo"587
5. Položaj Sipo i SD-a u okupacionom režimu606
    a. Odnosi sa nemačkim okupacionim vlastima606
    b. Odnosi prema kvislinškoj upravi, policiji i organizacijama626
6. Policija poretka i "Srpska državna straža"655
VI
DELATNOST OBAVEŠTAJNE SLUŽBE PO GLAVNIM PROBLEMIMA661
1. Borba protiv NOP-a i KPJ661
    a. Opšti aspekti661
    b. Agenturna delatnost682
    c. Saradnja sa kvislinškim ustanovama i organizacijama689
    d. Postupak sa članovima KP i pripadnicima NOP-a692
2. Četnici694
3. Jevrejsko pitanje715
4. Pitanje pravoslavne crkve719
5. Ruska beloemigracija i "Ruski zaštitni korpus"728
6. Borba protiv stranih obaveštajnih službi737
7. Streljanja, logori, prinudni rad777
    a. Odmazde777
    b. Logori793
VII
TERITORIJE SA POSEBNIM REŽIMOM I SUSEDNE OBLASTI811
1. Banat813
    a. Opšti politički okviri obaveštajne delatnosti813
    b. Aparat bezbednosti i njegova obaveštajna služba818
2. Kosovska oblast832
    a. Opšti politički okviri obaveštajne delatnosti832
    b. Delatnost Abwehr-a840
    c. Ispostava Sipo i SD-a848
3. Bačka856
4. Makedonija858
    a. Opšti politički okviri obaveštajne delatnosti858
    b. Abwehr i njegova delatnost863
    c. Delatnost Sipo i SD-a877
    d. Delatnost GFP-a890
5. Sandžak i Crna Gora893
    a. Delatnost u Sandžaku893
    b. Delatnost u Crnoj Gori908
6. Albanija921
VIII
DIVERZANTSKI RAD939
1. Nemački planovi sa izbeglom kolaboracijom i kvislinškim formacijama posle povlačenja Wehrmacht-a iz Srbije939
    a. Politiziranje sa izbeglim saradnicima okupatora939
    b. Koncentracija četnika i "Srpskog dobrovoljačkog korpusa"949
2. Jagdverband Suedost953
    a. Opšte napomene953
    b. Srpski "Jagdkommandosi"963
    c. Obuka i školovanje971
    d. Terenske akcije979
SPISAK CENTARA NEMACKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE U SRBIJI PO MESTIMA993
SPISAK SKRAĆENICA1003
REGISTRI1009
Registar lica1011
Predmetni registar1071
RASPORED ŠEMA1169
RASPORED FOTOGRAFIJA1171
BIBLIOTEKA