NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA U STAROJ JUGOSLAVIJI - knjiga II
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVORI
I
JUGOSLAVIJA U POLITICI TREĆEG REICH-a1
1. Osnove nemačke politike1
    a. Jugoistočna Evropa u nemačkim političkim planovima1
    b. Politika izgradnje "Veliko-nemačkog Reich-a" i njeno dejstvo na jugoistočnu Evropu16
2. Nemačka penetracija u Jugoslaviju25
    a. Politički činioci25
    b. Ekonomsko prodiranje30
    c. Kulturna ekspanzija49
3. Centralizacija nemačke političke delatnosti prema Jugoslaviji42
4. Rat i nemački stav54
    a. Jugoslavija kao objekt nemačke ratne politike54
    b. Struje i mišljenja u odnosima Trećeg Reich-a prema Jugoslaviji61
II
NEMAČKA NARODNA MANJINA U JUGOSLAVIJI69
1. Istorijat i karakteristike69
    a. Poreklo i razvoj nemačke manjine69
    b. Kulturbund78
2. Nemačka manjina - instrument politike Trećeg Reich-a82
    a. VDA i VOMI82
    b. Naciziranje i političko organizovanje nemačke narodnosne grupe91
    c. Ekonomska snaga Volksdeutscher-a103
III
NEMAČKA OBAVEŠTAJNA DELATNOST DO 1939 GOD.107
1. Opšte napomene107
    a. Period do priključenja Austrije Reich-u107
    b. Od "Anschluss"-a do Drugog svetskog rata123
2. Rad Abwehr-a127
    a. Put preko Austrije i preuzimanje austriskih kanala127
    b. Slučaj Proebst141
    c. Primeri agenturnog rada143
3. Aktivnost putevima privredne penetracije i kulturnog rada154
    a. Neuhaušen i privredni kanali154
    b. Obaveštajna služba i kulturne ustanove167
4. Delatnost u okviru zvanične policiske saradnje175
    a. Kontakti nemačke sa jugoslovenskom policijom175
    b. Hans Helm i njegova uloga183
5. Rad sa Volksdeutseher-ima138
    a. Nemačka manjina u Vojvodini i Sremu196
    b. Volksdeutscher-i u Sloveniji206
    c. "Gaugrenzlandamt" u Graz-u215
6. Ruska beloemigracija222
    a. Nemačka politika prema beloemigrantima222
    b. Beloemigranti u nemačkoj obaveštajnoj službi prema Jugoslaviji227
IV
OD IZBIJANJA DRUGOG SVETSKOG RATA DO NAPADA NA JUGOSLAVIJU (1939-1941)237
1. Opšte karakteristike237
    a. Jačanje obaveštajne delatnosti237
    b. Aktivnost na sektoru ekonomskih odnosa249
    c. Uloga Volksdeutscher-a259
    d. Lektori Nemačke akademije261
2. Delatnost Abwehr-a iz centara van Jugoslavije268
    a. Raspored i organizacija268
    b. Metodi, opšta aktivnost, rad sa agenturom285
    c. Agenturna delatnost Nest-ova I i III u Celovcu302
    d. Mreže Andreas-a Zitzelsberger-a311
    e. Delatnost Leopold-a Benesch-a326
    f. Veze iz Graz-a328
    g. Delatnost Ast-a Muenchen339
    h. Radioveza iz Beča35 i
3. Centri Abwehr-a u Jugoslaviji357
    a. Nemački vojni ataše357
    b. "Kriegsorganisation Jugoslawien"365
4. Rad RSHA prema Jugoslaviji385
    a. Opšta načela i metodi335
    b. Delatnost SD - otseka Graz395
    c. Primeri ostale aktivnosti415
5. Centri RSHA u Jugoslaviji433
    a. Glavni opunomoćenik. RSHA za Jugoslaviju433
    b. Organi RSHA u Jugoslaviji i njihova delatnost453
6. Obaveštajna služba diplomatsko-konzularnog aparata472
    a. Opšte napomene473
    b. Nemačko poslanstvo u Beogradu475
    c. Nemački konzulati494
V
BORBA OBAVEŠTAJNIH SLUŽBI501
1. Jugoslovenska kontraobaveštajna služba u borbi protiv službe Trećeg Reich-a502
2. Borba između nemačke i francuske i britanske obaveštajne službe534
VI
DELATNOST NEMAČKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE OD 27 MARTA DO SLOMA STARE JUGOSLAVIJE555
1. Opšte pripreme za napad na Jugoslaviju555
2. Rad beogradskog centra563
3. Peta kolona563
    a. Formiranje i pripreme568
    b. Delatnost u danima krize580
4. Akcija u Zagrebu537
VII
OPŠTI OSVRT601
                PRILOZI
Spisak priloga626
1. Raspis šefa Sipo i SD-a o obaveštajnoj službi u inostranstvu627
2. Direktive o radu Uprave VI630
    I Direktivan raspis Uprave VI630
    II Ustanove i organizacije koje treba obaveštajno koristiti633
        A. Zvanični i poluzvanični uredi633
        B. Privatni uredi635
        C. Inostrani uredi u Reich-u - oficijelni i privatni636
    III Formulari za registrovanje obaveštaj. veza (1-8)637
    IV Akt Uprave VI u vezi formulara645
3. Obaveza i personalni upitnik saradnika SD-a (i Uprave VI)647
    I Obaveza o čuvanju tajne647
    II Personalni upitnik648
4. Službene beleške SD-otseka Graz650
    I Beleška o radnoj konferenciji u Upravi VI RSHA650
    II Beleška o koriščenju carinskih organa u obave-štajne svrhe652
    III Beleška o radnoj konferenciji u SD-vodcćem otseku Beč653
5. Naučna i kulturna penetracija Trećeg Reich-a i učešće SD-a655
6. Sastav jugoslovenskih vlada u periodu 1935-1941. g.664
    I Sastav jugoslovenskih vlada koje su vodile pronemačku politiku664
    II Sastav Simovićeve vlade posle puča od 27 marta670
7. Pregledi osuđenih i optuženih špijuna672
    I Pregled stranih špijuna u periodu 1933-1939.672
    II Pregled stranih špijuna u toku 1940 i 1941 godine673
8. Direktive o napadu na Jugoslaviju681
    I Zableška o konferenciji kod Hitlera povodom 27 marta681
    II Direktiva za tretiranje pitanja propagande protiv Jugoslavije685
    III Direktiva o spro vodenj u napada na Jugoslaviju688
9. Iz ratnog dnevnika šefa Abwehr-a II potpukovnika Lahousen-a691
                REGISTRI699
Registar lica701
Predmetni registar739
IZVORNI MATERIJAL775
LITERATURA779
RASPORED ŠEMA731
RASPORED FOTOGRAFIJA783
BIBLIOTEKA