NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA - knjiga VII: ZBIRKA DOKUMENATA, OPŠTI DEO / SLOVENIJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
Opšti deo
        1. Hitlerova naredba o konspirativnosti11
   2-6. Uputstva za odbranu od strane špijunaže12
        7. Heydrich o policiji bezbednosti i SD-u27
        8. Obaveštajna služba i ratni filmski žurnal33
   9-10. Cenzura korespodencije sa inostranstvom38
        11. Pravila službe Tajne vojne policije70
        12. Postupak prema inostranim radnicima u Reich-u87
   13-14. Prostitucija kao objekat bezbednosno-policiske delatnosti93
        15. Hitler-ovo naređenje o napadu na Jugoslaviju100
        16. Hitler-ova odluka o podeli Jugoslavije104
   17-21. Radiogrami volksdeutscher-ske radiostanice u Novom Sadu109
        22. Unutrašnje bezbednosno-policiske pripreme Gestapo-a pred napad na SSSR118
        23. Instrukcije OKW-a za suzbijanje komunističkog ustanka u okupiranim oblasltima123
        24. Direktive šefa Gestapo-a za suzbijanje ustanka u Jugoslaviji128
        25. Pregled Glavne uprave bezbednosti Reich-a o borbi protiv komunizma134
        26. Formiranje posebnog štaba za suzbijanje oslobodilačkog pokreta147
   27-28. Uvođenje "Oficira za nacionalsocijalističko izgrađivanje"149
        29. Uputstvo za nacističku propagandu u Wehrmacht-u154
        30. Uputstva nacionalsocijalističkog političkog oficira XVIII korpusa156
        31. Komandovanje otsečenim jedinicama160
        32. Poslednja Hitler-ova dnevna zapovest163
        33. Dnevna zapovest admirala Doenitz-a povodom Hitler-ove smrti166
Slovenija
I
POLITIČKI TEMELJI I OKVIRI OBAVEŠTAJNOG RADA
        34. Zadaci SD-a prilikom okupacije Slovenije169
        35. Uputstva za postupak SD-a u Radovljičkom srezu171
        36. Postupanje sa zatvorenicima policije bezbednosti176
        37. Hapšenja prilikom priključenja Štajerske i Gorenjske Reich-u179
        38. Politika germanizacije u Sloveniji181
        39. Mere za ponemčivanje štajerskog stanovništva187
   40-43. Izveštaj SD-a o stanju u Celju188
        44. Volksdeutscher-i protiv Slovenaca202
        45. Vrbovanje podmlatka policije bezbednosti među Volksdeutscher-ima205
        46. Iseljenje Slovenaca iz graničnog pojasa prema NDH207
        47. Uloga obaveštajne službe u programu iseljavanja213
        48. SS vrbuje Volksdeutscher-e217
        49. Propaganda Volksdeutscher-a u Štajerskoj protiv NOP-a228
        50. Poslednji pokušaji protiv unutrašnjeg rasula252
        51. Dnevna zapovest SS-generala Roesener-a povodom Hltler-ove smrti253
II
KARAKTERISTIKE OBAVEŠTAJNE SLUŽBE SIPO I SD-a
1) Gestapo
   52-53. Poslovni red Gestapo-a254
        54. Nadležnost obaveštajnog aparata za saslušavanje zarobljenih partizana260
        55. Zagranična obaveštajna delatnost Gestapo-a262
        56. Iseljavanje stanovništva iz' pograničnog pojasa prema NDH268
2) SD - Služba bezbednosti
        57. Propis za informativnu delatnost SD-a početkom okupacije270
        58. Zadaci saradnika SD-a272
        59. Obaveza saradnika SD-a297
        60. Obaveza za naročito poverljive saradnike SD-a298
        61. Agentska obaveza SD-a300
        62. SD posmatra delatnost Štajerskog domovinskog saveza302
        63. Izveštaj saradnika SD-a o sreskoj skupštini Štajerskog domovinskog saveza303
        64. Saradnik SD-a izveštava o radu Štajerskog domovinskog saveza306
   65-70. Izveštaji ispostave SD-a u Trbovlju311
3) Pravosudne funkcije i potema služba
        71. Pravosudne funkcije komandanta Sipo i SD-a319
        72. Vanredni sud za pripadnike NOP-a321
        73. Propisi o krivičnom pravosuđu u Štajerskoj323
        74. Uredba Šefa civilne uprave o kažnjavanju pripadnika NOP-a328
        75. Propisi o poternoj službi332
4) Zagranična obaveštajna služba
   76-77. Vrbovanje agenata na italijanskom okupacionom području348
        78. Zagranični rad SD-a iz Štajerske351
   79-80. Finansiranje zagranične obaveštajne slušbe353
   81-82. Obaveštajna delatnost iz nemačke u italijansku okupacionu teritoriju355
III
BORBA PROTIV NOP-a I NJENI METODI
1) Opšti razvoj
        83. Himmler-ova zabrana upotrebe naziva "Partizani"359
        84. Postupak sa zatvorenicima Gestapo-a361
        85. Proširenje mera protiv partizana363
        86. Obaveštajni i egzekutivni postupak protiv OF365
        87. Informisanje ogranaka Gestapo-a o delatnosti partizana369
        88. Periodično zbirno izveštavanje o borbi protiv NOP-a376
        89. Zandarmeriske stanice prate kretanje partizana383
        90. Saradnja Sipo i SD-a sa žandarmerijom u Štajerskoj385
        91. Upućivanje u koncentracioni logor zbog pružanja lekarske pomoći partizanima387
   92-95. Postupak oko upućivanja u koncentracioni logor388
   96-97. Učešće Policije poretka392
        98. Akcija Osamnaestog policiskog puka397
        99. Administativno-policiske mere zbog pojave NOP-a403
        100. Instrukcije šefa Policije poretka generala Daluege-a za suzbijanje NOP-a405
101-102. Registrovanje porodica streljanih partizana408
        103. Iseljavanje porodica partizana410
        104. Dejstvo mera protiv partizana na stanovništvo412
        105. Mere protiv upotrebe falsifikovanih legitimacija414
        106. Partizani se služe falsifikovanim nemačkim legitimacijama416
        107. Upotreba stranih pasoša418
        108. Izviđanje protiv partizana420
        109. Uloga Volksdeutscher-a pri odmazdama423
        110. Prva streljanja za odmazdu u Gorenjskoj425
        111. Streljanja za odmazdu u Štajerskoj428
2) Sredstva i mere
        112. Uputstvo o izgradnji obaveštajne službe protiv NOP-a431
        113. Referenti IV N pri ispostavama443
114-115. Izveštavanje o pojavi partizana444
        116. Nastojanje za obavešta j ni prodor u redove NOP-a446
        117. Upućivanje zarobljenih partizana nadleštvu Komandanta Sipo i SD-a448
        118. Saradnja kriminalne policije sa obaveštajnom službom450
        119. Registrovanje agenata452
        120. Obrazac za registrovanje agenta454
121-123. Kartoteka agenata453
        124. Vrbovanje zarobljenog partizana463
        125. Poturanje agenata465
126-127. Nagrada za izdajstvo466
        128. Obračun naroda sa izdajnicima470
        129. Iviđačke patrole471
        130. Izveštaji izviđača473
        131. Nagrada izviđača477
        132. Snabdevanje izviđača479
        133. Ustrojstvo i rad "Gorenjske samozaštite"480
        134. Konfiskacija imovine pripadnika NOP-a485
        135. Porodice streljanih partizana486
        136. Saslušavanje zarobljenih partizana488
3) "Rukovodni štab za suzbijanje bandi"
        137. Akcija "Rukovodnog štaba za suzbijanje bandi"489
        138. Zaštitna područja i otseci obezbeđenja492
        139. Delatnost zaštitnih područja504
        140. Izveštajna delatnost aparata zaštitnih područja507
        141. Demoralisanje okupatorovog aparata512
        142. Raspad okupatorskih snaga521
BIBLIOTEKA