NEMAČKA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA - knjiga IX: ZBIRKA DOKUMENATA, Ustaška NDH
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
I
POLITIČKI OKVIRI OBAVEŠTAJNE DELATNOSTI
1) Odnosi između ustaša i nemačkih činilaca
        380. Zahvalnost Ante Pavelića dr Veesenmayer-u1069
        381. Prepiska Pavelić-Weichs1071
        382. Nemački poslanik u Zagrebu protiv BdS-a Beograd1073
        383. Nemačko-ustaška politička informativna služba1075
        384. Nemačko politiziranje oko ustaških grupa1077
        385. Političke kombinacije oko vlade NDH1080
386-388. Međusobno denunciranje ustaških funkcionera1082
        389. Smenjivanje ministra spoljnih poslova NDH po nemačkom zahtevu1088
        390. Veze ustaških funkcionera sa aparatom Sipo i SD-a1090
        391. Želja Košaka za vezama sa SS-om1092
392-394. Himmler-ova poseta Zagrebu1094
        395. Himmler se ograđuje od Kvaternika1099
        396. Dogovor o formiranju "Handžar" divizije1102
397-401. Sporovi oko "Handžar" divizije1105
        402. Stav Nemačkog generala u Hrvatskoj prema ustašama1115
403-404. Izvršna vlast Wehrmacht-a u NDH1119
405-406. Držanje Wehrmacht-a prema NDH i njenom stanovništvu1123
407-408. Neubacher-ovo politiziranje u NDH1127
        409. Neubacher protiv Kasche-a1130
410-413. Neubacher obaveštava i o situaciji u NDH1131
2) Uloga nemačke narodnosne grupe
414-415. Rukovodioci nemačke manjine o njenom radu za Treći Reich1141
        416. Obrazovanje posebnih oružanih formacija nemačke narodnosne grupe u NDH1154
        417. Regrutna komanda SS-a u Beču1156
418-419. Regrutovanje u SS-diviziju "Prinz Eugen"1158
        420. Volksdeutscher-i vrbuju Hrvate i Srbe za nemačku policiju1162
        421. Obaveštajno aktiviranje nemačke narodnosne grupe1164
422-427. Obaveštajna delatnost volksdeutscher-skih organizacija u NDH1166
        428. Politička informativna delatnost Volksdeutscher-a1180
429-431. Sukobi između Volksdeutscher-a i ustaša1184
432-433. Einsatzkommando Sipo i SD-a u Zagrebu podržava prepotenciju Volksdeutscher-a1192
        434. Nezadovoljstvo volksdeutscher-skih preseljenika u Poljskoj1196
        435. Situacija u volksdeutscher-skim područjima1198
        436. Evakuacija Volksdeutscher-a iz NDH1201
II
VOJNA OBAVEŠTAJNA SLUŽBA
1) Nemački general u Hrvatskoj i trupna obaveštajna služba - Ic
        437. Formiranje nemačkih vojnih ustanova u NDH1204
        438. Komandne funkcije nemačkog generala u Hrvatskoj1206
        439. Propagandne direktive Wehrmacht-a u NDH1210
        440. Veza obaveštajne trupne službe SS-formacija sa Volksdeutscher-ima1216
        441. Veza između trupne obaveštajne službe o Policije poretka1218
2) Abwehr
        442. Poslovni red Ast-a Zagreb1220
        443. Postupak sa poverljivim predmetima Abwehr-a1223
        444. Ast Zagreb traga za savezničkim oficirima1224
        445. Interesovanje Abwehr-a za sovjetske oficire kod partizana1226
        446. Nadležnost Abwehr-ovih organa za saslušavanje zarobljenika1228
        447. Abwehr prati rad ustaške obaveštajne službe1231
        448. Saradnia Abwehr-a sa policiskim atašeom1233
        449. Suparništvo i nepoverenje u saradnji Abwehr - policiski ataše1236
        450. Abvehr prikuplja podatke o prilikama i objektima na terenu1238
        451. Pitanje kriptografije i šifrovanja u okviru Abwehr-a1241
        452. Album partiskih i partizanskih rukovodilaca1246
        453. Abwehr posmatra rad ustaških vlasti1248
        454. Abwehr registruje pojedine kategorije stručnjaka1250
        455. Upotreba golubova pismonoša1252
        456. Struktura Abwehr-a u NDH1254
        457. Rad Abwehr-ovih ispostava na terenu1257
        458. Rad Abwehr-ovog uporišta u Bihaću1260
        459. Oslobađanje agenata i saradnika Abwehr-a od vojne dužnosti1262
        460. Nagrađivanje Abwehr-ove agenture1266
        461. Legitimacija i snabdevanje agenture1267
462-463. Isprave Abwehr-ovih agenata1269
464-466. Ličnost Abwehr-ovog agenta Dulčića1274
467-468. Abwehr-ova delatnost sa teritorije Reich-a1280
        469. Delovanje mornaričke obaveštajne službe1284
3) GFP - Tajna vojna policija
        470. Egzekutivni zadaci GFP-a1288
        471. Ustaška policija predaje GFP-u državljane NDH1290
        472. Akcija Tajne vojne policije u Banjoj Luci1293
III
APARAT SS-a I POLICIJE
1) Delatnost ustanova RSHA
        473. Hapšenje francuskih državljana po vanrednom spisku poternica1297
474-475. Hapšenje britanskih državljana po vanrednom spisku poternica1297
476-477. Otkrivanje saradnika predratne britanske obaveštajne službe1300
        478. SD angažuje saradnike u NDH1306
        479. Službene funkcije policiskog atašea1309
480-481. Policiski ataše daje političke ocene o rukovodiocima NDH1311
        482. Odnosi između nemačkog poslanika i policiskog atašea u Zagrebu1316
        483. Opštenje policiskog atašea sa ustanovama RSHA preko nadleštava Sipo i SD-a u Sloveniji1321
        484. Praćenje rada italijanske obaveštajne službe1322
485-486. Sprovođenje lica iz NDH1324
        487. Nadležnost policiskog atašea za izdavanje viza1327
        488. Rad agenta Rudolfa Treu-a iz Sarajeva1330
489-493. Postupak sa agentom Agathe von Hausberger1331
        494. Interesovanje policiskog atašea za generala Marica1337
        495. Mađarski obaveštajni oficir - Helm-ov agent1339
        496. Direktiva RSHA za vrbovanje jednog agenta1341
        497. Policiski ataše preporučuje svoga agenta pretpostavljenim ustanovama1344
        498. Staranje RSHA za svoga agenta1346
499-503. Putovanje Velikog muftije jerusalimskog u NDH1348
        504. Prekidanje saradnje sa agentom zbog njegovog razmetljivog držanja1357
        505. Odnosi između policiskog atašea i pretstavnika Reichsfuehrer-a SS u NDH1358
        506. Dnevni raport Einsatzgruppe Sipo i SD-a u NDH1361
2) Odnosi prema vlastima NDH
        507. Nemačka obaveštajna služba se upliće u personalna pitanja upravnog aparata NDH1371
        508. Žalbe protiv postupaka nemačkog policiskog aparata u NDH1373
        509. Žalbe ustaške policije na delatnost nemačkih bezbednosno-policiskih organa1378
510-512. Ustaše prikrivaju pojedine hapšenike od Nemaca1378
        513. Policiski ataše prikuplja obaveštenja o odnosima među ustašama1382
        514. Stalna kontrola funkcionera NDH1386
        515. Policiski ataše špijunira funkcionere NDH u Sarajevu1387
        516. Nemačka pomoć ustaškoj obaveštajnoj službi1389
        517. Nemci kontrolišu ustašku obaveštajnu službu1392
        518. Agentura policiskog atašea u obaveštajnom aparatu NDH1394
        519. Obaveštajna služba Ministarstva inostranih poslova NDH1395
        520. Ustaška poverljiva anketa o vojno-političkoj situaciji1397
521-522. Ustaška obaveštajna služba u Beču1399
        523. Reorganizacija ustaške obaveštajne službe u Beču1404
        524. Nemačko-ustaška obaveštajna saradnja1406
525-529. Međusobna sumnjičenja i špijuniranja nemačke i ustaške obaveštajne službe1409
        530. Bojazan od skretanja ustaške politike1419
        531. Postavljanje policiskog atašea NDH u Berlinu1422
        532. Ličnost agenta dr Ante Cilige1424
3) Policiske formacije
        533. Formiranje nemačkih policiskih jedinica sa hrvatskim ljudstvom1427
534-537. Nemačka policija vrši odmazde u NDH1429
IV
POSEBNI PROBLEMI
1) Delatnost protiv KP J i NOP-a
        538. Pitanje zarobljenika u IV ofanzivi1436
        539. Policiskom atašeu stižu i iz drugih zemalja obaveštenja o partizanima u NDH1439
        540. Helm-ova obaveštajna delatnost protiv partizana1441
541-542. Nemačko-ustaška saradnja u obaveštajnom radu protiv KP J i NOP-a1442
        543. Akcija protiv zajma narodnog oslobođenja1447
544-545. Povodom brošure maršala Tita o nacionalnom pitanju Jugoslavije1450
546-547. Prebeglička akcija III SS-tenkovskog korpusa1455
        548. Vojna naredba: kako se treba držati u vozovima koji prolaze kroz ugrožena područja1465
2) Borba protiv stranih obaveštajnih službi
        549. Ugrađivanje nemačkih agenata u mađarsku obaveštajnu službu1467
        550. Kontrola poljske emigracije1469
551-553. Agenturna obrada poljske emigrantske grupe1471
        554. Koriščenje ustaških obaveštajaca u inostranstvu1475
        555. Sumnje u lojalnost ustaša1477
        556. Rad na otkrivanju britanske obaveštajne službe1479
3) Diverzantska delatnost
        557. Saradnja ispostave Abwehr-a sa jedinicama "Brandenburg"1481
558-559. Specijalne izviđačke grupe protiv partizana1485
        560. Saradnja jedinica "Brandenburg" sa četnicima1483
        561. Lik poručnika Boeckel-a1489
        562. Pripreme za poduhvat "Theodor"1495
4) Četnici
563-564. Prepiska između ustanova Sipo i SD-a oko četničkog zahteva za priključenje Hercegovine Srbiji1497
    REGISTAR DOKUMENATA1505
    REGISTAR LICA1559
    SPISAK SKRAĆENICA1605
BIBLIOTEKA