Antun Miletić: KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC 1941-1945. - Dokumenta, Knjiga II
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
GLAVA TREĆA
GLAVNO RAVNATELJSTVO ZA JAVNI RED I SIGURNOST NASTAVLJA ZLODJELA UNS-a: LOGORlŠE, UBIJA NA SVE MOGUĆE NAČINE POJEDINAČNO, GRUPNO - NA DESETINE I STOTINE ŠTO SE ZA 1943. GODINU SMATRA "SNOŠLJIVIM STANJEM", A PO NEKIMA I "MIRNIM LOGOROM"
234. Dopisna karta Barice Krikač571
235. Molba da se odobri povratak u službu Alojzu Rebiću, povratniku iz koncentracionog logora Stara Gradiška571
236. Propratni akt za upućivanje Rakasović Mare u koncentracioni logor573
237. Propratni akt uz odluku i uputnicu u logor Saliha Dželića574
238. Izvod iz zapisnika u kojem Jovanka "Trivunčić govori o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac i Stara Gradiška575
239. Izveštaj da Jova Kesića treba pustiti iz koncentracionog logora Stara Gradiška578
240. Zakonska odredba o ukidanju ustaške nadzorne službe579
241. Izvod iz izveštaja o dejstvima potčinjenih jedinica u rejonu Novske582
242. Uputnica za Gamaz Štipana u koncentracioni logor Stara Gradiška583
243. Raspis za postupak sa stanovništvom i uputstvom za sprovođenje584
244. Nalog kako sprovesti uiputstvo komandanta nemačkih trupa u NDH za postupak sa stanovništvom prilikom izvođenja akcija čišćenja587
245. Dopis da se u logor uputi trinaest članova partizanskih porodica589
246. Otpusnica za otpuštanje Kureljak Petra iz koncentracionog logora Jasenovac591
247. Izveštaj o postupku sa nekoliko stotina lica pokupljenih prilikom akcije u severoistočnom Sremu592
248. Izveštaj Sofije Jović o situaciji i boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška594
249. Uputnica za Vrlika Antu u koncentracioni logor Stara Gradiška598
250. Obaveštenje da se produžuje boravak u koncentracionom logoru Osmanu Bukiću599
251. Obaveštenje da se odbija molba za puštanje iz logora Jasenovac Nikole Lazića600
252. Izveštaj o bekstvu Hiršbajn Edija iz logora Jasenovac i puštanju na slobodu logoraša Trbojević Dušana601
253. Putni nalog za Dragicu Habazin da može preuzeti djecu iz koncentracionog logora Jasenovac602
254. Obaveštenje o pripadnicima NOP-a koji se nalaze u koncentracionim logorima Jasenovac i Stara Gradiška603
255. Obaveštenje o pripadnicima NOP-a koji se nalaze u koncentracionim logorima Stara Gradiška i Jasenovac605
256. Izvod iz izveštaja o poslatoj pomoći u hrani i novcu u koncentracione logore606
257. Odluka o upućivanju Mirt Franje u koncentracioni logor Stara Gradiška607
258. Obaveštenje o upućivanju Kovač Zvonimira u koncentracioni logor Jasenovac608
259. Dopisna karta Ivana i Josipa Hercoga609
260. Pismo Ivana Krajačića da se za razmenu uzme u obzir njegova sestra Emica Krajačić612
261. Pismo sa spiskom od deset lica predviđenih za razmenu sa zarobljenicima NDH613
262. Izvod iz zapisnika u kojem Rade Stanojević govori o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac616
263. Obaveštenje o upućivanju Ljubice Odobašić i Sava Ždere u koncentracioni logor Stara Gradiška622
264. Obaveštenje da je Radić Ostoja upućen u koncentracioni logor i da se ne može pustiti623
265. Propratai akt uz pismo Miloša Bojića, logoraša koncentracionog logora Stara Gradiška624
266. Saslušanje Zebec Stjepana625
267. Dopis povodom molbe Pavla Čolića da mu puste sina iz koncentracionog logora626
268. Potvrda o prijemu paketa Steve Vrevića627
269. Odluka o produženju prisilnog boravka u koncentracionom logoru Stara Gradiška Stojanu Miloševiću627
270. Izveštaj o stanju u koncentracionom logoru Sisak sa predlogom mera za efikasnije obezbeđenje629
271. Obaveštenje da je Radovan Gutić umro dok Mirko Gutić nije ni bio u koncentracionom logoru632
272. Izveštaj o upućivanju 40 partizana u logor Stara Gradiška633
273. Izveštaj o upućivanju grupe partizana u logor Stara Gradiška634
274. Propratni akt da se dostavljaju potvrde o prijemu u logor Stjepana Grgića i Stipe Dujimovića636
275. Pismo da se prihvata ponuđena razmena zarobljenika sa predlogom načina i mesta razmene637
276. Obaveštenje da je Roko Živković bio u koncentracionom logoru Jasenovac640
277. Spisak lica sa teritorije Srema koji se nalaze po raznim koncentracionim logorima NDH641
278. Izveštaj o pregovorima vođenim sa partizanima radi razmene zarobljenih domobranskih oficira646
279. Izveštaj o pregovorima sa partizanima radi razmene zarobljenih domobranskih oficira647
280. Obaveštenje da su Mehmed Omeragić i Hamid Vuk upućeni u logor Stara Gradiška648
281. Odluka da se Savka Obradović uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška649
282. Odluka da se Seizović Stoja uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška651
283. Odluka da se Seizović Radojka uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška653
284. Odluka da se Ilija Basalo uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška654
285. Odluka da se Milašinović Milka uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška656
286. Odluka da se Ljubojević Đoka uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška657
287. Odluka da se Slađojević Mileva uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška659
288. Odluka da se Miloš Seizović uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška660
289. Odluka da se Brkić Mara uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška662
290. Odluka da se Lazić Miloš uiputi u koncentracioni logor Stara Gradiška664
291. Izveštaj Ivana Klišanića o pregovorima sa partizanskim predstavnicima o razmeni zarobljenika665
292. Izvod iz naredbe koji se odnosi na zabranu letenja preko logora Jasenovac669
293. Izveštaj o pregovorima sa partizanskim predstavnicima o razmeni zarobljenika670
294. Pismo u vezi s vremenom i mestom razmene zarobljenika675
295. Ovlašćenje za razmenu pet logoraša iz logora Stara Gradiška677
296. Dopisna karta Zvonka Krmpotića678
297. Obaveštenje da nema podataka o Staki Krneti iz logora Stara Gradiška679
298. Izveštaj o 17 lica koja su upućena u koncentracioni logor Jasenovac680
299. Karton osnovnih podataka logoraša Rade Kadžića682
300. Predlog da se pusti iz logora Stara Gradiška 12 lica sa područja Kozare682
301. Izveštaj o tome koji su logoraši iz logora Stara Gradiška predati Nemcima radi razmene684
302. Dopisna karta Terezije Hengert685
303. Članak "Iz jasenovačkog logora"686
304. Članak "Svetimo se za krv nevinih"688
305. Karton osnovnih podataka Aziza Muftića689
306. Karton osnovnih podataka Rade Karalića690
307. Zabeleška Ivana Šnidaršića691
GLAVA ČETVRTA
LOGOR JE BIO I OSTAO GROBNICA NEVINIH LJUDI, ŽENA I DECE, UZ POJAČAN RAD KOMUNISTA U LOGORU I DALJU RAZMENU LOGORAŠA U 1944. GODINI
308. Izveštaj o radu zajednice u delu ženskog koncentracionog logora Stara Gradiška695
309. Spisak za razmenu 50 logoraša iz logora Stara Gradiška706
310. Izvod iz zapisnika u kome tri lica iz sela Uskoci daju svoje viđenje logora Stara Gradiška708
311 Zahtev da se razmene četiri slovoslagača koji se nalaze u logoru Stara Gradiška710
312. Dopisna karta Antona Hengerta711
313. Policijski karton za Štros Pavla711
314. Izvod iz spiska simpatizera koje treba zameniti iz koncentracionog logora Stara Gradiška712
315. Izvod iz zapisnika u kojem Dušan Ratković govori o svom boravku ja logoru Jasenovac714
316. Obaveštenje da je Radivoj Munjin na nepoznat način nestao iz logora Jasenovac717
317. Nalog da se četiri lica upućuju u logor Stara Gradiška719
318. Pismo general-majora SS Ernesta Fika da su ustaše odveli u koncentracione logore oko 600.000-700.000 lica720
319. Spisak partizana i simpatizera koje treba razmeniti iz koncentracionog logora Jasenovac i Stara Gradiška722
320. Izveštaj o razmeni zarobljenih partizana iz logora Jasenovac - Stara Gradiška724
321. Dopis da se tri navedena lica razmene iz koncentracionog logora Jasenovac729
322. Zahtev da se navedeni zarobljeni partizani razmene iz koncentracionih logora731
323. Izvod iz naredbe da se ponovo opominje i zabranjuje preletanje aviona preko logora Jasenovac731
324. Predlog da se Franjo Petruša otpusti iz logora Stara Gradiška732
325. Dopisna karta Edvarda Bažeglava733
326. Izveštaj da je izvršena razmena u Pisarovini734
327. Uputstvo u vezi sa upućivanjem u koncentracione logore737
328. Obaveštenje o stanju u koncentracionom logoru Jasenovac i Stara Gradiška740
329. Spisak od 50 žena upućenih iz koncentracionog logora Stara Gradiška u logor Jasenovac741
330. Izvod iz naredbe o zabrani letenja aviona iznad koncentracionog logora u Staroj Gradiški742
331. Policijski karton za Šteficu Žokal743
332. Policijski karton za Štimac Vinka744
333. Pismo Ivana Sabljaka Predsedništvu AVNOJ-a745
334. Dopisna karta iz logora Stara Gradiška Zvonka Jenka747
335. Policijski karton za Vodopija Nikolu748
336. Telefonska depeša o dejstvima neprijatelja749
337. Policijski karton za Dragutina Živkovića749
338. Izvod iz dnevnog izveštaja o licima koja su upućena u koncentracioni logor750
339. Predlog za postupak prema zarobljenim i prebegiim partizanima751
340. Policijski karton za Zorko Josipa753
341. Potvrda da je ustaška straža primila na rad u Mlakoj 10 logoraša754
342. Pismo u vezi zamene logoraša iz logora755
343. Izvod iz dnevnog izveštaja o licima koja su upućena u koncentracioni logor Stara Gradiška759
344. Odluka o produženju boravka Novaković Jelisiju u koncentracionom logoru Stara Gradiška761
345. Prepis izveštaja o stanju u logoru 1943. do avgusta 1944. godine763
346. Depeša da se razmeni Podgornik Branko iz logora Stara Gradiška776
347. Izveštaj da su vraćena dva logoraša iz Dubice777
348. Policijski karton za Šuflaj Faniku777
349. Pismo u vezi sa logorskim komitetom u Jasenovcu778
Narodni heroj Milo Bošković782
350. Predlog da se donese odlulka o upućivanju Rezek Jaroslava u koncentracioni logor Stara Gradiška783
351. Spisak od 99 žena upućenih iz logora Stara Gradiška785
352. Policijski karton za Ponikvar Božicu786
353. Obaveštenje da se zarobljeni partizani upućuju u koncentracione logore787
354. Izvod iz knjiga predatih depeša o borbama i radu jedinica788
355. Karton osnovnih podataka Huseina Jusufovića789
Narodni heroj Ivan Sabljak790
356. Spisak od 3.205 logoraša koncentracionog logora Jasenovac791
357. Spisak lica koja treba tražiti za zamenu849
358. Pismo Jelene Vitas849
359. Izvod iz opisa o stanju u koncentracionom logoru Jasenovac - Stara Gradiška850
360. Izvod iz knjižice "Dokumenti ustaškog terora - koncentracioni logori"864
GLAVA PETA
DRAMA JASENOVCA ZAVRŠAVA SE USTANKOM, MASAKROM, UNIŠTAVANJEM TRAGOVA ZLOČINA I OSLOBOĐENJEM LOGORA MAJA 1945. GODINE
361. Članak "Novi zločini ustaških koljača u Jasenovcu" s podnaslovom "Likvidacija logora u Staroj Gradiški"885
362. Članak "Ustaše su u decembru 1944. godine ubile u Jasenovcu 3.000 ljudi"888
363. Članak "O Jasenovcu i nekoliko dojmova s posjeta jasenovačkom logoru"889
364. Spisak 125 logoraša "Kožare" koncentracionog logora Jasenovac892
365. Zapisnik o zločinima u koncentracionom logoru Jasenovac893
366. Članak "Stara Gradiška bila je logor smrti"916
367. Izvod iz bojne relacije o zauzimanju logora Jasenovac918
368. Članak "Strašna zverstva ustaša u logoru Stara Gradiška"921
369. Članak "Jasenovac, mučilište i gufoilište oslobodila je jugoslovenska armija" - nekoliko podataka "Dokumenta ustaškog terora"923
370. Članak Ivana Potrča "Ustaše su pre svog bekstva iz Jasenovca poubijali sve zatvorenike"926
371. Sveska "Originalni popis zatočenica logora Jasenovac" sa 1.165 žena931
372. Zapisnik o saslušanju Stojana Lapčevića963
373. Zapisnik o saslušaju Jovana Živkovića965
374. Zapisnik o nađenom stanju i opisu koncentracionog logora Jasenovac974
375. Članak "Pobuna 1.200 golorukih zatvorenika u logoru Jasenovac protiv ustaških dželata"980
376. Članak "Užasi logora Jasenovca - razgovor sa Lazarom Jankovom"980
377. Zapisnik o saslušanju Arse Aleksića988
378. Izvod iz zapisnika preživelih logoraša993
GLAVA ŠESTA
PRILOZI: ZEMALJSKA KOMISIJA ZA UTVRĐIVANJE ZLOČINA I NJIHOVIH POMAGAČA O KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC - STARA GRADIŠKA; VLADKO MAČEK I RATNI ZLOČINCI O LOGORU
1. Izvod iz memoara Vladka Mačeka1003
2. Izvod iz saslušanja Ljube Miloša1010
3. Izvod iz saslušanja Miroslava Majstorovića Filipovića1024
4. Izvod iz saslušanja Ante Vrbana1045
5. Izvod iz saslušanja Maje Buždon-Slomić1047
6. Izvod iz saslušanja Josipa Matijevića1048
7. Ljubo Miloš o koncentracionom logoru Jasenovac1051
8. Izvod iz izveštaja Zemaljske komisije Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača1090
    Korišćeni izvori i literatura1121
BIBLIOTEKA