Antun Miletić: KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC 1941-1945. - Dokumenta, Knjiga III
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
    UMJESTO PREDGOVORA5
GLAVA PRVA
DOKUMENTI 1941.
1. Naredba kojom se određuju mesta garnizoniranja oružanih jedinica NDH, njihovo brojno stanje i osnivanje koncentracionih logora9
2. Zakonska odredba o rasnoj pripadnosti16
3. Naredba da se svi Srbi moraju prijaviti gradskim poglavarstvima i redarstvima19
4. Zakonska odredba o formiranju Državnog ravnateljstva za ponovu20
5. Uputstvo o osnivanju Ureda za iseljavanje pri kotarskim oblastima, njihovoj organizaciji i radu i o postupku prilikom hapšenja radi otpremanja u koncentracione logore24
6. Izveštaj o hapšenju Srba, Jevreja i komunista i njihovom otpremanju u koncentracione logore29
7. Spisak od osam Srba koji su prvim transportom upućeni iz Sarajeva u koncentracioni logor Gospić30
8. Dopis sa otpremnicom za 34 lica upućena za koncentracioni logor u Sisku31
9. Obaveštenje o upućivanju 14 lica u koncentracioni logor Gospić prema priloženom spisku34
10. Izveštaj da su sva lica predviđena za upućivanja u koncentracione logore sa područja sreza već pohapšena i upućena u logore35
11. Zahtev da se spreči neplansko upućivanje Srba u koncentracioni logor Gospić37
12. Telegrafski nalog da se ne hapse članovi porodica čiji su muški članovi već u koncentracionim logorima ili su nestali, osim ako su prebegli u Srbiju39
13. Izvod iz izveštaja da su 73 Srbina i Jevreja upućena u koncentracioni logor Gospić40
14. Izveštaj u vezi sa preseljenjem srpskog stanovništva sa područja NDH u Srbiju i otpremanjem u koncentracione logore41
15. Zakonska odredba u Ustaškoj nadzornoj službi43
16. Izveštaj da je Petar Ivas, iz Siverića kod Drniša, upućen u koncentracioni logor Gospić45
17. Izvod iz izveštaja o događajima vezanim za koncentracioni logor Gospić46
18. Izveštaj o otvaranju vatre stražarskog obezbeđenja savskog mosta kod Jasenovca zbog lažne uzbune48
19. Izveštaj o hapšenju 10 lica srpske nacionalnosti i njihovom otpremanju u koncentracioni logor Gospić50
20. Zahtev da se nastavi sa iseljavanjem Srba koji se nalaze u logorima51
21. Spisak od 299 Roma iz općine Raj lovac za koncentracioni logor Jasenovac52
22. Dopis u kojem se traži obaveštenje o Stari Diamantu koji se nalazi u logoru Jasenovac61
23. Dopis u kojem se traži šta je bilo sa Vašom Gaćešom i Jankom Ivoševićem u logoru Gospić62
24. Dopis da će svi Srbi prebačeni iz Srbije biti internirani u logor Jasenovac63
25. Zakonska odredba u suzbijanju prosjačenja, skitnje i bludničenja64
26. Predlog da se 15 lica uputi u koncentracioni logor Jasenovac66
27. Obaveštenje da je još 8. avgusta Milan Boljević upućen u logor Gospić68
28. Molba Hadžire Osmanović da se pusti njen sin Sulejman iz logora Jasenovac68
29. Izveštaj o upućivanju Salamona Gaona u koncentracioni logor Jasenovac i stavljanju pod preki sud redarstvenog službenika Alije Nuhbegovića69
30. Obaveštenje da je od 3.000 Srba predviđenih za preseljenje iz logora preseljeno oko 50070
31. Obaveštenje koji su sve Srbi iz Slavonskog Kobaša i Orijovca. upućeni u logor71
32. Dopis o saslušanju Husenbega Prodanovića i odluci da se otpremi u koncentracioni logor73
33. Nalog da se Ignac Fišer pusti iz logora74
34. Zabeleška da se svi Srbi iz ustaškog zatvora i Jevreji emigranti iz Ne-mačke otpreme u koncentracioni logor Jasenovac76
35. Spisak 269 logoraša Jevreja koji su se 1941. godine nalazili u koncentracionom logoru Jasenovac77
GLAVA DRUGA
DOKUMENTI 1942.
36. Radiogram da se odobri otpremanje 88 Srba u logor Jasenovac95
37. Nalog da se u logor Jasenovac - Stara Gradiška uputi 17 Jevreja96
38. Zahtev da se Borivoj Ševe i Rade Zrnić upute u logor Jasenovac97
39. Dopis da se dostavlja predmet Nuradina Sulejmanovića radi upućivanja u logor98
40. Dopis da se porodica Trifković oslobodi iz koncentracionog logora Jasenovac99
41. Zapisnik na osnovu izjave Prpić Olge iz Jasenovca o koncentracionom logoru Jasenovac101
42. Pesma "U sabirnom logoru" logoraša Mirka Brejera104
43. Izveštaj da je 118 Jevreja (ljudi, žena i dece) iz Visokog, Žepča i Begova Hana otpremljeno u koncentracione logore Jasenovac i Stara Gradiška105
44. Izveštaj Vojislava Prnjatovića o organizaciji, radu i životu u koncentracionom logoru Jasenovac106
45. Izvod iz zapisnika u kome Ilinčić Đuro i njegova žena Marija govore o koncentracionom logoru Jasenovac120
46. Zahtev da se iz sela Lukavca, Nađevića, Dobrnje, Bijelog Polja, Vra-neša, Mojmila, Vraća i Miljevića stanovništvo evakuiše u logor122
47. Dopis da se pomogne logorašima u ustaškim logorima123
48. Rešenje da se Nada Madžarac uputi u logor iako je oslobođena od suda125
49. Izvod iz zapisnika u kojem Branko Popović govori o svom boravku u logoru Jasenovac127
50. Zahtev da se izvesti u koji logor su upućeni Milan i Vid Vujičić131
51. Predlog da se na pet godina uputi u logor Uzunović Šukrija132
52. Zapisnik u kojem trinaest logoraša govore o svom boravku u koncentracionim logorima Gospić i Jasenovac135
53. Odredbe za postupak prilikom akcija za čišćenje područja od partizana138
54. Predlog da se na pet godina uputi u logor Penjić Avdo142
55. Predlog da se na pet godina uputi u logor Tarabar Ibrahim144
56. Izvod iz zapisnika u kojem Marija Bobinac govori o svom boravku u logoru Jasenovac145
57. Obaveštenje da se prema rešenju Ministarstva unutrašnjih poslova Viktor Premru uputi u logor147
58. Predlog da se Zvonko Odić uputi u logor148
59. Izvod iz izjave Milana Radeke o progonima i likvidacijama srpskog stanovništva u Karlovcu ubijanjem, nasilnim prelaženjem u rimokatoličku veru i odvođenjem u koncentracione logore149
60. Predlog da se 58 nemačkih emigranata - Jevreja uputi u logor Jasenovac155
61. Izvod iz izjava Danila Vejnovića o boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška156
62. Obaveštenje da se iz logora vraćaju u Hadžiće dve žene s detetom158
63. Obaveštenje da je Mumalo Trifko upućen u logor Jasenovac159
64. Dopisna karta Josipa Miškovića iz koncentracionog logora Stara Gradiška160
65. Izvod iz zapisnika u kojem Stojan i Velimir Bilanović govore o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac161
66. Izvodi iz zapisnika u kojem Slavko Kokoruš iz Visokog govori o svom boravku u logoru Jasenovac163
67. Zapisnik o saslušanju Andrije Hebranga165
68. Dopis da se po spisku šalje 35 lica koje je predala 1. italijanska diviziiia "Taurinenze" za koncentracioni logor174
69. Predlog da se 26 lica uputi u koncentracioni logor176
70. Spisak od 113 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac177
71. Zapisnik o saslušanju Nazima Gušića u koncentracionom logoru Stara Gradiška179
72. Zapisnik o saslušanju Mire Vinterhalter u koncentracionom logoru Stara Gradiška180
73. Obaveštenje da se Vukaš Jelovac nalazi u logoru Stara Gradiška181
74. Dopisna karta Milana Bosanca, logoraša iz Jasenovca182
75. Predlog da se u logor uputi Fanika Schnitzler183
76. Spisak od 180 ljudi, žena i dece Jevreja predloženih za logor185
77. Spisak od 92 lica iz Prijedora koji su upućeni u logor188
78. Predlog da se u logor uputi Slavica KremenovićI89
79. Predlog da se u logor uputi Ankica Cijan191
80. Predlog da se u logor uputi Mira Vinterhalter192
81. Dnevni izveštaj da je u logor Jasenovac - Stara Gradiška upućeno 70 lica194
82. Predlog da se 20 lica uputi u koncentracioni logor196
83. Predlog da se 27 lica uputi u u koncentracioni logor197
84. Molba Ljubice Popović da se spasu njena sestra Jelena i njen verenik iz logora Jasenovac199
85. Izveštaj Mihajla Komunickog o stanju u logorima i izbeglicama200
86. Obaveštenje da je upućeno šest lica u logor Stara Gradiška203
87. Dopisna karta logorašice Jelena Šelendić iz logora Stara Gradiška204
88. Predlog da se uputi u logor Mahmutagić Amdulah205
89. Dopis za razmenu ustaša Mirka Vutuca i Karla Vagnera206
90. Spisak od 80 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac208
91. Odluka da se Tomić Ilija uputi u logor Jasenovac210
92. Spisak od 42 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac211
93. Dopis da je izvršena razmena 30 lica na čelu sa Andrijom Hebrangom212
94. Predlog da se devet lica uputi u logor213
95. Dopuna izveštaju o sprovođenju 892 Srbina sa područja Bosanskog Broda i 278 Srba sa područja Dervente u logor Jasenovac214
96. Spisak od 121 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac216
97. Spisak od 139 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac217
98. Zahtev da se da obrazloženje zašto Savo Ignjatović i drugi nisu upućeni u logor219
99. Dnevni izveštaj da je Slavica Šarčević upućena u koncentracioni logor Jasenovac220
100. Obaveštenje logora Stara Gradiška o dolasku 20 lica u logor221
101. Zapisnik o saslušanju šest prebeglih logoraša iz koncentracionog logora Jasenovac222
102. Nalog da se 18 lica uputi u logor228
103. Obaveštenje da se 22 partizana upućuju u logor229
104. Nalog da se tri lica upute u logor230
105. Spisak 29 Srba iz sela oko Slavonskog Broda koje predlažu za logor231
106. Obaveštenje da se Srećko Stevanović ne može pustiti iz logora Jasenovac jer je upućen na rad u Nemačku232
107. Pismo Centralnog komiteta KP Jugoslavije da se organizuje prikupljanje dokumentacije o zločinima okupatora i njihovih slugu na teritoriji Jugoslavije233
108. Molba Ljubice Cvjetinović da se njen muž Damjan pusti iz logora Jasenovac234
109. Odluka da je Alfred Band pušten iz logora Jasenovac ali je u međuvremenu umro235
110. Objašnjenje u vezi sa puštenjem Srba iz koncentracionih logora Gospić-Jasenovac236
111. Obaveštenje o licima koja su puštena na slobodu i koja su upućena u logor Stara Gradiška-Jasenovac238
112. Nalog da se 11 lica uputi u logor239
113. Spisak od 191 logoraša krojača koncentracionog logora Jasenovac240
114. Nalog da se sedam lica uputi u logor242
115. Predlog da se osam lica uputi u logor243
116. Obaveštenje da je Ljubica Dragunović u logoru Stara Gradiška245
117. Zapisnik u logoru Stara Gradiška u kojem je iskaz dao Johan Švab246
118. Zahtev da izvesti zašto je Jovo Kesić upućen u logor247
119. Pismo Vesele Šegvić u vezi sa Zlatom Šegvić, koja se nalazi u logoru Stara Gradiška248
120. Spisak od 49 logoraša krojačnice u koncentracionom logoru Jasenovac249
121. Spisak od 56 logoraša iz II radionice u koncentracionom logoru Jasenovac249
122. Spisak od 53 logoraša u koncentracionom logoru Jasenovac250
123. Spisak od 29 logoraša koncentracionog logora Jasenovac251
124. Nepotpun spisak logoraša (od rednog broja 81 do 104) koncentracionog logora Jasenovac251
125. Spisak od 29 logoraša koncentracionog logora Jasenovac252
126. Spisak od 22 logoraša koncentracionog logora Jasenovac252
127. Spisak od 22 logoraša koncentracionog logora Jasenovac253
128. Spisak od 50 logoraša u koncentracionom logoru Jasenovac253
GLAVA TREĆA
DOKUMENTI 1943.
129. Zahtev da se dostave podaci za četiri službenika Šipada koji su avgusta 1941. upućeni u logor Gospić257
130. Obaveštenje da se Huso Redžić ne može pustiti iz logora Jasenovac259
131. Pismo Ljube Zgonjen da se pronađe njen muž Uroš u logorima260
132. Obaveštenje da je Ostoja Bačanin umro u logoru262
133. Propusnica koncentracionog logora Jasenovac za Vrabec Antona262
134. Dopisna karta logorašice Stare Gradiške Olge Đorđević263
135. Obaveštenje da je Stoja Čabak umro u logoru264
136. Obaveštenje da se ne može pustiti iz logora Srećko Ešpek265
137. Obaveštenje da je umro logoraš Jasenovca Grujić Ilija266
138. Molba Ljubice Tomić da se pusti njen muž Milan iz logora Jasenovac267
139. Predlog da se Ema Babić uputi u logor268
140. Izvod iz "Službenog lista" da je Barbara Mažnaršić upućena u logor270
141. Dopisna karta logorašice Stare Gradiške Balaš Roze271
142. Obaveštenje da se Viktor Ivić i Luka Salom puštaju iz koncentracionog logora Jasenovac272
143. Objašnjenje da nema podataka za tražena lica u logoru Gospić, a iz logora Jasenovac se ne mogu pustiti zbog "nepoćudnosti" za NDH273
144. Predlog da se svi Romi upute u logor274
145. Spisak od 181 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac276
146. Spisak žena logorašica koje su iz logora Stara Gradiška prebačene u koncentracioni logor Jasenovac278
147. Spisak od deset žena logorašica koje su iz logora Stara Gradiška prebačene u koncentracioni logor Jasenovac286
148. Dopisna karta logoraša Stare Gradiške Ajdanović Bogoljuba281
149. Obaveštenje da je Stjepan Premužić umro u logoru Jasenovac282
150. Dopisna karta Jele Selendić iz Markuševaca283
151. Dopisna karta logoraša Jasenovca Živka Matića284
152. Dopisna karta logorašice Stare Gradiške Ruže Filajdić286
153. Obaveštenje da ranjenog partizana Husu Maslića po ozdravljenju treba uputiti u logor287
154. Deo knjige zubne ambulante koncentracionog logora Stara Gradiška288
155. Dopisna karta Rudolfa Kovača logorašici Stare Gradiške Štefici Kovač308
156. Spisak komunista, partizana i simpatizera NOP-a za razmenu iz kon-centracionog logora Jasenovac - Stara Gradiška308
157. Spisak komunista, partizana i simpatizera NOP-a za razmenu iz kon-centracionog logora Jasenovac - Stara Gradiška309
158. Spisak od 132 logoraša krojača u koncentracionom logoru Jasenovac311
159. Dopisna karta Mire Kušević logorašu Stare Gradiške Vladimiru Kuševiču313
160. Smrtovnica za logoraša Jasenovca Zvonimira Radelja314
161. Dopisna karta logoraša Stare Gradiške Midžić Zijada315
162. Odluka da se Olga Surić pusti iz logora316
163. Odluka da se u logor uputi Omeragić Mehmed318
164. Izveštaj dnevnog učinka mehaničarske radionice logora Jasenovac319
165. Karta za ishranu logoraša Stare Gradiške Nedeljka Bartulovića320
166. Izveštj dnevnog učinka mehaničarske radionice logora Jasenovac321
167. Izveštaj dnevnog učinka mehaničarske radionice logora Jasenovac322
168. Pismo Marijana Stilinovića u vezi s razmenom 50 logoraša iz logora Stara Gradiška323
169. Dopisna karta logoraša Stare Gradiške Josipa Žurana325
170. Izveštaj dnevnog učinka mehaničarske radionice logora Jasenovac327
171. Izvod iz zapisnika u kojem Milica Stupar govori o svom boravku u logoru Stara Gradiška326
172. Naređenje o postupku pri razmeni zarobljenika327
173. Dopisna karta Katice Bračun logorašu Stare Gradiške Josipu Bračunu330
GLAVA ČETVRTA
DOKUMENTI 1944.
174. Odluka o otpuštanju Danice Becić iz koncentracionog logora Jasenovac333
175. Propratni akt kojim se dostavlja predlog za logorisanje pet lica334
176. Dnevni raport da se u sobi nalazi 26 logoraša336
177. Članak "Dokumenti o zločinima fašista u Lici" objavljen u listu "Naprijed"337
178. Dopisna karta Olge Šlotkanec logorašu koncentracionog logora Ivanu Šlotkancu340
179. Odluka da se Suada Mesirlić otpusti iz koncentracionog logora Stara Gradiška na molbu njene majke341
180. Predlog ustaškog tabora da se 23 logoraša iz logora Jasenovac pomiluju i puste kući u Vitez343
181. Članak "Zločini fašista na Kordunu" objavljen u listu "Naprijed"344
182. Dnevni raport zapovednika sobe da se u sobi nalazi 37 logoraša347
183. Dnevni raport zapovednika sobe da se u sobi nalazi 53 logoraša347
184. Članak "Stradanja i žrtve Banije" objavljen u listu "Naprijed"348
185. Članak "Ustaški zločini u koncentracionim logorima neće biti zaboravljeni" objavljen u listu "Naprijed"351
186. Otpusnica o otpuštanju Andrije Gržinčića iz koncentracnonog logora Stara Gradiška355
187. Dopisna karta Obrada Jovkovića iz koncentracionog logora Jasenovac356
188. Pismo Ivana Sabljaka iz logora Stara Gradiška356
189. Zabeleška o situaciji u logoru Jasenovac - Stara Gradiška358
190. Dnevni izveštaj o brojnom stanju žena u logoru Stara Gradiška359
191. Spisak logorašica logora Stara Gradiška kojima je za mesec-dva isticalo izdržavanje kazne u logoru362
192. Spisak logorašica logora Stara Gradiška kojima je istekao rok izdr-žavanja kazne u logoru363
193. Dnevni izveštaji logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru365
194. Dopis da će se deca iz logora predati društvu "Karitas" i drugim društvima na brigu i odgoj379
195. Dopis o mogućnosti da Srbi primaju pakete i pisma u logoru381
196. Nalog da se 170 lica pusti na slobodu iz logora383
197. Dnevni izveštaji logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru390
198. Dopisna karta Vasilija Iliševića iz koncentracionog logora Jaseovac403
199. Dopisna karta Milivoja Mitrovića iz koncentracionog logora Jasenovac405
200. Izveštaj da je logoraš Milivoj Mitrović upućen na red u Bosansku Dubicu405
201. Odluka da se Jelisiju Novakoviću produžuje boravak u logoru407
202. Otpusnica o otpuštanju Nade Crnogorac iz koncentracionog logora Jasenovac408
203. Dnevni izveštaji logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru409
204. Dopisna karta Marije Jergović iz koncentracionog logora Stara Gradiška422
205. Dnevni izveštaji logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru423
206. Dnevni izveštaji logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru428
207. Izjava Vilima Kornhausera o boravku u logoru Jasenovac i zločinima počinjenim nad logorašima432
208. Zapisnik o saslušanju Tatjane Marinić o ustaškim zločinima nad decom u koncentracionom logoru Jastrebarsko435
209. Zapisnik o saslušanju Anke Despot o njenom boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška441
210. Dopisna Karta Emilije Draušnik iz koncentracionog logora Jasenovac444
211. Dnevni izveštaji logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru445
212. Dnevni izveštaj koncentracionog logora Stara Gradiška o brojnom stanju žena u logoru447
213. O zločinima, teroru i razaranjima ustaša i okupatora u Slavoniji448
GLAVA PETA
DOKUMENTI 1945.
214. Zapisnik Lidije Zlatić o njenom boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška453
215. Raspored noćnog rada u pojedinim pogonima koncentracionog logora Jasenovac458
216. Članak "Ustaški zločini u Cazinskoj krajini"460
217. Predlog za upućivanje Todora Kneževića u koncentracioni logor461
218. Propusnica Narodnooslobodilačkog odbora Gređani za slobodno kretanje Milutina Mirića, Mirka Bokšira, Adolfa Fridriha i Dragutina Komljenovića463
219. Propusnica komande mesta Nova Gradiška Risti Stjepanoviću da se slobodno može kretati sve do Beograda464
220. Obdukcioni protokol za 42 leša raznih polova izvađeni iz reke Save kod Beograda465
221. Obdukcioni protokol za 54 leša izvađena iz reke Save kod Beograda473
222. Zapisnik o vađenju 24 leša iz reke Save i njihovoj sahrani482
223. Zapisnik na osnovu nalaza anketne komisije o stanju koncentracionog logora Jasenovac i izjava četvorice bivših logoraša485
224. Zapisnik od 18. maja 1945. sačinjen u Zemaljskoj komisiji Hrvatske za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača na osnovu izjave Slavka Dobrile u koncentracionom logoru Stara Gradiška - Jasenovac498
225. Zapisnik na osnovu izjave Dušana Ličine o njegovom boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška - Jasenovac506
226. Zapisnik na osnovu izjave Rudolfa Sloveneca o boravku u koncentracionom logoru Jasenovac513
227. Zapisnik na osnovu izjave Rozike Sinko o boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška517
228. Izvod iz zapisnika o saslušanju okrivljenog Pavla Cankija, ministra pravosuđa NDH, koji se odnosi na koncentracione logore NDH519
229. Zapisnik na osnovu izjave maloletne Ljubice Rajković o boravku u koncentracionim logorima Jasenovac - Stara Gradiška522
230. Zapisnik na osnovu izjave Jakova Danona o ustaškim zločinima u koncentracionom logoru Jasenovac525
231. Zapisnik na osnovu izjave Mustafe Ahmetovića o boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška548
232. Posmrtni oglas koji je Slavko Bakarić dao za svoju kćerku Sofiju nastradalu u koncentracionom logoru Jasenovac551
233. Posmrtni oglas koji je Flora Tolentino dala za svoje roditelje Reni i Rafu Tolentino nastradale u koncentracionom logoru Jasenovac551
234. Zapisnik na osnovu izjave Đura Pejovića o zločinima nad logorašima u koncentracionom logoru Jasenovac553
235. Posmrtni oglas koji je Ema Krefl sa decom dala suprugu i ocu Janku Kreflu ubijenom u koncentracionom logoru Stara Gradiška555
236. Zapisnik na osnovu izjave Branka Ivančevića o zločinima ustaških vlasti nad logorašima u koncentracionom logoru Stara Gradiška555
237. Zapisnik na osnovu izjave maloletne Ljubice Subotić o boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška557
238. Zapisnik na osnovu izjave Milana Flumijanija o zločinima nad logorašima u koncentracionom logoru Stara Gradiška558
239. Zapisnik na osnovu prijave Marije Knežević o zločinu ustaša nad njenom porodicom u koncentracionom logom Jasenovac563
240. Zapisnik o stanju više leševa nađenih na obali reke Save kod koncentracionog logora Jasenovac565
241. Brojčani popis dece nastradale u ratu prihvatne stanice Crvenog krsta u Zagrebu567
242. Zapisnik na osnovu izjave Josipe Karinić o postupku prema deci srpske nacionalnosti571
243. Zapisnik u Sisku na osnovu izjave Josipa Korošeca o zločinima i njihovim izvršiocima u koncentracionom logoru Jasenovac574
244. Zapisnik na osnovu izjave Jakoba Danoria o licima izvršiocima zlodela nad logorašima u koncentracionom logoru Jasenovac576
245. Zapisnik na osnovu izjave Gine Mirić o životu provedenom u logoru za decu u Jastrebarskom577
246. Opis ustaških zločina u delu koncentracionog logora Jasenovac579
247. Obaveštenje o boravku masona u koncentracionom logoru Jasenovac - Stara Gradiška583
248. Saopštenje o iskopavanju 528 pobijenih logoraša od kojih 114 identifikovanih u koncentracionom logoru Stara Gradiška585
249. Potvrda Mesnog narodnooslobodilačkog odbora u Paklenici o odvođenju grupe od 194 stanovnika tog sela u koncentracioni logor Jasenovac588
250. Obaveštenje Hasana Dolanića o radu partijske organizacije u koncentracionom logoru Stara Gradiška589
251. Izvod iz referata o zločinima u koncentracionom logoru Gospić592
GLAVA ŠESTA
PRILOZI
1. Spisak od 278 logoraša sela Kukunjevci koji su ubijeni u koncentracionom logoru Gospić - Jasenovac - Stara Gradiška597
2. Spisak od 121 Jevreja koje su Nemci i ustaše odveli u koncentracioni logor Jasenovac-Sajmište600
3. Spisak od 229 Jevreja koje su ustaše likvidirale u koncentracionom logoru Gospić - stratištu Jadovno607
4. Spisak od 61 muškarca, žena i dece iz sela Borovika koji su ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac609
5. Spisak od 50 porodica (127 lica) sela Čenkova koji su nestali u koncentracionom logoru Jasenovac611
6. Spisak od 201 lica iz sela Paučja koji su ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac612
7. Ljubo Miloš o boravku Vladka Mačeka u koncentracionom logoru Jasenovac614
8. Izvodi iz optužnice protiv ustaškog poglavnika Ante Pavelića618
9. Delimičan spisak od 54 ubijena Slovenca u koncentracionom logoru Jasenovac661
10. Spisak od 42 lica iz opštine Derventa koji su ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac - Stara Gradiška662
11. Spisak od oko 1.016 Jevreja i Roma sa područja Vinkovaca koji su ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac665
12. Spisak od 889 lica sa područja opštine Daruvar koji su ubijeni u koncentracionom logoru Jasenovac666
13. Spisak od 253 lica iz sela Ljuba, Berkasova, Privine Glave, Višnjićeva, Molovina i Bačinaca odvedenih u koncentracioni logor Jasenovac684
14. Spisak od 74 lica iz Rume ubijenih u koncentracionom logoru Jasenovac688
15. Spisak od 115 Roma iz sela Jamene koji su odvedeni u koncentracioni logor Jasenovac692
16. Spisak od 156 lica imenom i prezimenom koje su uz 167 bezimenih Roma, iz sela Adaševaca odvedeni u koncentracioni logor Jasenovac694
17. Spisak od 284 lica sela Jamene koji su oterani u koncentracioni logor Jasenovac695
18. Pismo Mesnog komiteta logora Jasenovac o ustaško-domobranskim snagama koje obezbeđuju Jasenovac i mogućnosti da se oslobodi koncentracioni logor Jasenovac698
    POGOVOR703
Registar ličnih imena - knjiga I723
Registar ličnih imena - knjiga II755
Registar ličnih imena - knjiga III797
BIBLIOTEKA