Antun Miletić: KONCENTRACIONI LOGOR JASENOVAC 1941-1945. - Dokumenta, Knjiga I
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
UVOD15
GLAVA PRVA
USTAŠE OZAKONJUJU I SPROVODE MASOVNI ZLOČIN U KONCENTRACIONOM LOGORU GOSPIĆ-JASENOVAC 1941. GODINE
1. Vanredna zakonska odredba i za povest o nadležnosti prekih siudova i skupljanju Jevreja u koncentracione logore pod vedrim nebom47
2. Zakonska odredba o prekim i pokretnim prekim sudovima50
3. Nalog o upućivanju svih Srba i Jevreja u koncentracioni logor Gospić52
4. Nalog da se izvrši popis svih Srba53
5. Telefonski nalog da se Srbi intelektualci svakodnevno upućuju u grupama od 20 do 30 u koncentracioni logor Gospić56
6. Nalog za haipšenje i otpremanje Srba, Jevreja i komunista u koncentracioni logor Gospić56
Narodni heroj Marijan Cavić Grga58
7. Odluka da se 20 Jevreja i 30 Srba uputi u koncentracioni logor Gospić59
8. Dopis da se upućuje u koncentracioni logor 31 Jevrej i 8 Srba - komunista61
9. Dopis o upućivanju 47 Srba u logor Gospić63
10. Izveštaj da se u koncentracionom logoru Gospić nalazi 5000 Srba65
11. Priznanica o transportovanju 29 Jevreja u koncentracioni logor Gospić66
12. Dopis da se pripremi transportovanje 40 Jevreja u koncentracioni logor Gospić67
13. Odluka da se svi uhapšeni Jevreji i Srbi bez dokaznog postupka upute u koncentracioni logor Gospić69
14. Telegram da je ustaški poverenik za Bosnu i Hercegovinu Juire Francetić uputio 145 ljudi, žena i dece u koncentracioni logor Gospić72
15. Nalog da se do daljeg ne šalju u koncentracione logore komunisti-rimokatolici, muslimani i evangelisti73
16. Odredba da se deponovani novac i dragocenosti ne mogu izidavati vlasnicima Srbima koji se iseljavaju, dok gotov novac i dragocenosti mogu poneti sa sobom do koncentracionih logora gde će im to biti oduzeto74
17. Izvod iz članka da su sagrađene barake za smeštaj logoraša u koncentracioni logor Jasenovac75
18. Izveštaj o upućivanju 57 Jevreja i Srba u koncentracioni logor Gospić76
19. Pismo o zločinima ustaša nad Srbiima u logorima i zatvorima77
20. Obaveštenje da je zbog isticanja crvene zastave u selu Opličići ustaški tabornik oterao 12 muškaraca i 7 žena u koncentracioni logor Jasenovac80
21. Telegram da se dostavi spisak od 50 komunista koje treba uputiti iz Bije-ljine u koncentracioni logor Jasenovac81
22. Izveštaj da je primljeno u logor 199 Jevreja82
23. Zakonska odredba da se za jednog poginulog strelja 10 komunista83
24. Obaveštenje da se logoraši ne nalaze u logoru85
25. Pismo da se Branko Priča oslobodi iz koncentracionog logora Jasenovac86
26. Dopis da se po spisku upućuje 41 lice u logor87
27. Telegram da je iz Kotara u koncentracioni logor Jasenovac upućeno 26 Jevreja89
28. Dopis o upućivanju iseljenika iz Mostara u koncentracioni logor Jasenovac90
29. Pismo da se poduzmu koraci radi spasavanja Lazara i Dragana iz koncentracionog logora Jasenovac91
30. Telegram da se do daljnjeg obustavlja upućivanje u koncentracioni logor Jasenovac93
31. Dopis da su komunisti Dobrila i Konstantin Krneta upućeni u koncentracioni logor Jasenovac94
32. Dopis da je 171 lice upućeno u koncentracioni logor Jasenovac95
33. Zakonska odredba o upućivanju "nepodobnih i opasnih lica" za ustašku NDH u sabirne i radne logore98
34. Obaveštenje o upućivanju 5 komunista u koncentracioni logor Jasenovac100
35. Pismo Jovanke Plavčić da se dozvoli da pošalje sinu Bogdanu zimsku odeću u koncentracioni logor Jasenovac101
36. Dopis da se komunista Desimir Janjetović ne može pustiti iz koncentracionog logora Jasenovac102
37. Molba da se dodele novčana sredstva za izdržavanje logoraša u logorima Lobor-gradu, Đakovu i Jasenovcu103
38. Uputstvo za postupak sa licima koja se upućuju u radne i sabirne logore104
39. Radiogram da dostave popis svih Srba i Jevreja upućenih u koncentracioni logor Jasenovac106
40. Radiogram o upućivanju 70 lica u koncentracioni logor Jasenovac i 55 u logor Đakovo108
41. Predlog da se Hasan Seferović uputi u koncentracioni logor Jasenovac108
42. Zapisnik u kojem je Milan Stamenković iznosio utiske o svom boravku u koncentracionom logoru Gospić109
43. Zahtev da se Ignjac Fišer oslobodi iz koncentracionog logora Jasenovac113
44. Zabeležka da se taoci iz sela Sitnice i Maglaja otpreme u koncentracioni logor Jasenovac114
45. Telegram da je iz Travnika upućeno 44 Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac115
46. Potvrda da je primljeno 29 lica u logor115
47. Odluka da se u koncentracione logore više ne mogu upućivati lica bez pismene odluke116
48. Spisak od 1189 logoraša koncentracionog logora Jasenovac117
Narodni heroj Mitar Trifunović Uča143
GLAVA DRUGA
NAJMASOVNIJA LIKVIDACIJA LJUDI, ŽENA I DECE U KONCENTRACIONOM LOGORU JASENOVAC - STARA GRADIŠKA IZVRŠENA SU U 1942. GODINI
49. Nalog da se Mirko Bosančić sprovede u koncentracioni logor Jasenovac147
50. Zahtev da se 88 talaca Srba sprovede u koncentracioni logor Jasenovac149
51. Okružnica da se lica optužena za komunističku delatnost obavezno upućuju u koncentracione logore bez obzira na sudsko oslobađanje od krivice150
52. Izveštaj da je 185 Srba sa područja Višegrada, Čajniča, Rogatice i Sarajeva upućeno u koncentracioni logor Jasenovac151
53. Zaključci s konferencije o načinu preseljavanja Srba iz logora na teritoriji NDH u Srbiju152
54. Zahtev da se iz koncentracionog logora Jasenovac sprovede sedam logoraša radi ponovnog suđenja155
55. Telegram da su Zbog zloupotrebe svog položaja četiri ustaška agenta upućena u 'koncentracioni logor Jasenovac156
56. Potvrda izdata Duki Babić da se njezin muž Ilija nalazi u koncentracionom logoru Jasenovac157
57. Nalog da se osam lica preuzmu i sprovedu u koncentracioni logor Jasenovac iako su sudski oslobođeni krivice157
58. Nalog da se sedam lica protiv kojih je obustavljen postupak sprovedu u koncentracioni logor Jasenovac159
59. Nalog da se Mitar Trivundža sprovede u koncentracioni logor Jasenovac160
60. Pismo o broju ubijenih u okupiranoj Srbiji i NDH161
61. Nalog da se sprovedu dva lica u koncentracioni logor Jasenovac163
62. Telegram da se potčinjavaju tri čete ustaša iz Jasenovca164
63. Nalog da se šest lica sprovede u koncentracioni logor Jasenovac165
64. Nalog da se tri lica upute u koncentracioni logor Jasenovac167
65. Nalog da se Mihaljko Sevo sa sinom Mirkom uputi u koncentracioni logor Jasenovac168
66. Izvod iz izveštaja o situaciji u koncentracionom logoru Jasenovac170
67. Dopis da se svi sumnjivi na najdisferetniji način upute u koncentracione logore173
68. Članak "Jasenovac nije ni lječilište ni mučilište"174
69. Obaveštenje o privremenoj obustavi primanja logoraša u koncentracioni logor Jasenovac zbog pojave tifusa177
70. Policijski karton za Stjepana Sekulića-Jucka179
71. Policijski karton za Steficu Verćon181
72. Dopis da se primi u školu sin Jevreja slobodnjaka Bernarda Vlnera182
73. Dopis povodom izjave logoraša Franja Bogdanića i suočenja sa Marijom Brikner183
74. Predlog za upućivanje Milana Savića na prisilni boravak u koncentracionom logoru Jasenovac185
75. Dopis da se upućuje Zvonimir Pire i Marija Briker, a ne i Barbara i Mihailo Lugarić186
Narodni heroj Nada Dimić187
76. Dopis o upućivanju 86 Jevreja u koncentracione logore Jasenovac i Staru Gradišku188
77. Obaveštenje o upućivanju 60 političkih zatvorenika u koncentracioni logor Jasenovac191
78. Izvod iz direktive za vojna i politička dejstva i eventualni napad na logor Jasenovac193
79. Depeša da su ustaše u koncentracioni logor Jasenovac logorisale 10.000 najboljih sinova Hrvatske194
80. Odluka o upućivanju Đorđa Vetmića u koncentracioni logor Jasenovac194
81. Spisak 553 logoraša koji su pisali dopisne karte iz koncentracionog logora Stara Gradiška197
82. Izvod iz zapisnika u kojem Vojislav Prnjatović govori o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac207
83. Izvod iz zapisnika u kome Stevo Simić iznosi utiske o svom boravku u koncentracionom logoru Gospić-Jasenovac213
84. Izvod iz zapisnika u kojem Vukašin Žegarac iznosi utiske o svom boravku u koncentracionom logoru Stara Gradiška-Jasenovac221
85. Zapisnik u kojem Đuro Medić iznosi utiske o svom boravku u logoru Gospić, Jadovno i Jasenovac229
86. Uputnica kojom se dvanaestogodišnji Mirko Ševa upućuje u koncentracioni logor Jasenovac237
87. Odluka kojom se Luka Vukmir upućuje u logor Jasenovac238
88. Izvod iz zapisnika u kojem Hadži-Colaković Drago, Savo i Joca i Tomić Diko i Petrović Pane iznose utiske o svom boravku u logoru Gospić-Jasenovac239
89. Zapisnik u kojem Pajkić Mirko iz Visokog iznosi o svom boravku u logorima Gospić i Jasenovac249
90. Popratni akt za 56 lica koji se po odluci i uputnici upućuju u logor255
91. Spisak lica koja su ostala u logorima Jasenovac i Stara Gradiška257
92. Prepis koga sve treba upućivati u koncentracioni logor Jasenovac258
93. Dopisna karta Ljubice Sagi261
94. Pismo Ane-Hane Pavelić o svom hapšenju sa Zlatom Šegvić i otpremanju u koncentracioni logor Stara Gradiška262
95. Dopis da koncentracioni logor Jasenovac može primiti neograničeni broj zatočenika269
96. Izvod iz zapisnika u kojem Lazar Orozović govori o svom boravku u logorima Jasenovac i Stara Gradiška271
97. Zapisnik u kojem Milivoj Nikolić i Relja Milanović govore o svom boravku u logoru Gospić i Jasenovac275
98. Popratni akt za 7 lica koja se po odluci upućuju u koncentracioni logor Jasenovac284
99. Predlog da se Milan Volf uputi u koncentracioni logor Jasenovac285
100. Odluka da se Petar Razuljević uputi u koncentracioni logor Jasenovac287
101. Naređenje da se pomogne u prikupljanju svih Roma radi upućivanja u koncentracioni logor Jasenovac289
102. Naređenje da pokupe sve Cigane i sprovedu u koncentracioni logor Jasenovac290
103. Dopis da se šalje u logor 69 Roma iz okoline Zagreba291
104. Telegram da se odobri angažovanje domobrana za odpremanje 400 Roma iz Zemuna u logor Jasenovac294
105. Potvrda o prijemu 47 lica u logor297
106. Potvrda o prijemu 54 lica logor298
107. Izveštaj da su sa područja Kotara upućena 83 vagona Roma u koncentracioni logor Jasenovac299
108. Izveštaj o prolasku transporta od devet vagona Roma kroz Karlovac za logor Jasenovac300
109. Izvod iz naredbe o zabrani letenja iznad koncentracionog logora Jasenovac301
110. Izvod iz zapisnika u kome 19 lica iznose utiske o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac302
111. Nalog da se spreči prikrivanje Roma koji hoće da izbegnu upućivanje u koncentracione logore304
112. Izvod iz izveštaja da se Ilija Jakovljević nalazi u koncentracionom logoru Jasenovac305
113. Obaveštenje da se Vladimir Cvija nalazi u logoru Jasenovac306
114. Obaveštenje da se Dragutin Barun Kapri de Merecej zbog širenja komunističke propagande nalazi u logoru Stara Gradiška307
115. Odluka o upućivanju Stojana Miloševića u logor Jasenovac308
116. Zapisnik na osnovu izjave Đunković Širna o svom boravku u logoru Jasenovac309
117. Izvod iz zapisnika na osnovu izjave Jovana Kovačevića o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac324
118. Obaveštenje da je Josip Horvat upućen u koncentracioni logor Jasenovac326
119. Izvod iz zapisnika na osnovu izjave Rastka Krnjajića o svom boravku u logoru Jasenovac327
120. Obaveštenje o upućivanju Ferdinanda Udijera u koncentracioni logor Jasenovac329
121. Pismo Andrije Hebranga o zločinima ustaša u koncentracionom logoru Jasenovac330
122. Predlog za upućivanje Sigmana Kaca u koncentracioni logor Jasenovac332
123. Odluka za upućivanje 12 lica u logor333
124. Zapisnik u kojem Andrija Hebrang iznosi sa kim je sve sarađivao334
125. Predlog za upućivanje Mirka Bobana u koncentracioni logor Jasenovac338
126. Predlog za upućivanje Huseina Redžića u koncentracioni logor Jasenovac339
127. Uputnica za Samuela Hiršenhauzera na prisilni boravak u koncentracioni logor Jasenovac340
128. Zahtev da se 54 Jevreja dopremljena iz Nemačke uputi u logor Stara Gradiška341
129. Odluka o upućivanju Nade Madžarac u logor Stara Gradiška342
130. Zapisnik o saslušanju Ibrahima Tudorovca343
131. Zapisnik o saslušanju Muhameda Maglajlića345
132. Karton osnovnih podataka za Ružu Singer347
133. Izveštaj o podacima koje je Andrija Hebrang dao u svom saslušanju348
134. Izvod iz zapisnika u kojem Vladimir Lončar iznosi utiske o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac350
Narodni heroj Milan Spalj354
135. Dopis da se upućuje Mica Gržeta s tim da se povrati u Logor355
136. Obaveštenje da su četiri lica upućena u logor Stara Gradiška356
137. Zahtev da se zbog posete nemačkog izaslanika poboljšaju red, čistoća i ishrana i izbegne svako nasilje357
138. Izvod iz naloga da se navedena lica iz Brčkog a sada u koncentracionom logoru Jasenovac obrate pokretnom prekom sudu u Zagrebu radi oslobađanja359
139. Zahtev da se hitno upute 24 navedena lica u logor Stara Gradiška362
140. Uputstvo o "provođenju istrage nad određenim licima363
141. Odluka o upućivanju Rozike Stritof u logor Stara Gradiška364
142. Izvod iz zapisnika u kojem Drago Svjetličić iz Doboja iznosi utiske o svom boravku u logorima Gospić i Jasenovac365
143. Obaveštenje o licima koja se nalaze u koncentracionom logoru Jasenovac375
144. Izvod iz zapisnika o kome su devetnaestorica logoraša govorili o svom boravku u logoru Stara Gradiška378
145. Spisak od 147 lica za koje se traže podaci gde se nalaze381
146. Izvod iz zapisnika u kojem Ivan Koprivnjak iznosi utiske o svom boravku u logoru Stara Gradiška383
147. Obaveštenje koja su lica dopremljena u logor Stara Gradiška385
148. Dopis da se uputnicama i odlukama upućuje 17 lica u koncentracioni logor Jasenovac386
149. Zahtev da se obavesti da li se 29 navedenih lica nalaze još u koncentracionom logoru Jasenovac387
150. Zakonska odredba o upućivanju lica u koncentracione logore388
151. Izveštaj o stanju u koncentracionom logoru Jasenovac394
152. izvod iz pisma dr Nenada Grisogona o užasnim uslovima u koncentracionom logoru Jasenovac398
153. Dnevni izveštaj da je 146 lica upućeno u koncentracioni logor Stara Gradiška ii Jasenovac401
154. Predlog da se Berta Salom uputi u logor404
155. Zahtev da se Mira Kaus i Suada Sahović upute u logor Stara Gradiška405
156. Izveštaj da je 160 banjalučkih Jevreja upućeno u logor Stara Gradiška406
157. Spisak zatvorenika iz zatvora "Crna kuća" koji su predviđeni za koncentracioni logor407
158 Zahtev da se 60 Jevreja (ljudi, žena i dece) smeste u logor411
159. Dopis povodom upućivanja 13 lica u logor413
160. Izvod iz bojne relacije o upućivanju 1.363 lica sa područja Kozare u koncentracioni logor Stara Gradiška414
161. Predlog da se 20 lica uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška415
162. Obaveštenje o upućivanju trinaest Jevreja u koncentracioni logor Jasenovac417
163. Nalog da se šest partizana primi u logor418
164. Obaveštenje o upućivanju dvadeset lica u logor419
165. Obaveštenje o prijemu 68 Jevreja u logor421
166. Odluka o upućivanju Erliha Sandora u koncentracioni logor Jasenovac422
167. Izvod iz dnevnika sa podacima za osam logoraša begunaca iz koncentracionog logora Jasenovac423
168. Predlog da se Rajko Jorgić uputi u koncentracioni logor425
169. Izveštaj o zdravstvenoj situaciji u srezovima Prnjavor, Bosanska Gradiška i Bosanska Dubica i u koncentracionom logoru Stara Gradiška428
170. Dopis da se pet lica sa Kozare, begunaca iz kolone prilikom sprovođenja, uputi u koncentracioni logor Stara Gradiška429
171. Izvod iz izveštaja o "provođenju 69 partizana iz Brčkog i Bijeljine u koncentracioni logor Jasenovac430
172. Zapisnik da je zapovedništvo koncentracionog logora Jasenovac uputilo na teritoriju oblasti 10.000 izbeglica sa Kozare430
173. Dopis da se Andrija Hebrang i drugi zamene za ustaše Vutuca i Vagnera432
174. Predlog da se Ivan Rolih uputi u logor Jasenovac436
175. Obaveštenje o licima koja se traže iz koncentracionog logora Jasenovac i Stara Gradiška437
176. Obaveštenje da se Rifat Pečenica ne može pustiti iz koncentracionog logora Jasenovac439
177. Članak "Godinu dana rada sabirnih logora ustaške odbrane" - o koncentracionom logoru Jasenovac440
178. Pismo o držanju razmenjenih komunista na ustaškoj policiji i u logorima444
179. Izveštaj o bekstvu dve logorašice iz logora Stara Gradiška447
180. Nalog da se 24 lica upućuje u logor Jasenovac - Stara Gradiška449
181. Zapisnik u kojem je Emina Smailagić dala svoj iskaz450
182. Izvod iz zapisnika u kojem Radojka Tatomirović govori o svom boravku u logoru Stara Gradiška451
183. Dopis u vezi s razmenom Andrije Hebranga i drugih logoraša za ustašu Karla Vagnera453
184. Dopis u kojem se nudi razmena za dva ustaška funkcionera 30 pripadnika NOP-a na čelu sa Andrijom Hebrangom454
185. Pismo Andrije Hebranga u vezi sa razmenom458
186. Obaveštenje da su svi Židovi iz Modriča i većina iz Gradačca upućeni u logor Stara Gradiška459
187. Obaveštenje ds ne može udovoljiti želji da se Srbi puste iz logora461
188. Spiskovi 1.008 lica upućeni u koncentracioni logor Jasenovac462
189. Odluka o upućivanju Paule Vaks u logor Stara Gradiška483
190. Obaveštenje o upućivanju trideset šest lica u koncentracioni logor Jasenovac i sedamnaest lica u logor Stara Gradiška484
191. Odluka o upućivanju Ivice Ledića u koncentracioni logor Jasenovac na jednu godinu486
192. Izvod iz pisma dr fra Dominika Mandića da se njegova supruga i supruga dr Martinovića nalaze u koncentracionom logoru Stara Gradiška487
193. Izvod iz pisma dr fra Dominika Mandića o hapšenju i odvođenju u koncentracione logore Jasenovac i Stara Gradiška poznatih ličnosti488
194. Izvod iz zapisnika u kojem Jovanka Marčetić govori o svom boravku u koncentracionom logoru Jasenovac489
195. Obaveštenje da se Fahret Silajdžić više ne nalazi u koncentracionom logoru Jasenovac491
196. Nalog da se 8 lica iz Prijedora upućuje u logor492
197. Odluka da se Mihajlo Pisarević upućuje u koncentracioni logor Jasenovac493
198. Izveštaj o licima koja su upućena ili imaju da budu upućena u logor Stara Gradiška494
199. Izveštaj o upućivanju Jevreja iz Gradačca u koncentracioni logor496
200. Zapisnik u kojem je Milan Dragić dao svoj iskaz498
201. Obaveštenje da je Fanica Ažman upućena u logor Stara Gradiška499
202. Izveštaj da su ustaše pod komandom Ljube Miloša odvele oko 1000 lica iz Crkvenog Bora, Ivanjskog Bora i Strmena u logor Jasenovac500
203. Nalog da se 19 lica upućuju u logor504
204. Nalog da se 22 lica upućuju u logor505
205. Izvod iz pisma sa predlogom za napad na koncentracioni logor Jasenovac506
206. Nalog da se 17 lica upućuju u logor507
207. Izvod iz izveštaja o odvođenju žitelja sela Kukunjevca u koncentracioni logor Jasenovac508
208. Odluka da se Rade Karalić uputi u koncentracioni logor Jasenovac510
209. Izveštaj da je uhvaćena jedna grupa komunista koja će biti sprovedena u logor511
Narodni heroj Jakša Dugandžić513
210. Nalog da se 51 lice upućuje u logor514
211. Dopis u kojem ise traži obaveštenje o popu Franji Riharu koji je odveden u logor Jasenovac515
212. Izvod iz zahteva da se pronađu lica koja su rasturala pismo-saslušanje Fatime Brkić o njenom zlostavljanju u koncentracionom logoru Stara Gradiška516
213. Izvod iz zapisnika u kojem Marija Košić govori o odvođenju u koncentracioni logor Jasenovac i Stara Gradiška518
214. Zabeležka da je u koncentracionom logoru Jasenovac ubijeno 1500 logoraša519
215. Izvod iz zabeleške o ustaško-nadzornoj službi i koncentracionom logoru522
216. Zabeležka u vezi s logorom Jasenovac524
217. Dopis da su Stakić Mile i Ivezić Mile upućeni u koncentracioni logor Jasenovac526
218. Naređenje da se prikupe podaci o podstrekačima i zločincima u Jugoslaviji527
219. Zahtev da se pošalju odluke za 3 lica upućena u logor528
220. Zahtev da se pošalje odluka za 8 lica upućenih u logor529
221. Zahtev da se pošalju odluke za 14 lica upućenih u logor531
222. Predlog da se u logor uputi Rade Buhać532
223. Nalog da se upućuje u logor 19 (ljudi, žena i dece) Srba533
224. Zahtev da se dostave odluke za 25 lica koja su upućena u logor Stara Gradiška534
225. Telegram da se Srbi i Zidovi upućuju u koncentracioni logor Jasenovac538
226. Zahtev da se dostave podaci o Elijanu Abrahamu koji je upućen u koncentracioni logor Jasenovac539
227. Dopis da se Lazar Vukomanović otpusti iz službe jer je upućen u koncentracioni logor Jasenovac540
228. Odluka da se Bosiljka Basta upućuje u logor Stara Gradiška541
229. Odluka da se Salih Dželić upućuje u koncentracioni logor Jasenovac542
230. Zahtev da se donese odluka za već upućena 4 lica u logor Stara Gradiška543
231. Spisak od 194 Srbina koji su upućeni u logor Stara Gradiška544
232. Brošura o zločinima ustaša u koncentracionom logoru Jasenovac546
233. Dopisna karta Bruna Radeljevića567
BIBLIOTEKA