Branko J. Bokan: PRI KRAJIŠKI NOP ODRED
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
I TRITORIJA, STANOVNIŠTVO I PRIVREDA PODRUČJA
1. Teritorija9
2. Stanovništvo11
3. Privreda15
II RADNIČKI POKRET I POLITIČKE PARTIJE
1. Radnički pokret do 1941. godine21
2. Građanske političke partije23
III VOJNOPOLITIČKA SITUACIJA APRIL-JULI 1941. GODINE
1. Aprilski rat 1941. godine i okupacija zemlje27
2. Mobilizacija i borbe u Bosanskoj krajini29
3. Pod okupacijom do jula 1941. godine32
        a) Formiranje ustaške vlasti i njeno djelovanje35
        b) Ustaše38
        c) Teror ustaša43
        d) Prvi oružani otpor ustašama i njemačkim jedinicama47
        e) Ustaški zločini sve češći50
        f) Novi oružani otpor ustašama54
        g) Prisilan rad55
4. Kulminacija ustaškog terora - masovna ubijanja jula 1941. godine56
        a) Krupski srez57
        b) Sanski srez60
        c) Područje Sanice (ključki srez)66
        d) Bihaćki srez68
        e) Zaštita i spasavanje Srba74
IV DJELOVANJE KPJ POD OKUPACIJOM 1941.
1. KPJ i SKOJ do ustanka 1941. godine79
        a) Skojevska organizacija84
        b) Poimenični pregled članova SKOJ-a85
        c) Odbori radnika i seljaka86
2. Aktivnost KPJ i SKOJ-a u prvim mjesecima okupacije 1941. godine88
        a) Prikupljanje i skrivanje oružja90
3. Neposredne pripreme za borbu93
        a) Brojni pregled sreskih i seoskih vojnih povjerenika KPJ98
4. Aktivnost KPJ poslije napada nacističke Njemačke na SSSR99
        a) Organizovanje sreskih vojnih štabova i prvih gerilskih odreda Petrovca i Grahova-Drvara102
        b) Aktivnost na ostalom području103
        c) Aktivnost Milana Pilipovića i drugova u krupskom, novskom i sanskom srezu103
        d) Širenje vijesti o pripremama ustanka106
        e) Savjetovanje u Orlovcima - odluka o početku borbi108
5. Članovi KPJ pred početak i u vrijeme ustanka110
        a) Brojni pregled članova KPJ111
        b) Poimenični pregled članova KPJ112
V USTANAK 1941. GODINE
1. Početak ustanka i širenje ustaničkog talasa121
        a) Organizovanje prvih ustaničkih jedinica127
2. Protivnapad ustaša, domobrana i oružnika i "pacifikacija" od 6. avgusta 1941. godine129
        a) Teškoće u prvim danima ustanka132
3. Stanje na okupiranom području od avgusta do decembra 1941138
VI ORGANIZOVANJE VEĆIH TAKTIČKIH JEDINICA
1. Prva brigada nacionalnooslobodilačkih gerilskih (partizanskih) odreda za Bosnu i Liku145
2. Komanda gerilskih (partizanskih) odreda Krupa-Sana150
        a) Gerilski odredi Komande gerilskih odreda Krupa-Sana156
3. Nastanak gerilskih odreda159
        a) Ustanički odred Veliki Radić159
        b) Gerilski odred Jelašinovci161
        c) Ustanički odred Lušci-Palanka164
4. Organizovanje slobodne teritorije165
5. Borbe avgusta-septembra 1941. godine170
        a) Zasjeda u Zdenom Dolu171
        b) Oslobođenje Krnjeuše i Bjelaja171
        c) Partizanska haubica tuče neprijateljevo uporište u Bosanskom Petrovcu173
        d) Prodor neprijatelja na Oštrelj177
        e) Zasjeda u Janjilima177
        f) Oslobođenje Šipova, Jezera i Mrkonjić-Grada179
        g) Razbijanje dviju satnija179
        h) Dvodnevni napad iz Krupe i Ostrošca na Radić180
        i) Paljenje Ćukova i bjegstvo neprijateljeve posade iz Kulen-Vakufa180
        j) Borbe oko Mliništa182
        k) Prodor Italijana u Bosansko Grahovo i Drvar183
6. Štetne pojave prvih mjeseci ustanka185
7. Dolazak grupe Dalmatinaca u Drvar188
8. Prvi Muslimani - komunisti u ustanku189
9. Prolazak Velimira Stojnića kroz Podgrmeč i izbor prvih narodno-oslobodilačkih odbora u Podgrmeču191
VII PRVA REORGANIZACIJA USTANIČKIH JEDINICA (septembar-oktobar 1941. godine)
1. Štab partizanskih odreda za Bosansku krajinu na ovom području (septembar-oktobar 1941. godine)196
2. Formiranje brigada i Krajinske divizije198
        a) Formiranje četa i bataljona202
        b) Prvi sastanak komunista grmečkog područja203
        c) Sastanak vojnih i političkih rukovodilaca204
        d) Četvrti bataljon "Slobode"205
        e) Ljubijsko-prijedorska partizanska četa205
        f) Četvrta (sanska) četa IV bataljona "Slobode"206
        g) Polaganje zakletve u crkvi u Dabru207
        h) Prva brigada narodnooslobodilačkih partizanskih odreda u oktobru 1941. godine209
3. Borbe oktobra 1941. godine209
        a) Neuspio napad na uporište u Budimlić Japri i pogibija Petra Škundrića209
        b) Uništenje Štaba 11. domobranske pukovnije211
        c) Zarobljavanje komandanta Dobrovoljačke domobranske pukovnije212
        d) Zauzimanje neprijateljevog uporišta u Ripču213
        e) Izlazak u partizane Ivana Oroza, domobranskog narednika214
        f) Napad na neprijateljeve straže u Gorici, Naprelju, Fajtovcima i Gornjem Kamen-gradu215
        g) Napad na ustaško uporište u Kljevcima216
        h) Prelazak domobranskog poručnika Beluhana u partizane217
VIII PRVI KRAJIŠKI NARODNOOSLOBODILAČKI PARTIZANSKI ODRED (oktobar-decembar 1941)
1. Druga reorganizacija partizanskih jedinica (oktobra-decembra 1941. godine)219
2. Formiranje Prvog KNOP odreda220
        a) Štab Prvog KNOP odreda na grmečkom području221
3. Organizovanje i reorganizacije četa na grmečkom području223
        a) Reorganizacija Sanske partizanske čete223
        b) Reorganizacija Ljubijsko-prijedorske čete224
        c) Organizovanje nove Krupske čete i njena reorganizacija u dvije čete225
        d) Konferencija vojnopolitičkih rukovodilaca u Majkić-Japri227
        e) Konferencija vojnopolitičkih rukovodilaca u Risovcu227
        f) Organizovanje Bihaćke partizanske čete228
        g) Organizovanje Novske partizanske čete229
4. Organizovanje prvih partizanskih četa Petrovca, Drvara, Glamoča i Grahova229
5. Reokupacija tzv. 2. i 3. okupacione zone od strane Italijana, i pojava četništva230
        a) Prebacivanje drvarskih i petrovačkih jedinica u Podgrmeč232
        b) Situacija na grmečkom području235
6. Organizovanje okružnih komiteta KPJ za Bihać i Drvar i rad na vojnopoiitičkom učvršćivanju jedinica Odreda239
        a) Okružni komitet KPJ Drvar i njegovo djelovanje241
        b) Djelovanje OK KPJ Bihać (Grmeč)244
7. Početak organizovanja omladine na slobodnoj teritoriji246
        a) Omladinski vojnopolitički kursevi248
        b) Organizovanje okružnih komiteta SKOJ-a za Drvar i Bihać (Grmeč)250
8. Organizovanje i aktivnosti na oslobođenoj teritoriji Prvog KNOP odreda252
        a) Dalje organizovanje i aktivnosti narodnooslobodilačkih odbora254
        b) Organizovanje i aktivnosti žena258
        c) Počeci kulturno-prosvjetnog rada260
        d) Prve partizanske bolnice263
        e) Početak rada partizanskih radionica265
        f) Izrada štambilja za štabove i odbore267
9. Akcije u novembru i decembru 1941. godine269
        a) Borbe na sektoru prema Sanskom Mostu270
        b) Prva borba protiv Italijana na teritoriji Podgrmeča275
        c) Borbe na sektoru prema rijeci Japri276
10. Ilegalna aktivnost u okupiranim naseljima avgusta-decembra 1941. godine280
        a) Hapšenje skojevaca Bjelaja282
        b) Partijske grupe u Ripču282
        c) Partijska organizacija Bosanskog Novog285
        d) Ilegalne grupe u Sanskom Mostu286
        e) Partijske organizacije Bihaća289
11. Neke karakteristike ustanka 1941. godine na području Prvog KNOP odreda292
        a) Borci 1941. godine294
                Nosioci Partizanske spomenice 1941. god294
        b) Kadrovi revolucije i kadrovi kontrarevolucije295
        c) Kako je stanovništvo na okupiranoj teritoriji doživilo ustanak 1941. godine297
IX PRVI KNOP ODRED u januaru i februaru 1942. god.
1. Dr Mladen Stojanović i Osman Karabegović u obilasku jedinica Prvog KNOP odreda299
        a) Sređivanje stanja u Velikom Radiću i formiranje Radićke partizanske čete303
        b) Vojna konferencija u Štabu Prvog KNOP odreda, 22. I 1942305
        c) Sređivanje stanja u nekim vodovima Krupskog bataljona307
2. Sastav Prvog KNOP odreda krajem februara 1942. godine308
3. Borbe i akcije januara-februara 1942. godine311
        a) Prodor partizanskih jedinica u dolinu rijeke Sane312
        b) Borbe na sektoru Bravsko - Sanica - Sanski Most316
        c) Borbe na sektoru Budimlić Japra - Stari Majdan318
        d) Borbe na sektoru Agići-Rudice-Blatna320
        e) Borbe na sektoru Pučenik-Vučijak-Grmuša322
        f) Borbe na sektoru prema Ripču i Bihaću322
        g) Borbe oko Bosanskog Petrovca324
        h) Borbe oko Drvara326
4. Formiranje i ispraćaj Grmečke proleterske čete327
5. Skendervakufska konferencija o Prvom KNOP odredu329
X PRVI KNOP ODRED MART-OKTOBAR 1942. GODINE
1. Prvi KNOP odred nakon izdvajanja jedinica u Peti KNOP odred333
2. Dalji razvoj i reorganizacija jedinica Prvog KNOP odreda334
        a) Uvođenje starješinskih oznaka339
3. Borbe i akcije marta-maja 1942. godine339
        a) Borba s Italijanima kod Krupe340
        b) Oslobođenje Budimlić-Japre341
        c) Razoružanje Prekajske čete344
        d) Oslobođenje Starog Majdana345
        e) Neuspio napad na neprijateljeva uporišta oko Pudin Hana346
        f) Dva napada na neprijateljevo uporište u Briševu346
4. Upućivanje Bihaćke i Novske čete u Protučetnički udarni bataljon347
5. Borbe sa Sanskom posadnom bojnom349
6. Banijski partizanski odred u Podgrmeču351
7. Odlazak italijanskih i dolazak njemačkih jedinica352
8. Borbe u maju 1942. godine - upad neprijatelja u Jelašinovce353
        a) Operacija za oslobođenje Prijedora i Ljubije354
        b) Borci Bihaćke čete oborili avion358
        c) Borba 3. bataljona sa domobranima358
9. Proslava 1. maja 1942. godine359
XI DALJI RAZVOJ I AKTIVNOSTI PRVOG KNOP ODREDA
1. Formiranje Udarnog bataljona363
2. Formiranje 4. bataljona365
3. Nove čete i izmjene kadra365
4. Organizovanje obavještajne službe366
5. Organizacija i rad vojnih sudova367
6. Formiranje Artiljerijske baterije Prvog KNOP odreda369
7. Razvoj saniteta Prvog KNOP odreda373
        a) Stara centralna bolnica u Plećini375
        b) Glavna (centralna) bolnica u Koričanici375
        c) Nova centralna bolnica na Metli375
        d) Bolnice u Risovcu i Lastvama376
        e) Prihvatna bolnica u Majkić Japri377
        f) Bolnice-ambulante377
        g) Invalidski dom u Srednjem Duboviku378
        h) Sanitetski kadar u grmečkim bolnicama378
        i) Posjete bolnicama380
8. Vojnotehnička radionica u Grmeču381
9. Vojnopolitički kursevi i škole u 1942. god383
        a) Omladinski vojnopolitički kursevi383
        b) Kurs komandira i političkih komesara četa i bataljona387
        c) Vojnopolitička škola Operativnog štaba u Benakovcu388
10. Operativni štab NOP i DV za Bosansku krajinu u Lušci-Palanci388
11. Borbe i akcije juna-jula 1942. godine394
        a) Borbe s Nijemcima, ustašama i domobranima na sektoru Novska planina -Suhača396
        b) Povratak Bihaćke čete u sastav Prvog KNOP odreda397
        c) Oslobođenje Bosanske Krupe 20. juna 1942. godine398
        d) Akcije u dolini Une401
        e) Prvi napad na neprijateljevo uporište u Sanskom Mostu402
        f) Prvi napad na neprijateljevo uporište u Bosanskom Novom407
12. Konferencija članova štabova i komandi jedinica Prvog KNOP odreda409
        a) Zajednički štab Prvog i Drugog KNOP odreda410
13. Oslobođenje Gornje Sanice i Saničke doline410
        a) Napad na ustaško-domobransko uporište u Demiševcima413
XII STANJE I AKTIVNOSTI NA SLOBODNOJ TERITORIJI PODGRMEČA
1. Razvoj i aktivnosti organizacija KPJ u jedinicama Prvog KNOP odreda415
        a) Prvi partijski kurs419
        b) Drugi partijski kurs419
        c) Partizanski obavještajni biro - POB - Prvog KNOP odreda420
2. Razvoj i aktivnosti organizacija KPJ na slobodnoj teritoriji Podgrmeča421
        a) Partijske organizacije na novskom i krupskom srezu422
        b) Partijska organizacija na sanskom srezu423
        c) Partijska organizacija bihaćkog sreza425
        d) Organizovanje opštinskih komiteta KPJ426
        e) Druga okružna konferencija KPJ za Podgrmeč426
3. Približni brojni pregled članova KPJ septembra 1942. godine427
        a) Članovi KPJ na području Prvog KNOP odreda 1941-1942. godine427
4. Razvoj i aktivnost organizacija SKOJ-a u jedinicama Prvog KNOP odreda i u Podgrmeču427
5. Dalja izgradnja i aktivnosti narodnooslobodilačkih odbora Podgrmeča431
        a) Savjetovanje odbornika u Benakovcu434
        b) Brojni poslovi narodnooslobodilačkih odbora434
6. Sakupljanje ljetine 1942. godine i formiranje Prve krajiške udarne poljoprivredne brigade435
XIII VOJNOPOLITIČKA SITUACIJA U PROLJEĆE-LJETO 1942. GODINE
1. Četnici na području Manjače i oko Mrkonjić-Grada440
        a) Ustaško-četnički sporazumi za borbu protiv partizana441
2. Dolazak Vrhovnog štaba i grupe proleterskih brigada u Bosansku krajinu443
        a) Vojnopolitička situacija u Bosanskoj krajini sredinom 1942. godine444
3. Formiranje prvih krajiških udarnih brigada446
        a) Formiranje Druge krajiške NOU brigade446
XIV STANJE NA OKUPIRANOJ TERITORIJI
1. Stanje na okupiranoj teritoriji oko slobodnog Podgrmeča451
        a) Bihać pretvoren u vojni logor451
        b) Stanje u Sanskom Mostu453
2. Progoni i stradanja Jevreja u Bihaću i Sanskom Mostu453
        a) Stradanje bihaćkih Jevreja453
        b) Stradanje sanskih Jevreja454
3. Ilegalna aktivnost saradnika NOP u gradovima455
        a) Aktivni saradnici NOP u Sanskom Mostu455
        b) Aktivnost saradnika NOP-a u Bihaću459
XV PRVI KNOP ODRED AVGUSTA-OKTOBRA 1942. GODINE
        a) Brojno stanje ljudstva, naoružanja i konja Prvog KNOP odreda466
        b) Proslava godišnjice ustanka468
1. Izgradnja utvrđene linije i borbe oko nje468
2. Borbe na sektoru Bosanska Krupa-Bihać-Cazin472
3. Borbe na sektoru Suhača - Stara Rijeka - Stari Majdan i prema Rudicama i Bosanskom Novom475
4. Borbe na sektoru Sanski Most - Ključ i napadi na neprijateljevo uporište u Vrhpolju476
5. Naredba o prerastanju Prvog KNOP odreda u Šestu krajišku NOU brigadu479
        a) Mjesto i uloga Prvog krajiškog NOP odreda u ustanku i NOB Bosanske krajine, 1941-1942. godine481
BIBLIOTEKA