BIHAĆKA REPUBLIKA, knjiga II - ZBORNIK DOKUMENATA
BIBLIOTEKA
rbsadržajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
I
I
BIHAĆKA OPERACIJA I OFANZIVNA DEJSTVA NOV I POJ U JESEN-ZIMU 1942/43. GODINE
1Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 16. oktobra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o situaciji na oslobođenoj teritoriji Bosanske krajine, i o potrebi reorganizacije jedinica5
2Govor vrhovnog komandanta NOP i DVJ, druga Tita, od 17. oktobra 1942. god. na svečanosti prilikom predaje zastava 2. proleterskoj brigadi7
3Naređenje vrhovnog komandanta NOP i DVJ druga Tita, od 18. oktobra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu da se izvrši priprema za Bihaćku operaciju11
4Odluka vrhovnog komandanta NOP i DVJ druga Tita, od 18. oktobra 1942. god. za napad na Bihać i naređenje Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku u vezi s tim13
5Operativni štab NOP i DV za Bosansku krajinu dostavlja 19. oktobra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ plan napada na Bihać14
6Izvještaj ilegalnog Mjesnog komiteta KPJ u Bihaću od 19. oktobra 1942. god. Sreskom komitetu KPJ o pokretima neprijatelja oko Bihaća i o pojačanju neprijateljevih straža u okolnim selima poslije napada na Golubić15
7Izvještaj ilegalnog Mjesnog komiteta KPJ u Bihaću od 21. oktobra 1942. god. Sreskom komitetu KPJ o stanju neprijatelja u Bihaću16
8Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 26. oktobra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o rasporedu jedinica za napad na Bihać17
9Primjedbe i uputstva Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije od 27. oktobra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu u vezi s predloženim planom bihaćke operacije19
10Naređenje Vrhovnog komandanta NOP i DVJ, druga Tita, od 27. oktobra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o upućivanju Koste Nađa u Vrhovni štab radi dopune plana bihaćke operacije21
11Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 27. oktobra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o situaciji u bihaćkom garnizonu21
12Naređenje vrhovnog komandanta NOP i DVJ druga Tita, od 28. oktobra 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda za Hrvatsku o upućivanju i načinu upotrebe hrvatskih brigada u bihaćkoj operaciji22
13Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 29. oktobra 1942. god. zamjeniku komandanta Operativnog štaba za pomjeranje 3. krajiške NOU brigade u blizinu Bihaća23
14Izvještaj ilegalnog Mjesnog komiteta KPJ u Bihaću krajem oktobra 1942. god. Sreskom komitetu KPJ o stanju neprijateljevih utvrđenja u Bihaću i okolini24
15Prijedlog Operativnog štaba NOP i DV za Bos. krajinu od oktobra 1942. god. o rasporedu jedinica za napad na Bihać24
16Izvještaj ilegalnog Mjesnog komiteta KPJ u Bihaću od 31. oktobra 1942. god. o stanju u Bihaću i u okolnim neprijateljevim uporištima26
17Zapovjest Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 31. oktobra 1942. god. za napad na Bihać29
18Naredba Vrhovnog štaba NOP i DVJ o formiranju 1. proleterske divizije32
19Naredba Vrhovnog štaba NOP i DVJ o formiranju 2. proleterske divizije33
20Izvještaj Štaba 6. krajiške NOU brigade od 1. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o rasporedu neprijatelja u Bihaću i u okolnim uporištima34
21Zapovjest Štaba 8. NO brigade Hrvatske od 1. novembra 1942. god. za napad na Bihać35
22Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 2. novembra 1942. god. štabovima 8. hrvatske i 2. krajiške NOU brigade o rasporedu i snazi neprijateljevih uporišta oko Bihaća38
23Zapovjest štaba 4. NOU brigade Hrvatske od 2. novembra 1942. godine za napad na Bihać39
24Izvještaj komandanta Prve operativne zone Hrvatske od 2. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o rasporedu hrvatskih jedinica za napad na Bihać41
25Telegram "Valtera", Josipa Broza Tita, od 3. novembra 1942. god. upućen radio-stanici "Slobodna Jugoslavija" u Moskvi41
26Izvještaj Glavnog štaba NOP odreda Hrvatske od 4. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o oslobođenju Ličkog Petrovog Sela, Željave, Baljevca i Izačića42
27Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 4. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o toku borbe u Bihaću i okolnim neprijateljevim uporištima43
28Izvještaj zamjenika komandanta Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 4. novembra 1942. god. Operativnom štabu o uličnim borbama 1. i 3. krajiške brigade u Bihaću45
29Izvještaj Štaba 2. NOU brigade Hrvatske od 4. novembra 1942. god. štabu Prve operativne zone o napadu na Rakovicu, Jelov Klanac, Čatrnju, Poljanak i brdo Lisinu46
30Izvještaj Štaba 2. NOU brigade Hrvatske od 4. novembra 1942. god. štabu Prve operativne zone o napadu na Ličko Petrovo Selo, Željavu, Baljevac i druga uporišta47
31Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 4. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o gubicima neprijatelja u borbama za Bihać i o rasporedu i zadacima jedinica poslije oslobođenja Bihaća48
32Telegram vrhovnog komandanta NOP i DVJ, druga Tita, o zauzimanju Bihaća upućen radio-stanici "Slobodna Jugoslavija"50
33Pohvale i priznanja borcima, komandirima, komandantima i politkomesarima 1, 2, 3, 5. i 6. krajiške i 8. hrvatske NOU brigade51
34Izvještaj Štaba 5. krajiške (Kozarske) NOU brigade od 6. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o oslobođenju Bosanske Krupe i bjekstvu neprijatelja iz Cazina52
35Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 6. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o zauzimanju novih uporišta neprijatelja poslije oslobođenja Bihaća53
36Zapovijest Štaba 1. NOU brigade Hrvatske od 6. novembra 1942. god. za napad na Slunj54
37Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, od 7. novembra 1942. god. prilikom predaje ratne zastave 1. proleterskoj brigadi56
38Članak objavljen u listu "Borba" 7. novembra 1942. god. o zauzimanju Bihaća i okolnih mjesta60
39Saopštenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 7. novembra 1942. god. povodom oslobođenja Bihaća61
40Naređenje pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. novembra 1942. god. za učvršćenje uspjeha postignutog bihaćkom operacijom63
41Izvještaj Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 7. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOP i DVJ o dejstvima brigada koje su oslobodile Bihać66
42Izvještaj pomoćnika načelnika Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. novembra 1942. god. Vrhovnom komandantu drugu Titu o preduzetim mjerama poslije oslobođenja Bihaća67
43Izvještaj Štaba 4. NOU i 8. NO brigade Hrvatske od 7. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o oslobođenju Cazina71
44Izvještaj Štaba 8. NO brigade Hrvatske od 7. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o uspješno izvršenim zadacima prilikom borbe za oslobođenje Bihaća72
45Naređenje vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, od 8. novembra 1942. god. Ekonomskom odsjeku Vrhovnog štaba da evakuiše ratni plijen iz Bihaća u Bosanski Petrovac74
46Izvještaj Operativnog štaba 4. NOU i 8. NO brigade Hrvatske od 8. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o rasporedu jedinica i pripremama za napad na Cetingrad74
47Naređenje Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 8. novembra 1942. god. komandi Haubičke baterije za upućivanje četiri haubice u selo Dubovik75
48Telegram "Valtera", Josipa Broza Tita, Moskvi, 9. novembra 1942. god. o zakašnjenju izvještaja "Slobodne Jugoslavije" o zauzeću Bihaća76
49Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ o formiranju 3. narodnooslobodilačke udarne divizije76
50Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ o formiranju 1. bosanskog narodnooslobodilačkog udarnog korpusa, 4. i 5. NOU divizije77
51Izvještaj Operativnog štaba 5. i 7. NO brigade od 13. novembra 1942. god. Operativnom štabu Grupe brigada o pripremi napada na Graberje78
52Izvještaj Štaba 2. krajiške NOU brigade od 13. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o rasporedu bataljona i o snagama neprijatelja u Bosanskom Novom79
53Članak objavljen u listu "Borba" 14. novembra 1942. god. o borbi za oslobođenje Bihaća80
54Izvještaj načelnika Operativnog štaba NOP i DV za Bosansku krajinu od 14. novembra 1942. god. Operativnom štabu o pripremama za napad na Bosanski Novi i čišćenje terena na liniji Suhača-Ljubija83
55Izvještaj komande 1. čete 2. bataljona 6. krajiške NOU brigade od 14. novembra 1942. god. Štabu 2. bataljona o brojnom stanju i naoružanju neprijatelja na Novsko j planini84
56Izvještaj obavještajnog oficira 6. krajiške NOU brigade od 14. novembra 1942. god. Štabu brigade o stanju i snagama neprijatelja u Bosanskom Novom85
57Izvještaj Štaba 2. krajiške NOU brigade od 16. novembra 1942. god. Operativnom štabu NOP i DV za Bosansku krajinu o stanju na položajima za Suhaču-Šurkovac i utvrđivanju uporišta oko Ljubije86
58Izvještaj Štaba 8. NO brigade od 16. novembra 1942. god. o učešću Brigade u oslobođenju Bihaća, Cazina, Cetingrada i Slunja87
59Izvještaj obavještajnog oficira 6. krajiške NOU brigade od 17. novembra 1942. god. Štabu 6. brigade o snagama neprijatelja u Bosanskom Novom i njegovoj okolini91
60Izvještaj Štaba 4. NOU brigade od 17. novembra 1942. god. Štabu Prve operativne zone o borbama kod Rakovice, Bihaća, Podcetina i Cetingrada92
61Izvještaj Štaba 5. krajiške (kozarske) NOU brigade od 18. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o rezultatima napada na utvrđenu liniju Suhača - Hozića kamen - Pivnica95
62Saopštenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 18. novembra 1942. god. o streljanju 130 ustaša i 130 četnika96
63Operativni izvještaj Štaba Prve operativne zone od 18. novembra 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o vojnopolitičkoj situaciji i o akcijama izvedenim u prvoj polovini novembra100
64Izvještaj Štaba 4. krajiške NOU brigade od 18. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o stanju na terenu 4. brigade i o predstojećem napadu na Sitnicu i Čađavicu105
65Uputstvo Štaba 3. NOU divizije od 18. novembra 1942. god. štabovima brigada i referentu divizijskog saniteta za rad i izvršenje priprema za napad na Jajce106
66Pismo Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 18. novembra 1942. god. Štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na liniju Suhača-Ljubija i o stanju oko Mrkonjić-Grada i Jajca109
67Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ o dodjeli pomoći narodu Janja i Pljeve110
68Izvještaj Štaba 5. krajiške (kozarske) NOU brigade od novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada na Suhaču i Muslimansku Ljubiju111
69Izvještaj Štaba 2. krajiške NOU brigade od 18. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o napadu na rudnik Ljubiju i o situaciji na sektoru Miška Glava - Šurkovac111
70Izvještaj Štaba 2. krajiške NOU brigade od 18. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o rezultatu napada jedinica 2. brigade na neprijateljevu liniju Milojica-Gradina112
71Izvještaj Štaba 1. kordunaškog NOP odreda od 19. novembra 1942. god. Štabu Prve operativne zone Hrvatske o napadu na Veliku Kladušu113
72Izvještaj Štaba 2. krajiške NOU brigade od 19. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o neuspjelom napadu na Ljubiju116
73Izvještaj načelnika Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 19. novembra 1942. god. Štabu Korpusa o stanju u Ljubiji i u okolini117
74Promjena imena Vrhovnog štaba NOP i DV Jugoslavije118
75Izvještaj Štaba 5. NO brigade od 20. novembra 1942. god. Glavnom štabu NOP odreda Hrvatske o borbama sa Nijemcima i ustašama kod Radić-brda, Kamenog mosta i Katinovca119
76Izvještaj Štaba 5. krajiške (kozarske) NOU brigade od 21. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o odgađanju napada na Ljubiju, i o nadiranju neprijatelja prema Suhači121
77Izvještaj štabova 2. i 5. krajiške brigade od 21. novembra 1942. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o snagama neprijatelja u Ljubiji122
78Zapovijest Štaba 3. NOU divizije od 22. novembra 1942. god. za napad na Jajce123
79Pismo načelnika Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 23. novembra 1942. god. Štabu 2. bataljona Banijskog NOP odreda o borbama na sektoru Bosanski Novi - Sanski Most, i o potrebi sadejstva hrvatskih jedinica125
80Izvještaj Štaba 5. krajiške (kozarske) NOU brigade 4. NOU divizije od 23. novembra 1942. god. Štabu 4. divizije o pripremama za napad na Ljubiju126
81Izvještaj komandanta 1. bosanskog NOU korpusa od 24. novembra 1942. god. Štabu Korpusa o rezultatu napada na Ljubiju127
82Izvještaj Štaba 5. crnogorske brigade 3. NOU divizije od 26. novembra 1942. god. Štabu Divizije o prodoru neprijatelja u Jajce128
83Izvještaj Štaba 3. NOU divizije od 27. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o napadu na Jajce i okolna neprijateljeva uporišta130
84Izvještaj Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 27. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o toku borbi za oslobođenje Bosanskog Novog i Dvora133
85Izvještaj Štaba 3. brigade 1. proleterske divizije od 27. novembra 1942. god. Štabu Divizije o napadu na Jajce134
86Obavještenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 28. novembra 1942. god. Štabu 5. krajiške (kozarske) brigade o borbama kod Sanskog Mosta i Bosanskog Novog, i naređenje za rušenje komunikacije Prijedor-Kostajnica135
87Izvještaj Štaba 1. korpusa od 28. novembra 1942. god. Glavnom štabu NOV i PO Hrvatske o početku napada na neprijateljeva uporišta Bosanski Novi i Dvor13?
88Izvještaj Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 29. novembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama oko Blagaja138
89Dopis Štaba 4. NOU divizije od 1. decembra 1942. god. Oblasnom komitetu KPJ za Bosansku krajinu i Okružnom komitetu za Grmeč o zajedničkom angažovanju u popuni Divizije novim borcima139
90Saopštenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 4. decembra 1942. god. štabovima 4. i 5. NOU divizije povodom čestitke boraca proleterske divizije borcima Bosanske krajine za njihovo junačko držanje u borbama za Bosanski Novi140
91Naređenje Vrhovnog štaba NOV i POJ od 7. decembra 1942. god. komandantu Vojne škole NOV i POJ o trajanju oficirskih kurseva i o potrebi održavanja stalne kurirske veze141
92Izvještaj Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 13. decembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o zauzeću Škrljevite i Sasine, i o borbama u Sanskom Mostu142
93Izvještaj Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 14. decembra 1942. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama za oslobođenje Sanskog Mosta143
94Naredba Vrhovnog štaba NOV i POJ o formiranju Sekcije za ratnu mornaricu144
95Pismo naroda glamočkog sreza Vrhovnom štabu NOV i POJ povodom stvaranja AVNOJ-a144
96Članak vrhovnog komandanta NOV i POJ o stvaranju Narodnooslobo-dilačke vojske145
97Pismo AVNOJ-u Vrhovnog štaba NOV i POJ o načinu dostavljanja pošte Vrhovnom štabu146
98Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ o ustrojstvu i nadležnosti vojnih sudova NOV i POJ147
99Pozdrav vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, 1. januara 1943. god. boračkom i rukovodećem sastavu NOV i POJ povodom Nove 1943. god.149
100Izvještaj Štaba 1. proleterske divizije od 1. januara 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o borbama protiv četnika i domobrana kod Teslića150
101Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, od 2. januara 1943. god. o dodjeljivanju novčane pomoći siromašnom stanovništvu Kozare151
102Izvještaj Štaba 2. proleterske divizije od 2. januara 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o razbijanju ustaša i domobrana kod sela Brišnika152
103Izvještaj štaba 1. proleterske divizije od 3. januara 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o rezultatu borbi prilikom oslobođenja Teslića152
104Izvještaj Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 3. januara 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o namjerama neprijatelja da preduzme ofanzivu na oslobođenu teritoriju153
105Obavještenje Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 4. januara 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o održavanju smotre 4. divizije, o narodnom zboru i o upućivanju 2. i 5. krajiške brigade na teren Karana i Kozare154
106Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, 7. januara 1943. god. boračkom i rukovodećem sastavu 4. divizije (krajiške) 1. bosanskog NOU korpusa155
107Govor vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, 7. januara 1943. god. narodu podgrmečkog kraja157
108Izvještaj Štaba 1. bosanskog NOU korpusa od 8. januara 1943. god. Vrhovnom štabu NOV i POJ o koncentraciji njemačke 369. legionarske divizije na sektoru Sisak-Sunja-Dubica159
109Uloga Bosanske krajine u narodnooslobodilačkoj borbi" - članak vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, januara 1943. god.160
110Izvještaj Štaba 4. divizije od 14. januara 1943. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o koncentraciji neprijateljevdh jedinica na sektoru Sisak-Sunja-Kostajnica162
111Izvještaj Štaba 5. divizije od 18. januara 1943. god. Štabu 1. bosanskog NOU korpusa o snagama neprijatelja u Prijedoru, i namjeräma da pre-duzmu ofanzivu164
II
PRVO ZASJEDANJE AVNOJ-a I RAD IZVRŠNOG ODBORA AVNOJ-a
112Naredba vrhovnog komandanta NOP i DVJ, druga Tita, od 2. septembra 1942. god. o izboru, strukturi i zadacima narodnooslobodilačkih odbora165
113Naredba vrhovnog komandanta NOP i DVJ, druga Tita, od septembra 1942. god. o organizaciji pozadinskih vojnih vlasti na oslobođenoj teritoriji173
114Direktivni članak Veselina Masleše, člana Centralnog agitaciono-propagandnog odjeljenja pri Vrhovnom štabu NOP i DVJ i CK KPJ, napisan septembra 1942. god. povodom priprema za izbore organa narodne vlasti u oslobođenim krajevima Bosne i Hercegovine175
115Uputstvo vrhovnog komandanta NOP i DVJ, druga Tita, od septembra 1942. god. o organizaciji narodne vlasti na oslobođenim teritorijama180
116Telegram Valtera - Josipa Broza Tita, generalnog sekretara KPJ - od 12. novembra 1942. god. upućen Kominterni182
117Poziv na Zasjedanje AVNOJ-a185
118Odgovor Kominterne na informaciju da se priprema formiranje Nacionalnog komiteta oslobođenja Jugoslavije, od novembra 1942. god. upućen Centralnom komitetu KPJ186
119Spisak drugova kojima je upućen poziv na Prvo zasjedanje AVNOJ-a186
120Svečana sjednica Prvog zasjedanja AVNOJ-a, 26. novembra 1942.god. u Bihaću189
121Prva redovna sjednica AVNOJ-a 27. novembra 1942. god.201
122Projekt rezolucije o osnivanju Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije (AVNOJ-a)239
123Telegram Valtera - Josipa Broza Tita, generalnog sekretara KPJ - od 29. novemhra 1942. god. upućen Kominterni144
124Raspis o osnivanju Zdravstvenog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a244
125Izvještaj Upravnog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a252
126Izvještaj o radu Prosvjetnog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a253
127Izvještaj Privredno-finansijskog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a254
128Izvještaj Vjerskog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a257
129Izvještaj Propagandnog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a258
130Izvještaj Socijalnog i Zdravstvenog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a259
131Uputstva nastavnicima-cama za rad u osnovnim narodnim školama262
132Raspis o odlukama Izvršnog odbora AVNOJ-a donesenim na sjednici od 28. decembra 1942. god.265
133Pismo Ekonomsko-finansijskog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a Zemaljskom vijeću Hrvatske268
134Nacrt Odluke o mjesnim organima narodne vlasti271
135Uredba o Zajmu narodnog oslobođenja272
136Poziv na upis Zajma narodnog oslobođenja275
137Izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, 8. II 1943. god.277
138Proglas AVNOJ-a povodom četvrte neprijateljeve ofanzive278
139Protestna izjava Vrhovnog štaba NOV i POJ i AVNOJ-a povodom predaje četiri "liberatora" izbjegličkoj vladi282
140Kominike Izvršnog odbora OF od 1. decembra 1942. god. o Prvom zasjedanju AVNOJ-a283
141Pismo Edvarda Kardelja od 2. decembra 1942. upućeno sekretaru Centralnog komiteta KPS Francu Leskošeku u Dolomite284
142Pismo Edvarda Kardelja od 4. decembra 1942, upućeno Izvršnom odboru Osvobodilne fronte u Dolomite286
143Izvještaj Edvarda Kardelja od 7. decembra 1942. upućen generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOV i POJ, Josipu Brozu Titu287
144Pismo Edvarda Kardelja od 14. decembra 1942. generalnom sekretaru KPJ i vrhovnom komandantu NOV i POJ Josipu Brozu Titu o stanju u Sloveniji293
145Izvještaj sekretara Izvršnog odbora OF Borisa Kidriča oko 14. decembra 1942. Centralnom komitetu KPJ o Osvobodilnoj fronti slovenačkog naroda303
146Članak Edvarda Kardelja od januara 1943. godine314
III
PRVI KONGRES USAOJ-a I AKTIVNOST OMLADINE
147Pismo CK SKOJ-a od 9. novembra 1942. god. rukovodstvima SKOJ-a za Hrvatsku, Bosansku krajinu i Dalmaciju o organizovanju akcije za snabdjevanje boraca toplom zimskom odjećom318
148Rezolucija Prve oblasne konferencije SKOJ-a za Bosansku krajinu od 10. novembra 1942. god.320
149Pismo sekretara CK SKOJ-a od 17. novembra 1942. god. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Sloveniju povodom saziva Prvog antifašističkog kongresa omladine Jugoslavije324
150Proglas Sazivačkog odbora Prvog antifašističkog kongresa omladine Jugoslavije325
151Pismo sekretara CK SKOJ-a od 21. novembra 1942. god. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Bosansku krajinu o zadacima organizacija SKOJ-a u vezi sa Prvim antifašističkim kongresom omladine Jugoslavije328
152Pismo Centralnog komiteta SKOJ-a od 23. novembra 1942. god. svim rukovodstvima SKOJ-a i politodjelima brigada o savjetovanju rukovodilaca SKOJ-a iz vojske331
153Članak "Omladinske borbe" od novembra 1942. god. o radu Prve krajiške poljoprivredne omladinske radne brigade332
154Članak "Omladinske borbe" od novembra 1942. god. o Savezu mlađe generacije333
155Izvještaj sekretara CK SKOJ-a od 1. decembra 1942. god. Centralnom komitetu KPJ o stanju organizacije336
156Pismo CK SKOJ-a od 1. decembra 1942. god. rukovodstvima SKOJ-a Hrvatske, Slovenije, Bosanske krajine, Dalmacije, Hercegovine i u vojsci, u vezi sa stanjem kadrova i organizacija342
157Pismo CK SKOJ-a od 8. decembra 1942. god. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Sloveniju povodom Prvog antifašističkog kongresa omladine Jugoslavije343
158Pismo CK SKOJ-a od 8. decembra 1942. god. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Hrvatsku o radu SKOJ-a i Saveza mlade generacije344
159Izvještaj Oblasnog komiteta SKOJ-a za Bosansku krajinu od 16. decembra 1942. god. Centralnom komitetu SKOJ-a o sprovođenju akcije zimske pomoći i pripremama za Prvi kongres348
160Pismo CK SKOJ-a rukovodstvima SKOJ-a u Hrvatskoj, Bosanskoj krajini i Dalmaciji od 24. decembra 1942. god. o održavanju kursa za zdravstvene pomoćnike350
161Rad Prvog antifašističkog kongresa omladine Jugoslavije - od 27. do 29. decembra 1942. god. u Bihaću351
162Govor druga Tita na Prvom antifašističkom kongresu omladine Jugoslavije353
163Govor Aleksandra Rankovića na Prvom antifašističkom kongresu omladine Jugoslavije355
164Omladina u borbi protiv fašističkih istrebljivača naroda, referat Rate Dugonjića357
165Omladina i sutrašnjica naše domovine, referat Ljubinke Milosavljević363
166Iz diskusije delegata368
167Stvorimo jedinstvenu antifašističku organizaciju, završni govor Ive Lole Ribara370
168Organizaciona rezolucija Prvog antifašističkog kongresa374
169Proglas Omladini svih naroda Jugoslavije376
170Proglas Omladini porobljenih zemalja Evrope379
171Zemaljski odbor Ujedinjenog saveza antifašističke omladine Jugoslavije382
172Pozdravni telegrami383
173Zabilješke s Kongresa omladine387
174Saopštenje Sekretarijata Zemaljskog odbora USAOJ-a o Prvom kongresu391
175Članak iz "Omladinske borbe" od decembra 1942. - januara 1943. god. povodom savjetovanja o radu SKOJ-a u vojsci393
176Pismo CK SKOJ-a pokrajinskim komitetima SKOJ-a od 7. januara 1943. god.395
177Pismo CK SKOJ-a od 7. januara 1943. god. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Srbiju397
178Pismo CK SKOJ-a od 7. januara 1943. god. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Makedoniju398
179Pismo CK SKOJ-a od 7. januara 1943. god. Pokrajinskom komitetu SKOJ-a za Crnu Goru i Boku399
180Pismo CK SKOJ-a od 7. januara 1943. god. Oblasnom komitetu SKOJ-a za Kosovo i Metohiju400
181Instrukcija CK SKOJ-a od 14. januara 1943. god. o radu SKOJ-a u vojsci401
182Izvještaj o radu Brigadnog komiteta SKOJ-a 3. proleterske brigade Centralnom komitetu SKOJ-a od 16. januara 1943. god.407
183Članak "Borbe" od 17. januara 1943. god. o dodjeljivanju prelaznih zastavica Prvog kongresa za pokazane rezultate u radu409
184Pismo Sekretarijata Zemaljskog odbora USAOJ-a svim organizacijama USAOJ-a od 21. januara 1943. god. o sprovođenju odluka Prvog kongresa410
185Iz Izvještaja Politodjela 2. proleterske NOU brigade Centralnom komitetu KPJ od januara 1943. god. o stanju u Brigadi i radu partijske organizacije412
IV
NARODNOOSLOBODILAČKI ODBORI, VOJNOPOZADINSKE VLASTI I POLITIČKE ORGANIZACIJE U JESEN-ZIMU 1942/43. GODINE
186Saopštenje Vrhovnog štaba NOP i DVJ od oktobra 1942. god. o formiranju i osnovnim zadacima Privrednog upravnog odsjeka Vrhovnog štaba414
187Raspis Komande područja 5. krajiškog NOP odreda od 1. decembra 1942. god. komandama mjesta o njihovoj organizaciji i zadacima na svojoj teritoriji415
188Obavještenje referenta saniteta Vrhovnog štaba NOV i POJ od 4. decembra 1942. god. Moši Pijade o radu ljekarske komisije i prijedlog za koordinaciju rada Sanitetskog odsjeka Vrhovnog štaba i Zdravstvenog odsjeka Izvršnog odbora AVNOJ-a416
189Naređenje Moše Pijade Komandi mjesta Cazin 11. decembra 1942. god. da na svom području izvrši popis vojnih obveznika418
190Izvještaj šefa Privrednog upravnog odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 12. decembra 1942. god. vrhovnom komandantu, drugu Titu, o političkom stanju na području srezova Cazin i Bosanska Krupa419
191Obavještenje Moše Pijade Komandi ključko-mrkonjićkog područja 16. decembra 1942. god. o preformiranju Privremenog upravnog odsjeka Vrhovnog štaba u Pozadinski odsjek Vrhovnog štaba NOV i POJ422
192Obavještenje šefa Pozadinskog odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 21. decembra 1942. god. da će taj odsjek rukovoditi vojnopozadinskim komandama direktno bez posredništva operativnih jedinica423
193Obavještenje Moše Pijade 24. decembra 1942. god. o promjeni naziva Pozadinskog odsjeka Vrhovnog štaba i o nazivima komandi područja na oslobođenoj teritoriji424
194Naredba šefa Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. decembra 1942. god. Njome se reguliše upotreba radne snage i prevoznih sredstava za javne radove i potrebe Narodnooslobodilačke vojske425
195Upozorenje šefa Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Vrhovnog štaba NOV i POJ od 25. decembra 1942. god. na budnost prema četnicima koji se predaju vojnopozadinskim komandama i narodnim odborima428
196Naređenje šefa Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Vrhovnog štaba NOV i POJ od 26. decembra 1942. god. da svi komandanti područja pripreme izvještaje o problemima svojih područja i prisustvuju zajedničkoj konferenciji u Bihaću429
197Upozorenje šefa Odsjeka za vojne vlasti u pozadini Vrhovnog štaba NOV i POJ od 27. decembra 1942. god. komandama područja na isključivu kompetenciju Vrhovnog štaba za mobilizaciju radi popune jedinica Narodnooslobodilačke vojske430
198Obavještenje šefa Tehničkog odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ od 30. decembra 1942. god. Štabu operativne zone NOV i PO Hrvatske o stalnom redu vožnje na partizanskoj pruzi Drvar-Mliništa431
199Instrukcija šefa Tehničkog odsjeka Vrhovnog štaba NOV i POJ od decembra 1942. god. o organizaciji i zadacima tehničkih odsjeka pri komandama područja431
200Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ druga Tita od 8. januara 1943. god. o izmjenama i dopunama' ranije naredbe Vrhovnog štaba o ustrojstvu i zadacima vojnopozadinskih vlasti433
201Naredba vrhovnog komandanta NOV i POJ, druga Tita, od 9. januara 1943. god. o izradi mobilizacijskih spiskova vojnih obveznika438
202Referat održan na Skupštini pravoslavnih sveštenika u Srpskoj Jasenici, 15. novembra 1942. god.439
203Poslanica srpskog pravoslavnog svještenstva442
204Poziv na konferenciju Antifašističkog fronta žena Jugoslavije upućen od Sazivačkog odbora svim organizacijama AFŽ444
205Govor Josipa Broza Tita na Prvoj zemaljskoj konferenciji Antifašističkog fronta žena447
206Proglas Centralnog odbora Antifašističkog fronta žena Jugoslavije ženama Jugoslavije449
207Zapisnik sa sjednice seoskog NOO Muslimanska Gata od 6. novembra 1942. god.453
208Zapisnik sa prve sjednice Gradskog narodnooslobodilačkog odbora Bihać od 11. novembra 1942. god.455
209Zapisnik sa druge sjednice Gradskog narodnooslobodilačkog odbora Bihać od 15. novembra 1942. god.456
210Zapisnik sa prve sjednice NOO sela Todorovo od 27. novembra 1942. god.459
211Rezolucija građana Bihaća sa skupštine održane 28. novembra 1942. god.460
212Zapisnik sa sjednice Mjesnog narodnog odbora sela Brekovica od 28. novembra 1942. god.463
213Pismo Oblasnog komiteta KPJ za Bosansku krajinu 4. decembra 1942. god. Okružnom komitetu Bihać o pripremi partijskog kursa u Bihaću464
214Odluka NOO sela Vrnograč o razvodu braka465
215Proglas Okružnog komiteta KPJ za Bihać i Cazin od 15. decembra 1942. god.465
216Poziv Nurije Pozderca, potpredsjednika IO AVNOJ-a, izbjeglicama muslimanima da se vrate svojim kućama, polovinom decembra 1942. god.469
217Zahtjev Ekonomata Komande područja Bihać da se uputi stoka sakupljena za vojsku470
218Odluka NOO sela Vrnograč o razvodu braka473
219Izvještaj Okružnog komiteta KPJ za Bihać - Cazin od 4. januara 1943. god.473
220Komanda mjesta Bihać traži priloge za bolnicu i NOV479
221Zahtjev Ekonomata Komande područja Bihać da NOO sela Kralja uputi 10 saonica480
V
PRILOZI
222NARODNO OSLOBOĐENJE, organ Antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Jugoslavije, br. 1, god. I, 1. decembar 1942. god.481
223NARODNO OSLOBOĐENJE, br. 2. god. I, 7. januar 1943. god.483
224NARODNO OSLOBOĐENJE, br. 3, god. I, 25. januar 1943. god.501
225PROLETER, organ Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije, godina XVII, br. 16, decembar 1942. god.511
BIBLIOTEKA