Nikola Anić: POVIJEST OSMOG KORPUSA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE HRVATSKE 1943-1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
Predgovor5
Uvod11
I. Narodnooslobodilačka borba u Dalmaciji od 1941. do osnivanja 8. dalmatinskog korpusa, jeseni 1943. godine11
II. Uloga i značenje 8. dalmatinskog korpusa u NOR-u19
III. Tito o dalmatinskim partizanima i Osmom korpusu22
Prvo poglavlje
STVARANJE KORPUSA I BORBE DO OSLOBOĐENJA DALMACIJE
I. Osnivanje, sastav i namjena 8. dalmatinskog korpusa47
    1. Vojna organizacija ustanka u Dalmaciji u ljeto 1943. do kapitulacije Italije47
    2. Ustankom naroda Dalmacije niče velika antifašistička vojska Hrvatske49
    3. Po Titovoj zapovijedi formira se 8. dalmatinski korpus52
    4. Sastav 8. dalmatinskog korpusa54
    5. Ostali operativni sustavi 8. dalmatinskog korpusa56
II. Njemačka okupacija Dalmacije - dolazak njemačke vojske, njihov početni vojni sustav i borbeno djelovanje59
III. Jesenje i zimske operacije njemačke vojske protiv 8. dalmatinskog korpusa 1943/1944. i događanja u štabu korpusa - povijesna stvarnost i kontroverze61
    1. Jesenje njemačke operacije protiv 8. korpusa61
    2. Zimske operacije njemačke vojske protiv 8. korpusa. Operacija "Ziethen"65
    3. Smjena štaba 8. dalmatinskog korpusa - povijesna stvarnost i kontroverze70
    4. Njemački desant na Korčulu73
    5. Nijemci na Šolti, Braču i Hvaru74
    6. Njemačke zimske operacije u sjevernoj Dalmaciji75
IV. Obrana Visa - povijesno značenje i napadna djelovanja na srednjodalmatinskim otocima77
    1. Obrana Visa - dileme i rješenje77
    2. Desantne akcije na srednjodalmatinskim otocima80
    3. Maršal Tito na Visu86
V. Učešće 8. dalmatinskog korpusa u Drvarskoj operaciji88
VI. Ljetne ofenzivno - defenzivne borbe 8. korpusa 1944. godine91
Drugo poglavije
OFENZIVA OSMOG KORPUSA ZA OSLOBOĐENJE DALMACIJE
I. Situacija, planovi i grupiranje snaga pred početak ofenzive 8. korpusa za oslobođenje Dalmacije115
II. Borbe za oslobođenje srednjodalmatinskih otoka i bitka kod Vukovog klanca118
    1. Oslobođenje Brača i Šolte118
    2. Oslobođenje Hvara120
    3. Oslobođenje Korčule, Mljeta i Pelješca122
    4. Bitka za Vukov klanac i poraz legionarske 369. divizije123
III. Oslobođenje Dubrovnika129
    1. Grupiranje snaga i početak borbi129
    2. Titova naredba da se oslobodi Dubrovnik130
    3. Borbe za oslobođenje Konavala132
    4. Plan napada za oslobođenje Dubrovnika133
    5. Napad na Dubrovnik134
    6. Dubrovnik je oslobođen135
    7. Epilog borbi za oslobođenje Dubrovnika136
IV. Ofenzivno djelovanje 9. i 20. dalmatinske divizije u dalmatinskom zaleđu138
V. Desant na kopno. Oslobođenje Omiša, Baške Vode, Makarske i Zadvarja142
VI. Splitska operacija144
VII. Oslobođenje sjeverne Dalmacije - Benkovac, Obrovac, Zadar152
VIII. Šibenska operacija - oslobođenje Šibenika i Drniša156
IX. Kninska operacija161
    1. Osnovni podaci o Kninskoj operaciji161
    2. Borbeno djelovanje u Kninskoj operaciji:164
        a) Situacija, obostrani planovi i grupiranje snaga164
        b) Tijek borbenih događanja u Kninskoj operaciji:168
            - Uvodne borbe168
            - Prva etapa Kninske operacije (26.-29. studenog 1944.)170
            - Druga etapa Kninske operacije (29. studenog - 1. prosinac 1944.)172
            - Treća, završna etapa Kninske operacije174
    3. Operativno obzorje Kninske operacije178
    4. Zaključak o Kninskoj operaciji189
        a) Opća zaključivanja i rezultati189
        b) Što je kazano o Kninskoj operaciji?190
X. Zaključni osvrt na ofenzivu 8. korpusa za oslobođenje Dalmacije195
XI. Tabelarni prilozi202
Treće poglavije
OFENZIVA 8. DALMATINSKOG KORPUSA U OSLOBOĐENJU HERCEGOVINE
Mostarska operacija
I. Osnovni podaci o Mostarskoj operaciji211
II. Situacija u Hercegovini prije Mostarske operacije212
III. Borbeno djelovanje i tijek Mostarske operacije:215
    1. Obostrani planovi i grupiranje snaga215
    2. Oslobođenje Širokog Brijega (6.-7. veljače 1945.)219
    3. Oslobođenje Nevesinja (8.-14. veljače 1945.)223
    4. Oslobođenje Mostara (8.-15. veljače 1945.)225
    5. Rezultati i osvrt na Mostarsku operaciju232
Četvrto poglavije
OFENZIVA ČETVRTE ARMIJE OD LIKE DO TRSTA I SOČE
Dalmatinske divizije u završnim operacijama za oslobođenje Hrvatske
I. Dalmatinske divizije jezgro 4. armije241
II. Ofenziva 4. armije od Like do Trsta i Soče245
    1. Situacija, operativni planovi i grupiranje snaga245
    2. Ličko-primorska operacija249
        a) Zamisao i grupiranje snaga za prvu etapu operacija249
        b) Oslobađanje istočne Like i Bihaća250
        c) Oslobađanje zapadne Like, Gorskog kotara i Hrvatskog primorja253
III. Riječko-tršćanska operacija260
    1. Obostrani planovi i grupiranje snaga260
    2. Prva etapa Riječko-tršćanske operacije - borba ispred glavnog njemačkog obrambenog pojasa262
    3. Saveznici uskratili pomoć i podršku 4. armiji266
    4. Druga - završna etapa Riječko-tršćanske operacije - oslobođenje Istre, Trsta i Slovenskog primorja267
        a). Situacija, zamisao i obostrano grupiranje snaga267
        b). Bitka za Klanu i Rijeku269
        c). Oslobođenje Trsta, Istre i Slovenskog primorja275
    5. Okruženje i kapitulacija njemačkog 97. armijskog korpusa283
    6. Zaključak o Riječko-tršćanskoj operaciji288
IV. Osvrt na ofenzivu 4. armije i djelovanje dalmatinskih divizija291
V. Dalmatinski borci u Trstu i na Soči300
Peto poglavije
ZAKLJUČNA RAZMATRANJA
    1. Osvrt na povijesnu ulogu, načela djelovanja i bitne karakteristike 8. dalmatinskog korpusa307
    2. Rezultati i borbeni učinci 8. korpusa314
    3. Žrtve i gubici jedinica 8. korpus i naroda Dalmacije315
    4. Spašena prodaja Dalmacije i Hrvatski Jadran317
    5. Njemačka vojska u sukobu s divizijama 8. korpusa318
Prilozi
    1. Nikola dr. Anić - Prvi politički komesar 8. korpusa - Ivica Kukoč325
    2. Milan Kuprešanin - Neka sjećanja na boravak u 8. korpusu327
    3. Vladimir dr Isaić - Mornarica NOVJ i 8. korpus330
    4. Josip Černi - Združeno djelovanje Jugoslavenske mornarice s 4. armijom u završnim operacijama346
    5. Miroslav Curin - Djelovanje Oblasnog NOO Dalmacije potkraj 1944. godine352
    6. Slavko Matić - Osvrt na nacionalni i socijalni sastav 8. korpusa356
    7. Slavko Matić i Nikola dr. Anić - Partizanski odredi i vojna pozadina362
    8. Slavko Matić - Pregled brigada 8. korpusa NOV Hrvatske364
    9. Nikola dr. Anić - Savezničke vojne misije pri 8. korpusu372
    10. Mario mr. Werhas - Druga strana brda. Njemački časnici o borbama s postrojbama 8. korpusa373
    11. Mihovil Vojnović - Tisak u izdanju jedinica 8. korpusa NOVH386
Izvori i literatura395
Dodatak (Skice u boji)401
Bilješka o autoru433
Sadržaj435
BIBLIOTEKA