Branko Perović: BORBE PRVOG HRVATSKOG I PRVOG BOSANSKOG KORPUSA NOV I POJ U JANUARU I FEBRUARU 1943.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
SITUACIJA U JUGOSLAVIJI I PRIPREME NEPRIJATELJA ZA OFANZIVU PROTIV GLAVNIH SNAGA NARODNOOSLOBODILAČKE VOJSKE I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE9
Situacija na jugoslovenskom ratištu pod kraj 1942. godine9
Odluka njemačke vrhovne komande za ofanzivu protiv glavnih snaga NOV i POJ16
Sporazum njemačke i italijanske vrhovne komande o zajedničkoj ofanzivi i pripremama ofanzive21
Sastav i grupisanje neprijateljskih snaga za operaciju "vajs 1"28
Operativna zamisao i ideja manevra neprijatelja37
PLANOVI VRHOVNOG ŠTABA NOV I POJ ZA PARIRANJE OFANZIVE NEPRIJATELJA48
Opšti plan za djejstva u zimu 1942/1943. godine i zamisao za pariranje evenutalne ofanzive neprijatelja48
Raspored glavnih snaga NOV i POJ uoči početka operacije "vajs 1"55
Prva etapa operacije63
RAZVOJ OPERACIJE "VAJS 1"63
Borbe na Kordunu i Baniji63
Zaključak o borbama na Kordunu i Baniji90
Borbe u Bosanskoj krajini od 20. do 30. januara100
Zaključak o borbama na frontu 1. bosanskog korpusa111
Borbe u Lici od 20. januara do 5. februara114
Sastav i raspored snaga NOV i POJ pred frontom italijanskog 5. armijskog korpusa114
Razvoj borbi u Lici116
Zaključak o borbama u Lici131
Druga etapa operacije136
Obostrane namjere i planovi133
Borbe u Bosanskoj krajini143
Zaključak o borbama u Bosanskoj krajini157
Borbe u Lici165
Protivnapad 1. hrvatskog korpusa176
Zaključak o završnim borbama u Lici186
BIBLIOTEKA