Savo Trikić, Dušan Repajić: PROLETERSKI BATALJON BOSANSKE KRAJINE
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
UVOD11
I DIO - FORMIRANJE PROLETERSKOG BATALJONA BOSANSKE KRAJINE27
Formiranje Kozarske proleterske čete27
Napad na neprijateljsko uporište u Kotor-Varoši32
Borba na Lipovcu35
Formiranje Grmečke proleterske čete37
Formiranje Drvarskog proleterskog voda43
Formiranje Proleterskog bataljona Bosanske krajine47
Stanje na području 4. krajiškog NOP odreda u vrijeme dolaska Proleterskog bataljona49
II DIO - BORBE I POLITIČKA AKTIVNOST PROLETERSKOG BATALJONA U SREDNJOJ BOSNI58
Pokret za Moslovare i napad na četnike u Pribiniću59
Napad na ustaško uporište u selu Rankovići61
Četnički puč u Jošavci70
Napad ustaša i četnika na Cmi vrh76
Sporazumi četnika i ustaških vlasti o saradnji u borbi protiv partizana83
Napad na štab 4. bataljona i Omladinsku četu 4. NOP odreda u Cečavi89
Dolazak Udarnog bataljona99
Borbe na Krnjinu i Pojezni106
Povratak Udarnog bataljona u Krajinu113
Boravak Proleterskog bataljona na Previji124
Odluka za povratak Proleterskog bataljona na Kozaru i pokušaj prebacivanja preko rijeke Vrbas127
Borba na Motajici139
Boravak na Motajici i prelazak bataljona u Slavoniju149
Poslije borbe na Motajici159
III DIO - PRELAZAK PREKO SAVE I BORBE U SLAVONIJI168
Pokret bataljona od rijeke Save ka požeškim planinama171
Dolazak Proleterskog bataljona u Slavoniju181
Napad na neprijateljsko uporište u Kamenskom i Đulovecu190
Borba na Siraču196
Borba na Radlovcu198
Ponovo na Đulovecu205
Napad na neprijateljsko uporište u Gojilu i pokret za Bilo Goru207
Borba za Grubišino Polje215
Napad na Španovicu221
Ofanziva neprijatelja na slobodnu teritoriju223
IV DIO - POVRATAK PROLETERSKOG BATALJONA U BOSANSKU KRAJINU234
Pjesma mrtvih proletera256
Podaci o borcima Proleterskog bataljona261
        SPISAK BORACA PROLETERSKOG BATALJONA SA FOTOGRAFIJAMA263
BIBLIOTEKA