ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 10: Kotar Korenica i Kotar Udbina u NOR-u i socijalističkoj izgradnji
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
        JAKOV BLAŽEVIĆ: Predgovor7
        Napomena redakcije11
MILAN VUKMIROVIĆ ŠKARPA: Iz prošlosti Krbave15
MILAN BASTA: Krbava u narodnooslobodilačkom ratu46
MITO DIMITRIJEVSKI: Udbina između dva rata68
JOVO BOGDANOVIĆ: Od nacionalnooslobodilačkih ideja do pobjede revolucije110
NEĐA ŽAKULA: Moji susreti s Radom Končarom Brkom 1941. godine155
RADE GRKOVIĆ: Osnivanje i razvoj organizacija KPJ do početka Drugog svjetskog rata na području bivšeg kotara Udbina160
NEĐA ŽAKULA: Sjećanja na Marka Oreškovića Krntiju181
BOŽIDAR MRKOBRADA BOŽINA: Neka sjećanja na partijsku aktivnost i događaje prije i u toku NOR-a195
JOVO BOGDANOVIĆ, MILAN VUKMIROVIĆ, NARANČA RODIĆ-KONČAR, DUŠANKA SKENDŽIĆ I VAJO SKENDŽIĆ: Petar Končar220
PETAR DOZET: KPJ i razvoj oružane borbe u koreničkom srezu 1941 godine228
BUDE GRAHOVAC: Prilog za biografiju Branka Ognjenovića249
JOVO HINIĆ: Petar Hinić Pejica254
STEVO SUNAJKO: Kotar Udbina od aprilskog rata do ustanka258
TOMO NIKŠIĆ: Neka sjećanja na događaje u Krbavskoj kotlini 1941 godine271
DUŠAN A. KNEŽEVIĆ: Ustaški genocid u Ljubovu277
TOMO NIKŠIĆ: Uspomena na Nedeljka Žakula Bracu285
RADE GRKOVIĆ Priprema i početak ustanka u udbinskom kotaru292
JOVICA GRKOVIĆ: Milan Grković - neslomljivi mladi revolucionar308
DANE ĆUIĆ: Tužna kolona315
DESANKA ĆUJIĆ KAČAR: Put u smrt i natrag319
STEVINA CVJETIČANIN, RADE GRKOVIĆ: Đuka Ćurčić sekretar partijske ćelije na Udbini322
ĐORĐE ORLOVIĆ: Prvi ustanički pucnji u Tušicama326
JOVAN LUKIĆ: Borbeni put Vajice Zaklana u NOB-u338
STEVAN OPSENICA: Partizanski odred "Ljubovo" u ustanku 1941 godine340
RADE RATKOVIĆ: Neka sjećanja na Stanka Opsenicu Stanišu352
MILAN RAPAJIĆ KLICA: Ustanak u Plitvičkoj općini 1941 godine365
ĐORĐE ORLOVIĆ: Prvi okušaji s talijanskom okupatorskom vojskom376
SAVO ŠARAC: Diferencijacija i pregrupisavanje ustaničkih snaga u udbinskom srezu382
Prof. dr NIKICA RAPAJIĆ: Konferencija vojnih delegata u Krbavici 30 novembra 1941 godine391
VUJADIN RAPAJIĆ: Jovan Ćalić Jocina394
DMITAR ZAKLAN: Formiranje i akcije bataljona "Ognjen Prica"396
SAVO ŠARAC: Uspomeni Milana Šakića Mićuna411
ĐURO BADOVINAC: Bataljon "Krbava" do ulaska u 3 brigadu414
ĐURO BADOVINAC: Komandant bataljona Milan Sever422
JOVO HINIĆ: Prva omladinska četa u Hrvatskoj424
ĐORĐE ORLOVIĆ: Bataljon "Mićo Radaković"434
NEĐA ŽAKULA: Milan Vukadinović Milić443
STEVAN OPSENICA: Vukmirović Luka Lukica445
SAVO ŠARAC: Nerazdvojni drugovi447
VUJADIN RAPAJIĆ VUJA: Udarni bataljon Štaba Grupe NOP odreda za Liku450
JOVO ČANAK: Sjećanje na Pejana Ratkovića506
SAVO ŠARAC: Kurjačani508
VELJKO BUBALO: Ličko Petrovo Selo u NOB-u515
NEĐA ŽAKULA: Kata Bubalo519
JOVO HINIĆ: Debelo Brdo u narodnooslobodilačkom ratu522
ILIJA UZELAC: Sjećanje na Radu Hrnjaka529
ĐURO RADOVANAC: Prva lička ženska partizanska četa532
SAVO SARAC: Jedna iz plejade hrabrih537
VLADIMIR VLAISAVLJEVIĆ: Od tenkovskog voda do bataljona539
DUŠAN VLAISAVLJEVIĆ: Od prve haubice do brdske baterije554
TODOR RADOŠEVIĆ: Napad Druge brigade na Udbinu (21 - 23 VIII 1942)563
MILAN RAPAJIĆ KLICA: Partizamski komandir Dane Lužajić572
SPASO ZAKLAN: Korenički područni bataljon i Udbinska četa od formiranja do proljeća 1943 godine574
SAVO ŠARAC: Posljednji ispraćaj582
JOVO BOGDANOVIĆ: Stipe Špehar583
DAKO BARAĆ: Borbe na širem području Krbave u toku četvrte neprijateljske ofanzive588
PETAR LJUŠTINA: Sjećanje na Milu Ćurčića610
SAVO ŠARAC: Boškova puška613
RADE RATKOVIĆ: Bataljon "Ognjen Priča" u četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi616
ĐURO RADOVANAC: Tenk, šest pari konja i tenkista628
Prof. dr NIKICA RAPAJIĆ: Odlomci iz sjećanja na nastanak, rad i razvitak narodne vlasti na području kotara Korenica 1941-1945 godine629
NEĐA ŽAKULA: Zbjegovi naroda u Plješivici u toku NOR-a645
SAVO ŠARAC, ĐORĐE ORLOVIĆ: Staniša Pavla Orlović651
MARA NINKOVIĆ: Partizanska baza Bijeli Potoci - Kamensko u toku narodnoslobodilačkog rata653
STEVAN RAPAJIĆ: Stvaranje i rad partizanske trgovine u Korenici 1942 godine670
ĐURO UZELAC: Neka sjećanja na nastanak i djelatnost narodnooslobodilačkih odbora na području kotara Udbina od 1941 do 1943 godine673
RADE RATKOVIĆ: Nastanak, organizacija i djelovanje vojnih vlasti u srezu Korenica za vrijeme narodnooslobodilačke borbe684
IVAN RUBČIĆ: Formiranje vojno-pozadinskih ustanova i njihov rad na području kotara Udbina od 1941 do 1945 godine711
STEVAN OPSENICA: Borbe oko Korenice (decembar 1941 - mart 1942)733
VLADIMIR PETROVIĆ: Partizanske tehničke radionice na Bijelim Potocima, u Vrelu kod Korenice i na Petrovoj gori747
DMITAR ZAKLAN: Sjećanje na Jocana Sadžaka765
VLADIMIR PETROVIĆ: Sjećanje na Željka Krausa767
BUDE GRAHOVAC: Omladina kotara Korenica u ratu i revoluciji769
STEVAN RAPAJIĆ, DUŠAN HRNJAK: Neki podaci o naprednoj omladini kotara Korenica prije rata i o njenom učešću u NOB-u786
NEĐA ŽAKULA: Organizacija antifašističkog fronta žena u kotaru Korenica od 1941 do 1945793
DUŠAN A. KNEŽEVIĆ: Prosvjetni rad na području kotara Korenica u toku NOR-a812
NEĐA ŽAKULA: Antifašistički front žena u kotaru Udbina od 1941 do 1945 godine832
ĐURO KORAĆ, DMITAR PRICA: Kulturno-prosvjetna djelatnost u NOB-u u kotaru Udbina847
STEVAN RAPAJIĆ: O nekim vojno-političkim kursevima u kotaru Korenica 1942 godine853
Dr IVAN KOSIĆ: Neka sjećanja iz rada zdravstvenih ustanova na području kotara Korenica i Udbina u toku rata860
Dr PETAR KLEUT: Borbe oko Korenice i Krbavskog polja u maju i junu 1944 godine865
Dr SIME NOVOSEL: Pokolj u Krčani886
ISO ZAKLAN: Svetozar Pribić Ilija889
ĐORĐE ORLOVIĆ: Srednjogorac Nikola Orlović borac 6. istočnobosanske brigade891
SAVO ŠARAČ: Sjećanje na hrabrog komandira "Čapajeva"894
TODOR RADOSEVIĆ: Posljednje borbe na području udbinskog i koreničkog kotara896
ĐORĐE ORLOVIĆ: Politički komesar bataljona Ilija Basta Ićo912
BUDIMIR KORICA: Poslijeratni razvoj općine Titova Korenica916
GOJKO VEZMAR: Uz popis palih boraca, žrtava fašističkog terora i umrlih od tifusa na području općine Titova Korenica965
        Pali borci s područja kotara Korenica i kotara Udbina 1941-1945990
        Žrtve fašističkog terora i rata na području kotara Korenica i kotara Udbina1040
        Vojnici - poginuli u aprilskom ratu ili umrli i strijeljani u zarobljeničkim logorima od 1941 do 19451115
        Umrli od tifusa na području kotara Korenica i kotara Udbina 1942-19451116
        Kazalo ličnih imena1154
        Kazalo geografskih pojmova1180
        Tumač skraćenica1201
BIBLIOTEKA