ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 7: Plaščanska dolina i okolica u NOR-u 1941-1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
        Napomena redakcije7-10
GOJKO VEZMAR: Iz prošlosti kraja11-40
MIHAEL SOBOLEVSKI: Radnički pokret u Plaščanskoj dolini do travnja 194140-57
GOJKO VEZMAR: Osnivanje prve ćelije KPJ u Plaškom57-71
STEVO DOKMANOVIĆ, BRANKO SEDLAR: Vojno politički položaj i značaj Plaščanske doline u NOR-u72-80
MILAN PEŠUT, BRANKO SEDLAR: Ustaški teror u općini Plaški 1941. godine80-89
MILE ŠUŠNJAR: Ustaški teror u Janja Gori 1941. godine90-91
MILE GRBA: Ustaški teror u Međeđaku 1941. godine92-93
PERO KLIPA: Moj boravak u ustaškom zatvoru93-97
NEDELJKA SPASIĆ-VORKAPIĆ: Hapšenje moga oca98
MILETA VELIMIROVIĆ: Razoružani smo bez otpora99
GAJO GRBA: Prvi dani ustaške strahovlade u Plaškom99-102
VASO KOSANOVIĆ: Dani užasa u Ogulinskoj kuli102-104
MARA OGRIZOVIĆ: Vijesti su bile svakim danom sve zloslutnije104-107
RADE PEŠUT: Bijeg sa strijeljanja107-111
BRANKO SEDLAR: Ustaški teror u općini Josipdol 1941. godine111-119
DUŠAN POPOVIĆ: Sa neznanjem u neizvjesnost119-121
STEVO RADOŠEVIĆ: Bili smo predviđeni za strijeljanje121-124
PERO VORKAPIĆ: Bijeg sa strijeljanja124-125
PERO MUDRIĆ: Vođeni na strijeljanje125-129
NIKOLA KOMADINA: Djelovanje KP u Plaščanskoj dolini na organizaciji oružanog ustanka130-142
MILAN PEŠUT: Ustanak i stvaranje prvih partizanskih jedinica143-158
LAZO MIŠCEVIĆ-PRODANOVIĆ MILANKO KOVAČIĆ: Ustanički pucnji na Pitomom Javoru158-161
ĐURO VEČERINOVIĆ: Prva seoska straža na zadatku161-163
MIĆA PEŠUT: Od Plaškog do Sušaka i natrag do partizana163-165
MIŠINA KUKIĆ: Dogovor u kući Todora Sedlara165-167
VERA JURIĆ: Bila sam partizanski kurir167-172
ANKA SKORUPAN: Prvi zadatak partizanskog kurira172-176
MILOVAN PEŠUT: Prva ustanička zasjeda u Kneji176-178
MILE VEZMAR, GAJO BUNJEVAC: Prvi susret s partizanima178-182
MIĆA PEŠUT, DANILO LATAS: Veza s Glavnim štabom Hrvatske182-185
MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ, DANE, VEČERINOVIĆ: Izgradnja logora u Krasnici185-187
DANICA LATAS: Na vezi između Glavnog štaba Hrvatske i Zagreba187-189
MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ, DANE VEČERINOVIĆ: Prvo oružje189-190
DUŠAN SKORUPAN: Da li smo bili lopovi191-197
LAZO MIŠCEVIC-PRODANOVIĆ: "Španci" u zagrljaju197-198
ĐURO VEČERINOVIĆ: Sastanak u selu Jezeru199-201
MILAN PEŠUT, NEDELJKO BUNJEVAC: Humski partizanski vod202-205
LAZO PRODANOVIĆ, STEVO DOKMANOVIĆ, MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ: Partizanski vod Vera205-211
ĐURO VEČERINOVIĆ, DANE VEČERINOVIĆ, MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ: Upad Talijana u Veru212-215
MIĆO LATAS: Gajo Bunjevac i zarobljenici216
BRANKO SEDLAR: Nastanak, razvitak i organizacija narodne vlasti na terenu Plaščanske doline i okolice (april 1941-juni 1942)217-237
NEDELJKO BUNJEVAC: Gajo sluša radio-Moskvu237
BRANKO SEDLAR: Pomirenje stranačkih suparnika238-239
MILAN PEŠUT: Plaščanska partizanska četa239-256
GAJO BUNJEVAC: Prva četa, trećeg bataljona - opkoli!257-258
BRANKO ŠUPICA: Ne daj im u selo, Branko259-261
MILE GRBA: Traganje za puškomitraljezom261-262
LAZO MIŠČEVIĆ-PRODANOVIĆ: Iznenađenje nije uspjelo262-263
BRANKO ŠUPICA: Zapuca od Plaškog264
ESAD BIBANOVIĆ: Sloboda je za njega bila iznad svega264-265
VLADO KOVAČIĆ: Držite ih žive, majku im komunističku265-268
NIKOLA ŠUŠNJAR: Gajo nas ne prima bez oružja268-270
ESAD BIBANOVIĆ: Sjećanje na boravak u Plaščanskoj dolini270-273
ĐURO VEČERINOVIĆ: Bili smo izbrisani sa spiska živih273-276
SIMO MIŠČEVIĆ: Prego cigareta, sinjore277-278
MILAN BUNJEVAC: Partizanska radionica bombi279-281
ĐURO VEČERINOVIĆ: Probuđeni smo baterijskim svjetlima282-285
DANILO BUNJEVAC: Ratni izgled Gaje Bunjevca285
NIKOLA KOMADINA: Djelatnost organizacije KPJ u Plaščanskoj dolini i okolici od aprila 1942. do juna 1943. godine286-298
MILAN PEŠUT: Plaščanska partizanska četa poslije četničkog puča299-320
MIĆO LATAS: Gajo Bunjevac tuguje za borcem320
ILIJA KOSANOVIĆ PETROVIĆ: Kunićki partizanski vod321-323
MIĆA GRAHOVAC: Bio sam četni kuhar323-325
STEVO BUNČIĆ: Eho partizanske bombe u Kapeli326-328
STEVO MIKŠIĆ: Napad na Talijane u Plavča Dragi329-330
ĐURO VEČERINOVIĆ: Akciju smo planirali precizno330-332
GOJKO GRAHOVAC: Odlazak Plaščana u proletere i brigade u toku 1942. godine333-334
MIĆA GRAHOVAC: Granata u četnom kazanu334-336
NEDELJKO BUNJEVAC: Gajo se veseli snazi partizanskog oružja337
DANILO BUNJEVAC: Partizanska pekara u Humu337-339
GAJO BUNJEVAC: Akcija na talijansku posadu kod tunela Pernovac339-341
RADE TARABIĆ: Patrola u akciji341-342
ĐURO PEŠUT: Prnjo, kuda si pošao343-344
ĐURO PEŠUT: Sastanak na nivou344-345
DANILO BUNJEVAC: Ako su svi komunisti kao ovaj, i ja ću biti to345
MILAN PEŠUT: Plaščanski partizanski odred346-362
ĐURO PEŠUT: Aline, šta čekaš?362-365
FRANJO ŠPEHAR: Akcija na neprijateljsko uporište Oštarije u jesen 1943. godine365-369
ĐURO SREMAC: Zasjeda kod Careve kuće369-371
MILOJKO ŠAŠA: Doživljaji u Plaščanskom partizanskom odredu371-375
ĐURO SREMAC: Da li si čitao marksističku literaturu?375-378
IVO BUTKOVIĆ: U mene možete imati povjerenja378
MILAN PEŠUT: Komanda mjesta Plaški379-391
ĐURO REBIĆ: Pucnji pod Trojvrhom391-411
NIKOLA KOSANOVIĆ: Bio sam telefonista u Komandi mjesta Plaški411-413
MANE MIŠČEVIĆ PRODANOVIĆ: Ponovo na slobodi413-416
MILAN ŠUMONJA: Hapšenje u Veri416-417
SAVA MEDAKOVIĆ: Hapšena sam u drugom stanju418-419
ĐURO KOSANOVIĆ: Prvi put u samici420
MLADEN ŠUMONJA: Bio sam na smrt osuđen420-425
IVAN LUKETIĆ: Moj bijeg sa strijeljanja425-426
MANE ŠUPICA: Teško je biti rob426-432
ĐURO MEDAKOVIĆ: Bijeg iz vlaka432
MILKA VEČERINOVIĆ ŠUMONJA: Branila sam brata433-434
DUŠAN ĆALINA, PERO ŠUPICA: I četnici počinju da hapse434-435.
MILOVAN BUNČIĆ: Osjetio sam četničku "milost" na svojoj koži435-436
MILICA POPOVIĆ RALIĆ: Gajo ruši vlakove437-438
MILE GRBA: Četnici vrše zločin u Međeđaku438
PREDRAG SKORUPAN: Iz sjećanja jednog mališana439-440
MILAN JAKOVIĆ: Neka sjećanja na političke prilike u kotaru Plaški (august 1943 - septembar 1944)441-465
MILE KNEŽEVIĆ: Omladine Ličke Jesenice, Blata i Begovca u NOR-u465-467
MILAN JAKOVIĆ: Sjećanje na drugo zasjedanje ZAVNOH-a u Plaškom467-471
BRANKO SEDLAR: Razvitak i djelovanje narodnooslobodilačkih odbora u Plaščanskoj dolini i okolini (maj 1942 - januar 1944)471-487
MILAN SEDLAR: Prosvjetni rad u toku NOR-a na području općine Plaški487-496
STEVAN POGRMILOVIĆ: Sjećanja na prvu partizansku školu u Laptu496-498
IGNJATIJE PERIĆ: Nastanak 3. plaščanske brigade i njene prve borbe498-512
ĐURO PEŠUT ALIN: Juriš na pukovsku zastavu512-514
ILIJA VEZMAR, MILE VEZMAR: Spašavali smo teški mitraljez514-517
DRAGAN PAJIĆ: Podsjećaji na dvije operacije Plaščanske brigade517-523
MILAN PEŠUT: Komesare, nemoj me ostaviti523-526
DANE GRAHOVAC: Preživio sam strijeljanje526-528
ĐURO PEŠUT ALIN: U pobočnici divizije528-530
UROŠ MEDAKOVIĆ: U završnim borbama za oslobođenje zemlje530-532
BRANKO SEDLAR: Organizacija i djelovanje NOO-a u Plaščanskoj dolini i okolini (februar 1944 - april 1945)533-539
BRANKO SEDLAR: Rad partijske organizacije kotara Plaški u ratnoj zimi 1944/45. godine540-543
MILOŠ GAĆEŠA: Da li je bio samo jedan Miladin543-544
DANILO BUNJEVAC: Gajine misli... misli drugih o Gaji544
DUKA ŠUŠNJAR: Cijeli dan u snijegu545
RADE BOCA: Ovo je slobodan teritorij546-547
MILAN PEŠUT: Pjesme Ilije Opsenice547-553
DANILO BUNJEVAC: Prije akciju pa onda zbor553
GOJKO VEZMAR: Milenko Ivanović554-562
STEVO BUNČIĆ, MILAN PEŠUT: Pero Kokotović563-570
GOJKO VEZMAR: Narodni heroj Rade Šupica Šupić570-575
MILAN PEŠUT: Život posvećen Partiji576-582
DUŠAN VUKELIĆ, NIKOLA KOMADINA, BRANKO SEDLAR: Branko Latas583-591
NIKOLA KOMADINA, BRANKO SEDLAR: Radovan Pogrmilović591-596
DANILO BUNJEVAC: Gajo Bunjevac597-608
NIKOLA KOMADINA: Nikola Cikara609-613
ĐURO VEČERINOVIĆ, MIĆO ŠUMONJA KRALJIĆ, DANE VEČERINOVIĆ: Naš prvi politički komesar613-621
STEVO DOKMANOVIĆ: Sjećanje na Stevu Čuturila621-623
MILAN PEŠUT: Komandire, nastavi juriš, neprijatelj se povlači624-633
MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ, MILAN GRBA: Naš Duća633-639
MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ: Plakala je cijela četa640-648
NIKOLA KOMADINA, ĐURO TRBOJEVIĆ: Ilija Opsenica649-653
STANKO DELAČ: Pismo Balinki653-660
JOSO TRBOJEVIĆ: Zločin na Jurkovića Kapeli661-662
STANKO DELAČ: Posljednji zadatak skojevca Ace662-665
MILAN PEŠUT: Vrebali su ustaškog mitraljesca na crkvenom tornju666-669
STANKO DELAČ, BORIVOJ DOKMANOVIĆ: Mladi komesar Pero Vukelić670-672
DANILO BUNJEVAC, MILAN PEŠUT: Kobni rafal talijanske brede672-675
SPASE VUKELIĆ: Tenk Đure Vukelića675-677
STANKO DELAČ: Ne, njih više nema677-681
ĐURO VEČERINOVIĆ: Sjećanje na Lazu Trbojevića681-682
ĐURO VECERINOVIČ, NIKOLA KOMADINA, MILAN ŠUMONJA KRALJIĆ: Srećico moja682-688
        Pali borci s područja Plaščanske doline i okolice 1941-1945689-702
        Žrtve fašističkog terora i rata na području Plaščanske doline i okolice 1941-1945702-727
        Umrli od tifusa na području Plaščanske doline i okolice 1943-1945727-739
BIBLIOTEKA