Grupa autora: ŠESTA PROLETERSKA DIVIZIJA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
* * *
BORBE DIVIZIJE OD NJENOG FORMIRANJA DO ULASKA U SASTAV PRVOG PROLETERSKOG KORPUSA
Lika od okupacije do 6. divizije - Đoko Jovanić9
        Upad "Krntijaša" u Jezerane - Milan Žeželj49
        Moj komandir Glišo - Ilija Radaković57
        Dane ne vjeruje - Damjan Zorić60
        Komesar Sem - Milan Trešnjić61
        Obračun u praskozorje - Slavko Glumac62
Formiranje divizije i njene prve borbe - Ante Kovačević67
        Takav smo im Božić priredili - Marko Šašić72
        Osamnaest odbijenih juriša - Nikola Vukobratović75
        Prevaren preko telefona - Damjan Zorić79
        "Mi tučemo za sve ..." - Damjan Zorić79
        Borba na pruzi - Damjan Zorić80
Dejstva divizije u zimskoj operaciji početkom 1943. godine - Nikica Pejnović83
        Poverenje u diviziju - Stevo Maoduš123
        Seferova sabotaža - Dragan Grubor126
        Tako su "Krntijaši" doživjeli kraj IV ofanzive - Dragan Grubor130
Od IV neprijateljske ofanzive do ulaska u Prvi proleterski korpus - Jovo Bursać135
        Posle trinaest sati marša - Danić Damjanović156
        Tri puta zarobljeni i oslobođeni - Ilija Rašeta158
        Nečujni juriš - Milan Trešnjić158
        Gde je slobodna Jugoslavija - Ilija Rašeta160
III brigada u oslobođenju Gacke doline - Milan Basta161
        Pustio bih ja njega, ali neće on mene - Ilija Rašeta174
        Lika blizu Gospića - Ilija Rašeta175
Odred "Plavi Jadran" - Danić Damjanović, Ferdo Toplak176
        Junaci pod Kijevom - Marko Šašić191
        Tajna mitraljeske čete - Savo Sarač193
        Nemci su zapamtili Gorjevac - Ilija Rašeta195
        Doveo sam "kolegu" - Jovica Grković197
        Prve borbe "Krntijaša" s Nijemcima - Jovo Bursać199
        Zasjeda na Zuleševici - Dragan Rakić204
        Motocikl druga zamenika207
        "Biće boja, biće i šmajsera" - Ljuban Naprta207
        Jedan radni dan u bataljonu - Ferdo Toplak208
        Nogometna utakmica s primorsko-goranskom divizijom - Branko Vukelić209
* * *
U PRVOM PROLETERSKOM KORPUSU KROZ BOSNU, HERCEGOVINU, CRNU GORU I SANDŽAK
Put divizije u sastav Prvog proleterskog korpusa i njene prve borbe u Bosni - Todor Radošević215
Divizija u VI ofanzivi - Milan Basta224
        Treća brigada u banjalučkoj operaciji - Vlado Mandarić243
        Na štrbini - Jovo M. Orlović254
        Inženjerci u borbi257
        Umire, ali misli na svoj puškomitraljez257
        Zahvalnost Maršalu Titu258
        Ukaz259
        Štabu 6. proleterske divizije "Nikola Tesla"260
Proglašenje divizije proleterskom veliko priznanje Maršala Tita - Jure Brmbolić261
        Posjeta omladinki iz Mazina - Milan Stanić267
        Po zasluzi - Milan Trešnjić268
        Stoj! Ko ide? - Milan Trešnjić268
        Na cesti kod Srba - Bogdan Vujnović269
        Akcije udarne grupe - Rade Đapa270
        Prvi susret s drugom Titom - Nikica Pejnović274
        Okršaj u magli - Milan Trešnjić276
Divizija u Drvarskoj operaciji - Đoko Jovanić278
        Proleteri kao jedan za Tita - Branko Krnjajić304
        U čast otvaranja Drugog fronta - Mile Ciganović308
        Odluka o odlikovanju Ordenom narodnog oslobođenja312
Put u Srbiju - Milan Šijan313
        Obmanuti Nemci - Dušan Dotlić338
        Preko Pive, Tare i Durmitora - Ilija Rašeta341
        David, borac 2. čete - Milan Pavičić349
        Busija u krvi - Mile Ciganović352
        Poginuo je veliki junak Dacina - Branko Damjanović357
        Još jedan juriš na Sutjesci - Milan Trešnjić359
        Nije zaklan nego teško ranjen - Ilija Rašeta362
        Borba za ranjenike - Mile Ciganović362
        Pohvala365
* * *
BORBE U SRBIJI, BEOGRAD, SREMSKI FRONT, ZAVRŠNE BORBE
Borbe u Srbiji do Beogradske operacije - Milan Antončić369
        Borbe III brigade u Srbiji - Milan Šijan380
        Napad na Oficirski dom - Branko Vukelić393
        Valjevo je slobodno - Nikica Pejnović396
        Bratski susreti slavnih ratnika - Nikica Pejnović397
Divizija u Beogradskoj operaciji - Lazo Radaković407
        Pozdrav Lici412
Od zemunskog mosta do proboja Sremskog fronta - Dmitar Zaklan416
        Odlikovanje Ordenom narodnog oslobođenja430
Srbijanci u 6. proleterskoj - Milutin Milenković, Vojin Nikolić431
        Da se oružje ne zaledi - M. Savinšek439
        Pismo ruske majke440
        Kako smo proslavili omladinsku nedelju - M. Savinšek442
        Kosmajska brigada - Vojin Nikolić443
        "Spasi bože" - Damjan Zorić448
        Juriš "Krntijaša" kod Šida - Branko Vukelić448
        Sa stranica dnevnika - Aleksandar Vidojković451
        Sin buntovne Kolubare - Nikica Pejnović455
        Hvalio se Stanoje - Damjan Zorić457
Divizija u pripremi i proboju Sremskog fronta - Dane Ćuić458
        Palijino posljednje naređenje - Dragan Rakić475
        Preko reke Bosut - N. N.476
Slavonijom prema Zagrebu - Jovica Grković479
        Na prilazima Slav. Brodu - Miloš Krnjajić493
        Palajsija i njegova dva sina - Dragan Grubor494
Borbe za oslobođenje Zagreba - Nikola Vukobratović498
        Odluka o odlikovanju brigada504
* * *
VOJNO-POLITIČKA I DRUŠTVENO KULTURNA AKTIVNOST U DIVIZIJI
Fragmenti o partijsko-političkom radu - Aleksa Ivanović507
        "U 6. diviziji postao sam više vojnik" - Dragoslav Mutapović522
Rad politodjela divizije - Mato Radulović526
        Revolucionarna mladost Like - Živan Dimitrijević535
        Lika i teatar bez kulisa - Vjeko Afrić538
Aktivnost SKOJ-a i omladine - Gojko Damjanović545
        Djevojka, sekretar SKOJ-a u bataIjonu - Dragan Grubor557
        Najmlađi proleteri bili su naš ponos - Milan Pavičić559
Žene u diviziji - Desa Obradović562
        Prva ženska partizanska četa u Lici - Narandža Končar-Radić570
        Ćićeva sprava - Savo Sarač573
Artiljerija u stopu s pješadijom - Stevo Pjevač575
        Vajo Leka, prvi komandant ličke artiljerije - M. Rapajić587
Veza u diviziji - Živko Vukmanović590
Obavještajna služba u oslobodilačkom ratu - Đuro Stanković599
Obavještajci i izviđači na delu - Luka Martinović606
        Kurir za CK - Boško Šnajder616
        Zagonetni tehničar - Milan Trešnjić624
        Marš 6. proleterske divizije633
Razvoj pozadinskih jedinica - Milan Dumić635
Uloga saniteta - dr Alfred Štajner643
Uprkos pravilima ratne hirurgije - dr Ernest Kremzir659
* * *
HEROJI - PONOS DIVIZIJE
            Antončić Milan-Velebit665
            Babić Petar Pepa667
            Banina Ante668
            Bolta Bogdan669
            Ćetković Vlado670
            Damjanović Danilo-Danić672
            Jovanić Đoko673
            Kesić Petar-Bićo676
            Korica Stevan-Lola677
            Kuprešanin Milan678
            Majstorović Dacina678
            Manola Srećko681
            Matić Stojan682
            Mutapović Dragoslav684
            Novković Momčilo685
            Opsenica Stanko-Staniša686
            Opsenica Stevo688
            Orešković Marko-"Krntija"689
            Parmač Stanko691
            Pejak Slavko692
            Popović Ilija693
            Popović Tomica694
            Radaković Ilija696
            Radaković Lazo698
            Radaković Mićo700
            Rakić Dragan701
            Rastović Miloš703
            Sovilj Nikola-Nina705
            Šakić Milan-Mićun706
            Šijan Milan708
            Štulić Mirko710
            Uzelac Mile711
            Vladušić Branko712
            Vuksan Pekiša713
            Zaklan Dmitar714
            Žeželj Milan716
HRONOLOGIJA
            1941. godina721
            1942. godina727
            1943. godina739
            1944. godina749
            1945. godina758
INDEKS763
BIBLIOTEKA