Vojislav Nikčević: 15. SRPSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
    PREDGOVOR5
    REČ AUTORA7
    UVOD9
Vojnopolitička situacija u vreme formiranja brigade12
Formiranje Gornjojablaničkog NOP odreda17
FORMIRANJE 15. SRPSKE NO BRIGADE25
BORBENA DEJSTVA BRIGADE NA TERITORIJI JABLANICE, KOSANICE I PUSTE REKE35
Razbijanje delova Poljske državne straže u selu Sionce35
Napad na selo i rudnik Lece46
Napad na Medveđu i proterivanje bugarske posade53
Napad na položaje koje su branili ruski belogardejci kod Belog Kamena54
UČEŠĆE BRIGADE U TOPLIČKO-JABLANIČKOJ OPERACIJI60
Dejstvo brigade u predelu Gornje i Donje Oruglice i Lipovice65
Poraz Bugara u selu Grgurovcu66
Borbena dejstva brigade u predelu Gornje Kosanice i Puste Reke72
Napad na selo Prekopčelicu i proterivanje četnika78
OSLOBOĐENJE VAROŠICE LEBANE81
BORBENA DEJSTVA BRIGADE U PREDELU LESKOVCA, PUSTE REKE, TOPLICE I DOBRIČA94
Borbena dejstva brigade u rejonu Leskovca95
Napad na spoljnu odbranu Leskovca98
Borbena dejstva brigade u predelu sela Brestovca, Pukovca, Kočana, Doljevca i Prokuplja99
Dejstvo brigade na komunikaciji od sela Brestovca do Doljevca101
Konačne borbe za oslobođenje Leskovca108
Ulazak 15. brigade u sastav 47. divizije110
UČEŠĆE 15. BRIGADE U RAZBIJANJU DELOVA 7. SS DIVIZIJE "PRINC EUGEN" U ŠIREM REJONU ALEKSANDROVA119
Angažovanje prema Kruševcu i ulazak u oslobođeni grad127
DEJSTVA BRIGADE U POMORAVLJU I ISTOČNOJ SRBIJI130
Rasformiranje 15. brigade i uključivanje u Narodnu miliciju137
PARTIJSKO-POLITIČKI RAD U BRIGADI139
ZAKLJUČAK147
    PRILOZI153
        SPISAK BORACA I RUKOVODILACA 15. SRPSKE BRIGADE155
        SPISAK POGINULIH BORACA I RUKOVODILACA 15. SRPSKE NO BRIGADE167
        SPISAK RANJENIH BORACA I RUKOVODILACA 15. SRPSKE NO BRIGADE171
        IZVEŠTAJI ŠTABOVA BRIGADA174
BIBLIOTEKA