SJEVEROZAPADNA HRVATSKA U NOB-u I SOCIJALISTIČKOJ REVOLUCIJI - ZBORNIK
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
        PREDGOVOR5
        POZDRAVNA RIJEČ JAKOVA BLAŽEVIĆA7
        UVODNA RIJEČ KARLA MRAZOVIĆA9
MIRA KOLAR-DIMITRIJEVIĆ: Socijalne karakteristike stanovništva sjeverozapadne Hrvatske uoči drugoga svjetskog rata15
MARIJAN MATIČKA: Struktura i gospodarski položaj seljaštva sjeverozapadne Hrvatske uoči drugoga svjetskog rata35
BOSILJKA JANJATOVIĆ: Sindikalni pokret u sjeverozapadnoj Hrvatskoj uoči rata47
ANKA BERUS: Bilješke o radu Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske u Zagrebu od 1942. do 1943. i Povjerenstva Centralnog komiteta Komunističke partije Hrvatske za sjevernu Hrvatsku od 1943. do 194456
FABIJAN TRGO: Neka obilježja oslobodilačkog rata u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-194575
VLADO MATETIĆ: Značajnija dejstva jedinica NOV i POH u sjeverozapadnoj Hrvatskoj od sredine 1943. do oslobođenja80
RADE BULAT: Karakteristike oružane borbe u Zagrebačkoj oblasti98
MARKO BELINIĆ: O Drugoj operativnoj zoni Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda Hrvatske120
SEKULA JOKSIMOVIĆ: Osnivanje i razvoj oružanih jedinica Narodnooslobodilačke vojske severozapadne Hrvatske 1941-1945137
IVAN ANTONOVSKI: Formiranje i razvoj partizanskih vojnih formacija na području Hrvatskog zagorja, Podravine, Kalnika i Moslavine u toku NOR-a 1941-1945160
SLAVKO VUKČEVIĆ: Otpor u okupiranim gradovima sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945184
LJUBOMIR BOŠNJAK: Diverzije i sabotaže na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1945194
NIKOLA LADIŠIĆ: Idejno-politički i partijski rad u jedinicama NOV i POJ211
MATE JERKOVIĆ: Sadejstvo VI slavonskog i X zagrebačkog korpusa u NOR-u217
GABRIJEL VRAGOVIĆ: Veze i suradnja Hrvatskog zagorja i Slovenije u narodnooslobodilačkoj borbi237
SLOBODAN ŽARIĆ: Osnivanje JNOF-a u sjeverozapadnoj Hrvatskoj246
MIRKO GUTIĆ: Proces polarizacije stanovništva i porast uticaja NOP-a u severozapadnoj Hrvatskoj 1941-1945258
MILE KONJEVIĆ: O političkim previranjima u redovima pristaša Hrvatske seljačke stranke 1943. god. na području sjeverozapadne Hrvatske272
PAVLE GREGORIĆ: NOB u istočnom dijelu sjeverozapadne Hrvatske284
NARCISA LENGEL-KRIZMAN: Neke karakteristike narodnooslobodilačkog pokreta u Zagrebu 1941-1945. godine294
JOSIP HRNČEVIĆ: Okrug Varaždin 1940. i 1941. godine298
PAVLE ŽUKINA: Osnivanje i djelovanje Prvoga zagorskog partizanskog odreda321
IVICA GRETIĆ: Hrvatsko zagorje u NOB-u 1943-1945339
IZIDOR ŠTROK: Dolazak partizanske čete iz Zumberka u sjeverozapadnu Hrvatsku (Kalnik)351
JOSIP BOGOZALEC: Razvoj i djelatnost političkih organizacija NOP-a i organa narodne vlasti na području Ivanca 1941-1945366
FRANJO ANTOLKOVIĆ, MATO BENIČKI, MARIJAN KOS: Razvoj revolucionarnog i narodnooslobodilačkog pokreta u Sesvetsko-zelinskom prigorju388
ĐURO BAN MILE: Bivši kotar Dugo Selo u narodnooslobodilačkoj borbi413
PERO POPOVIĆ: Zagrebački partizanski odred437
FRANJO SMOLČIĆ: O povezivanju Siska i dijela Posavine s Moslavinom u toku NOR-a454
VUKAŠIN KARANOVIĆ: Kratak prikaz NOB-a u Moslavini473
FRANKO MIROŠEVIĆ: Obilježja NOB-a u Moslavini486
DUKA PRILIKA, GABRIJEL SANTO: O nastanku, razvoju i borbama Bjelovarsko-varaždinske partizanske grupe u 1941. godini495
IVAN B0ŽIČEVIĆ: Narodnooslobodilački pokret u okrugu Bjelovar 1942.506
DUŠAN ČALIĆ: Organizaciono stanje i rad partijske organizacije okruga Čazma u 1942. godini527
JOSIP BAHORIĆ: Sjećanja na razvitak NOB-a u kotaru Novi Marof 1943-1944.536
VLADIMIR KAPUN: Međimurci na Kalniku542
ANTE DOBRILA: Život i rad u oslobođenoj Koprivnici (7. XI 1943 - 9. II 1944)566
NIKOLA S. KLIČKOVIĆ: Borbeni put i život Druge brigade II operativne zone od njenog osnivanja 21. IX 1943. do 19. I 1944587
RUDOLF FILIPČIĆ: Crtice iz historije Komunističke partije Jugoslavije (Novigrad Podravski i njegova okolica)604
VJEKOSLAV SMEH: O djelatnosti komunista i antifašista u garnizonima NDH (Križevci, Bjelovar, Petrinja, Zagreb, Varaždin) 1942-1943.610
DUKA HRŽENJAK: Stvaranje i razvoj nove revolucionarne narodne vlasti u sjeverozapadnoj Hrvatskoj u uvjetima NOB-a625
PERO NASAKANDA: Razvoj i karakter narodne vlasti na području sjeverozapadne Hrvatske do Prvog zasjedanja AVNOJ-a647
DUŠAN KORAĆ: Prilog proučavanju narodne vlasti na području Zagrebačke oblasti u toku rata670
MIRKO ANDROIĆ: Prilog proučavanju rada i uvjeta rada narodne vlasti na području Okružnog narodnooslobodilačkog odbora Varaždin u periodu 1944-1945678
JOSIP ŠPIRANEC PINTAR: Vojnopozadinski organi i ustanove u Hrvatskom zagorju za vrijeme narodnooslobodilačke borbe691
PETAR KAČAVENDA: Omladinski pokret na području severozapadne Hrvatske 1941-1945705
IVANKA ŠTAGER: Pregled razvoja i djelovanja SKOJ-a i USAOH-a u kotaru Varaždin 1941-1945723
MARIJA SENTIĆ: O sudjelovanju žena sjeverozapadne Hrvatske u narodnooslobodilačkom ratu i socijalističkoj revoluciji728
MILAN OBRADOVIĆ: O obaveštajnoj službi i sistemu sigurnosti NOP-a na području severozapadne Hrvatske u NOR-u 1941-1945740
DANILO LIVADA DANE: Razvoj i djelatnost obavještajne službe Druge operativne zone NOV i POH u periodu 1942-1944763
NIKOLA BREZOVIĆ PREBEG: Teritorijalna obavještajna služba i Odjeljenje zaštite naroda (OZN) Zagrebačke oblasti u NOR-u od jeseni 1943. do proljeća 1945. godine s osvrtom na grad Zagreb (fragmenti)795
MIRKO PERŠEN: Logor Lepoglava824
RADIVOJ DAVIDOVIĆ: Sećanje na robiju u Lepoglavi840
VLADO MAĐARIĆ: Sjećanje na ustaški logor u Lepoglavi 1941. godine856
FRANJO HORVATIĆ: Koncentracioni logor "Danica"869
NARCISA LENGEL-KRIZMAN: Sabirni logori i dječja sabirališta na području sjeverozapadne Hrvatske 1941-1942884
VLADIMIR KAPUN: Okupatorski zatvori u Čakovcu899
IVAN KRALJ: Sanitetska služba Narodnooslobodilačke vojske i partizanskih odreda na teritoriju Zagrebačke oblasti 1941-1945919
IVO PADOVAN: Sanitetska služba u Zagorskom partizanskom odredu (1944-1945)940
HRVOJE TARTALJA: Pripreme za kongres farmaceuta NOVJ na području Okružnog NO za Moslavinu i u X korpusu945
STJEPAN NOVAK: Sjećanja na zbjeg u Mađarskoj952
MIHAJLO OGRIZOVIĆ: Razvoj školstva i prosvjete na oslobođenom području Zagrebačke oblasti957
SLAVKO KUHAR ZORAN: Neki oblici propagandne i kulturne djelatnosti na području okruga Bjelovar u toku NOB-a969
DENEŠ VAJS: Političko-propagandna djelatnost Partije na području Okružnog komiteta KPH Varaždin 1941-1945974
MILAN M. MILADINOVIĆ: Moralna svojstva boraca severozapadne Hrvatske u NOR-u i socijalističkoj revoluciji980
JOSIPA PAVER: Arhivska grada za povijest radničkog pokreta i KPJ u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1919-1941999
LJILJANA MODRIĆ, ANA FELDMAN: Arhivska grada o NOB-u na području sjeverozapadne Hrvatske1007
ANTUN MILETIĆ: Severozapadna Hrvatska 1941-1944. u svetlosti nemačke arhivske građe1012
NIKOLA ŽIVKOVIĆ: Nemačka eksploatacija materijalnog bogatstva severozapadne Hrvatske u periodu 1941-19451025
MLADEN COLIĆ: Oružane formacije NDH u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 1941-19451037
        KAZALO OSOBNIH IMENA1055
        KAZALO GRADOVA, MJESTA I NASELJA1089
BIBLIOTEKA