ZBORNIK HISTORIJSKOG ARHIVA U KARLOVCU, knjiga 14: Kotar Donji Lapac u narodnooslobodilačkom ratu 1941-1945.
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
ĐOKO JOVANIĆ: Predgovor7
Napomena redakcije11
NIKOLA VIDAKOVIĆ: Sjećanje na osnivanje i rad partijske organizacije do početka ustanka 1941.17
MILAN ŠIJAN: Nastanak i djelovanje KPJ na teritoriji kotara do oslobođenja Donjeg Lapca februara 1942. godine34
MILAN MAJSTOROVIĆ: Djelatnost i organizaciona izgradnja partijskih organizacija od marta 1942. do maja 1945. godine53
ĐOKO JOVANIĆ: Ustanak u donjolapačkom kotaru 1941. godine96
DUŠAN VOJVODIĆ: Sjećanje na događaje u kotaru Donji Lapac od 1940. do 1942. godine157
MILAN ŠIJAN: Sjećanje na ustanak u Srbu i okolini183
RADE REPAC: Nebljuški kraj u NOB-u206
DANILO DAMJANOVIĆ: Kotar Donji Lapac pod talijanskom okupacijom (od 10. X 1941. do 27. II 1942.)238
MILAN MAJSTOROVIĆ: Donjolapački kotar od konca februara 1942. godine do završetka četvrte neprijateljske ofanzive270
DUŠAN BATINICA: Četvrta neprijateljska ofanziva i njen tok na području kotara Donji Lapac325
DUŠAN BOKAN: Donjolapački kotar od četvrte neprijateljske ofanzive do njemačke okupacije (1. III-29. VIII 1943)393
MIĆO MEDIĆ: Donjolapački kotar pod njemačkom okupacijom (od 29. VIII 1943. do 20. III 1945)426
MARKO ŠAŠIC: Lapački bataljon "Stojan Matić"489
MILAN ŠIJAN: Bataljon "Marko Orešković"530
DINKO ŠURKALO: Dalmatinci u partizanskim jedinicama Like554
MILAN MAJSTOROVIĆ, MIĆO MEDIĆ: Formiranje i borbena dejstva Doljanske partizanske čete563
PETAR BABIĆ: Treći lički narodnooslobodilački partizanski odred581
MILAN I. OBRADOVIĆ: Omladinske partizanske čete na području kotara Donji Lapac u 1942. godini602
DANE RAJČEVIĆ: Glavni štab NOV i POH i oficirska škola u Donjem Lapcu628
MILE DRAŽIĆ: Nastanak, razvitak i djelatnost NOO-a na kotaru Donji Lapac642
MILAN DUMIĆ: Komande mjesta Donji Lapac i Srb tokom NOB-e684
JOVO RAŠETA: Revolucionarni rad omladine Donjeg Lapca uoči rata i u NOB-u687
MILOŠ D. RAŠUO: Kulturno-prosvjetni rad omladine Srba695
BOJA VOJVODIC BAIĆ: Sjećanje na omladinu Srba i Donjeg Lapca u ustanku i revoluciji707
DRAGAN VUKŠA: Razvoj omladinskog pokreta 1942. godine na kotaru Donji Lapac753
SAVKA DRAGIČEVIĆ CRNKA: Sjećanje na rad mladih od početka 1943. do kraja rata763
SMILJA RAŠETA ŽEŽELJ: Sjećanje na omladinske radne akcije776
MIHAJLO OGRIZOVIĆ: Pioniri kotara Donji Lapac u NOB-i779
SAVKA KALINIĆ: Sjećanje na rad pionirske organizacije u kotaru Donji Lapac za vrijeme NOB-e od 1942. do 1945786
NEDA ŽAKULA: Rad organizacije AFŽ-a na području Donjeg Lapca od 1941. do 1945.791
MILAN R. OBRADOVIĆ: Zločini na kotaru Donji Lapac od 1941. do 1945821
VOJISLAV MILEUSNIĆ: Uoči ustanka 1941. godine i bijeg s ustaškog gubilišta848
VLADE DRČA: Pobjegao sam sa strijeljanja857
VUČEN REPAC: Bijeg s gubilišta860
RADE DUBAJIĆ ČKALJAC: Tragično djetinjstvo862
RADE RADAKOVIĆ: U raljama smrti864
SIMO LUKIĆ: Četnici u kotara Donji Lapac od 1941. do 1945863
MIĆO MEDIĆ: Obavještajna služba na području Donjolapačkog kotara838
MANE BORČIĆ, RADE GRBIĆ: Partizanske zdravstvene ustanove na području kotara Donji Lapac927
SPASE ŠTIKOVAC: Sjećanje na rad partizanske bolnice u Dobroselu946
PAVLE DELAVIĆ: Među ličkim ranjenicima948
LIKOVI REVOLUCIJE951
TOMISLAV PAŠALIĆ: Narodni heroj Babić Trivuna Petar-Pepa951
RADE REPAC: Petar Balać Žika952
MILAN ŽEŽELJ: Organizator štrajkova i komesar čete, Stjepan Stevo Brazović954
BOJA BAIĆ VOJVODIĆ: Sekretar SKOJ-a u bataljonu "Marko Orešković" Jelka Bujić955
PETAR BABIĆ: Neustrašivi ratnik i komandant Dušan Bursać957
PERO DAMJANOVIĆ: Narodni heroj Damjanović Đure Danilo-Danić960
MILAN ŽEŽELJ: Prvi predsjednik Kotarskog NOO-a Donji Lapac962
MILAN ŽEŽELJ: Krojački radnik primjera politički komesar brigade964
NIKOLA PEJNOVIĆ: Istaknuti ratni komandant i starješina JNA, Dušan Dotlić965
PERO DAMJANOVIĆ: Narodni heroj, Jovanić Milana Đoko968
NIKOLA VIDAKOVIĆ: Sekretar Kotarskog komiteta KPH za Donji Lapac971
ĐURO STANISAVLJEVIĆ: Narodni heroj, Matić Ilije Stojan974
ĐOKO JOVANIĆ: Komandant brigade poginuo na pragu slobode976
ĐOKO JOVANIĆ: Gotovo 50 godina borio se za novo društvo, Dušan Mileusnić978
MILAN BALAĆ: Poginuo braneći VS NOVJ i druga Tita980
MILE KOSANOVIĆ: Komandant artiljerijske brigade982
TODOR RADOŠEVIĆ: Narodni heroj, Popović Jovana Ilija985
TODOR RADOŠEVIĆ: Narodni heroj, Popović Jovana Tomica986
TODOR RADOŠEVIĆ: Narodni heroj, Rastović Đurđa Miloš987
ILIJA RAŠETA: Stevo - Steviša Rašeta989
JOVO RAŠETA: Istaknuti rukovodilac SKOJ-a i partizanski obavještajac992
PERO DAMJANOVIĆ: Narodni heroj, Šijan Marka Milan993
ĐOKO JOVANIĆ: Istaknuti radnički borac, Milan Tankosić995
MILAN ŽEŽELJ: Znala je kako treba liječiti i njegovati ranjenog druga, Tišma Ilije Boja997
TODOR RADOŠEVIĆ: Narodni heroj, Zeželj Aćima Milan999
MILE DRAŽIĆ: Jandre Žunić komandant bataljona 6. ličke divizije1001
PRILOZI1003
DRAGO ROKSANDIC: IZ RANIJE PROŠLOSTI KOTARA DONJI LAPAC
    Naselje i stanovništvo (1795-1910)1005
    Kraj turske vlasti1015
NEOFIT AJDUKOVIĆ
    O događajima iz 1809. godine1023
    Lički kordon za vrijeme revolucije 1848-1849. godine1027
    Učešće ličke granice u ustanku u Crnim Potocima od 1875-18771032
    Pali borci s područja kotara Donji Lapac 1941-19451041
    Žrtve fašističkog terora i rata s područja kotara Donji Lapac 1941-19451095
    Umrli od tifusa s područja kotara Donji Lapac 1943-19451142
SPOMEN OBILJEŽJA NA PODRUČJU OPĆINE DONJI LAPAC
Kazalo ličnih imena1169
Kazalo geografskih pojmova1203
Tumač skraćenica1225
BIBLIOTEKA