Branko Latas, Milovan Dželebdžić: ČETNIČKI POKRET DRAŽE MIHAILOVIĆA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Predgovor7
Uvod11
I AGRESIJA NA JUGOSLAVIJU, OKUPACIJA I PODELA ZEMLJE15
KPJ u borbi protiv nenarodnih režima i fašizacije zemlje16
Ratni planovi za odbranu Jugoslavije20
Pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu21
Agresija na Jugoslaviju23
Jugoslovenska vlada beži iz zemlje26
Okupacija i podela Jugoslavije27
II PRIPREME KOMUNISTIČKE PARTIJE JUGOSLAVIJE ZA USTANAK31
Majsko savetovanje32
Ustanak naroda Jugoslavije32
Savetovanje u Stolicama36
III ČETNIČKI POKRET DRAŽE MIHAILOVIĆA39
Dolazak Draže Mihailovića na Ravnu goru41
Draža na Ravnoj gori41
Karakter četničkog pokreta43
Pokolj Muslimana u Sandžaku i jugoistočnoj Bosni45
Pojava četnika u Bosni i Hercegovini49
Partizansko-četnički odnosi 1941. u Bosni i Hercegovini52
Stvaranje i razvoj četničkog pokreta u Crnoj Gori56
Četništvo u Hrvatskoj58
Četnička organizacija u Makedoniji65
Pokušaj stvaranja četništva u Sloveniji i ostalim krajevima Jugoslavije66
IV ČETNIČKA IZDAJA I SARADNJA S OKUPATOROM I KVISLINZIMA71
Napori vojno-političkog rukovodstva NOP-a u Srbiji za ostvarenje saradnje s četnicima74
Dražina dvostruka igra77
Sastanak Tito-Draža u Struganiku79
Prva neprijateljska ofanziva u Srbiji80
Teror okupatora za vreme prve ofanzive84
Razgovor Tito-Draža u Brajićima89
Četnici napadaju partizane94
Dražine ponude Nemcima za saradnju100
Sastanak Draže Mihailovića s Nemcima u Divcima105
Draža moli Tita da obustavi napad na Ravnu goru110
Napad na Užičku Republiku113
Legalizacija četničkih odreda u Srbiji117
Četnička saradnja s okupatorima u istočnoj Bosni i Hercegovini122
Napad okupatora i kvislinga na slobodnu teritoriju u istočnoj Bosni124
Jezdimir Dangić na pregovorima s Nemcima u Beogradu127
Treća neprijateljska ofanziva133
Četnički pučevi u Bosni137
Četnička izdaja u Crnoj Gori145
Teror četnika u Crnoj Gori149
Četničke zavere u Hrvatskoj153
Saradnja četnika i ustaša157
Četničko-italijanska saradnja u Crnoj Gori165
Antikomunistička dobrovoljačka milicija168
Italijanski konfident Dobrosav Jevđević u Splitu171
Četničke vojvode u službi italijanskog okupatora174
Italijansko-ustaški zagrebački sporazum o statusu četnika176
V ČETNICI U BICI NA NERETVI181
Bihaćka operacija181
Planovi Draže Mihailovića za uništenje Bihaćke Republike185
Neprijateljevi planovi za četvrtu ofanzivu190
Planovi Vrhovnog štaba NOV i POJ192
Neostvareni četnički planovi193
Četnici iz Crne Gore u napadu na partizane196
Prodor Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba NOV i POJ u dolinu Neretve200
Bitka za ranjenike202
Farsiranje Neretve i razbijanje četnika kod Jablanice210
Saradnja četnika i nemačkih jedinica u dolini Neretve213
Poraz četnika u severoistočnoj Hercegovini219
VI NEMAČKO-ČETNIČKA SARADNJA POSLE BITKE NA NERETVI223
Razbijanje četnika posle forsiranja reke Drine u proleće 1943224
Sporazum Pavla Đurišića s Nemcima u Kolašinu227
Hapšenje Pavla Đurišića228
Nastavak saradnje četnika i Nemaca u Crnoj Gori232
Saradnja Pavla Đurišića s nemačkim okupatorom posle njegovog povratka iz internacije u Crnu Goru235
Četnici beže iz Crne Gore245
Četničko-nemačka saradnja u Bosni i Hercegovini posle kapitulacije Italije246
Četničko-nemačka saradnja u severoistočnoj Bosni252
Četničko-nemačka saradnja u zapadnoj Bosni255
Plava garda u Sloveniji258
Vojvoda Đujić u službi okupatora262
Đujić beži iz Kninske krajine267
Đujićevi četnici u nemačkim "trupovima"270
Četničko-nemačka saradnja u Lici u delu Korduna272
Saradnja četnika i nemačkih komandi u jugozapadnoj Srbiji276
Četničko-nemački sporazumi o saradnji u Srbiji279
Produbljavanje nemačko-četničke saradnje u Srbiji282
Produženje ugovora o saradnji i četnički kongres u selu Ba285
Nastavak saradnje bez potpisivalja ugovora u Srbiji288
Teror i zločini četnika u Srbiji294
Draža se sastaje s Nedićem310
Sastanak Draže s Rudolfom Šterkerom314
Razbijanje i isterivanje četnika iz Srbije 1944. godine315
Kraljevski komandosi323
VII ODNOSI IZMEĐU ČETNIKA I KRALJEVSKE JUGOSLOVENSKE VLADE U IZBEGLIŠTVU329
Odnosi Draže Mihailovića s vladom Dušana Simovića i Slobodana Jovanovića330
Slovo "3"334
Napori Vlade Slobodana Jovanovića za pomoć četnicima333
De Golovo odlikovanje Draže Mihailovića341
Pokušaj da se Draži vrati ugled342
Vlada Miloša Trifunovića344
Veze četnika s vladom Božidara Purića345
Kraljevska Vlada dr Ivana Šubašića349
Dražine veze s ostalim organima kraljevskih jugoelovenskih vlada u izbegleštvu353
Kraljeva ženidba356
VIII ODNOSI DRAŽE MIHAILOVIĆA S ANGLOAMERIKANCIMA361
Dolazak Hadsona361
Slučaj majora Atertona363
Britanski kapetan Robertson u četničkom zatvoru365
Misija pukovnika Bejlija366
Draža Mihailović i emisije Radio-Londona368
Mihailovićev antisaveznički istup u Gornjem Lipovu370
Bejli i Mihailović se povlače iz Lipova372
Britanci zahtevaju prekid kolaboracije četnika s italijanskim okupatorom373
Britanske i američke vojne misije kod četnika u Srbiji374
Selbi i Robertson odlaze kod NOVJ377
Armstrong gubi poverenje u četnike379
Britanci povlače misije iz četničkih štabova380
Saveznički oficiri u opasnosti kod četnika385
Armstrong kao talac u štabu Draže Mihailovića389
Misija pukovnika Mak Daula393
IX POSLEDNJI DANI ČETNIKA DRAŽE MIHAILOVIĆA397
Poraz četnika u istočnoj Bosni399
Draža odlučuje da ostane u zemlji402
Propast Đurišićevih četnika406
Kraj četnika Draže Mihailovića409
Epilog416
IZVORI, LITERATURA I FOTOGRAFIJA419
BIBLIOTEKA