Boro Mitrovski, Venceslav Glišić, Tomo Ristovski: BUGARSKA VOJSKA U JUGOSLAVIJI 1941-1945
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Reč autora3
        I deo: BUGARSKA OKUPATORSKA VOJSKA (april 1941. - 9. septembar 1944)7
Okupacija Makedonije i jugoistočne Srbije9
Fašizacija Bugarske i pristupanje Trojnom paktu9
Uloga Bugarske u nemačkim planovima za napad na Jugoslaviju, Grčku i SSSR15
Dogovori i sporazumi oko podele Makedonije i Srbije21
Organizacija okupacionog sistema na anektiranom području Makedonije i Srbije24
Prvi bugarski okupacioni korpus u Srbiji35
Hitlerova direktiva o novom angažovanju bugarskih trupa37
Status bugarskih okupacionih trupa u Srbiji43
Proširenje bugarskog okupacionog područja47
Uloga fašističke Bugarske i njenih oružanih snaga u hitlerovskoj koaliciji53
Dejstva bugarskih oružanih snaga protiv NOP u Makedoniji63
Razbijanja prvih partizanskih odreda u Makedoniji 1941. godine63
Masovni teror i zločini (1942)67
Dejstva i mere u 1943. godini75
Bugarske ofanzive protiv NOB u Makedoniji 1944. godine80
Nemačko-bugarska ofanziva u Maglenu i Pajak-planini januara 1944. godine80
Dejstva bugarskih okupatorskih snaga u februarskom pohodu 1944. godine82
Prolećna ofanziva neprijatelja od 25. aprila do 20. juna 1944. godine84
Dejstva protiv NOP i zločini bugarske vojske u Srbiji94
Aktivnost bugarske vojske i otpor srpskog naroda 1941. godine94
Učešće bugarskog 1. okupacionog korpusa u suzbijanju NOP 1942. godine97
Borbe i zločini bugarske vojske u toku 1943. godine105
Borbe 1. okupacionog korpusa na granici i izvan Srbije111
Akcije bugarske vojske u zimu i proleće 1944. godine115
Ibarska operacija119
Topličko-jablanička operacija124
        II deo: SARADNJA IZMEĐU NARODNOOSLOBODILAČKOG POKRETA JUGOSLAVIJE I ANTIFAŠISTIČKOG POKRETA OTPORA BUGARSKE129
Platforma za saradnju između KPJ i BRP131
Stav BRP prema makedonskom nacionalnom pitanju i oružanom ustanku u Makedoniji135
BRP priključuje partijsku organizaciju Makedonije135
Intervencija CK KPJ Kominterni142
BRP ne menja svoju politiku148
Forme i vidovi saradnje između dva pokreta159
Odnos NOP Jugoslavije prema bugarskoj okupatorskoj vojsci u Jugoslaviji159
Crna trava - područje najplodnije saradnje između NOP Jugoslavije i antifašističkog pokreta otpora Bugarske170
Formiranje bugarskih partizanskih jedinica na teritoriji Jugoslavije177
Prvi bugarski partizanski bataljon "Hristo Botev"178
Formiranje bugarskih partizanskih brigada 1. sofijske, 2. sofijske i brigade "Georgi Dimitrov"180
        III deo: UČEŠĆE JEDINICA OTEČESTVENOFRONTOVSKE BUGARSKE U BORBAMA NA TLU JUGOSLAVIJE NA KRAJU RATA187
Formiranje Bugarske narodne armije (BNA)189
Politička situacija u Bugarskoj uoči 9. septembra 1944.189
Raspadanje i razoružanje bugarskih okupacionih snaga na teritoriji Jugoslavije192
Formiranje Bugarske narodne armije197
Nacionalni komitet narodnog oslobođenja Jugoslavije odobrava učešće jedinica BNA u borbama na tlu Jugoslavije204
Situacija na jugoslovenskom ratištu (septembar-oktobar 1944)208
Niška operacija i borbe na Kosovu (oktobar-novembar) 1944)212
Dejstva u istočnoj Makedoniji (početak oktobra - sredina novembra)222
Dejstva na pravcu Kriva Palanka-Kumanovo (krivorečki pravac)227
Dejstva na bregalničkom i strumičkom pravcu231
Situacija na jugoslovenskom ratištu krajem 1944. i početkom 1945238
Dejstva na sremskom frontu (decembar 1944)240
Dejstva na Dravi desnoj obali Mure244
Završne operacije za oslobođenje Jugoslavije247
    Sadržaj261
BIBLIOTEKA