Slavko Odić: DESANT NA DRVAR
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cijela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
PRVI DIO
PLAN I PRIPREME ZA DRVARSKU OPERACIJU
OPĆI POLOŽAJ NJEMAČKIH SNAGA U JUGOSLAVIJI KRAJEM 1943. I POČETKOM 1944. GODINE11
Odluka njemačkog zapovjednika oružanih snaga na Jugoistoku za drvarsku operaciju15
PLAN DRVARSKE OPERACIJE I ANGAZOVANE SNAGE13
1. Vazdušnodesantne snage19
Plan djejstva ojačanog 500. SS-padobransko-lovačkog bataljona25
2. Kopnene snage29
RASPORED I ZADACI JEDINICA NOV I POJ41
DRUGI DIO
PRVA ETAPA OPERACIJE (25-27. maja)
VAZDUŠNI DESANT I BORBE U DRVARU 25. i 25/26.53
1. Vazdušni napad na Drvar53-
2. Vazdušni desant na Drvar58
3. Organizovanje odbrane Drvara61
4. Djejstva jedriličarskih borbenih grupa64
5. Djejstva padobranskih borbenih grupa31
6. Intervencija Oficirske škole Vrhovnog štaba90
7. Zatišje nakon zauzimanja Drvara97
8. Mjere Štaba 1. proleterskog korpusa i aktivnosti njegovih dijelova99
9. Napad njemačkih vojnika na Pećinu102
10. Izlazak Vrhovnog komandanta maršala Tita na Podove103
11. Spuštanje drugog talasa i poslijepodnevne borbe105
12. Odstupanje desantnih snaga na Šobića groblje107
13. Borbe oko Šobića groblja i povlačenje jedinica NOVJ iz Drvara111
14. Dolazak Vrhovnog štaba na Potoke112
BORBE NA PRAVCIMA PREMA DRVARU 25. MAJA115
1. Pravac Srb, Trubar, Drvar118
2. Pravac Bihać, Bosanski Petrovac125
3. Pravac Bosanska Krupa, Risovac, Vrtoče127
4. Pravac Banjaluka, Ključ128
5. Pravac Mrkonjić-Grad, Ribnik130
6. Pravac Jajce, Mliništa132
7. Pravac Livno, Glamoč133
8. Pravac Livno, Bosansko Grahovo135
9. Pravac Knin, Bosansko Grahovo136
BORBE NA PRAVCIMA PREMA DRVARU 26. MAJA138
1. Pravac Trubar, Drvar144
2. Pravac Bihać, Bosanski Petrovac146
3. Pravac Bosanska Krupa, Vrtoče146
4. Pravac Čađavica, Ključ147
5. Pravac Mrkonjić-Grad, Ribnik149
6. Pravac Jajce, Mliništa151
7. Pravac Livno, Glamoč159
8. Pravac Livno, Bosansko Grahovo160
9. Pravac Knin, Bosansko Grahovo161
BORBE 27. MAJA162
1. Operativni plan 15. brdskog korpusa i obostrano grupisanje snaga1G2
2. Pravci Mliništa, Ovčara i Pecka, Vrbljani164
3. Pravac Livno, Glamoč170
4. Pravac Donji Ribnik, Gornji Ribnik171
5. Događaji na ostalim pravcima172
6. Stab 2. oklopne armije mijenja operativni plan Štaba 15. brdskog korpusa175
TREĆI DIO
DRUGA ETAPA OPERACIJE (28-30. maja)
OPERATIVNA ZAPOVIJEST ŠTABA 2. OKLOPNE ARMIJE ZA KONCENTRIČNA DJEJSTVA RADI UNIŠTENJA VRHOVNOG ŠTABA181
BORBE 28. MAJA184
1. Pravci Mliništa, Potoci i Vrbljani, Potoci184
2. Pravac Ribnik, Potoci195
3. Pravac Drvar, Prekaja197
4. Pravac Drinići, Potoci199
5. Pravac Bosansko Grahovo, Tičevo200
ODLUKA VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ O PREKIDU ODBRAMBENIH BORBI I MANEVRU VRHOVNOG ŠTABA PREMA ŠATOR-PLANINI203
BORBE 29. I 30. MAJA203
1. Pravci Mliništa, Potoci i Vrbljani, Potoci204
2. Pravci Ribnik, Potoci i Oštrelj, Potoci213
3. Događaji na ostalim pravcima215
4. Odlazak Vrhovnog štaba s Potoka u Preodac i prebacivanje 1. proleterske divizije istočno od komunikacije Glamoč-Mliništa217
5. Zatvaranje obruča oko Potoka i Uvale (30. maja)219
6. Događaji 30. maja na ostalim pravcima221
ČETVRTI DIO
TREĆA ETAPA OPERACIJE (31. maja-5. juna)
OPERATIVNE ZAPOVIJESTI ZA TREĆU ETAPU OPERACIJE227
1. Raspored i zadaci snaga NOVJ230
2. Borbe 31. maja232
MANEVAR VŠ NOV I POJ SA ŠATOR-PLANINE NA VITOROG PLANINU236
1. Odluka VŠ NOV i POJ za manevar i organizacija pokreta236
2. Pokret VŠ NOV i POJ iz Preodca prema Mliništima i borbe u rejonu Bjeljevine i Obršine (1. juna)238
3. Pregrupisavanje njemačkih snaga242
4. Borbe u širem rejonu Mliništa (1. i 2. juna) i prebacivanje Vrhovnog štaba preko komunikacije Glamoč-Mliništa (2. juna)245
5. Pomjeranje 1. proleterske divizije prema komunikaciji Šujica-Kupres-Bugojno254
6. Borbe na odsjeku 9. divizije od 1. do 4. juna255
7. Borbe na odsjecima 4. i 39. divizije od 1. do 4. juna261
8. Odlazak Vrhovnog štaba s operacijske prostorije (3/4 juna)263
9. Završne borbe i prebacivanje jedinica 1. proleterske, 4, 9, i 39. divizije neprijatelju iza leđa264
POGOVOR271
IZVORI I LITERATURA279
REGISTAR291
BIBLIOTEKA