DOKUMENTI O IZDAJSTVU DRAŽE MIHAILOVIĆA - knjiga I
Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača

BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
Uvod
DEO I
IZDAJNIČKA ORGANIZACIJA DM U CRNOJ GORI I SANDŽAKU
ODELJAK I
Punomoćije DM Pavlu Đurišiću kao četničkom komandantu i nosiocu četničke "ideologije" - Četnička država - hiperfašistička četnička diktatura i pokolj naroda
"Instrukcija" Draže Mihailovića za pokolj naših naroda i građanski rat10
Dražina država - "Četnička diktatura"14
Dražine objave prisilne mobilizacije za borbu u zajednici sa okupatorom a protivu partizana29
Jedno autoritativno svedočanstvo o Dražinoj planskoj saradnji sa neprijateljem34
ODELJAK II
Dražin instruktor i komandant Pavle Đurišić - istovremeni komandant Nedićevog SD korpusa; organizator četničkih vlasti i odreda po narudžbini i naredbi Italnjanskih okupatora, kapetan Đurišić - Dražin i Nedićev potpukovnik odlikovan lično od Hitlera Gvozdenim krstom za usluge učinjene Rajhu
Italijani imenuju Đurišiću nacionalističke odbore36
Oružani savez za borbu protivu naroda39
Četničko nonižavajuće služinstvo prema okupatoru41
Novi izdajnički mandat i novi bes DM komandanta Crne Gore42
ODELJAK III
DM u Crnoj Gori u IV ofanzivi, Četnička organizacija "legalna" i "ilegalna", B. Đukanovića, Baje Stanišića i Đ. Lašića pod neposrednom komandom Draže Mihailovića i njegove Vrhovne komande
Sa znanjem i po direktivama DM72
Bivši ban, diviziski general - po naređenju Pircia-Birolia organizuje pokret DM78
Zajednička akcija četnika DM i Italijana78
"Ideologije su luksuz" - za "Nacionaliste"79
Četnički komandanti svoje i italijanske jedinice nazivaju "našim trupama"79
Teren četničkih "akcija" određuju okupatori84
Glavni štab - okupatorovih plaćenika84
Krvavi četnički teror DM86
"Komandant pukovnik" - denuncijant94
Četnici popravljaju i čuvaju puteve za italijanske tenkove95
Plaćenička vojska DM100
Pod ličnom komandom Draže Mihailovića četnici sa Nemcima, Italijanima i ustašama napadaju NOVJ u IV ofanzivi109
Smrt - po kratkom postupku127
Posle okupatorskog i četničkog poraza n.a Neretvi i Drini133
Sa kasa okupatorskih divizija četnici naplaćuju glave narodnih boraca136
Za izdajnički rad DM unapređuje svoje komandante144
Izdajom je dirigovao sam DM150
ODELJAK IV
Jakov N. Jovović - Karika u lancu Dražinovske izdaje
Linija delovanja četnika CM istovetna sa okupatorskom161
Draža potstiče četnike na bratoubilačko klanje163
Četnički komandant - izmećar okupatora165
Četnici DM sa Italijanima ubijaju žene i decu172
Kad su otišli Italijani, četnici DM služe Nemcima175
Jovović je radio po direktivima DM178
ODELJAK V
Mitropolit Joanikije uz Stanišića i Dražu Mihailovića za Pircia Birolia i okupatore, a protiv Narodnog ustanka
Mitropolit Joanikije služi i Nemcima192
DEO II
IZDAJNIČKA ORGANIZACIJA DM U ZAPADNOJ BOSNI
ODELJAK I
Četničko-Ustaški ugovori
Draža Mihailović preko Ostojića naređuje četničko-ustašku saradnju196
S druge strane Pavelić lično inspiriše sporazume sa četnicima203
Uputstvo za praktičnu primenu sklopljenih ustaško-četničkih sporazuma205
Četnička "oslobođena" teritorija210
... Za napade (na Nemce i ustaše) nemamo naređenja od svog komandanta brata Draže216
Četnički komandanti čuvaju lične privilegije stečene iz ugovora sa ustašama225
Pavelićevi oficiri energično brane ustaško-četnički savez227
ODELJAK II
Četnici zapadne Bosne pod komandom DM
Emisari i opunomoćenici DM u Bosni228
Raniji Pećančev "vojvoda" - Dražin opunomoćenik230
Veza za DM preko kap. Momčilovića231
Veza za DM preko "vojvode" Đujića232
Karijera Dražinog komandanta Đure Plećaša234
Direktivna depeša, u kojoj DM otvoreno govori o vojnoj saradnji sa okupatorom235
Delegat DM objedinjava četničke odrede u Krajini240
Provodi se vojna organizacija po uputstvu Br. 5. Vrhovne komande242
Šovinistička haranga i intrige - Dražina strategija245
ODELJAK III
Služba organizacije DM Nemcima i ustašama u vojnim operacijama protivu NOVJ
Draže Mihailovića četnici sastavni deo Hitlerove vojske u borbi protivu našeg naroda246
Nemački major Putlic komanduje četničkim odredima250
"Jugoslovenska vojska u otadžbini", Rajhsver i Ređo Ezerćito u sadejstvu ka istome cilju257
Dražini četnici "nose dobru volju da se bore u saradnji sa nemačkim trupama259
"Jugoslovenska vojska u otadžbini" - Hitlerov bašibozluk260
Draža naređuje korektan stav prema Nemcima1261
"Vojvoda" Đujić vidi jedini spas u nemačkoj akciji263
Dražin komandant Radić na pregovorima sa nemačkim i domobranskim oficirima265
Četnički komandant pozadine "preti" ustašama266
ODELJAK IV
Kaljuga Dražinog izdajstva
NDH vrši mobilizaciju na četničkoj "oslobođenoj teritoriji"267
Narod bojkotuje četničke zborove269
Četnici obezbeđuju rad hitlerovsko-ustaškoj ratnoj industriji u Tesliću271
Četnici posreduju u nabavkama za nemačku vojsku272
" ... Četnici su se borili rame uz rame sa nemačkom vojskom..."273
Dražin komandant brigade Trivunčić traži da ustaše bombarduju srpski narodni zbor kod crkve277
"Sloga" četnika i muslimanske milicije pod nemačkom komandom279
Stanje između četnika, ustaša i Nemaca dobro je280
Dražina vojska višestruko plaćenička281
Drenovotć trebuje brašno u ustaškim magacinima282
Četnik prima puno sledovanje domobranskog vojnika u NDH283
Municija za četnike u ustaškim magacinima284
Četnici se leče u ustaškim bolnicama285
Četnici preko Nemaca intervenišu da im ustaše izdaju odeću, obuću i municiju287
Četnički "vojvoda" - ustaški "stožerni narednik"288
Četničke legitimacije na nemačkom i hrvatskom jeziku289
Pavelićev pukovnik kontroliše da li se Dražini komandanti međusobno potpomažu290
Šef odeljenja "Is" neće zaboraviti četničko prijateljstvo291
Dražini komandanti obijaju nemačke pragove radi "fasunga"291
Dražini komandanti slobodno se kreću po nemačko-ustaškim garnizonima293
Drenović moli hranu sa ustaškog kazana295
"Pokusni oružnici" - u četničkim redovima296
Drenović se zvanično dopisuje sa ustaškom političkom i partiskom hijerarhijom297
Dražini četnici traže pomoć od Nedića298
Četnici - organi nemačkog "Ziherhajtsdinsta"300
Nemačko-ustaško-četničko prisno prijateljstvo301
Četnički, ustaški i domobranski pečati na istoj ispravi301
Četnički pečat i potpis - imaju zvaničan karakter u NDH303
Po povratku iz Zagreba SS ("domaći") oberlojtnant posećuje četničke komandange304
"Stožer" četničkog odreda308
Većanja četničkih komandanata sa Nemcima i ustašama - po instrukcijama Draže Mihailovića310
Dražini oficiri kapituliraju pred Nemcima i ustašama319
DEO III
DM SA CELOM SVOJOM "JUGOSLOVENSKOM VOJSKOM U OTADŽBINI" U SLUŽBI OKUPATORA TOKOM IV OFANZIVE
ODELJAK I
Italijanski dokumenti o Dražinoj planskoj službi neprijatelju
Musolini i Hitler uključuju u svoje vojne planove izdaju DM323
Pripreme za koncentraciju četnika326
Roata obaveštava Pavelića i komandu nemačkih trupa u Hrvatsko.1 o početku četničke operacije326
Roata sastavlja plan za četničku operaciju327
Pircio Biroli sprema crnogorske četnike329
General Spigo je skeptičan - njegov plan podudara se sa planom "vojvode" Birčanina336
Fašistički potpukovnik Konsole i đeneral Đanuci - četnički komandanti341
Draža požuruje operacije348
Partizani pred vratima!348
Četnička operacija obustavljena349
Motiv nemačko-italijanskih okupatora za IV ofanzivu bio je eliminisati "Titovu državu350
Mobilisavši maksimum svojih snaga DM stavio ih je na raspoloženje italijanskim generalima351
Pored ustaša, "crnih košulja" i redovne italijanske vojske, u operativnu zapovest generala Roate ulaze i četnici DM u Lici i Dalmaciji352
Četnici iz Hercegovine upućeni su u Sev. Dalmaciju i Liku361
Četnici osiguravaju bokove nemačkim kolonama365
Bitka na Neretvi367
Štab II armije nervozan zbog kritične situacije na Neretvi372
Za pomoć četnika zaknteresovana je italijanska Vrhovna komanda u Rimu374
Četnici iz Crne Gore nude se Italijanima u nevolji375
Jevđević i Baćović takođe bi pohitali da spasavaju situaciju na Neretvi380
General Amiko zove četnike "naše formacije V. A. K."382
Konferencija u Rimu o organizacijama Draže Mihailovića383
Četnici DM spasavaju izvore Hitlerove proizvodnje aviona384
Nemci imaju prvorazredan interes da zaštite rudnike boksita385
Mostarski rudnici "vanredno interesuju Osovinu"386
Umesto da sruše "Titovu državu" Nemci vide ugrožene izvore svoje ratne industrije388
Italijani brane prestiž svoje vojske389
Jedino uz pomoć četnika DM Italijani su uspeli ovladati rudnicima boksita390
Posle bitke na Neretvi situacija je izmenjena - sada četnici dozivaju u pomoć Italijane392
General Đanuci i "vojvoda" Petar Baćović393
ODELJAK II
Četnički pisani dokumenti iz IV ofanzive - DM rame uz rame sa Nemcima, Italijanima i ustašama u IV ofanzivi protivu oslobođene teritorije i NOV
Četnici DM snabdevaju se iz magacina okupatora395
Draža lično rukovodi borbom protiv naroda397
Četnici Draže Mihailovića u sastavu okupatorskih trupa400
DM telegrafski čestita četnicima zbog pomoći koju pružaju okupatorima403
Skupatori bombarduju položaje NOV na zahtev četnika405
Dužnost četničkog komandanta mesta - "kolaboracija sa vlastima italijanske oružane sile"408
U vojničkoj saradnji sa Nemcima (11) i Italijanima (22) četnici DM zarobljavaju partizanske bolnice409
"Borba bez prekida" - protiv svoga naroda409
"Glavni čiča" naredio je izdaju413
ODELJAK III
Radio-telegrami DM za vreme IV ofanzive
Četnici DM daju ljude, Italijani oružje422
2000 četnika Italijanima na raspoloženje423
Ni najmanjeg sukoba sa Nemcima423
Dražin zamenik Čeka Branko (Zarija Ostojić) u ime DM izdaje naređenja423
"Čiča odobrio polazak" - u izdaju424
Hrana i municija od italijanske komande424
Jevđević osigurava četnicima DM hranu i municiju od Italijana425
Četnički komandanti hteli bi po svaku cenu da zaustave prodor NOV425
Četnici traže municiju od Nemaca425
"Sa Italijanima napadni na komuniste"425
Italijani moraju da daju hranu i oružje, "u protivnom napuštamo položaje i idemo u šumu a njima kako Bog da"427
Dražin delegat bi hteo da komanduje428
Da li komanduje Dražina Vrh. komanda ili Jevđević sa Italijanima?428
Četnici DM veći Italijani od Italijana428
Dražine vojvode streljaju prisilno mobilisane četnike koji neće da se bore rame uz rame sa Italijanima429
Draža lično vrši raspored četnika429
Četnici DM brane Konjic i Italijane430
Italijanski avioni izviđaju430
... I bacaju hranu četnicima430
Četnici se prikupljaju sa svih strana430
Četnicima pomažu tenkovi i avijacija okupatora431
Nasilno mobilisanje četnika za pomoć Italijanima431
Čiča privremeno obustavlja ubijanje muslimana, jer hoće da ih iskoristi431
Četnici traže od svojih "tetkića" (Italijana) teške bacače i artiljeriju432
Herojstvo boraca NOV izaziva kod četiika "najveću krizu"432
Održavanje morala putem prekih sudova432
Čika Branko naređuje da se pobiju svi komunisti u okupatorsmim garnizonima: Mostaru, Nevesinju i ostalim varošima433
"Besomučna propaganda" za podizanje morala kod četnika i za aktiviziranje četnika433
Italijani i četnici DM - jedna vojska434
Četnici se služe radio-stanicama "tetkića" (Italijana)434
Četnici traže da Italijani izviđaju položaje "neprijatelja", tj. NOV435
"Pobiti sve što ne valja" - a za četnike DM znači pobiti sve one koji mrze okupatore435
Četničko voćstvo je zbunjeno, jer ni oni, ni Nemci, ni Italijani ne mogu zaustaviti NOV436
DM naredio da se krene pa bilo legalno ili ilegalno436
Svejedno je da li su na položaju četnici ili Italijani437
Služiti okupatorima i boriti se protiv naroda, DM i njegovi oficiri nazivaju "nadmudriti sve"437
Četnici DM koriste Nemce i Nemci koriste četnike, ali "izbegavaju dodir"437
"Turcima su dani odbrojani"438
Podaci o snagama saveznika - četnika DM, Nemaca i Italijana438
Italijanska artiljerija pomaže četnike439
Grčeviti napori četničkog voćstva da se postigne namera okupatora - da se uništi glavnina NOV439
Čika Branko je nezadovoljan, jer su, po njegovom mišljenju, njegovi gospodari - okupatori - neaktivni440
Četnici traže pomoć od Italijana i Nemaca440
Lukačević je "u krizi", iako se bori rame uz rame sa Nemcima i Italijanima440
Čika Branko je nervozan441
Saveznici: četnici DM i 11, 22, 33, 44 i 55442
"Ideja napada na NOV"442
Koordinirane operacije četnika, Nemaca i Italijana443
Za brzi dolazak Baja Stanišića u pomoć okupatorima čika Branko kaže da je od ogromnog značaja444
Pojačanje od Italijana444
Preuzemanje vlasti od Pavelićeve vojske444
Četnicima okupatori bacaju hranu i municiju iz aviona445
Četnički napad uz pomoć tenkova okupatora445
"Čiča naredio"445
Okupatori prebacuju četnike vozom446
"Tok priprema za napad" na premorene borce NOV koji štite 4000 ranjenika446
Četnici su zarobljene borce NOV odmah ubijali, kao i Nemci446
Br. 22 daje hranu, municiju, radio stanice447
Ponovno naređenje da se zarobljeni borci NOV odmah pobiju447
Municiju četnici dobijaju i od ustaša (koje ovde nazivaju Hrvatima) a ustašama zovu žene i decu koje kolju447
Upropašćeni plan Dražine Vrhovne komande448
Čika Branko je besan, jer mu partizanska strategija i borbenost boraca NOV mrse planove448
Zahtevi četnika DM od 11 (Nemaca) i 22 (Italijana)448
Četnici se bore protiv NOV pod zaštitom artiljerije i avijacije okupatora449
Naređenje za "akciju" četnika u IV ofanzivi došlo je od DM lično i njegove komande449
Četnici DM raspolažu i služe se tehnikom okupatora450
Dražin zamenik vrši raspored da bi izvršio plan DM i okupatora451
Lažne vesti za "dizanje morala"451
Čika Branko (3. Ostojić) traži od okupatora avijaciju, artiljeriju i tenkove452
Čestitka Dražinog zamenika izdajniku Baju Stanišiću zbog uspešne. pomoći okupatorima452
Za prolivenu bratsku krv četnici su primali novac od br. 22 (Italijana)452
Četničko voćstvo stalno forsira okupatore da budu aktivniji u borbi protiv naše narodne vojske453
Sva sredstva okupatora stoje četnicima DM na raspoloženju453
Italijani vrše prekomaidovanje tehničkih jedinica, a "ocenu daje" 1001 (Draža)454
Četnici - sastavni deo okupatorskih trupa454
Vojvode Dražine zabrinute su zbog toga što je ugrožen italijanski garnizon u Jablanici455
Sudbina četnika vezana za okupatore455
Četnici DM zaštićuju italijanska uporišta456
Četnici i Italijani su zabrinuti456
Italijanska armija odobrila vozove za četnike456
Teška situacija - za četnike i okupatore457
"Sajedinjenje Alpine" italijanskih brdskih jedinica sa četnicima457
Na traženje četnika Nemci bombarduju položaje NOV458
Sporazum sa Nemcima, bratstvo u oružju sa "tetkićima" (Italijanima)458
Italijani traže pojačanja od četnika459
Ako prodru četnici, nije potrebno da se zalažu Nemci460
Italijani, Nemci ,i četnici bez uspeha napadaju Jedinice NOV460
Četnici DM smatraju da je njihovo služenje okupatorima i izdaja svoga naroda - pravedna stvar460
Četnici neće da se zamere Nemcima461
Nemački avioni dolaze četnicima u pomoć - Italijani prete da će prekinuti saradnju462
Okupatori iz aviona bacaju hranu četnicima463
Crnogorski četnici DM traže od okupatora mazge i nosače463
Služiti neprijateljima - vojvode nazivaju "držati situaciju"463
Kad je "Italijanima zort" dovezu četničku brigadu464
Okupatori izdašno pomažu četnike koji im služe465
Četnici se privikavaju na garnizoniranje u Mostaru, kao deo italijanske vojske465
Okupatori vrše artiljerisku pripremu za napad četnika na položaje NOV466
... Ali jedan partizanski mitraljez zaustavlja celu četničku kolonu466
5000 četnika sa 18 topova i 18 bacača ne mogu da savladaju 500 boraca NOV sa jednim bacačem466
Demoralisani četnici467
Glavna veza četnika sa okupatorima - "vojvoda" Jevđević piše Vrhovnoj italijanskom komandi u Fijumi zbog pregovora sa Nemcima i dobija ljubazno pismo od DM467
Nasilno mobilisani četnici beže467
Četničko voćstvo hvali se zbog "udara u leđa" partizanima kod Konjica467
Italijani i četnici - jedna vojska468
Četnike čekaju automobili i vozovi okupatora469
Italijani daju četnicima sve što imaju470
Četnici sarađuju potpuno sa Nemcima470
Hrana od Nemaca preko Italijana471
Četnici traže da se bombarduju mesta gde su partizanski ranjenici471
Četnički sporazum sa nemačkim generalom Litersom471
Nemci napadaju NOV s jedne strave, Italijani s druge, a četnici će da udare u bok471
Bratstvo u oružju između četnika i Nemaca472
Zajednički plan četnika i okupatora472
DEO IV
DRAŽA MIHAILOVIć NA DELU IZDAJE, U SVOJIM SVAKODNEVNIM RADIO-TELEGRAMIMA KOJE JE SLAO I OD SVOJIH PRETSTAVNIKA I KOMANDANATA DOBIJAO
ODELJAK I
Draža Mihailović naređuje saradnju sa okupatorima
"Legalhi" i "ilegalni" četnici DM474
"Leteće brigade" - određene za vršenje terora i za borbu protiv NOV474
DM vodi sve poslove474
"Čiča" prima izveštaje i daje direktive474
DM naređuje saradnju sa Nedićem474
Likvidiranje "Turaka" - čestitka kralju475
DM traži za svoje vojvode materijal od Italijana475
Odobrenje od okupatora za "produženje operacija"475
DM smatra da su Hrvati "živalj Vatikana" i zato greba da budu uništeni475
DM traži podatke o brojnom stanju svojih četnika - okupatorskih izmećara475
Naređenje DM za četničku akciju protiv NOV476
Dražu obaveštavaju o pregovorima sa italijanskim okupatorom476
Doažini oficiri odlaze na pregovore u Italiju476
Veza sa izdajnicima u Sloveniji476
Baćović traži odobrenje od DM da sa Italijanima napadne NOV476
Preko DM četničke vojvode pozdravljaju kralja477
Od DM traže dozvodu za akciju protiv NOV zajedno sa Italijanima477
Vojvoda Jevđević izveštava DM o saradnji sa Italijanima477
Italijani i DM daju dozvolu za napad na NOV477
Italijani i četnici zajedno "u garnizonu i žici"477
Za sve akcije vojvode traže odobrenje od DM478
Dražinu vojsku plaćaju Italijani478
Čiča naređuje da se nastavi "politika" služenja "tetkićima" (Italijanima)478
DM predlaže da četnici prete Italijanima odmetanjem od njih u šumu478
DM "regulisava" izdaju za celu zemlju479
DM daje direktive u pogledu novca koji su dali "tetkići" (Italijani)480
DM dobija novac i od narodnih neprijatelja iz Beograda480
DM naređuje da se vrši uticaj preko novca480
DM izdaje naređenja o mučenju narodnih boraca481
DM interveniše i u najsitnijim stvarima481
"Svet ne razume" kako DM vara Italijane481
DM naređuje da se prefarba odelo dobijeno od okupatora482
DM lično čita i lično odgovara na depeše482
DM traži podatke zbog napada na NOV483
DM izdaje naređenje o borbi protiv NOV u Bosni483
DM naređuje da se izdejstvuju topovi od Italijana za borbu protiv narodne vojske483
DM opunomoćuje Ostojića (Čika Branka) da u njegovo ime rukovodi izdajničkim radom484
DM uklanja one koji mu smetaju484
DM daje direktive svojim komandantima u Crnoj Gori484
DM je izvešten o saradnji sa Italijanima i o pregovorima sa Pavelićevim oficirima485
Punomoćije DM za pregovore četnika sa ustaškim velikim županom486
DM dobija izveštaje dvaput mesečno486
Dražina Vrh. komanda izveštena je i o četničkim akcijama protiv NOV u Srbiji486
Kukavičluk četnika onemogućio plan Dražine V. K.486
Ogorčenje Dražinog komandanta Srbije zbog kukavičkog bežanja četnika487
ODELJAK II
Veze DM sa kraljem i emigrantskom vladom "Za račun vlade u Londonu" - Sa izbegličkom vladom i kraljem sme opštiti samo DM
Podaci interesantni za "one preko vode"488
"Oni preko vode" traže nazive nemačkih jedinica, koje se zajedno sa četnicima DM bore protiv NOV488
U ime svoje "hrabre vojoke" DM pozdravlja svoga kralja488
Kralj čestita Draži zbog "hrabre i umesne" borbe protiv naroda488
Izdajnici se pretstavljaju kralju488
Blagodarenja za četničkog kralja Petra489
Četnici DM održavaju blagodarenja za dug život svoga kralja i kraljice - i ne bore se protiv okupatora489
Kralj i kraljevska vlada bodre DM489
Četnici DM - "borci" kralja Petra490
Purić i kralj šalju Draži blagoslov490
Kralj i njegova vlada sa četnicima DM490
ODELJAK III
DM u službi okupatora
Recept DM - da će se četnici odmetnuti od Italijana u planine - preporučuje i čika Branko491
Naređenje četnicima da kukaju kod Italijana491
Četnici DM traže da vlast bude četničko-italijanska i da Italijani daju sredstva za borbu protiv NOV491
Okupatori plaćaju četnicima DM za vernu službu492
Četnici DM - sastavni deo okupatorske vojske493
Italijani primaju četniče DM u svoje bolnice493
"Sledovanje" od Italijana494
Četnici DM od Italijana traže odobrenje za pokret494
Hrana od Italijana za "još 650" četnika494
DM organizuje izdaju u Sloveniji494
Italijani prevoze četnike DM brodovima494
"Legalizacija" - termin za otvorevo izmećarstvo495
Italijani daju plate četnicima495
Preko radia se mogu pomenuti četnički komandanti za koje se ne zna da održavaju veze sa okupatorima496
Pregovori između četnika DM i Pavelićevih oficira496
Pregovori o zajedničkoj akciji između nemačkih delegata (Pavelićevih oficira) i italijanskih delegata (oficira DM)497
Krvnik Roata - četnički naredbodavac498
Četnici slobodno šetaju po okupiranim gradovima498
I četnici sa bradama šetaju po gradovima sa okupatorskim vojnicima499
Četnici DM - sluge okupatora - ne diraju ostale okupatorove pomagače499
Saradnja sa bugarskim fašistima499
Četnici dobijaju municiju od okupatora499
S nemačkim i bugarskim fašistima - protiv naroda500
Ni na traženje saveznika četnici nisu hteli da napadaju postrojenja koja su radila za okupatora500
ODELJAK IV
Četnici DM po Dražinoj "instrukciji" kolju, terorišu i pljačkaju narod
DM "odobrava" tj. naređuje klanje u Foči501
Birčanin traži odobrenje od Draže da kolje muslimane502
Za klanje u Foči "vojvode" prebacuju odgovornosg na Dražu502
Četvici DM "duhovno pripremaju" italijanske pukovnike za klanje u Foči503
Po četničkom izveštaju zaklano 300 žena i dece503
Radio London objavljuje "veliku četničku pobedu" u Foči503
Ubijanje narodnih boraca503
Mase beže pred četničkim terorom503
Nemci zabranjuju četnicima pokret zbog klanja žena i dece504
Četnici DM posle pokolja vraćaju se oduševljeni504
Četničke trojke ubijaju sve one koji se bore protiv okupatora, nazivajući ih "komunistima"505
"Milosti nema"505
Plan za napad na "Turke"505
U Velikoj Srbiji "neće niko živeti osim Srbina"505
Naređenje za pokolj u Čajniču505
Likvidiranje narodnih boraca506
Četnici DM uništavlju narod506
Italijani su dozvolili četnicima da u "svojoj zoni" rade šta hoće506
Dražine "leteće brigade" - za borbu protiv naroda507
Lik Dražinog. četnika507
Četnici ubijaju narodne borce508
Sa tonovima dobijenim od Italijana - protiv NOV508
Narodni borci u četničkom zatvoru508
Saslušanja vršena na najdrastičniji način509
ODELJAK V
Unapređenja i odlikovanja za izdaju
DM saopštava da je emigrantska vlada odlikovala najveće četničke zločince510
Kralj Petar unapređuje za izdaju510
Uslov za odlikovanje i unapređenje - borba protiv naroda510
DM čestita na unapređenju i odlikovanju510
Izbegličke vlade nemilice dele narodni novac "vojvodama"512
Izbegličke vlade bacaju teške "lire" vojvodama za uništenje naroda512
Novac je samo za propagandu512
Milioni se dele koljašima512
DM plaća "vojvodama" za njihov prljavi posao513
I Italijani plaćaju "vojvode" DM513
ODELJAK VI
Uz okupatore a protiv naroda i NOV u Srbiji
DM naređuje organizovanje letećih brigada za borbu protiv narodne vojske513
Četnici DM bore se samo protiv NOV513
DM vrši raspored oficira514
Dražina v. k. izveštena je o akciji Nemaca protiv NOV. kao i o potpomaganju te akcije sa strane četnika514
DM naređuje mobilizaciju514
Metež među četnicima zbog neuspeha u borbi sa partizanima514
Moral četnika "ispod nule"514
Stalne borbe protiv NOV515
"Čišćenje srpskih zemalja" - od onih koji se bore protiv okupatora515
Naredba da se pobiju nosači sa beogradske stanice koji su pobegli od specijalne policije515
Sve četničke snage protiv NOV515
Napadi na narodne borce koji ometaju okupatore516
Nedićevi načelnici - Dražini ljudi516
Četnički odred DM koji "osigurava" logor na Metinom brdu za račun okupatora - protiv braće516
Pod preki sud stavljaju se četnici koji beže ispred partizana516
Dražina vrhovna komanda "neprekidno urgira" borbu protiv NOV517
DM tvrdi da je borba protivu okupatora - samoubisgvo517
DM traži da se njegova izdaja i služenje okupatorima prizna kao prirodno pravo "svake nacije"518
Lažni plan za napad na Bor "lukavstvo" da se od saveznika izvuče oružje519
Hapšenje četnika od strane Nemaca - samo je trik da se narod prevari520
Zajedno sa Nemcem Tilerom četnici ucenjuju obveznike u Boru520
Saradnja sa bugarskim okupatorima520
Četnicima i bugarskim fašistima "spas je u zajedničkom radu"520
Tesna veza četnika i bugarskih fašista520
Nemci uništavaju naš narod ali svoje saveznike - četnike ne diraju520
Da li muslimane ubijati ili prevoditi u pravoslavlje?521
"Po Hitlerovom sistemu"521
Preseljenje sela koja su protiv četnika521
Mnoge ljude četnici su poslali u Harkov tj. ubili522
Organizacija C. N. K.522
Dražin C. N. K. - protiv naroda a za monarhiju i kralja Petra523
Izdajnici u inostranstvu stavljaju se na rasloloženje Dražinom C. N. K.-u523
C.N.K. se buni što dr. Šubašić kao "mandator krune" nije stupio u vezu sa DM523
O svemu se referiše Draži (Čiči)524
Dražini telegrafisti čestitaju Božić i Novu godinu524
Lukačeaićeva radio-stanica524
DM ima vezu sa svima četničkim štabovima524
Za sve se javlja Čiči (Draži)524
"Nešto lepo za pojesti i popiti"524
Stanica Pavla Đurišića525
Nemci u četničkoj kući525
Pavle Đurišić, Dražin oficir, odlikovan od Hitlera, u stalnoj je vezi sa DM526
Nemci odobravaju ili zabranjuju četnicima transportovanje materijala526
"Prema naređenju V. K."527
Dražinoj V. K. potrebno je masti527
Fotić javlja527
Sve se okreće oko "Čiče"527
"Rešio lično ministar"527
"Narod je pokvaren", jer mrzi četnike528
DM i hranu prima lično528
Četnici "stradaju", jer narod pobeđuje528
Izdajnici na okupu528
Novac daje "Čiča"528
Kad četnički naredbodavci, Nemci, propadaju i pred perspektivom dugog puta, tj. begstvo sa Nemcima, četnici hoće da se stave pod zaštitu američkih oficira528
Kalabić traži vezu sa ostalim zločincima529
"Čiča" je, naravno, izvešten529
Četnički saveznici Nemci "dobro se drže"529
Četnici nemaju mogućnosti za život i rad529
Četniku je se teško kretati kad su nemačke kolone daleko530
Kad su Nemci daleko, četnici se interesuju za savezničko iskrcavanje530
S Nemcima i sa kraljem - do kraja530
Izdajnici sjedinjuju štabove531
Pomoć Nemcima, depeša kralju531
U novoj situaciji DM naređuje da se hitno čestita Božić katolicima, koji su u vreme kursa klanja nazivani šokcima i ustašama531
Prilagoditi se novoj situaciji - znači bežati s Nemcima532
Industrijalci pomažu četnike533
Draža prima Mačekovog delegata533
Draža se povezuje sa Mačekom533
Jevđević savetuje DM da se brani zbog saradnje sa okupatorima time što s njime sarađuju i drugi izdajnici533
Šef Specijalne policije, krvnik Paranos u dosluci sa DM534
Posle Nedića služba kod DM534
Oružano bratstvo DM i Nedićeve SDS535
ODELJAK VII
DM ministar emigrantskih vlada i kralja
Četnički zborovi za kralja535
Svečana depeša kralju i Nedićev govor536
Izdajnici naroda i saradnici okupatora govore o demokratiji536
"Muški stav" izdajnika Purića537
Uz DM su čvrsto, kralj i Purić537
Zbos saradnje sa okupatorima najtoplija blagodarnost DM četnicima a za dobro kralja Petra537
"U ime kraljice i svoje" kralj se zahvaljuje svojim četnicima537
Stav emigrantske vlade - naređenje za DM537
DEO V
DOKUMENTI O IZDAJSTVU DM U SRBIJI
Tipični "pakt" Dražine službe Gestapou i nemačkom komandantu Jugoistoka538
Udružena banda Gestapoa, specijalne policije, Nedića, Ljotića i D. Mihailovića547
"To su i deca znala...." Priznanja generala bugarske okupacione vojske o službi DM Nemcima549
Nemci daju odobrenje za pokret Javorskog odreda553
Suprotnost držanja irema okupatoru dražinovaca i partizana u očima Nedićevog načelnika554
Dražina naredba br. 4 za 1942 godinu o poslušnosti okupatoru556
Odnos dražinovaca i Nemaca u januaru 1943 g. u požarevačkom okrugu558
Na Dražinom zboru u Pambukovici veliča se kralj i naređuje da se izvršuju okupatorski zahtevi559
Draža vrši policisku službu u Srbiji561
Pomaganje okupatora jeste glavni zadatak dražinovaca563
27 mart u znaku poslušnosti prema okupatoru565
Razoružan Dražin vojvoda čeka da mu se vrati oružje566
Draža sarađuje sa kragujevačkim krvnikom Marisavom568
Ljotićevci se izjašnjavaju da se ne bore protiv dražinovaca569
Dražinovci u aprilu 1943 g. šire glasove o pregovorima sa Nemcima571
Poslušnost i liferovanje okupatoru - to su Dražine parole572
Dražina organizacija u Tularima drži zbor u korist okupatora574
U maju 1943 god. dražinovci agituju u korist okupatora575
Dražinovci omogućuju pronalazak naših odbeglih radnika577
Dok u Timoku narod vodi borbu protiv okupatora, dražinovci mu naređuju da okupatoru mora sve dati577
Nemci daju dražinovcima municiju579
Dražin komandant Skakić u vezi sa Nemcima580
Okupator šalje novac Dražinoj organizaciji581
Dražini četnici traže dodir sa okupatorom583
Saradnja dražinovaca i nedićevaca po sporazumu s Nemcima584
Protivljenje ljotićevaca sporazumu Nedića i Draže585
Komandant Dražine Gočke brigade vodi pregovore sa komandirom Nedićevog trsteničkog odreda586
Neprijatelj preporučuje plansko iskorišćavanje Dražinih četnika589
Nemački komentar sporazuma sa Dražinom organizacijom591
Sporazumi između DM i Nemaca u Srbiji591
Nemački plan sa dražinovcima treba da smanji opasnost za Nemce od zaslužene kazne593
Ugovor sa Dražom Mihailovićem u očima okupatora594
Nedićev okružni načelnik ocenjuje politički efekat sporazuma između Dražine organizacije i Nemaca595
Dražinovci kolju po Podrinju596
Dražina organizacija osigurava isporuke za okupatora u požarevačkom okrugu597
Prijateljski susreti dražinovaca i nedićevaca na Jastrepcu598
Dražinovci učestvuju kao pomoć nedićevcima u borbi600
Dražinovci slobodno kolju po Podrinju601
Primeri Dražinog izdajstva u šabačkom okkrugu601
Primeri Dražinog izdajstva u užičkom okrugu601
Po sporazumu Draža Mihailović ima pravo samo na okupatorove telefonske linije607
Nedićevski komandanti urgiraju da se dražinovcima da municija radi zajedničke borbe608
Opisi borbe koji opravdavaju davanje municije Draži Mihailoviću608
Taj raport ide i samoj nemačkoj komandi policiskog područja u Nišu611
U Grockoj dražinovci i ljotićevci vrše razmenu oružja i municije611
Konferencija između dražinovaca i Nemaca u Lajkovcu612
Dražinovci u sporazumu sa Nemcima zajedno obezbeđuju granicu na Drini613
Izveštaj o konferenciji kod nemačkog feldkomandanta614
Legalni i ilegalni fašisti zajedno na izdajničkom poslu615
Dražin komandant Keserović preko Nemaca traži vezu sa Bugarima616
Nemačko-bugarsko-Dražine trupe brane zajedno Srbiju618
Dražinovci se slobodno kreću čak i po gradovima koje drži okupator619
Dražin delegat u Nišu izveštava o nabavci oružja i municije - Dražine trupe "legalno" putuju vozom kroz Niš620
Delegat Dražine vrhovne komande daje uputstva za rad sa nemačkom niškom krajs-komandom621
Dražinovski delegat umiruje nemačkog pukovnika624
Dražin komandant Beograda Saša Mihailović obaveštava Dražu o vezi sa Borivojem Jonićem i Dragim Jovanovićem625
Bugari, Nemci i Keserović operišu zajedno628
Dražinovci, Bugari i Nemci zajedno vode borbe protiv partizana631
Užički kraj je zona zajedničke borbe, rame uz rame, Nemaca i dražinovaca633
Dražin Gorski štab 80 čuva nemačke komunikacije635
Draža savetuje da se krije od naroda stvarna saradnja sa Nemcima ali naređuje da se ona produži637
Dražin komandant korpusa traži nemačku pomoć639
Saradnja dražinovaca i pavelićevaca640
Komandant "Gorske garde Nj. V. Kralja" moli Nemce za municiju643
Dražin komandant Račić naređuje vezu sa Nemcima645
Draža hrabri svoje komandante da izdrže boreći se uz Nemce i pozivajući se na neki nepostojeći američko-sovjetski sporazum646
Račić raspisuje direktivu za operacije u kojoj se vrši zajednički raspored Nemaca i četnika648
Dražine trupe pokušavaju da oslobode blokirane Nemce, nedićevce i ljotićevce u Užicu651
Račić naređuje Keseroviću napad uz pomoć jednog nemačkog bataljona655
Draža lično postavlja koljače i otvorene izdajnike za svoje komandante656
"Mihailović neće preduzimati ništa protivu Nemaca" - osnovni stav u 1941660
DM pomaže neprijatelja da opljačka naš narod664
Dražinovci u Okrugu paraćinskom 1943 godine pregovaraju sa opunomoćenikom Zapovednika Srbije Birgerom666
"Kralj Petar II je čvrsto uz nas - četnike DM, a protivu savezničke stvari670
Dražin komandant Srbije odbija predlog da se razoružaju belogardejci672
Potera Nemaca protivu Dražinih četnika - po porudžbini673
I klanje putem sudova675
Dražinovci spasavaju nemačkog pilota677
Dražini komandanti podnose Nemcima izveštaj o svome lovu na anglo-američke padobrance680
Draža operiše na Drini zajedno sa Nemcima, Bugarima i ljotićevcima682
Zajednički front Nemaca, ljotićevaca, Bugara i dražinovaca684
Naređenja od Nemaca mogu dobijati samo ovlašćeni komandaiti687
Dražinovci izdaju u isto vreme jednu otvorenu naredbu za saradnju, a drugu za narod da se fama o tome demantuje688
Dražinovci se snabdevaju municijom od Nemaca preko nedićevaca690
Naredba da se ubijaju zarobljeni ranjenici partizani690
Nemački komandant Vajc naređuje Keseroviću, Antonoviću i Jovoviću da ne kolju bez reda694
Neposlušan dražinovac krši ugovor sa Nemcima695
Dražina vrhovna komanda naređuje da se Bugarskim fašističkim okupatorima omogući nesmetan povratak u Bugarsku radi borbe protivu bugarskog naroda696
Dražinovci šalju "popunu" Ljotićevom "dobrovoljačkom puku u Šapcu"697
U operatvvnoj zapovesti Račić daje podatke za borbenu saradnju sa Nemcima698
Četnički oficir za vezu sa Nemcima svuda jedini komandant Dražinim komandantima699
Dražin komandant brigade naređuje da se o kretanju partizana obaveste Nemci700
DM sa Nemcima upućuje u oslobođenu Srbiju teroriste i špijune702
Registar imena713
BIBLIOTEKA