Milorad Gončin: 22. SRPSKA KOSMAJSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
UVOD5
FORMIRANJE BRIGADE I PRVE AKCIJE19
Uslovi za njeno formiranje19
U rejonu Grocke i Smedereva23
Tajni sporazumi27
Prsa u prsa kod Drugovca29
Sadejstvo sa Drugom šumadijskom brigadom32
Bataljon iz Srema u Drugovcu37
Sastanak Okružnog komiteta i štabova odreda41
Svečanost na Brdnjaku48
Nanošenje udara jedinicama Avalskog četničkog korpusa52
Okršaji u Boždarevcu, Beljini i Velikom Borku56
Vozom od Ljiga do Lazarevca83
U BEOGRADSKOJ OPERACIJI87
Obostrani raspored i jačina snaga87
Konačno u Šestoj ličkoj proleterskoj diviziji90
Približavanje Beogradu94
Nepodnošljivo iščekivanje98
Iz Barajeva u Topčider101
U istočnom predgrađu Beograda105
Zavesa vrelog olova i zvuci klavira109
Iznenađenje u zgradi Oficirskog doma i Pozorišta112
Obračun u zgradi ministarstva115
Nastupanje prema miniranom mostu124
Dramatični prelaz preko mosta130
Uspostavljanje i širenje mostobrana134
NA SREMSKOM FRONTU143
Od Zemuna do Rume143
Okršaji u Batajničkom groblju i Novim Banovcima148
Slavoluk, cveće i priredba u Golubincima154
Napadi i protivnapadi u rejonu Manđelosa170
Neostvaren bočni i obuhvatni manevar174
Pregrupisavanja i smene na položajima179
Na obuci i predahu u Ležimiru186
Ponovo u borbama u Fruškoj gori189
Povratak u Ležimir i odlazak u Beograd191
MESEC DANA U BEOGRADU195
Obuka, prenaoružanje i ostale aktivnosti195
Partijska i skojevska organizacija, prekomande i opismenjavanje199
Kulturne i sportske aktivnosti203
PONOVO NA SREMSKOM FRONTU211
U laktu Bosuta211
Nevolje izviđača215
Izuzetna budućnost218
Munjeviti napadi i protivnapadi220
U divizijskoj zaštitnici225
Surova kazna229
Skojevac na večnoj straži234
Višednevni napadi u rejonu Ilinaca i Apševaca236
Aktivna odbrana, dovitljivosti i zamke242
Uspeh izviđača249
Odmor bez odmora, obuka, zakletva, odlikovanja i takmičenja254
Odluka sanitetskog osoblja259
Iznenađenje u neprijateljskoj pozadini263
Nove jedinice, starešine i evidencija266
Kulturno-prosvetne aktivnosti268
Političke i partijske aktivnosti275
U rovovima do rasformiranja Brigade281
IZVORI I LITERATURA287
KOMANDNI SASTAV KOSMAJSKOG NOP ODREDA SREDINOM AVGUSTA 1944289
KOMANDNI SASTAV KOSMAJSKE BRIGADE I NJENIH BATALJONA291
UVODNE NAPOMENE293
POGINULI BORCI I STAREŠINE 22. SRPSKE KOSMAJSKE BRIGADE295
PREŽIVELI BORCI I STAREŠINE 22. SRPSKE KOSMAJSKE BRIGADE319
BIBLIOTEKA