Branislav Popov Miša: 12. VOJVOĐANSKA UDARNA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
UVOD6
JUŽNI BANAT U NOB9
Fašističke snage u Banatu10
Na poziv Partije12
"Odmazda" neprijatelja15
Pogibija Žarka Zrenjanina21
Južnobanatski partizanski odred u akciji23
Uspostavljanje veza sa pokrajinskim rukovodstvom26
Reorganizacija Odreda, dalje borbe30
Rast Partije, SKOJ-a, mlade narodne vlasti...33
UDARNI BATALJON BANATSKE OPERATIVNE ZONE37
Pančevo oslobođeno, Tito u Vršcu44
VOJLOVICA, 8. OKTOBRA47
U borbama za oslobođenje Beograda56
NA PRAGU Bačke58
Praznik slobode u Novom Sadu61
U sastavu 51. divizije66
BAČKO-PALANAČKI PARTIZANSKI NO ODRED68
Partizanske baze77
Aktivnost partizana do oslobođenja Bačke Palanke79
SOMBORSKI PARTIZANSKI NO ODRED83
BATINSKA OPERACIJA86
Za mesto forsiranja izabrana Batina88
Dunav brani 60.000 fašističkih vojnika89
Pripreme za forsiranje90
Skojevac Kovačev - prva žetva batinske bitke92
Tok operacije93
Kako je batinsku operaciju doživeo komandant Brigade99
Zamenik komesara Brigade spasava ranjenike103
Komesar Brigade: "Neviđeno teška borba"105
"Krvava kota" 169106
Ocena komandanta Divizije110
Priznanje Vrhovnog komandanta112
Relativno zatišje na Dravi115
KAD DVANAESTA ZATALASA STROJ118
VIROVITIČKI MOSTOBRAN119
Bugari preuzimaju naše položaje120
Do šikloša - bez odmora120
Čađavica122
Nemački plan "Vukodlak"127
Organizaciono sređivanje u Baranji133
PESMA DVANAESTE VOJVOĐANSKE BRIGADE138
BOLMAN GORI139
U Borbu - iz pokreta142
Priznanje maršala Tolbuhina148
PROLEĆNA OFANZIVA153
Pripreme za prelaz Drave kod Osijeka153
Početak prolećne ofanzive158
Osijek je slobodan163
GONJENJE NEPRIJATELJA167
Slava Svetozaru Veličkoviću Cveti171
Poklon za 1. maj - sloboda173
Koprivnica, Varaždin, Ptuj, Maribor...174
"Arnautska četa"179
RAT JOŠ NIJE ZAVRŠEN182
Zarobljavanje generala Lera184
Pregovori sa nemačko-ustaškim štabovima i pokušaj neprijateljskog proboja185
Završne borbe, kapitulacija i zarobljavanje sviih neprijateljskih snaga pod Lerovom komandom187
DVANAESTA (Odlomci iz poeme)190
BORBENI PUT DVANESTE VOJVOĐANSKE UDARNE BRIGADE192
DVANAESTA POSLE RATA193
"Divan primer bratstva i jedinstva"195
Susreti boraca, naroda i omladine196
Obeležja198
Brigadna soba198
Pokretna izložba200
Brigadni bilten "Heroj"201
Priznanja201
Brigadna značka202
Borci Dvanaeste u Kući cveća202
    SPISAK BORACA 12. VOJVOĐANSKE UDARNE BRIGADE206
    SPISAK POGINULIH239
    IZVORI258
    POGOVOR259
BIBLIOTEKA