Mladenko Colić: PREGLED OPERACIJA NA JUGOSLOVENSKOM RATIŠTU 1941 - 1945
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVORIX
NASTANAK I RAZVOJ OPERACIJE1
Glava prva
DRUŠTVENO-POLITIČKE I VOJNE KARAKTERISTIKE NOR-a I NJIHOV UTICAJ NA OBLIKE I METODE VOĐENJA OPERACIJA
Opšti tokovi i stanje u Jugoslaviji7
Aktivnost KPJ na pokretanju oružanog ustanka11
Geostrategijski položaj i vojnogeografske karakteristike jugoslovenskog prostora13
Odnos snaga na jugoslovenskom ratištu15
Oblik rata i oružane borbe15
Osnovni strategijski principi17
Nastajanje, razvoj i specifičnosti operacija u NOR-u19
Glava druga
OPERACIJE U PERIODU JUL 1941 - NOVEMBAR 1942. GODINE
Partizanski odredi i partizanski način ratovanja24
Italijanska napadna operacija u Crnoj Gori28
Nemačka operacija u zapadnoj Srbiji i Šumadiji31
Novi uslovi za vođenje operacija37
Nemačka napadna operacija u istočnoj Bosni41
Napadna operacija bugarskih i kvislinških snaga iižnoj Srbiji46
Odbrambena dejstva 1. i 2. proleterske brigade i grupe partizanskih odreda49
Kozarska ofanziva55
Pohod grupe proleterskih brigada u Bosansku krajinu60
Italijanska ofanztva'u Sloveniji67
Bihaćka operacija72
Karakteristike operativnih poduhvata od početka ustanka do osnivanja divizija i korpusa79
Glava treća
OPERACIJE U PERIODU DECEMBAR 1942 - JUN 1944. GODINE
Formiranje divizija i korpusa NOVJ83
OPERACIJE U VREMENU DECEMBAR 1942 - SEPTEMBAR 1943.
Prodor 1. i 3. divizije u srednju Bosnu87
Odbrambena dejstva 1. hrvatskog i 1. bosanskog korpusa NOVJ90
Bitka na Neretvi98
Psunjsko-papučka operacija308
Bitka na Sutjesci113
Prodor Operativne grupe Vrhovnog štaba u istočnu Bosnu126
Italijanska operacija ,,Biokovo-Mosor"130
Rezultati operacija izvedenih u periodu decembra 1942. - septembra 1943.134
OPERACIJE OD KAPITULACIJE ITALIJE DO SREDINE 1844. GODINE
Novi operativni preduslovi137
Odbrambena dejstva jedinica NOVJ u Sloveniji, Istri, Gorskom kotaru i Hrvatskom primorju140
Odbrambena dejstva jedinica 8. korpusa i Mornarice NOVJ u Makarskom primorju, na Pelješcu i otoku Korčuli148
Operativni poduhvati na kraju 1943. i početkom 1944.156
Odbrambena dejstva 3. korpusa NOVJ u istočnoj Bosni i Sandžaku157
Odbrambena dejstva 4. korpusa NOVJ na Kordunu i Baniji162
Prva banjalučka operacija166
Prodor 14. divizije NOVJ u Štajersku170
Februarski pohod jedinica NOVJ u Makedoniji173
Prodor 2. i 5. divizije NOVJ u Srbiju176
Bugarsko-nemačka prolećna ofanziva u Makedoniji 1944.181
Drvarska operacija186
Rezultati operacija od kapitulacije Italije do sredine 1944. 195
Opšta razmatranja o operacijama izvedenim u periodu decembar 1942 - jun 1944.198
Glava četvrta
OPERACIJE ZA KONAČNO OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE 1944-1945. GOD.
OPERACIJE NOV I POJ ZA OSLOBOĐENJE JUGOSLAVIJE
(Jul 1944 - februar 1945. godine)203
Vojno-politička situacija na jugoslovenskom ratištu i plan Vrhovnog štaba za završne operacije sa prodorom u Srbiju203
Topličko-jablanička operacija208
Andrijevička operacija214
Prodor Operativne grupe divizija u južnu Srbiju217
Durmitorska operacija221
Prodor 1. proleterskog i 12. korpusa u zapadnu Srbiju225
Druga banjalučka operacija230
Podravska operacija236
Beogradska operacija240
Niška operacija252
Operacija za oslobođenje Makedonije258
Kosovska operacija266
Operacija 26. divizije i Mornarice NOVJ za oslobođenje srednje i južne Dalmacije271
Kninska operacija277
Batinska operacija289
Borbe za virovitički mostobran298
Mostarska operacija305
Neke karakteristike operacija vođenih u periodu jul 1944 - februar 1945313
OPERACIJE U ZAVRŠNOJ OFANZIVI JUGOSLOVENSKE ARMIJE
Operativna situacija na evropskom ratištu316
Reorganizacija NOV i POJ u Jugoslovensku armiju i plan završnih operacija za oslobođenje Jugoslavije318
Ličko-primorska operacija324
Odbrambena dejstva 9. korpusa JA u zapadnoj Gorenjskoj i Slovenačkom primorju335
Sarajevska operacija340
Sremsko-slavonska operacija347
Riječko-tršćanska operacija365
Karlovačka operacija383
Okruženje i zarobljavanje Grupe armija "E" u severozapadnom delu Jugoslavije388
Karakteristike završnih operacija Jugoslovenske armije 397
Glava peta
ZAKLJUČAK O OPERACIJAMA NOVJ - JA
Opšta razmatranja402
Odbrambene operacije409
Napadne operacije421
Obezbeđenje operacija NOVJ434
Titov doprinos koncipiranju i izvođenju operacija NOVJ - JA438
Sheme1-85
Izvori i literatura449
Registar459
Fotografije589
BIBLIOTEKA