Jovan Kljajić: SEDMA KRAJIŠKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR5
KRATAK OSVRT NA GLAVNA ZBIVANJA U BOSANSKOJ KRAJINI DO FORMIRANJA BRIGADE7
FORMIRANJE, SASTAV I POČETNE AKTIVNOSTI BRIGADE15
Formiranje15
Sastav17
Početne aktivnosti23
DEJSTVA BRIGADE U ČETVRTOJ OFANZIVI24
Situacija, ciljevi i planovi24
Uvođenje Brigade u borbu27
Odbrana pravca Vrhpolje-Ključ29
Odbrana na pravcu Mrkonjić-Grad-Glamoč35
Uključivanje Brigade u sastav Glavne operativne grupe Vrhovnog štaba49
Brigada u neposrednoj odbrani ranjenika52
Ulazak u sastav 1. proleterske divizije60
U odbrani na Neretvi64
Od Boračkog jezera do Drine74
NASTUPANJE KROZ SANDŽAK I CRNU GORU77
Situacija u Sandžaku, Crnoj Gori i na Drini77
Sedma krajiška brigada u fazi prelaza preko Drine80
Okršaj na Čelebiću83
Borba kod Meljaka, oslobađanje Žabljaka i izbijanje pred Kolašin89
Razbijanje četnika na Sinjajevini92
BRIGADA U PETOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI95
Namere i obostrano grupisanje snaga95
Dejstva brigade od 15. do 20. maja100
Borbe brigade u Pivskoj župi102
Brigada u odbrani Mratinja108
U teškim borbama na Sutjesci, Zelengori i u Miljevini116
NASTUPANJE KROZ ISTOČNU BOSNU I POVRATAK U BOSANSKU KRAJINU129
Prelazak pruge Višegrad-Sarajevo129
Dalje borbe i pokreti u istočnoj Bosni134
Odlazak u sastav 7. divizije136
Povratak u sastav 1. divizije141
Na putu za Bosansku krajinu146
Uključivanje u sastav 10. krajiške divizije151
DEJSTVA BRIGADE U JESEN 1943. GODINE155
Opšta situacija i obostrani raspored snaga u Bosanskoj krajini, krajem avgusta 1943. godine155
Nemačke snage155
Ustaško-domobranske snage156
Četničke snage158
Snage NOV i POJ160
Upotreba i dejstva brigade162
Popuna i organizacijsko-formacijsko sređivanje162
Dejstva Brigade u septembru 1943167
Borbe u oktobru170
- U borbama kod Travnika i oko njega173
Dejstva Brigade u novembru 1943184
BRIGADA U ZIMSKIM OPERACIJAMA 1943/44193
Situacija, ciljevi i planovi193
Nemačke snage193
Snage NOV i POJ195
Upotreba i dejstva 7. krajiške brigade197
Za vreme operacije "Citen" (Ziethen)197
U operaciji "Valdrauš" (Waldrauch)205
BORBE BRIGADE U PROLEĆE I LETO 1944218
Stanje i raspored snaga posle zimskih operacija218
Nemačke i kvislinške snage218
Snage NOV i POJ219
Dejstva 7. krajiške brigade219
U proleće 1944219
U leto 1944. godine231
- U okviru Drvarske operacije231
- U borbama na Vranići i Pogorelici233
- Situacija i akcije posle Drvarske operacije244
- Oslobođenje Gornjeg Vakufa248
DEJSTVA BRIGADE U JESEN I ZIMU 1944. GODINE254
Situacija krajem avgusta i borbe brigade u septembru mesecu254
Operacije 5. korpusa u septembru i zadaci 10. divizije255
Borbe 7. brigade u septembru 1944257
- Konačno oslobađanje Bugojna i Donjeg Vakufa258
- Dejstva na sektoru Kiseljak-Busovača, u dolinama reke Lašve i Bosne260
- Brigada po drugi put u napadu na Travnik262
Nastavak dejstava brigade do kraja 1944. godine267
Prenošenje operacija 5. korpusa u dolinu Bosne i zadaci 10. divizije267
Sedma brigada u Travničkoj operaciji269
- Pripreme i zadaci271
- Organizacija i izvođenje napada Sedme brigade273
- Nastavak napada i oslobođenje Travnika275
- Odbijanje neprijateljskog protivnapada na Travnik278
Nastavak dejstava u novembru i decembru281
BORBE SEDME BRIGADE U OKVIRU NEPRIJATELJSKE OPERACIJE "LAVINA"286
Situacija, namere i obostrani raspored snaga286
Tok operacije i dejstva 7. brigade288
Nastavak operacije i pad Travnika293
Protivnapad 4. divizije i borbe Sedme brigade u februaru 1945.296
Prodor 7. SS divizije u Vitez i borbe Sedme brigade u martu301
BRIGADA U SARAJEVSKOJ OPERACIJI306
Borbe 7. brigade u okviru zadataka Desete divizije307
Oslobađanje Visokog, Kaknja i Zenice313
BRIGADA U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA317
Zadaci 10. divizije i 7. brigade317
Dejstva brigade u Karlovačkoj operaciji318
Poslednje borbe 7. brigade u ratu326
POSLERATNI BORBENI I DRUGI ZADACI BRIGADE332
IZVORI I LITERATURA335
Poginuli borci 7. krajiške brigade350
BIBLIOTEKA