ISTORIJSKI ATLAS OSLOBODILAČKOG RATA NARODA JUGOSLAVIJE

Izdanje Vojnoistorijskog instituta JNA
Crtano i reprodukovano u Geografskom institutu JNA 1952
BIBLIOTEKA

sadržaj
Napad na Jugoslaviju 6 aprila 1941 godine
Podela Jugoslavije posle okupacije (aprila 1941 godine)
Partizanski odredi 1941 godine (oktobar-decembar 1941)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija septembra 1941 godine
Prva neprijateljska ofanziva (prva faza)
Druga faza prve neprijateljske ofanzive
Oslobođena i poluoslobođena teritorija krajem 1941 godine
Oslobađana teritorija u toku 1941 godine
Oslobođenje Danilov grada (20 jula 1941 godine)
- Oslobođenje Krupnja (od 1 do 3 septembra 1941 godine)
- Oslobođenje Vojnića (12 januara 1942 godine)
- Napad na Voćin ( 11 i 12 decembra 1942 godine)
Druga neprijateljska ofanziva (od 15 januara do 5 februara 1942 godine)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija aprila 1942 godine
Neprijateljska ofanziva u istočnoj bosni, crnoj gori i hercegovini (od 20 aprila do sredine juna 1942 godine)
- Neprijateljska ofanziva na Kozari (od 10 juna do 16 jula 1942 godine)
Ofanziva proleterskih i udarnih brigada u zapadnu bosnu i Bihaćka operacija 1942 godine
Neprijateljska ofanziva u južnoj Srbiji (februar-mart 1942 godine)
- Neprijateljska ofanziva u Sloveniji (od 16 jula do 4 novembra 1942 godine)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija u vreme prvog zasedanja AVNOJ-a (26-27 novembra 1942 godine)
Četvrta neprijateljska ofanziva i protivofanziva NOV Jugoslavije (prva faza) (od 20 januara do 25 februara 1943 godine)
Četvrta neprijateljska ofanziva (II faza) i protivofanziva NOV Jugoslavije (od 5 februara do kraja aprila 1943 godine)
Borba za odbranu ranjenika u Četvrtoj neprijateljskoj ofanzivi (od 25 februara do 5 marta 1943 godine)
- Forsiranje reke Neretve (od 6 do 15 marta 1943 godine)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija maja 1943 godine
Peta neprijateljska ofanziva (maj-jun 1943 godine)
Proboj iz okruženja u petoj neprijateljskoj ofanzivi (od 1 do 25 juna 1943 godine)
OSlobođena i poluoslobođena teritorija neposredno posle kapitulacije Italije (septembra 1943 godine)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija za vreme Drugog zasedanja AVNOJ-a (29 novembra 1943 godine)
Šesta neprijateljska ofanziva (od polovine septembra 1943 do januara 1944 godine)
Iz borbi Narodnooslobodilačke vojske u Sloveniji
- Ofanzivna dejstva 7 korpusa NOV i POJ (od septembra do kraja oktobra 1943 godine)
- Ofanzivna dejstva 31 divizije na Gorenjskom (oktobar, novembar 1943 godine)
- Prodor 30 divizije u Brda i Benečiju (februara 1944 godine)
- Neprijateljska ofanziva na 9 korpus u Gorenjskoj i Slov. primorju i protivofanzivna dejstva Korpusa na železničku prugu Ljubljana-Trst (aprila 1944 godine)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija za vreme nemačkog napada na Drvar (25 maja 1944 godine)
Neprijateljski napad na Drvar (25 maja 1944 godine)
Dejstva naših / neprijateljskih snaga u vreme Drvarske operacije (maj-jun 1944 godine)
"Februarski pohod" makedonskih jedinica 1944 godine
- Prolećna ofanziva u Makedoniji (maj-juni 1944 godine)

- Uništenje bugarskih posada u rejonu planine Kožuf (decembra 1943 godine)
Oslobođenje Žužemberka (4 maja 1944 godine)
- Ofanziva jedinica NOV Slovenije na železničku mrežu (juna 1944 godine)
- Napad na aerodrom Rajlovac (u noći 10/11 avgusta 1943 godine)
- Razbijanje nemačke divizije "Skenderbeg" (od 18 do 26 jula 1944 godine)
Oslobođena i poluoslobođena teritorija u vreme izbijanja Sovjetske armije na našu granicu (6 septembra 1944 godine)
Važnije operacije NOV i POJ (druga polovina 1944 i početak 1945 godine)
Beogradska operacija (od 14 do 20 oktobra 1944 godine)
- Uništenje nemačke grupacije u prostoru Avala - Vrčin-Ripanj (19 oktobra 1944 godine)
- Raspored jedinica Prve armiske grupe posle oslobođenja Beograda (20 oktobra 1944 godine)
Operacije za oslobođenje Makedonije (od 8 oktobra do 18 novembra 1944 godine)
- Oslobođenje Skoplja (od 11 do 13 novembra 1944 godine)
Oslobođena teritorija januara 1945 godine
Mostarska operacija (od 6 do 15 februara 1945 godine)
- Operaciski plan
- Oslobođenje širokog brijega
- Oslobođenje mostara
Završne operacije Jugoslovenske armije (od 20 marta do 15 maja 1945 godine)
Sarajevska operacija (od 28 marta do 6 aprila 1945 godine)
Borbe na reci Uni (od 25 aprila do 3 maja 1945)
- Oslobođenje Karlovca (od 30 aprila do 6 maja 1945 godine)
Tršćanska operacija (od 20 marta do 9 maja 1945 godine)
- Oslobođenje Trsta (od 29 aprila do 1 maja 1945 godine)
- Uništenje 97 nemačkog armiskog korpusa (od 29 aprila do 7 maja)
Federativna narodna republika Jugoslavija
BIBLIOTEKA