Ljuban Đurić: OSMA BANIJSKA NOU BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR 5
BANIJA-KOLIJEVKA 8. BANIJSKE UDARNE BRIGADE7
FORMIRANJE I SASTAV 8. BANIJSKE BRIGADE14
Prve borbe nakon formiranja 15
Napad na ustašku satniju u selu Majski Trtnik16
Zasjeda u šumi Plavićevac 18
Neuspjela akcija na Blinju 19
Napad na Ravno Rašće 20
Operativna grupa brigada na Baniji 22
Protivakcija neprijatelja 23
Napad na Šakića i Cerik brdo25
Borba u selu Gage 27
Osiguranje napada na garnizon Glina28
UČEŠĆE BRIGADE U BIHAĆKOJ OPERACIJI32
Raspored snaga i tok borbe.34
Kroz Cazinsku krajinu do Slunja 38
Napad na Cetingrad, Podcetin i okolna sela39
Oslobođenje Slunja41
Vojnopolitičko i prvo partijsko savjetovanje u brigadi 43
U SASTAVU SEDME BANIJSKE DIVIZIJE 44
Napad na Matijeviće i Dvor na Uni45
NOVA ORGANIZACIJA BRIGADE50
KPJ i politički rad50
Uloga i djelovanje politodjela brigade52
Organiziranje SKOJ-a u brigadi52
BRIGADA U DEJSTVIMA NA KOMUNIKACIJAMA54
Diverzija na pruzi Sisak - Sunja 56
Iznenadni napad na pravac Volinja - Kostajnica57
Vlak u plamenu 59
Ponovo sa tri bataljona 62
Borbe za razbijanje koncentracija njemačke 369. legionarske divizije63
Ponovni napadi na neprijatelja 65
Napad na Blinju i Bijelnik 68
U ČETVRTOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI 69
Početne borbe 69
Bombardovanje Donjeg Žirovca . ;71
Odbrana pravca Dvor - Rujevac - Žirovac72
Odlazak sa Banije i odbrana Cazinske krajine 72
U zaštitnici 74
Dva dana u odbrani pravca Izačić Grad - Bihać75
Odbrana pravca Bihać - Bosanski Petrovac - Dvor77
U BICI ZA RANJENIKE 84
Zavejani na grebenu Krbljine 86
Predah pred veliku bitku 88
Neprijatelj nastupa u pravcu Neretve 90
Borba za spasavanje ranjenika91
Sa ranjenim i bolesnim preko Neretve 98
OD NERETVE DO RAZIĆA I GLAVATIČEVA 102
Epidemija pjegavog tifusa kulminira105
Partijsko savjetovanje106
Kroz Hercegovinu109
BRIGADA U BORBAMA NA DRINI111
Razbijanje četničkih grupa i muslimanske milicije111
Prikupljanje prezdravljenih i izliječenih boraca112
Na Zelengori i marš do Čelebića114
U BICI NA SUTJESCI116
U kanjonu Tare i Pive118
Preko Sutjeske120
Preko Zelengore do Jahorine 123
U završnim borbama124
U ISTOČNOJ BOSNI126
Proboj preko komunikacije Sarajevo - Višegrad126
Učešće u oslobađanju Kladnja130
Popuna i organizaciono sređivanje 131
U pravcu doline Spreče 132
Ponovo na planini Milan 133
Vojno-političko savjetovanje u brigadi 136
OD KLADNJA PREKO CENTRALNE BOSNE DO BANIJE138
Prijelazak rijeke Bosne138
Smotra Sedme divizije 139
Na putu za Baniju141
Svečani doček banijskih partizana 142
Uspjela zasjeda142
Prijelaz preko Une 143
PONOVO NA BANIJI 155
Popuna brigade i nove borbe 155
Borba na komunikacijama 157
Borbe na komunikacijama Karlovac - Ogulin159
ODMOR, REORGANIZACIJA I NOVE BORBE 164
Napad na Krajiške Brđane i Blinjski Kut 166
Borba na cesti Mlinoga - Jabukovac - Pastuša167
Napad na Bosansku Otoku170
Napad na Cazin 171
Neuspjeli napad na Glinu173
U NEPRIJATELJEVOJ OF ANZIVI "PANTER" 177
Dejstva na Baniji 178
DO CAZINSKE KRAJINE I NAZAD 182
Borba na cesti Petrinja - Kostajnica183
Odmor uz borbu i rad184
Izbor za narodnooslobodilačke odbore na Baniji186
Borba za Veliki Šušnjar i Dođoše 187
DEJSTVA 2. BRIGADE U MARTU I APRILU 1944193
Napad na neprijatelja u selu Križ i Župić 193
Akcije u dolini rijeke Une 195
Ponovni napad na neprijatelja u selu Gora 197
Sa narodom Banije u proljetnoj sjetvi199
Ponovo u odbrani Cazinke krajine199
IZDAVAČKA DJELATNOST U 2. BRIGADI201
Konferencija o štampi sa izložbom201
U NOVOJ NEPRIJATELJSKOJ OFANZIVI 203
Opercija "Schach" (ŠAH)203
BRIGADA U DRUGOJ POLOVINI 1944. GODINE 206
U odbrani Banije i Cazinske krajine206
Borba na cesti kod sela Komarevo209
Borbe u "Banijskom trokutu"210
Dejstva u Cazinskoj krajini i na Baniji 213
U divizijskoj operaciji na komunikacijama215
Učešće u operaciji 4. korpusa NOVJ oko Sunje216
Dalje borbe i proslava 27-godišnjice oktobarske revolucije221
Borba kod sela Krčevo 222
Napad na Mošćenicu. Posljednja borba brigade 224
Reorganizacija 7. divizije 225
OPŠTI ZAKLJUČAK227
NARODNI HEROJI JUGOSLAVIJE pripadnici 8. banijske udarne brigade 241
PREGLED komandnog kadra u štabu brigade i komandama bataljona .243
PREGLED palih i umrlih boraca brigade (7. septembar 1942. - 6. decembar 1944) 247
IZVORI I LITERATURA 313
BIBLIOTEKA