Miloš Vuksanović: PRVA PROLETERSKA BRIGADA
BIBLIOTEKA
sadr┼żajstrana
* * *
* cela knjiga *
* * *
PREDGOVOR7
OSNIVANJE BRIGADE
1.Vojnopolitička situacija krajem 1941. godine9
2.Formiranje brigade12
3.Organizacija brigade16
OD OSNIVANJA BRIGADE DO ZELENGORE
1.Prve borbe brigade23
2.Borbe na Romaniji i razbijanje četnika24
3.Igmanski marš35
4.Aktivnost brigade u vrijeme boravka u Foči i Goraždu41
5.Liječenje premrzlih Igmanaca46
6.Ofanziva na četnike u istočnoj Bosni48
7.Pokušaj neprijatelja da uništi partizane u istočnoj Bosni51
8.Borbe u Hercegovini55
9.Napad na Gat59
10.Na Zelengori63
11.Usavršavanje organizacije i komandovanje brigadom67
12.Partijski i politički rad u brigadi71
OD ZELENGORE DO OSNIVANJA PRVE PROLETERSKE DIVIZIJE
1.Odluka Vrhovnog komandanta o maršu brigada u zapadnu Bosnu77
2.Pokret sa Zelengore82
3.Napad na prugu Sarajevo - Konjic86
4.Oslobođenje Konjica90
5.Oslobođenje Prozora95
6.Borba za oslobođenje Sćita97
7.Napad na Bugojno99
8.Oslobođenje Duvna101
9.Borbe oko Šujice i Duvna103
10.Napad na Livno107
11.Prodor 1. proleterske brigade u Dalmaciju115
12.Boravak u okolini Livna120
13.Nove borbe sa ustašama iz Kupresa122
14.Dolazak prve grupe Dalmatinaca u brigadu123
15.Među Krajišnicima124
16.Susret Prve proleterske i Prve poljoprivredne radne brigade127
17.Ponovo oko Bosanskog Grahova128
18.Prijem zastave u Bosanskom Petrovcu131
U SASTAVU PRVE PROLETERSKE DIVIZIJE
1.Opšta situacija krajem 1942. godine135
2.Prve borbe u sastavu divizije - Napad na Sitnicu137
3.Oslobođenje Jajca i prodor u centralnu Bosnu141
4.Prodor Prve proleterske u centralnu Bosnu145
5.Razbijanje četnika u centralnoj Bosni149
6.Godišnjica osnivanja brigade152
7.Nastavljanje ofanzivnih dejstava u centralnoj Bosni153
8.Ponovo borbe oko Teslića160
9.Oslobođenje Prnjavora i prodor ka Savi163
10.Borbe za odbranu oslobođene teritorije u centralnoj Bosni165
OD CENTRALNE BOSNE DO LIMA
1.Početak neprijateljeve ofanzive na oslobođenu teritoriju u zapadnoj Bosni169
2.Marš brigade iz centralne Bosne do Ivan-sedla171
3.Napad na komunikaciju Sarajevo - Konjic174
4.Protivudar ka Gornjem Vakufu i Bugojnu181
5.Prelazak Neretve i borbe sa Četnicima185
6.Prelazak preko Drine kod Ustikoline197
7.Odmor u Sandžaku i borbe kod Goražda207
8.Razbijanje četnika u Sandžaku211
9.Uništenje italijanske kolone na cesti Prijepolje - Bijelo Polje213
BITKA NA SUTJESCI
1.Opšta situacija pred bitkom na Sutjesci217
2.Sudar 1. proleterske i njemačke 1. brdske divizije kod Bijelog Polja221
3.Pokušaj proboja iz obruča prema Foči223
4.Borbe u dolini Sutjeske229
5.Prodor u pravcu Zelengore233
6.Proboj njemačkog obruča na Balinovcu236
7.Proboj i drugog neprijateljskog obruča kod Miljevine242
OFANZIVA U ISTOČNU BOSNU, PRODOR U DALMACIJU, BORBE OKO TRAVNIKA
1.Prelaz preko pruge Višegrad - Sarajevo247
2.Razbijanje ustaških bataljona i oslobođenje Han-Pijeska i Vlasenice252
3.Oslobođenje Zvornika255
4.Pogibija Filipa Kljajića Fiće258
5.Borbe kod Zvornika i Caparda259
6.Marš brigade iz istočne u centralnu Bosnu262
7.Na Petrovom polju266
8.Brigada opet kreće prema Turbetu i Travniku269
9.Ponovo u Dalmaciji - - poslije kapitulacije Italije273
10.Povratak brigade u Bosnu i borbe oko Travnika279
11.Brigada u vrijeme priprema Drugog zasijedanja AVNOJ-a283
12.Ponovo borbe oko Travnika287
BORBE OKO TRAVNIKA, JAJCA I MRKONJlC-GRADA KRAJEM 1943. I POČETKOM 1944. GODINE
1.Pokušaj Nijemaca da obezbijede zaleđe u slučaju iskrcavanja saveznika na obale Jadrana293
2.Borbe sa Nijemcima oko Šujice296
3.Proslava dvogodišnjice osnivanja brigade300
4.Ponovo oko Travnika302
5.Borbe u centralnoj Bosni početkom 1944. godine308
6.Borbe na teritoriji između Jajca i Mrkonjić-Grada315
7.Napad na Mrkonjić-Grad321
8.Brigada je dobila prelaznu zastavu Drugog kongresa USAOJ-a325
OD DRVARA DO SANDŽAKA
1.Brigada u drvarskoj operaciji329
2.Obezbjeđenje izvlačenja Vrhovnog štaba336
3.Predah poslije drvarske operacije338
4.Pokušaj neprijatelja da uništi 1. proletersku diviziju kod Vukovskog341
5.Teške borbe na planini Vranići i na Bašarinac polju343
6.Treći prelazak preko komunikacija Sarajevo - Konjic350
7.U strategijskoj rezervi Vrhovnog štaba354
PRODOR U SRBIJU I UČEŠĆE U OSLOBOĐENJU BEOGRADA
1.Poslednje borbe u Sandžaku i pripreme za prodor u Srbiju361
2.Prelaz preko Uvca u Srbiju364
3.Borbe sa četnicima u zapadnoj Srbiji367
4.Oslobođenje Valjeva i Uba370
5.Borbe u Šumadiji i susret sa Crvenom armijom373
6.U borbama za oslobođenje Beograda375
7.Prva proleterska brigada - prva posadna jedinica u oslobođenom Beogradu382
UČEŠĆE BRIGADE U ZAVRŠNIM OPERACIJAMA ZA OSLOBOĐENJE ZEMLJE
1.Približavao se kraj rata385
2.Prvi pokušaj proboja sremskog fronta386
3.Proslava trećeg rođendana brigade391
4.Drugi pokušaj proboja sremskog fronta392
5.Reorganizacija brigade i njene poslednje popune399
6.Zene borci Prve proleterske brigade401
7.U odbrani na sremskom frontu404
8.Brigada u proboju sremskog fronta406
9.Borbe brigade u Požeškoj kotlini407
10.Napad na Pleternicu412
11.Gonjenje neprijatelja prema Zagrebu414
12.Poslednje borbe brigade417
ZAVRŠNA RAZMATRANJA - UMJESTO ZAKLJUČAKA419
BORCI BRIGADE NA DAN NJENOG OSNIVANJA - STROJ U RUDOM433
NARODNI HEROJI PRVE PROLETERSKE BRIGADE493
IZVORI I LITERATURA497
REGISTAR505
BIBLIOTEKA